ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Lần cập nhật cuối:  Ngày 1 tháng 2 năm 2024

Các điều khoản sử dụng này, cùng Chính Sách Bảo Mật (https://funplus.com/privacy-policy) và tất cả các điều khoản bổ sung và các tài liệu khác được nhắc đến trong các điều khoản này (“Điều khoản”) quản lý quyền sử dụng, mua bán (trong trò chơi) và tải Trò chơi, Hàng hóa ảo, Nội dung do người dùng tạo ra (“UGC“), trang chủ, cửa hàng và các dịch vụ liên quan có sẵn trong từng thời kỳ, trừ khi chúng tôi có thông báo cụ thể khác (hay nói ngắn gọn: “Dịch vụ“).

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DƯỚI ĐÂY. Các Điều Khoản này hình thành một hợp đồng pháp lý ràng buộc giữa bạn và chúng tôi. Truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản này thì vui lòng không truy cập, mua hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Trò chơi” có nghĩa là bất kỳ trò chơi nào được chúng tôi phát triển và/hoặc phát hành, cho dù trong hiện tại hay trong tương lai.

1. VỀ BẠN

1.1 CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HÌNH THÀNH MỘT HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ RÀNG BUỘC GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI. TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO SẼ ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ÍT NHẤT ĐÃ ÍT NHẤT ĐẠT TUỔI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUỐC GIA CƯ TRÚ CỦA BẠN (18 TUỔI Ở HẦU HẾT CÁC QUỐC GIA, 20 TUỔI Ở THÁI LAN) VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THÌ VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP, MUA HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN CHƯA ĐẠT TUỔI TRƯỞNG THÀNH, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐÃ XEM XÉT CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CÙNG PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA BẠN VÀ HỌ ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THAY MẶT BẠN VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHÚNG. NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ THÔNG BÁO RẰNG CON CỦA HỌ ĐÃ XUYÊN TẠC TUỔI CỦA MÌNH KHI ĐĂNG KÝ TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI SẼ DỪNG TÀI KHOẢN (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY) VỚI ĐIỀU KIỆN CHÚNG TÔI CÓ THÔNG TIN CHỨNG MINH NGƯỜI BÁO CÁO THỰC SỰ LÀ PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA ĐỨA TRẺ. BẠN CŨNG TUYÊN BỐ RẰNG BẠN ĐÃ ĐẠT ÍT NHẤT ĐỘ TUỔI TỐI THIỂU ĐỂ ĐỒNG Ý XỬ LÝ DỮ LIỆU THEO LUẬT PHÁP CÓ THẨM QUYỀN CỦA BẠN VÀ KHÔNG BỊ CẤM TRUY CẬP DỊCH VỤ THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

1.2   Nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua một nền tảng hoặc trang chủ của bên thứ ba, bạn có thể được yêu cầu tuân thủ các chính sách của họ ngoài các Điều khoản này.

2. VỀ CHÚNG TÔI

 • Chúng tôi là Fun Plus International AG, một công ty được đăng ký tại Thụy Sĩ và có trụ sở tại Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Thụy Sĩ, với mã số doanh nghiệp CHE-406.512.803 (“chúng tôi“, “của chúng tôi” hoặc “FunPlus“).
 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua support@funplus.com.

3. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi các Điều khoản này theo thời gian, ví dụ như để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn tuân thủ các luật hiện hành hoặc phản ánh bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện với Dịch vụ hoặc những mặt khác. Các Điều khoản cập nhật sẽ được đăng trên trang chủ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể đăng thông báo bổ sung, như gửi tin nhắn trong Dịch vụ của chúng tôi về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều khoản này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản này thường xuyên trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi kể từ ngày thay đổi sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản sửa đổi.

4. TÀI KHOẢN

 • Để sử dụng một vài loại Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu tạo một tài khoản với chúng tôi và/hoặc với nền tảng bên thứ ba hoặc nhà điều hành trang chủ như Apple hoặc Google (Tài khoản). Để tạo một Tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và trung thực về bản thân trên trang đăng ký Tài khoản và thường xuyên cập nhật thông tin.
 • Bạn không được chia sẻ Tài khoản của mình với người khác, cũng như không cho bất kỳ ai khác truy cập Tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin đăng nhập Tài khoản của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến Tài khoản của bạn và có thể chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh từ chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng nào khác từ bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng FunPlus sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn có thể chịu do một người khác sử dụng trái phép tài khoản của mình dù bạn có biết hay không. Nếu bạn nhận ra có bất kỳ hành vi gây tổn thất, trộm cắp, lừa đảo hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức qua support@funplus.com.
 • Dừng” Tài khoản bao gồm vô hiệu hóa, tạm dừng, cấm hoặc chặn tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nếu Tài khoản của bạn bị chặn, bạn có thể tiếp tục chơi nhưng sẽ không thể sử dụng trò chuyện văn bản miễn phí trong khoảng thời gian bị chặn. Nếu Tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa hoặc bị cấm, bạn sẽ không thể truy cập Tài khoản của mình và bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn trước đó để sử dụng Trò chơi của chúng tôi và Dịch vụ sẽ bị thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ BẠN SẼ MẤT TÀI KHOẢN, NHÂN VẬT VÀ TẤT CẢ VẬT PHẨM HOẶC TIỀN TỆ TRONG TRÒ CHƠI. Chúng tôi không có nghĩa vụ bồi thường cho bạn bất kỳ tổn thất nào nếu Tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa hoặc cấm.
 • Là một hành động hợp lý, nếu chúng tôi thấy rằng: (i) Các Điều khoản này đã, đang hoặc có thể bị vi phạm; và/hoặc (ii) bạn đã có hành vi gian lận, bất hợp pháp hoặc lạm dụng bao gồm mọi hành vi vi phạm hoặc nghi ngờ nào về các quy tắc ứng xử được nêu trong mục 7 của Điều khoản này; và/hoặc (iii) nếu cần thiết để ngăn chặn hoặc dừng bất cứ hành vi gây hại hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn hại hoặc thiệt hại tới chúng tôi, tới bất kỳ Trò chơi hoặc Dịch vụ của chúng tôi, tới người dùng khác hoặc công chúng, và theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn: (i) Dừng bất kỳ hoặc tất cả các Tài khoản của bạn; (ii) hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ tính năng tải nội dung lên hoặc các tính năng khác của Trò chơi hoặc Dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc (iii) xóa bất kỳ nội dung hoặc hạn chế truy cập hoặc xóa Tiền ảo, Vật phẩm ảo hoặc bất cứ thứ gì có được bằng Tiền ảo hoặc Vật phẩm ảo. Những hành động này có thể dẫn đến mất tiền thật được thanh toán trong các giao dịch bị cấm, không chỉ giới hạn trong việc bán, mua, giao dịch hoặc chuyển nhượng hoặc đề nghị chuyển Tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (“Giao dịch Tài khoản”).
 • Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào ở trên, trong vòng không quá sáu tháng sau khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động theo mục 4.3, bạn có thể gửi yêu cầu xem xét lại tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của FunPlus thông qua kênh trong trò chơi của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email đến support@funplus.com. Tất cả các yêu cầu xem xét lại sẽ được chúng tôi xử lý theo quyết định riêng của chúng tôi một cách hợp lý.
 • Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn Tài khoản của mình, bạn có thể dễ dàng yêu cầu xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào phù hợp trong hồ sơ của bạn trong Trò chơi hoặc gửi yêu cầu xóa Tài khoản tới support@funplus.com.
 • Là một hành động hợp lý, chúng tôi có thể tạm dừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào khác và sau đó đình chỉ hoặc chấm dứt quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản này, nếu Tài khoản của bạn đã không hoạt động trong ít nhất 365 ngày.
 • Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu xóa Tài khoản của mình vì bất kỳ lý do gì và bất cứ lúc nào. Khi bạn yêu cầu xóa Tài khoản của mình, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn với tư cách là chủ sở hữu thực sự của Tài khoản. Sau đó, quá trình xóa Tài khoản sẽ bắt đầu. Sau khi nhận được yêu cầu từ bạn, thời kỳ làm dịu sẽ bắt đầu. Sau thời kỳ làm dịu, Tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ nội dung nào liên quan đến Tài khoản nữa nhưng Tài khoản của bạn sẽ tiếp tục tồn tại và hiển thị với những người dùng khác.
  Nếu bạn đã tự mình xóa hoặc vô hiệu hóa Tài khoản của mình (miễn là Tài khoản của bạn chưa bị chúng tôi xóa hoặc vô hiệu hóa với lý do bạn không tuân thủ các Điều khoản này), thì cho đến ngày cuối cùng của thời kỳ làm dịu, bạn sẽ có thể khôi phục hoặc kích hoạt lại Tài khoản của mình bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của FunPlus qua cổng trong trò chơi hoặc qua email: support@funplus.com. Với yêu cầu đó, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn với tư cách là chủ sở hữu tài khoản thực sự trước khi chúng tôi có thể khôi phục Tài khoản của bạn và hủy bỏ quá trình xóa Tài khoản của bạn. Nếu bạn không thu hồi Tài khoản của mình trong thời kỳ làm dịu, thì sau khi hết thời kỳ làm dịu, Tài khoản của bạn sẽ tự động bị xóa vĩnh viễn, hoàn toàn và không thể thay đổi, bao gồm tất cả Vật phẩm ảo đã mua và nội dung liên quan khác trong tài khoản của bạn.
 • Tài khoản của bạn và mọi nội dung liên quan đến Tài khoản của bạn sẽ không bị xóa vĩnh viễn nếu việc xóa sẽ hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc: (i) điều tra hoặc xác định hành vi bất hợp pháp hoặc vi phạm Điều khoản và chính sách của chúng tôi (ví dụ, để xác định hoặc điều tra việc lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi); (ii) bảo vệ sự an toàn và bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi và người dùng; (iii) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như bảo quản vật chứng; hoặc (iv) tuân theo yêu cầu của cơ quan tư pháp hoặc cơ quan hành chính, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ.
 • TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC HOÀN BẤT KỲ KHOẢN TIỀN HOẶC BỒI THƯỜNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TÀI KHOẢN, DỪNG TÀI KHOẢN, HẠN CHẾ QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM ẢO CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC HÀNH VI XÓA HOẶC KHÔI PHỤC TÀI KHOẢN CỦA BẠN.

5. ỦY QUYỀN

Dịch vụ, Trò chơi, Tài khoản, Vật phẩm ảo và tất cả tài liệu liên quan của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, phần mềm, mã, thông tin, nội dung, dữ liệu, văn bản, ký tự, nhạc, âm thanh, video) được cung cấp bởi chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi, tất cả bản quyền liên quan và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Dịch vụ, Trò chơi, Vật phẩm ảo và tài liệu đó (gọi chung là “Nội dung”) được ủy quyền, không phải bán, cho bạn theo các Điều khoản này. Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản này, chúng tôi ủy quyền giới hạn, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể bị hủy bỏ và không độc quyền cho bạn để sử dụng Nội dung của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm dừng ủy quyền ngay lập tức. Bạn thừa nhận rằng tất cả quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác về Nội dung đang và sẽ vẫn là tài sản riêng của chúng tôi và bạn sẽ không có quyền sở hữu, tư cách hoặc lợi ích độc quyền khác về Nội dung, bất kể bạn ‘nhận được’ hay ‘mua được’ những Nội dung đó.

6. NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA BẠN VÀ HỨA HẸN VỚI CHÚNG TÔI

 • Bạn xác nhận rằng:
  • tất cả thông tin và chi tiết do bạn cung cấp là đúng sự thật, chính xác và đã được cập nhật. Các quyền được cấp theo các Điều khoản này chỉ có một mình bạn biết và bạn không được cung cấp Dịch vụ hoặc mật khẩu của mình cho bất kỳ ai khác; Và
  • 12 bạn sẽ tuân thủ các quy tắc ứng xử liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc Vật phẩm ảo như được nêu từ mục 7 đến 11 và mọi hạn chế khác được nêu ở mục khác trong các Điều khoản này.
 • Bạn sẽ bảo đảm và bảo vệ FunPlus (và các công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đối tác và người cấp phép của chúng tôi) an toàn trước mọi khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí bao gồm chi phí pháp lý, phát sinh từ (i) hành vi sử dụng Dịch vụ của bạn, (ii) hành vi vi phạm các Điều khoản này của bạn, (iii) hành vi vi phạm bất kỳ luật và quy định nào khác của bạn, (iv) hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba của bạn, (v) hành động gửi UGC của bạn trong Dịch vụ và việc chúng tôi sử dụng chúng hoặc (vi) bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Tài khoản của bạn. FunPlus có quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi khiếu nại từ bên thứ ba mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp bạn đồng ý phối hợp với FunPlus.
 • Nếu chúng tôi có hành động pháp lý chống lại bạn vì không thanh toán hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào khác đối với các Điều khoản này và tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho chúng tôi, thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí mà luật pháp cho phép.

7. QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN

 • Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ (bao gồm cả việc tạo UGC), bạn sẽ không tự mình quảng bá, khuyến khích hoặc giúp đỡ người khác:
  • sử dụng hoặc cho phép sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích hoặc hoạt động nào bất hợp pháp, phạm pháp hoặc vi phạm các Điều khoản này hoặc tạo ra hoặc phổ biến “nội dung bất hợp pháp” (như được định nghĩa trong mục 10 bên dưới);
  • sao chép, phân phối, hiển thị công khai hoặc trình bày, dịch, sửa đổi, mô phỏng theo, tạo tác phẩm phái sinh bằng cách giải cấu trúc, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc tách rời Dịch vụ, mã nguồn trong Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó bằng bất kỳ cách nào;
  • bán, thuê, cho thuê, chia sẻ hoặc cung cấp quyền truy cập vào Tài khoản của bạn hoặc truy cập hoặc cố gắng truy cập Tài khoản của người dùng khác hoặc xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập bất kỳ biện pháp bảo mật nào liên quan đến Dịch vụ;
  • tham gia vào bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi cho là không phù hợp và mang tính gây rối hoặc đi ngược lại tinh thần và bản chất của Dịch vụ;
  • sử dụng tên hiển thị và/hoặc nhân vật có tính lạm dụng, xúc phạm hoặc phỉ báng, cho dù được tạo thông qua Dịch vụ hoặc thông qua thiết bị của bên thứ ba được kết nối với Dịch vụ;
  • mạo danh bất kỳ người nào khác hoặc có hành vi ám chỉ sai sự thật rằng bạn là thành nhân viên hoặc đại diện của chúng tôi hoặc bất kỳ đối tác hoặc chi nhánh nào của chúng tôi;
  • quảng bá, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến đột nhập hệ thống, bẻ khóa, lừa đảo, lợi dụng việc khai thác hoặc gian lận và/hoặc phân phối phần mềm giả mạo và/hoặc Vật phẩm ảo dù là giả mạo hay hợp pháp;
  • tải lên bất kỳ tệp nào chứa vi-rút, trojan, sâu máy tính, phần mềm gián điệp, bom hẹn giờ, dữ liệu bị hỏng hoặc các chương trình máy tính khác có thể làm hỏng, can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ Dịch vụ nào;
  • báo cáo không chính xác, sai sự thật hoặc giả mạo cho chúng tôi;
  • sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để tạo một dịch vụ hoặc trò chơi có thể cạnh tranh với Dịch vụ của chúng tôi hoặc hỗ trợ người khác tạo dịch vụ hoặc trò chơi cạnh tranh với Dịch vụ của chúng tôi;
  • thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng bảo mật Dịch vụ của chúng tôi hoặc phá hoại hay vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực của Dịch vụ của chúng tôi;
  • sử dụng sai các nút hỗ trợ hoặc khiếu nại trong trò chơi hoặc báo cáo sai cho chúng tôi;
  • sử dụng bất kỳ robot, spider, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang chủ hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào khác để truy xuất, chỉ mục, ‘khai thác dữ liệu’ hoặc sao chép hoặc phá hoại nội dung, cấu trúc điều hướng hoặc bản trình bày Dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
  • bán, mua, trao đổi hoặc chuyển nhượng hoặc đề nghị chuyển nhượng Tài khoản của bạn, bất kỳ quyền truy cập cá nhân nào vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung được liên kết với Tài khoản của bạn, bao gồm Vật phẩm ảo, cả trong Dịch vụ của chúng tôi hay trên trang web của bên thứ ba hay trong kết nối với bất kỳ giao dịch ngoài trò chơi nào;
  • quảng cáo, chào mời hoặc chuyển phát bất kỳ quảng cáo thương mại nào, bao gồm mã quà tặng, khuyến mãi hay các tin nhắn lặp đi lặp lại không tự nguyện (thư rác);
  • yêu cầu hoàn tiền một cách ác ý hoặc lợi dụng quy định của nền tảng bên thứ ba để kiếm tiền theo cách bất chính;
  • tận dụng sự chênh lệch giá của Vật phẩm ảo để kiếm lợi nhuận bằng cách mua và/hoặc bán Vật phẩm ảo từ/ở các lãnh thổ khác nhau; và
  • khai thác Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm nhưng không giới hạn (a) sử dụng quán cà phê internet, trung tâm trò chơi điện tử hoặc bất kỳ địa điểm ngoài đời nào khác; (b) thu thập Vật phẩm ảo hoặc các tài nguyên khác trong trò chơi để bán bên ngoài Trò chơi; hoặc (c) thực hiện các dịch vụ trong trò chơi có phí bên ngoài Trò chơi, ví dụ: tăng cấp sức mạnh.
  • sử dụng Dịch vụ cho lý do chính trị hoặc tôn giáo;
  • xâm phạm quyền của bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; Quảng bá, khuyến khích hoặc giúp đỡ người khác tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào được mô tả ở trên.
 • Trong phạm vi chức năng của Dịch vụ cho phép, bạn sẽ không đăng hoặc truyền tải thông tin cá nhân trong ‘thực tế’ của bất kỳ người nào trong khi sử dụng Dịch vụ hoặc thông qua bất kỳ phòng trò chuyện hoặc diễn đàn nào.
 • Chúng tôi có quyền truy cập, giám sát và/hoặc ghi lại bất kỳ hoạt động trực tuyến nào trong Dịch vụ và bạn thể hiện sự cho phép với chúng tôi để truy cập và ghi lại các hoạt động của bạn.
 • Để duy trì hệ sinh thái trò chơi tốt, bạn hiểu và đồng ý rằng nếu FunPlus phát hiện bạn có hành vi chơi không đúng đắn sau khi chúng tôi điều tra hoặc suy luận hợp lý, chúng tôi sẽ có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống ( chẳng hạn như cấm, đình chỉ tài khoản, chặn vĩnh viễn tài khoản, khấu trừ số tiền gian lận trong tài khoản hoặc các biện pháp khác như được mô tả trong Mục 4.4), và có thể truy tố bạn về trách nhiệm pháp lý.
  Hành vi chơi không đúng đắn được mô tả dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • (i) lạm dụng số dư tài khoản FunPlus (ví dụ: bằng cách nạp tiền cho người dùng khác hoặc nhờ người dùng khác nạp tiền cho bạn);
  • (ii) thực hiện các giao dịch trái phép với số dư tài khoản FunPlus của người dùng khác;
  • (iii) sử dụng số dư tài khoản FunPlus cho bất kỳ hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp nào khác;
  • (iv) cố gắng ác ý chuyển hướng người chơi sang các trò chơi khác;
  • (v) yêu cầu hoàn tiền với mục đích xấu, gian lận hoặc lợi dụng quy định của nền tảng bên thứ ba để kiếm tiền theo cách bất chính;
  • (vi) các hành động khác được chúng tôi phát hiện hoặc được người chơi khác phát hiện và thông báo cho chúng tôi, có thể ảnh hưởng đáng kể đến tính công bằng của trò chơi hoặc trải nghiệm của người chơi.
 • Mọi hành vi vi phạm các quy tắc ứng xử nêu trên sẽ do chúng tôi quyết định theo quyết định riêng của mình và hành động hợp lý trong mọi trường hợp.

8. TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG KHÁC

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động tương tác của mình với những người dùng Dịch vụ khác của chúng tôi và bất kỳ bên nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý không kéo chúng tôi (và các công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đối tác và người cấp phép của chúng tôi) vào bất kỳ khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí bao gồm chi phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và người dùng khác hoặc bất kỳ bên nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể báo cáo những người dùng khác nếu bạn cho rằng họ vi phạm các Điều khoản này như được nêu trong mục 7.

9. NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA (UGC)

 • Nội dung do người dùng tạo ra (UGC) có nghĩa là bất kỳ dạng nội dung nào do người dùng Dịch vụ tạo ra (bao gồm nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa, văn bản, hình ảnh, video, thông tin và tin nhắn) được người dùng truyền tải, đăng, tải lên hoặc gửi đi trên Dịch vụ hoặc liên quan đến Dịch vụ. Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các yếu tố xã hội cho phép người dùng tiếp xúc và trò chuyện với những người dùng khác. Tin nhắn được trao đổi giữa những người dùng, cho dù là tin nhắn riêng tư trong trò chơi hay diễn đàn công khai, đều được bao gồm trong định nghĩa này về UGC.
 • Bạn đồng ý rằng qua việc gửi bất kỳ hình thức UGC nào, bạn sẽ ủy quyền sử dụng, sửa đổi, sao chép, tạo sản phẩm phái sinh, biểu diễn công khai, hiển thị công khai, định dạng lại và dịch không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy giữa chừng, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền cho chúng tôi, ngoại trừ xuất bản và phân phối (toàn bộ hoặc chỉ một phần) UGC đó với bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc cung cấp UGC đó cho các bên thứ ba, do chúng tôi không được sử dụng UGC do vi phạm Chính Sách Bảo Mật (https://funplus.com/privacy-policy). Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân nào trong phạm vi được pháp luật cho phép và bạn sẽ không thu hồi nội dung hoặc cố gắng tính phí cho việc sử dụng nó. Hơn nữa, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn là người giữ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ độc quyền liên quan đến nội dung được gửi lên và nội dung gửi đó không vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Chúng tôi hoặc các bên thứ ba do chúng tôi thuê có thể giám sát và/hoặc kiểm duyệt UGC mà bạn tải lên hoặc gửi tới Dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng các công cụ tự động và/hoặc đánh giá của con người nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, chất lượng hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ UGC nào được đăng trên Trò chơi hoặc bất kỳ Dịch vụ nào. Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận và chấp nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với các tài liệu mà bạn có thể thấy xúc phạm hoặc phản cảm. Chúng tôi không chứng thực bất kỳ UGC nào được đăng trên Dịch vụ và chúng tôi cũng không đảm bảo tính trung thực hoặc chính xác của nó.
 • Chúng tôi có quyền loại bỏ và xóa vĩnh viễn bất kỳ UGC nào khỏi Dịch vụ của mình, có hoặc không có thông báo. Chúng tôi có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố hợp lệ rằng bất kỳ UGC nào của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ UGC của bạn cho các bên thứ ba và cơ quan chính phủ theo yêu cầu khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm.

10. NỘI DUNG BẤT HỢP PHÁP

 • Bạn đồng ý không tải lên hoặc truyền qua Dịch vụ bất kỳ UGC nào chứa nội dung bị cấm theo luật hiện hành (Nội dung bất hợp pháp), bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ và hoạt động liên quan đến những điều dưới đây:
  • phát ngôn ác ý, cổ vũ cuồng tín và phân biệt đối xử với bất kỳ tôn giáo và biểu tượng phát xít nào;
  • nội dung không phù hợp với trẻ em, bao gồm nội dung bóc lột và lạm dụng tình dục, nội dung ấu dâm, nội dung phản cảm liên quan đến trẻ sơ sinh/thanh thiếu niên, hình đại diện liên quan đến hành vi sai trái và thô tục của trẻ vị thành niên, và cuồng tín liên quan đến trẻ em;
  • nội dung khiêu dâm bao gồm từ ngữ hoặc hình ảnh đại diện cho hành vi tình dục, khỏa thân, hình ảnh đại diện cho nội dung mại dâm và đặc tính tình dục;
  • lời nói hoặc hình ảnh tuyên truyền của các tổ chức khủng bố và cực đoan bao gồm cả biểu tượng của nó;
  • chơi trò chơi bất hợp pháp và hình ảnh buôn bán ma túy,
  • nội dung xúc phạm và phỉ báng, hình ảnh kinh dị, cảnh kinh hoàng máu me, nội dung ghê tởm và nội dung mang ý nghĩa hoặc khuyến khích tự sát hoặc tự tổn thương;
  • nội dung được thiết kế để quấy rối, đe dọa, bôi xấu, spam hoặc làm bất kỳ điều gì khác mà người khác không mong muốn, chẳng hạn như liên tục gửi tin nhắn không mong muốn hoặc thực hiện các cuộc tấn công cá nhân hoặc tuyên bố về chủng tộc, khuynh hướng tình dục hoặc tôn giáo; tổ chức hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc nhóm nào có hại, có tính lạm dụng, xúc phạm, tục tĩu, đe dọa, bắt nạt, thô tục, khiêu dâm (bao gồm ảnh khỏa thân và bất kỳ hình thức nào phản cảm không phù hợp), phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc khuyến khích hành vi vi phạm pháp luật hoặc có thể bị phản đối và/hoặc không phù hợp theo quan điểm của một người có tư tưởng hợp lý;
  • nội dung khác bị pháp luật nghiêm cấm, bao gồm nội dung và hoạt động như chia sẻ hình ảnh riêng tư trái phép, hình ảnh có chứa biểu tượng, biểu trưng và tên của các nền tảng trò chơi cạnh tranh khác, buôn bán bộ phận cơ thể người, hình ảnh có chứa thông tin như mã QR, hình ảnh liên quan đến số điện thoại, địa chỉ, liên kết trang chủ và thông tin liên hệ khác; và
  • sử dụng trái phép tài liệu có bản quyền.
 • Thông báo về nội dung bất hợp pháp
  • Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ Nội dung bất hợp pháp nào trong Dịch vụ của chúng tôi thông qua cơ chế thông báo trong trò chơi của chúng tôi thông qua bộ phận hỗ trợ trong trò chơi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua support@funplus.com (“Thông báo nội dung bất hợp pháp”).
  • Trong Thông báo Nội dung Bất hợp pháp, bạn phải cung cấp cho chúng tôi các chi tiết sau:
   • lý do tại sao bạn coi thông tin được đề cập đến đó là Nội dung bất hợp pháp;
   • chỉ dẫn rõ ràng về vị trí điện tử của thông tin đó và, khi cần thiết, thông tin bổ sung cho phép xác định Nội dung bất hợp pháp, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình; và
   • thông tin nhận dạng của bạn (bao gồm thông tin nhận dạng trong trò chơi như ID người dùng) hoặc bất kỳ địa chỉ liên hệ nào khác để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.
 • Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và Thông báo nội dung bất hợp pháp, và có thể, theo quyết định hợp lý của chúng tôi, thực hiện hành động chống lại bất kỳ ai vi phạm Điều khoản, chẳng hạn như thu hồi hoặc đình chỉ quyền truy cập vào một số hoặc tất cả Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn vô hiệu hóa, cấm, chặn và/hoặc chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể thực hiện những hành động như vậy, theo quyết định hợp lý của chúng tôi, đối với bất kỳ ai cố tình gửi báo cáo sai sự thật với mục đích xấu.

11. VẬT PHẨM ẢO

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ Vật phẩm ảo để chỉ các quyền mà chúng tôi cấp cho bạn để truy cập hoặc sử dụng một số tính năng nhất định mà chúng tôi có thể cung cấp trên Dịch vụ của mình. Ví dụ có thể bao gồm quyền truy cập vào nội dung kỹ thuật số hoặc nội dung mở khóa, chức năng bổ sung hoặc nâng cao (bao gồm cả dịch vụ nhiều người chơi), tài sản ảo, thành tích trong trò chơi và Tiền ảo.

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Tiền ảo” để chỉ bất kỳ điểm, xu hoặc loại tiền tệ nào có thể nhận được để sử dụng trong Trò chơi của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng Tiền ảo để nhận các Vật phẩm ảo khác trong Trò chơi của chúng tôi. Trừ khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào cho Tiền ảo.

Khi bạn đăng ký hoặc thanh toán cho Vật phẩm ảo (bao gồm Tiền ảo), chúng tôi sẽ ủy quyền cho bạn theo mục 5. Vật phẩm ảo không có giá trị tiền tệ, sẽ không kiếm được tiền lãi và không có giá trị bên ngoài Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không thể bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng Vật phẩm ảo hoặc đổi chúng lấy tiền mặt. Mọi cố gắng thực hiện buôn bán, giao dịch hoặc chuyển nhượng Vật phẩm ảo, hoặc đổi chúng lấy tiền mặt đều vi phạm các Điều khoản này và có thể dẫn đến các hành động chống lại bạn, bao gồm cả việc chấm dứt Tài khoản của bạn. Bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện để truy cập vào Vật phẩm ảo đều không được hoàn lại trừ khi chúng tôi có thông báo riêng. Chúng tôi có thể quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi hoặc loại bỏ Vật phẩm ảo (bao gồm giới hạn số lượng Vật phẩm ảo có thể lấy hoặc sở hữu) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Giá cả và tính sẵn có của Vật phẩm ảo có thể thay đổi theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp chúng tôi thực hiện bất kỳ quyền nào như trên.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra xem Vật phẩm ảo đã được ghi nhận chính xác vào tài khoản của mình chưa và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu chưa.

12. GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN

 • Chúng tôi hướng tới mục tiêu đảm bảo rằng giá Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm Vật phẩm ảo, Trò chơi và bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào khác có sẵn trong cửa hàng của chúng tôi) luôn chính xác. Tuy nhiên, các trang Trò chơi và trang chủ không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác các chi tiết đúng tại thời điểm bạn đặt hàng. Chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không cần thông báo trước vào bất kỳ lúc nào miễn là trước khi hình thành hợp đồng. Chúng tôi không thể xác nhận giá của một mặt hàng cho đến khi đơn hàng của bạn được chấp nhận.
 • Tất cả chủ thẻ tín dụng và thẻ thanh toán đều phải chịu kiểm tra thẩm định giá trị sử dụng và ủy quyền của tổ chức phát hành thẻ. Nếu tổ chức phát hành thẻ thanh toán của bạn từ chối ủy quyền thanh toán cho chúng tôi, đơn hàng của bạn sẽ không được chấp nhận và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào.
 • Đó là trách nhiệm của bạn và bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn, do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đặt ra. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các phương thức thanh toán liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo cho bạn.
 • Một số Dịch vụ nhất định có thể được cung cấp cho người dùng thông qua đăng ký tự động gia hạn (“Dịch vụ đăng ký“). Nếu bạn chọn đăng ký Dịch vụ đăng ký, bạn sẽ được cho xem các điều khoản dành riêng cho đăng ký tại thời điểm đó, mô tả nếu và khi nào đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn, trong khoảng thời gian nào, với chi phí bao nhiêu, cũng như cách yêu cầu chúng tôi hủy bỏ nó. Theo Dịch vụ đăng ký, tài khoản của bạn sẽ tiếp tục bị tính phí định kỳ cho Dịch vụ đăng ký cho đến khi bạn hủy đăng ký. Khi bạn đăng ký Dịch vụ đăng ký, bạn phải chỉ định và cung cấp thông tin về phương thức thanh toán mình muốn – thông tin bạn cung cấp phải đầy đủ và chính xác và bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin đó – không thực hiện đúng các điều trên có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ đăng ký. Bạn ủy quyền rõ ràng cho chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba của chúng tôi thu các khoản phí thích hợp được tính cho bất kỳ Dịch vụ đăng ký nào thông qua ghi nợ tự động từ phương thức thanh toán được chỉ định của bạn. Trong vòng 24 giờ trước thời hạn cam kết đăng ký lần đầu của bạn hết hạn, và một lần nữa trong vòng 24 giờ trước thời hạn của bất kỳ thời gian đăng ký tiếp theo nào, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và tiếp tục, với mức giá đăng ký và khoảng thời gian mà bạn đã đồng ý khi đăng ký lần đầu, luôn tuân theo mọi cập nhật về giá cả và dịch vụ do chúng tôi cung cấp theo thời gian. Các lần dùng thử miễn phí chưa sử dụng sẽ bị mất khi mua Dịch vụ đăng ký. Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản phí cho Dịch vụ đăng ký sẽ được thanh toán trước và tự động lập hóa đơn khi bắt đầu đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm, nếu có. Tất cả các giao dịch mua Dịch vụ đăng ký là không thể thay đổi và không được hoàn lại, trừ khi chúng tôi có quyết định riêng.
 • Nếu bạn không thanh toán các khoản phí hoặc lệ phí cần thiết cho Dịch vụ đăng ký của mình, chúng tôi có thể thực hiện những hành động hợp lý để thông báo cho bạn và giải quyết vấn đề theo mục 25 phía dưới của các Điều khoản này, tuy nhiên, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ đăng ký mà không cần thông báo.
 • Bạn có thể quản lý đăng ký và tắt tính năng tự động gia hạn như được mô tả trong THÔNG TIN HỦY ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ thêm. Nếu bạn không muốn đăng ký của mình tự động gia hạn, hoặc nếu bạn muốn thay đổi hoặc chấm dứt đăng ký, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình và làm theo hướng dẫn để quản lý hoặc hủy đăng ký (xóa tài khoản sẽ không hủy đăng ký của bạn). Bạn có thể dừng đăng ký định kỳ bất cứ lúc nào, ít nhất 24 giờ trước khi thời hạn Dịch vụ đăng ký hiện tại kết thúc. Nếu bạn hủy đăng ký, bạn có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ đăng ký đã bị hủy cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại. Việc đăng ký sau đó sẽ không được gia hạn khi thời hạn hiện tại của bạn kết thúc. Nếu bạn đang dùng thử miễn phí, các dịch vụ dùng thử của bạn sẽ bị tạm dừng và có thể không truy cập được nữa khi bạn hủy Dịch vụ đăng ký.

13. HỢP ĐỒNG

Tất cả các đơn mua phải được chúng tôi chấp nhận và sẵn có trong Dịch vụ. Sau khi đặt mua, bạn sẽ nhận được email hoặc tin nhắn từ chúng tôi hoặc nền tảng của bên thứ ba, xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn mua của bạn. Nếu đơn mua của bạn không thành công, bạn sẽ được biết lý do tại sao và lời giải thích về các nguyên nhân có thể. Xin lưu ý rằng email/tin nhắn xác nhận này không có nghĩa là đơn mua của bạn đã được chấp nhận – đơn mua của bạn là một đề nghị mua Dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các đơn mua đều phải được chúng tôi chấp nhận. Khi chúng tôi cung cấp Dịch vụ, ví dụ: dưới dạng tải xuống, điều này thể hiện sự chấp nhận hợp pháp của chúng tôi đối với đề nghị bạn đưa ra để mua Dịch vụ và hợp đồng giữa chúng ta sau đó sẽ được hình thành (và chúng tôi hoặc nền tảng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ ghi nợ tài khoản của bạn).

14. HỦY VÀ HOÀN TIỀN

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể. Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với Trò chơi, Vật phẩm ảo và Dịch vụ của mình. Tuy nhiên, nếu bạn đổi ý, chính sách hủy đặt ra bên dưới sẽ được áp dụng.

 • Chính sách hủy

Tất cả các giao dịch bản quyền đối với Vật phẩm ảo, Trò chơi hoặc bất kỳ nội dung kỹ thuật số hoặc DỊch vụ nào khác (“Bản quyền đã mua”) là không thể thay đổi và không được hoàn lại trừ khi được yêu cầu theo luật hiện hành.

15. TÍNH KHẢ DỤNG VÀ CHỨC NĂNG

 • Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng Vật phẩm ảo bạn có thể mua trong một khoảng thời gian nhất định. Vật phẩm ảo chỉ có thể được mua và sử dụng bởi người dùng ở các khu vực pháp lý nơi các hoạt động đó được luật hiện hành cho phép. Vật phẩm ảo chỉ có thể được mua từ chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi thông qua Trò chơi hoặc khi được ủy quyền rõ ràng. Chúng tôi có quyền từ chối mọi yêu cầu mua Vật phẩm ảo vì bất kỳ lý do gì.
 • Chúng tôi sẽ nỗ lực để duy trì hoạt động của Trò chơi và Dịch vụ cũng như khắc phục lỗi nhanh nhất có thể. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bao gồm thông qua cập nhật thường xuyên, Trò chơi và Dịch vụ của mình và chúng tôi có thể phải tạm dừng hoạt động của Trò chơi hoặc Dịch vụ cụ thể mà không cần thông báo để sửa chữa, bảo trì, cải tiến, bảo mật hoặc bất kỳ lý do nào khác. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo thời gian tạm dừng diễn ra trong thời gian ngắn nhất có thể. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những đình chỉ, gián đoạn hoặc sai sót do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi gây ra.
 • Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Trò chơi của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi sẽ hoạt động hoặc tương thích hoặc có khả năng truy cập trên tất cả thiết bị, nền tảng, hệ điều hành hoặc thiết bị cụ thể, hoặc kết hợp với tất cả phần mềm hoặc dịch vụ kết nối cụ thể không được phê duyệt bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiết bị, phần mềm hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng Dịch vụ của chúng tôi có thể được truy cập ở tất cả các vị trí địa lý.

16. HOÀN TIỀN

Chúng tôi có thể hủy khoản thanh toán và hoàn lại tiền cho bạn, bao gồm mọi khoản phí giao dịch phát sinh với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nếu chúng tôi có lý do để xác thực rằng giao dịch đó chưa hoàn thành hoặc giao dịch đó đã được thực hiện hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng có hành vi gian lận, giả mạo hoặc không đúng trong quá trình thanh toán. Trong trường hợp bạn đã được ủy quyền mua nhưng chưa thực sự thanh toán cho chúng, chúng tôi sẽ khấu trừ bản quyền đã mua hoặc ghi số tiền chưa thanh toán là nợ khất và khấu trừ số tiền còn thiếu trước các khoản thanh toán trong tương lai của bạn và chỉ cung cấp phần đã được ủy quyền còn lại.

17. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Các phương thức thanh toán được chúng tôi chấp nhận là các phương thức thanh toán được cung cấp trên trang chủ cửa hàng của chúng tôi và bởi các nhà cung cấp nền tảng bên thứ ba như Apple và Google trong Trò chơi của chúng tôi tại điểm bán hàng.

18. CẬP NHẬT

Bạn đồng ý rằng Trò chơi và mọi khía cạnh của Dịch vụ có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật, nâng cấp và các tính năng bổ sung mà chúng tôi cho là hợp lý, có lợi cho bạn và/hoặc cần thiết một cách hợp lý. Các Điều khoản này sẽ áp dụng cho mọi bản cập nhật, nâng cấp và/hoặc tính năng bổ sung không được chia ra thành một ủy quyền hoặc thỏa thuận khác.

19. THỜI HẠN

Các Điều khoản này sẽ luôn áp dụng khi bạn sử dụng Trò chơi, Tài khoản, Vật phẩm và Dịch vụ ảo của bạn và sẽ tiếp tục cho đến khi bạn hủy hoặc xóa Trò chơi, Tài khoản, Vật phẩm và Dịch vụ ảo đó hoặc chúng tôi chấm dứt ủy quyền này.

20. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo cũng như tất cả nội dung xuất hiện trong Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo trên toàn thế giới đều thuộc về chúng tôi, những người được cấp phép hoặc chi nhánh của chúng tôi và rằng các quyền đó được cấp cho bạn và bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo hoặc bất kỳ phần nào khác ngoài quyền sử dụng Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo theo các điều khoản ủy quyền này.
 • Tất cả hành động sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi ngoài những trường hợp được cho phép theo các Điều khoản này chỉ có thể được thực hiện khi có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản của chúng tôi. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này được hiểu là trao bất kỳ quyền nào, dù là ngụ ý hay hiểu cách khác, để sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào trong Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo ngoài những điều được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này.
 • Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ Trò chơi và/hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi bất cứ lúc nào, vĩnh viễn hoặc tạm thời, tại thời điểm đó, bất kỳ ủy quyền nào được cấp cho bạn để sử dụng Trò chơi và/hoặc Dịch vụ hoặc một phần Dịch vụ sẽ tự động chấm dứt hoặc bị đình chỉ và Tài khoản của bạn sẽ bị dừng. Trước khi ngừng cung cấp bất kỳ Trò chơi và/hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo ít nhất 60 ngày trước khi Trò chơi và Dịch vụ đó không còn khả dụng. Thông báo có thể thông qua trang chủ của chúng tôi, thông báo đẩy, cảnh báo, email hoặc các tin nhắn khác. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không phải hoàn lại tiền, lợi ích hoặc khoản bồi thường khác cho người dùng liên quan đến các yếu tố bị ngừng cung cấp trong Trò chơi và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi trừ khi luật pháp yêu cầu.

21. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT

 • Là một hành động hợp lý, chúng tôi có thể tạm dừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ và sau đó đình chỉ hoặc chấm dứt ủy quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản này, nếu:
  • bạn vi phạm bất kỳ hạn chế hoặc quy định nào trong các Điều khoản này;
  • vì lý do lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi; và/hoặc
  • chúng tôi quyết định rút (các) Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ khỏi thị trường vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi, hành động hợp lý;
 • Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để đưa ra cảnh báo trước cho bạn thay vì trực tiếp chấm dứt hoặc xóa quyền truy cập của bạn vào Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào khác của chúng tôi. Nhưng nếu bạn đã vi phạm nghiêm trọng Điều khoản của chúng tôi hoặc đã nhận được cảnh báo trước đó, thì chúng tôi có thể trực tiếp chấm dứt hợp đồng với bạn theo các Điều khoản này và ủy quyền của bạn để truy cập Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ của chúng tôi. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản qua email hoặc trong ứng dụng, trang chủ hoặc phần khác của Dịch vụ nếu thích hợp. Sau khi chấm dứt, các quyền và ủy quyền được cấp ở đây sẽ chấm dứt và bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ. Nếu chúng tôi quyết định rút (các) Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ khỏi thị trường, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho người dùng của mình (qua trang chủ của chúng tôi hoặc qua email, thông báo đẩy hoặc văn bản) ít nhất 60 ngày trước khi rút quyền truy cập.

22. NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang chủ và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các trang chủ và dịch vụ này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua nền tảng hoặc trang chủ của bên thứ ba, bạn có thể phải tuân thủ các chính sách của họ bên cạnh các Điều khoản này.

23. NGHĨA VỤ PHÁP LÝ VÀ GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

 • TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN”. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY PHÁP LÝ RẰNG BẠN SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TẠI THỜI GIAN HOẶC ĐỊA ĐIỂM BẠN LỰA CHỌN, HOẶC TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, THAM NHŨNG, MẤT MÁT, CAN THIỆP, HACK HOẶC VI-RÚT. ĐỒNG THỜI CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI CÓ THỂ PHÁT SINH, VÍ DỤ, TỪ KHẢ NĂNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG, KHÔNG KHẢ DỤNG HOẶC LỖI BẢO MẬT CỦA TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TỪ SỰ TIN CẬY CỦA BẠN VÀO CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC TRUY CẬP TRÊN BẤT KỲ THIẾT BỊ, NỀN TẢNG, HỆ ĐIỀU HÀNH HOẶC THIẾT BỊ CỤ THỂ NÀO, HOẶC KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM CỤ THỂ HOẶC DỊCH VỤ KẾT NỐI NÀO. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG TRANG BỊ, PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ. BẠN CHẤP NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MẤT VÀ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, KIỂU MẪU HAY HỆ QUẢ, BAO GỒM MẤT TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP LỢI NHUẬN, TÀI SẢN HOẶC DỮ LIỆU THEO BẤT KỲ CÁCH PHÁT SINH NÀO.
 • TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TỔNG THỂ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI, CHO DÙ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG, VI PHẠM DÂN SỰ, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC, BAO GỒM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI MẤT MÁT, CHI PHÍ, KHOẢN PHÍ HOẶC THIỆT HẠI MÀ BẠN PHẢI CHỊU LIÊN QUAN ĐẾN TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ (TỔNG HỢP) SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CÁC CHI PHÍ, LIÊN QUAN ĐẾN TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ, ĐƯỢC BẠN THỰC SỰ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI TRONG SÁU (6) THÁNG TRƯỚC NGÀY NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH LẦN ĐẦU TIÊN. BẤT CHẤP NHỮNG ĐIỀU TRÊN, KHÔNG ĐIỀU NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI VIỆC XUYÊN TẠC GIAN LẬN, TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC SỰ BẤT CẨN CỦA NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO BẤT KỲ LUẬT HIỆN HÀNH NÀO.

24. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ HOẶC BÁO CÁO KHIẾU NẠI, LỖI SAI HOẶC LẠM DỤNG

Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc muốn báo cáo khiếu nại, lỗi sai hoặc hành vi lạm dụng vi phạm các quy tắc được nêu trong Mục 7 và Mục 10 hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào khác liên quan đến Trò chơi, Vật phẩm ảo hoặc Dịch vụ của chúng tôi thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua support@funplus.com.

25. TRANH CHẤP

 • Mục này cung cấp một cách giải quyết tranh chấp hợp lý giữa bạn và chúng tôi nếu chúng phát sinh. Hầu hết vấn đề của bạn có thể được giải quyết bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua support@funplus.com. Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề của bạn, bạn và chúng tôi đồng ý bị ràng buộc bởi thủ tục được nêu trong Mục này để giải quyết mọi tranh chấp giữa chúng ta.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí pháp lý phát sinh liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào giữa chúng ta và mọi lệ phí trọng tài, bao gồm cả phí phải trả cho trọng tài.
 • Khiếu nại được giải quyết bởi Trọng tài: tất cả các tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi, phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi và hoạt động quảng bá của chúng, hoặc mối quan hệ giữa bạn, hoặc bất kỳ ai sử dụng tài khoản FunPlus của bạn hoặc hành động thay mặt bạn, với chúng tôi, hoặc bất kỳ chi nhánh hiện tại hoặc trước đây nào của chúng tôi, cho dù dựa trên hợp đồng, đạo luật, quy định, pháp lệnh, vi phạm dân sự (bao gồm gian lận, xuyên tạc, xúi giục gian lận hoặc sơ suất) hoặc bất kỳ thuyết pháp lý hoặc công bằng nào khác, bao gồm tính hợp lệ, khả năng thực thi hoặc phạm vi của mục “Tranh chấp” này (“Tranh chấp”) sẽ chỉ có thể được xác định bởi trọng tài ràng buộc. Điều này bao gồm các khiếu nại đã tích lũy trước khi bạn tham gia các Điều khoản này.
 • Đàm phán không chính thức: trước tiên bạn và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi Tranh chấp một cách không chính thức trong ít nhất 60 ngày trước khi bắt đầu khởi trọng tài. Các cuộc đàm phán không chính thức bắt đầu từ khi bên bị khiếu nại nhận được thông báo bằng văn bản từ bên khiếu nại (“Thông báo tranh chấp“). Thông báo tranh chấp phải: (a) bao gồm tên đầy đủ và thông tin liên hệ của bên khiếu nại; (b) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp; và (c) đưa ra yêu cầu cụ thể. Chúng tôi sẽ gửi Thông báo tranh chấp đến địa chỉ thanh toán hoặc email của bạn. Bạn sẽ gửi Thông báo tranh chấp bằng cách liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua support@funplus.com. Hầu hết các tranh chấp đều được giải quyết bởi nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà họ không thể giải quyết vấn đề, bạn trước tiên sẽ có cơ hội chuyển vấn đề lên đội ngũ quản lý chịu trách nhiệm của chúng tôi.
 • Bạn đồng ý rằng luật pháp Hồng Kông, bất kể nguyên tắc xung đột pháp luật và bất kể vị trí của bạn, sẽ chi phối các Điều khoản này và mọi tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh giữa bạn và chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể giải quyết Tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức thì bạn hoặc chúng tôi có thể yêu cầu Tranh chấp được giải quyết mà không được rút lại và độc quyền bởi trọng tài. Việc phân xử bởi trọng tài sẽ phải được tiến hành tại Hồng Kông bởi Quy tắc của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (“Quy tắc HKIAC”) khi Thông báo trọng tài được gửi theo Quy tắc HKIAC. Và ngôn ngữ được sử dụng bởi Trọng tài sẽ là tiếng Anh.
 • Hạn chế: BẠN VÀ CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý CÓ THỂ ĐƯA KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI BÊN CÒN LẠI TRONG KHẢ NĂNG CỦA MỖI BÊN VÀ KHÔNG PHẢI DƯỚI TƯ CÁCH LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THAM GIA BẤT KỲ VỤ TỐ TỤNG TẬP THỂ HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO. Trọng tài sẽ không hợp nhất khiếu nại của người khác với khiếu nại của bạn và sẽ không chủ trì bất kỳ loại thủ tục đại diện hoặc tập thể nào. Trọng tài có thể đưa ra phán quyết bồi thường theo tuyên bố hoặc theo lệnh chỉ có lợi cho bên cá nhân yêu cầu bồi thường và chỉ trong phạm vi cần thiết để đưa ra biện pháp bồi thường được bảo đảm theo yêu cầu cá nhân của bên đó.

26. TỔNG QUAN

Các Điều khoản này và bất kỳ tài liệu nào được đưa vào bằng cách tham chiếu sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và thay thế mọi điều khoản trước đây giữa chúng ta liên quan đến những vấn đề đó. Các giới hạn, loại trừ và hạn chế trong các Điều khoản này sẽ được chuyển theo lợi ích của người cấp phép, người kế thừa và người được bổ nhiệm của chúng tôi. Các Điều khoản này được soạn thảo bằng tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có xung đột, mâu thuẫn hoặc cần làm rõ với các phiên bản ngôn ngữ khác. Các tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích dễ tham khảo hơn và sẽ bị bỏ qua khi giải thích hoặc phiên dịch các Điều khoản. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này thì hành động đó sẽ không ngăn cản chúng tôi thực thi điều khoản đó (hoặc bất kỳ điều khoản tương tự nào) vào lần sau. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được tòa án phán là không hợp lệ thì chúng tôi đồng ý rằng tòa án nên cố gắng làm hiệu lực mục đích của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác vẫn có đầy đủ hiệu lực. Chúng tôi có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này với điều kiện chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các quyền của bạn theo các Điều khoản này không bị tổn hại. Vì các Điều khoản này mang tính cá nhân đối với bạn nên bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Một người không phải là một bên của các Điều khoản này sẽ không có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của nó.

27. THÔNG BÁO

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn email, tin nhắn văn bản, thông báo đẩy, cảnh báo và các tin nhắn khác liên quan đến Trò chơi và Dịch vụ của chúng tôi, ví như như các cải tiến, ưu đãi, sản phẩm, sự kiện và các chương trình khuyến mãi khác. Sau khi tải xuống Trò chơi của chúng tôi, tùy theo thiết bị, bạn có thể được yêu cầu chấp nhận hoặc từ chối thông báo đẩy/cảnh báo. Nếu bạn từ chối, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo đẩy/cảnh báo nào. Nếu bạn chấp nhận, thông báo đẩy/cảnh báo sẽ tự động được gửi cho bạn. Nếu bạn không còn muốn nhận thông báo đẩy/cảnh báo từ Trò chơi của chúng tôi nữa, bạn có thể chọn hủy nhận thông báo bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trên thiết bị của mình. Đối với các loại tin nhắn hoặc thông tin liên lạc khác, chẳng hạn như email, tin nhắn văn bản, v.v., bạn có thể hủy đăng ký hoặc hủy nhận thông báo bằng cách làm theo các hướng dẫn cụ thể của các phương thức liên lạc đó hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi kèm theo yêu cầu của bạn qua support@funplus.com.

28. BẤT KHẢ KHÁNG

Bất khả kháng có nghĩa là bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chiến tranh, nội chiến, xung đột vũ trang hoặc tấn công khủng bố, ô nhiễm hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, đại dịch, đình công, tố tụng dân sự, không có mạng không dây, dịch vụ đột xuất và bảo trì hệ thống, năng lượng và mất dữ liệu cũng như thảm họa tự nhiên. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện, thậm chí không được phép thực hiện, nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này trong trường hợp bất khả kháng. Việc thực hiện các Điều khoản này có thể chấm dứt trong thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng và trong khoảng thời gian sau khi sự kiện đó chấm dứt, và khi sự kiện chấm dứt để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện lại nghĩa vụ của chúng tôi. Trong thời gian sự kiện bất khả kháng đó diễn ra thì các nghĩa vụ tương ứng của chúng tôi theo các Điều khoản này sẽ bị tạm dừng trong khoảng thời gian tương tự. Nếu tình trạng bất khả kháng đó diễn ra trong thời gian liên tục vượt quá bốn tháng, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập vào Trò chơi, Vật phẩm ảo hoặc Dịch vụ hiện hành ngay lập tức khi gửi thông báo cho bạn.

 

© 2023 FunPlus International AG.  All Rights Reserved.