ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 23 december 2021

Deze Algemene Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid en alle aanvullende voorwaarden en overige documenten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen (de Voorwaarden), zijn van toepassing op uw gebruik, aankopen (in Spellen) en het downloaden van onze Spellen, Virtuele Items, door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC), websites, winkel en gerelateerde diensten die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld, tenzij wij specifiek anders vermelden (Diensten).

Deze Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons. Door toegang tot of gebruik van een van de Diensten gaat u akkoord en stemt u in met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gelieve dan geen toegang te verkrijgen tot onze Diensten, ze niet te kopen en ze niet te gebruiken.

Spellen betekent alle spellen die door ons ontwikkeld en/of beschikbaar gesteld worden, nu of in de toekomst.

1. Over u

Door de Diensten te gebruiken, geeft u aan dat u minimaal 18 jaar oud bent, of, indien u jonger dan 18 jaar bent dat u deze Voorwaarden met uw ouder(s) of voogd(en) heeft doorgenomen en dat zij namens u met deze Voorwaarden hebben ingestemd en dat zij de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor de naleving ervan door u. Indien wij door een ouder/voogd worden geïnformeerd dat zijn of haar kind een verkeerde voorstelling van diens leeftijd heeft gegeven bij het registreren voor onze Spellen of Diensten en de werkelijke leeftijd van het kind jonger dan 13 jaar is, zullen wij het Account Stopzetten (zoals hieronder gedefinieerd), op voorwaarde dat wij over de informatie beschikken die ons ervan overtuigt dat de meldende persoon inderdaad de ouder of voogd van het desbetreffende kind is.

2. Wie wij zijn

2.1 Wij zijn FunPlus International AG, een in Zwitserland geregistreerde onderneming, gevestigd te Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Zwitserland, met handelsregisternummer CHE-406.512.803.

2.2 U kunt ons bereiken op support@funplus.com.

3. Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat wij aan de toepasselijke wetgeving blijven voldoen of om wijzigingen die wij in de Diensten aanbrengen weer te geven of anderszins. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren voordat u onze Diensten gebruikt. Uw voortgezet gebruik van onze Diensten vanaf de wijzigingsdatum wordt beschouwd als uw akkoord met de gewijzigde Voorwaarden.

4. Account

4.1 Om een aantal van onze Diensten te gebruiken, kunt u worden gevraagd een account te maken bij ons en/of bij de exploitant van een platform van derden, zoals Apple of Google (Account). Om een account te maken, moet u waarheidsgetrouwe en juiste gegevens over uzelf verstrekken op de accountregistratiepagina en die gegevens actueel houden. U mag uw account niet met anderen delen en bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de inloggegevens van uw account . U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten in verband met uw account. Wij kunnen naar ons redelijk oordeel uw account stopzetten of inhoud of Virtuele Items permanent verwijderen van een van onze Diensten indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u een van deze Voorwaarden heeft geschonden. Verwijzingen naar “Stopzetten” ofeen account “stopzetten” omvatten het tijdelijk of permanent uitschakelen, opschorten, blokkeren of dempen van een account . Als uw account is gedempt, kunt u verder spelen, maar kunt u geen gebruik maken van gratis tekstchat gedurende de betreffende dempingsperiode. Als uw account wordt uitgeschakeld of geblokkeerd, heeft u geen toegang meer tot uw account en worden alle licenties die eerder aan u zijn verleend om onze Spellen en Diensten te gebruiken tijdelijk of permanent ingetrokken. DIT BETEKENT DAT U UW ACCOUNT, PERSONAGES EN ALLE ITEMS OF VALUTA IN HET SPEL VERLIEST. Meer informatie over wanneer wij uw account kunnen Stopzetten vindt u in artikel 4.2 van deze Voorwaarden.

4.2 Indien wij, redelijk handelend, van oordeel zijn dat: (i) deze Voorwaarden zijn geschonden of waarschijnlijk zullen worden geschonden door u; en/of (ii) u frauduleuze, onwettige of beledigende activiteiten heeft gepleegd, waaronder schending of vermoedelijke schending van de gedragsregels in artikel 8 van deze Voorwaarden; en/of (iii) het noodzakelijk is om schade of nadeel aan ons, aan onze Spellen of Diensten, aan andere spelers, het grote publiek of aan u te voorkomen of te stoppen, dan kunnen wij op elk moment naar ons eigen redelijke goeddunken: (i) uw accounts geheel of gedeeltelijk stopzetten(zoals gedefinieerd); (ii) uw toegang tot het uploaden van inhoud of andere functies van onze Spellen of Diensten beperken; en/of (iii) uw toegang tot Virtuele Items of alles wat u heeft verkregen door middel van Virtuele Items beperken of verwijderen.

4.3 Als wij een van de bovenstaande acties ondernemen, kunt u uw bezwaar kenbaar maken door contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail: support@funplus.com

4.4 Wij garanderen niet dat de Spellen of Diensten continu overal beschikbaar zullen zijn of dat we dergelijke Spellen, Diensten en inhoud gedurende een bepaalde tijd zullen blijven aanbieden.

5. Verwijdering en herstel van uw account

5.1 Als u uw account definitief wilt verwijderen, kunt u dat op elk moment eenvoudig verzoeken via uw profiel in het Spel.

5.2 Wanneer u verwijdering van uw account verzoekt, moet u twee vragen beantwoorden om u te identificeren als de ware eigenaar van het account . Met de antwoorden kunnen wij uw accountgegevens verifiëren. Vervolgens begint het proces van het verwijderen van het account automatisch, met inachtneming van een afkoelingsperiode van 15 dagen, voordat het account inclusief alle items en inhoud automatisch volledig en onherroepelijk zal worden verwijderd. Terwijl het verwijderingsproces aan de gang is, tijdens de afkoelingsperiode, wordt uw account gedeactiveerd en is alle inhoud die met het account verbonden is niet langer voor u toegankelijk, maar blijft deze wel zichtbaar voor andere gebruikers tot het verstrijken van de afkoelingsperiode. Tijdens de afkoelingsperiode heeft u de mogelijkheid om uw verwijderingsverzoek in te trekken door ons een bericht te sturen via het portaal in het Spel of naar support@funplus.com. Als u de verwijdering van uw account niet intrekt binnen de afkoelingsperiode, wordt uw account na het verstrijken van de afkoelingsperiode automatisch onherroepelijk, volledig en permanent verwijderd, inclusief alle gekochte items en andere bijbehorende inhoud op uw account . Na de verwijdering van uw account en de bijbehorende inhoud, kan het ons nog tot 30 dagen kosten om deze uit back-ups en noodherstelsystemen te verwijderen.

5.3 Uw account en bijbehorende inhoud worden mogelijk niet permanent verwijderd wanneer verwijdering ons vermogen zou beperken om: (i) illegale activiteiten of schendingen van onze Voorwaarden en ons beleid vast te stellen of te onderzoeken (bijvoorbeeld om misbruik van onze producten of systemen vast te stellen of te onderzoeken); (ii) de veiligheid en beveiliging van onze producten, systemen en gebruikers te beschermen; (iii) te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bewaren van bewijsmateriaal; of (iv) te voldoen aan een verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit, wetshandhaving of een overheidsinstantie.

5.4 Als u zelf het initiatief heeft genomen tot het verwijderen of deactiveren van uw account (mits uw account niet door ons is verwijderd of gedeactiveerd wegens het niet naleven van deze Voorwaarden), dan kunt u tot de einddatum van de afkoelingsperiode (d.w.z. 15 kalenderdagen vanaf uw verzoek tot verwijdering) uw account herstellen of reactiveren door contact op te nemen met onze klantenservice via het portaal in het Spel of via e-mail: support@funplus.com. Na een dergelijk verzoek moet u twee vragen beantwoorden om u te identificeren als de ware eigenaar van het Account. Met de antwoorden kunnen wij u verifiëren als de legitieme accounteigenaar, uw account herstellen en het verwijderen van uw Account afbreken.

6. Licentie 

Onze Diensten, Spellen, Accounts, Virtuele Items en alle daarmee verband houdende materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software, code, informatie, inhoud, gegevens, tekst, personages, muziek, geluiden, video’s) die door ons of namens ons ter beschikking worden gesteld en alle daarmee verband houdende auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten op deze Diensten, Spellen, Virtuele Items en materialen (tezamen Inhoud) worden u in licentie gegeven, niet verkocht, onder deze Voorwaarden. Onder voorbehoud van uw strikte naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie om onze Inhoud te gebruiken voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Als u deze Voorwaarden hoe dan ook schendt, kunnen wij naar eigen goeddunken en redelijk handelend elke licentie aan u onmiddellijk beëindigen of opschorten. U erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten op de Inhoud ons exclusieve eigendom zijn en blijft en dat u geen eigendom, titel of ander eigendomsbelang in of op de Inhoud zult hebben, ongeacht of u die Inhoud heeft ‘verdiend’ of ‘gekocht’.

7. Uw wettelijke verplichtingen en beloften aan ons 

7.1 U bevestigt dat:

7.1.1 Alle door u verstrekte informatie en gegevens waar, juist en actueel zijn. De onder deze Voorwaarden verleende rechten zijn strikt persoonlijk voor u en u moet de Diensten of uw wachtwoord(en) niet aan anderen ter beschikking stellen; en

7.1.2 U zich zult houden aan de gedragsregels met betrekking tot uw gebruik van de Diensten en/of de Virtuele Items, zoals bepaald in artikel 7t/m 10, en aan alle andere beperkingen die elders in deze Voorwaarden zijn bepaald.

7.2 U gaat ermee akkoord ons te vergoeden wanneer wij schadevergoeding betalen of andere verliezen of uitgaven oplopen (met inbegrip van juridische kosten) met betrekking tot vorderingen ingesteld door derden ten gevolge van uw schending van deze Voorwaarden, andere wet- en regelgeving of de rechten van een derde.

8. Gedragsregels en uw gebruik van de Diensten 

8.1 U erkent onze gedragsregels en gaat ermee akkoord dat u bij het gebruik van de Diensten (met inbegrip van het maken van door gebruikers gegenereerde inhoud(UGC)):

8.1.1 niet de Diensten zult gebruiken of laten gebruiken voor doelen of activiteiten die illegaal, onwettig of in strijd met deze Voorwaarden zijn;

8.1.2 niet de Diensten, broncode van de Diensten of delen daarvan op welke wijze dan ook zult reproduceren, distribueren, publiekelijk vertonen of uitvoeren, vertalen, wijzigen, aanpassen, creëren, deconstrueren, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of werken ervan zult afleiden;

8.1.3 niet uw account zult verkopen, verhuren, leasen, delen of toegang ertoe verlenen, geen toegang zult hebben of trachten te verkrijgen tot de accounts van andere gebruikers en de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de Diensten niet zult penetreren of trachten te penetreren;

8.1.4 niet zult deelnemen aan enig gedrag dat wij ongepast, storend of strijdig met de toon en de aard van de Diensten achten;

8.1.5 waar door gebruikers gegenereerde inhoud of een online gemeenschap bestaat of anderszins, niet anderen ongewenst lastig zult vallen, bedreigen, in verlegenheid brengen, spammen of iets anders doen, zoals het herhaaldelijk verzenden van ongevraagdeberichten of het maken van persoonlijke aanvallen, opmerkingen of uitspraken over ras, seksuele geaardheid of religie; niet activiteiten of groepen zult organiseren of daaraan zult deelnemen die schadelijk, beledigend, aanstootgevend, obsceen, bedreigend, intimiderend, vulgair, seksueel expliciet (met inbegrip van naaktheid en elke vorm van ongepaste blootstelling), lasterlijk of inbreukmakend op de persoonlijke levenssfeer zijn of gedrag aanmoedigen dat in strijd is met de wetgeving of dat door een redelijk persoon als bedenkelijk en/of ongepast wordt beschouwd;

8.1.6 niet beledigende, aanstootgevende of lasterlijke schermnamen en/of persona’s zult gebruiken, ongeacht of deze via de Diensten of via apparaten van derden verbonden met de Diensten zijn aangemaakt;

8.1.7 U niet uit zult geven voor andere personen of valselijk zult aangeven dat u een werknemer of vertegenwoordiger bent van ons of van een van onze partners of gelieerde ondernemingen;

8.1.8 Geen activiteiten zult bevorderen, aanmoedigen of deelnemen eraan waarbij hacking, cracking, phishing, benutten van exploits of cheats en/of distributie van vervalste software en/of vervalste of legitieme Virtuele Items betrokken zijn;

8.1.9 geen bestanden zult uploaden die een virus, trojan, worm, spyware, tijdbommen, corrupte gegevens of andere computerprogramma’s bevatten die de Diensten kunnen beschadigen, verstoren of onderbreken;

8.1.10 geen ongepaste, valse of onechte meldingen aan ons zult doen;

8.1.11 onze Diensten niet zult gebruiken om een dienst of spel te bouwen die onze Dienstenbenadeelt of ermee concurreert en niet anderen zult helpen om een dienst of spel te bouwen die onze Diensten benadeelt of ermee concurreert;

8.1.12 niet de kwetsbaarheid van onze Diensten zult peilen, scannen of testen en niet de beveiligings- of verificatiemaatregelen van onze Diensten zult omzeilen of doorbreken;

8.1.13 niet onrechtmatig gebruik zult maken van de support- of klachtknoppen in het Spel of valse meldingen aan ons zult doen;

8.1.14 geen robot, spider, websitezoek-/opvraagtoepassing of ander handmatig of automatisch apparaat of proces zult gebruiken om de inhoud, navigatiestructuur of presentatie van onze Diensten te verkrijgen, te indexeren, te ‘dataminen’ of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen; en

8.1.15niet uw Account, persoonlijke toegang tot onze Diensten of inhoud behorende bij uw Account, inclusief Virtuele Items, zult verkopen, kopen, verhandelen of anderszins overdragen of aanbieden, hetzij binnen onze Diensten of op websites van derden, of in verband met een transactie buiten het Spel om.

8.2 Voor zover de functionaliteit van de Diensten dit technisch toelaat, zultu niet de “echte” persoonsgegevens van iemand plaatsen of communiceren tijdens het gebruik van de Diensten, in het bijzonder niet in chatrooms of forums.

8.3 Wij behouden ons het recht voor om alle onlineactiviteiten binnen onzeDiensten in te zien, te controleren en/of op te nemen en door akkoord te gaan met deze Voorwaarden geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om uw activiteiten in te zien en op te nemen.

8.4Iedere schending van de bovenstaande gedragsregels wordt door ons naar eigen goeddunken vastgesteld, waarbij wij in alle omstandigheden redelijk zullen handelen.

9. Door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC) 

9.1 Door gebruikers gegenereerde inhoud(UGC) betekent elke vorm van door een gebruiker van de Diensten gegenereerde inhoud (met inbegrip van opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen, tekst, foto’s, video, informatie en berichten) die door gebruikers wordt gecommuniceerd, gepost, geüpload of verzonden op of in verband met de Diensten. Onze Diensten kunnen sociale elementen bevatten waarmee spelers met andere spelers in contact kunnen komen en chatten. Berichten die tussen spelers worden uitgewisseld, hetzij in privéberichten in het Spel of op openbare fora, vallen onder deze definitie van UGC.

9.2 Door enige vorm van UGC in te dienen, gaat u er automatisch mee akkoord dat u ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie verleent om dergelijke UGC te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, er afgeleide werken van te maken, in het openbaar uit te voeren of weer te geven, opnieuw vorm te geven, te vertalen, te citeren (geheel of gedeeltelijk), te publiceren en te distribueren voor welk doel dan ook, inclusief het beschikbaar stellen van dergelijke UGC aan derden, op voorwaarde dat wij de UGC niet mogen gebruiken in strijd met het Privacybeleid. U gaat ermee akkoord afstand te doen van alle morele rechten voor zover toegestaan door de wet en dat u niet de indiening zult terugtrekken of zult proberen een vergoeding te vragen voor het gebruik ervan. Verder garandeert en verklaart u dat u de exclusieve houder bent van het auteursrecht en de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de indiening en dat de indiening op geen enkele wijze inbreuk maakt op de rechten van andere personen of entiteiten.

9.3 Wij, of door ons ingeschakelde derden, kunnen UGC controleren en/of modereren, maar wij garanderen niet de juistheid, kwaliteit of integriteit van enige UGC die via het Spel of delen van de Diensten wordt gepost. Door onze Diensten te gebruiken, erkent en gaat u ermee akkoord dat u blootgesteld kunt worden aan materiaal dat u beledigend of aanstootgevend vindt. Wij keuren geen UGC goed die op de Diensten is geplaatst, noch garanderen wij de waarheidsgetrouwheid of juistheid ervan. Als iemand echter deze Voorwaarden schendt of misbruik maakt van de Diensten, kunt u dit aan ons melden door contact met ons op te nemen via support@funplus.com of globallegal@funplus.com. Wij zullen de melding bekijken en kunnen, naar ons redelijk oordeel, actie ondernemen tegen iedereen die de Voorwaarden schendt, bijvoorbeeld door de toegang tot bepaalde of al onze Diensten in te trekken of op te schorten en hun account te beëindigen of op te schorten. Wij kunnen ook, naar ons redelijk oordeel, dergelijke maatregelen nemen ten aanzien van iedereen die bewust te kwader trouw een valse melding doet.

9.4 Wij behouden ons het recht voor om UGC van onze Diensten te verwijderen en permanent te wissen, met of zonder kennisgeving. Wij behouden onshet recht voor om uw identiteit bekend te maken aan derden die terecht stellen dat uw UGC de intellectuele-eigendomsrechten of de privacy van die derden schendt. Wij zullen uw UGC ook op verzoek verstrekken aan derden en overheidsinstanties wanneer wij daartoe wettelijk verplicht

10. Virtuele Items 

Wij gebruiken de term Virtuele Items om rechten aan te duiden die wij u in licentie geven om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde functies die binnen onze Diensten beschikbaar worden gesteld. Voorbeelden zijn: toegang tot digitale of te ontgrendelen inhoud, extra of verbeterde functionaliteit (waaronder multiplayerdiensten), virtuele activa, prestaties in het Spel en virtuele punten, munten en valuta’s. Wanneer u zich registreert voor of betaalt voor Virtuele Items, verlenen wij u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot de geselecteerde Virtuele Items. Virtuele Items hebben geen geldelijke waarde en geen andere waarde buiten onze Diensten. U kunt uw Virtuele Items niet verkopen, ruilen, overdragen of inwisselen voor geld. Betalingen die u doet voor toegang tot Virtuele Items zijn niet-terugbetaalbaar, tenzij naar ons eigen goeddunken anders is bepaald.

11. Prijs, betaling en belasting 

11.1 Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de prijzen van onze Diensten (inclusief Virtuele Items, Spellen en alle andere goederen en diensten die beschikbaar zijn via winkels van derdenof in onze winkel) te allen tijde juist zijn. Het Spel en de websitepagina’s geven echter mogelijk niet altijd de juiste informatie weer op het moment dat u uw bestelling plaatst. Wij behouden ons ook het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen op elk moment voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst. Wij kunnen de prijs van een artikel pas bevestigen wanneer uw bestelling is aanvaard. Als u een inwoner van de Europese Unie bent, brengen wij of onze winkels van derden btw of toepasselijke omzetbelasting op aankopen in rekening zoals vereist door de wet en u gaat ermee akkoord ons de gegevens te verstrekken die wij redelijkerwijs nodig hebben om het toepasselijke btw- of omzetbelastingtarief te bepalen.

11.2 Alle houders van creditcards en betaalkaarten worden onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de uitgever van de kaart. Als de uitgever van uw betaalkaart de betaling aan ons weigert, wordt uw bestelling niet aanvaard en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering.

11.3 Het is uw eigen verantwoordelijkheid en u moet zich houden aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de door u gekozen betaalwijze, zoals bepaald door de betalingsprovider. Wij kunnen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u betaalwijzen in verband met onze Diensten toevoegen of verwijderen.

11.4 Indien de betreffende Diensten een automatisch verlengd abonnement omvatten (een “Abonnementsdienst”), dan zijn onze Abonnementsvoorwaarden van toepassing op deze Abonnementsdienst.

12. Overeenkomst

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons en beschikbaarheid van de Diensten. Als uw bestelling niet kan worden verwerkt, wordt u geïnformeerd wat de reden daarvan is en krijgt u, indien mogelijk, een verklaring. Merk op dat deze/dit bevestigings-e-mail/-bericht niet betekent dat uw bestelling is aanvaard – uw bestelling vormt slechts een aanbod aan ons om de Diensten te kopen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Wanneer wij de Diensten beschikbaar stellen, bijvoorbeeld als download, betekent dat onze wettelijke aanvaarding van het aanbod dat u heeft gedaan om de Diensten te kopen, en de overeenkomst tussen u en ons is dan tot stand gekomen (en zullen wij of het platform of de dienstverlener van derden uw Account debiteren).

13. Terugtrekkings- en terugbetalingsbeleid

13.1 Wij willen u de best mogelijke dienstenen spelervaringen bieden. Tegelijkertijd hopen wij dat u veel plezier beleeft aan uw Spellen, Virtuele Items en Diensten. U heeft echter het recht uw bestelling te annuleren en u zonder opgave van redenen terug te trekken uit elke overeenkomst tussen u en ons (Overeenkomst) en een volledige terugbetaling te ontvangen, binnen 14 dagen vanaf de dag dat u uw bestelling heeft geplaatst (Annuleringstermijn), MAAR u gaat ermee akkoord dat FunPlus onmiddellijk begint met de uitvoering van uw overeenkomst voor de aankoop van artikelen en de digitale inhoud van de gekochte artikelen onmiddellijk aan u ter beschikking zal stellen. Door het downloaden, streamen van of toegang hebben tot uw Virtuele Items, digitale/online Spellen en/of Diensten, verliest u onmiddellijk uw recht om de eventuele Overeenkomst op te zeggen zodra het downloaden, streamen of toegang hebben tot die Virtuele Items, digitale/online Spellen en/of Diensten is voltooid, vanwege de aard van die Diensten.

13.2 Wij betalen betaalde bedragen niet terug wanneer: (i) u het slachtoffer bent geworden van oplichting in het Spel (wij zullen echter proberen u te helpen uw account terug te krijgen); (ii) uw account is geannuleerd of opgeschort als gevolg van uw overtreding van deze Voorwaarden; (iii) u ongeoorloofde software heeft gebruiktom zonder onze toestemming toegang te verkrijgen tot onze Spellen en Diensten; (iv) wij om welke reden dan ook geen van de Virtuele Items, Spellen of Diensten meer aanbieden of (v) u zelf heeft besloten om uw account op te zeggen.

14. Beschikbaarheid en functionaliteit

14.1 Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid Virtuele Items die u in een bepaalde periode kunt kopen te beperken. Virtuele Items mogen alleen worden gekocht en gebruikt door spelers in rechtsgebieden waar dergelijke activiteiten zijn toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving. Virtuele Items mogen alleen van ons of van onze toegestane vertegenwoordigers worden gekocht via de Spellen of zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om elk verzoek tot aankoop van Virtuele Items om welke reden dan ook te weigeren.

14.2 Wij zullen redelijke inspanningen doen om de werking van de Spellen en Diensten in stand te houden en storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Wij behouden ons het recht voor om onze Spellen en Diensten te wijzigen, onder andere door regelmatige updates, en het kan gebeuren dat wij bepaaldeSpellen of Diensten moeten onderbreken, met kennisgeving wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, voor reparatie, onderhoud, verbetering, beveiliging of om andere redenen, op voorwaarde dat wij ons best zullen doen om een dergelijke onderbrekings- of opschortingsperiode zo kort mogelijk te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opschortingen, onderbrekingen of fouten veroorzaakt door externe krachten of omstandigheden buiten onze redelijke controle.

14.3 Wij kunnen niet garanderen dat onze Spellen of delen van onze Diensten compatibel zijn met of toegankelijk zijn op alletoestellen, platforms, besturingssystemen of apparatuur, of in combinatie met bepaalde software of connectiviteitsdiensten die niet door ons zijn goedgekeurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke apparatuur, software of diensten. Wij garanderen niet dat onze Diensten op alle geografische locaties toegankelijk zijn.

15. Terugboekingen 

Wij kunnen een betaling annuleren en een terugboeking naar u doen, met inbegrip van eventuele transactiekosten, indien van toepassing, als wij reden hebben om aan te nemen dat een aankoop onvolledig is of als een aankoop is gedaan, of als wij vermoeden dat deze is gedaan, op frauduleuze of anderszins niet bonafide wijze.

16. Betaalwijzen

De door ons aanvaarde betaalwijzen zijn die welke op onze winkelsite en door de aanbieders van platforms van derden zoals Apple en Google binnen onze Spellen op het verkooppunt worden aangeboden.

17. Updates 

U gaat ermee akkoord dat de Spellen en elk aspect van de Diensten automatisch updates, upgrades en extra functies kunnen downloaden en installeren die wij redelijkerwijs noodzakelijk en/of gunstig achten voor ons bedrijf, onze activiteiten of u. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle updates, upgrades en/of extra functies die niet met een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst worden verspreid.

18. Duur

Deze Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op uw gebruik van de Spellen, uw Account, Virtuele Items en Diensten, en blijven van kracht totdat u deze Spellen, uw Account, Virtuele Items en het gebruik van onze Diensten verwijdert of annuleert, of totdat wij deze licentie aan u beëindigen.

19. Intellectuele eigendommen

19.1 U erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten op de Diensten, Spellen en Virtuele Items en alle inhoud die binnen de Diensten, Spellen en Virtuele Items verschijnt, toebehoren aan ons, onze licentiehouders of onze gelieerde ondernemingen en dat deze rechten u enkel in licentie worden gegeven en dat u geen eigendomsrechten op de Diensten, Spellen en Virtuele Items of delen daarvan verwerft, behalve het recht om de Diensten, Spellen en Virtuele Items onder de voorwaarden van deze licentie te gebruiken.

19.2 Elk gebruik door u van een van onze intellectuele eigendommen anders dan toegestaan onder deze Voorwaarden mag alleen plaatsvinden met onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Niets in deze Voorwaarden dient te worden geïnterpreteerd als het verlenen van enig recht, impliciet of anderszins, om onze intellectuele-eigendommen in de Diensten, Spellen en Virtuele Items te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

19.3 Wij behouden ons het recht voor om u op elk moment permanent of tijdelijk onze Spellen en/of Diensten niet meer aan te bieden, op welk moment elke licentie die eerder aan u is verleend voor het gebruik van de Spellen en/of Diensten of delen daarvan automatisch zal worden beëindigd of opgeschort en uw account niet langer beschikbaar zal zijn en zal worden stopgezet. Voordat wij de beschikbaarheid van onze Spellen en/of Diensten stopzetten, zullen wij redelijke inspanningen betrachten om u ten minste 60 dagen voordat die Spellen en Diensten niet meer beschikbaar zijn daarvan op de hoogte te brengen. Kennisgeving kan plaatsvinden via onze websites, pushmelding, waarschuwing, e-mail of andere berichten. In een dergelijk geval zijnwij niet verplicht om terugbetalingen, voordelen of andere vergoedingen aan gebruikers te verstrekken in verband met dergelijke stopgezette elementen van onze Spellen en/of Diensten, tenzij de wet anders voorschrijft.

20. Opschorting en beëindiging 

20.1 Wij kunnen, redelijk handelend, uw toegang tot de Spellen, Virtuele Items en/of andere delen van de Diensten opschorten, beperken of beëindigen en bijgevolg de aan u onder deze Voorwaarden verleende licentie opschorten of beëindigen:

20.1.1 wanneer u inbreuk maakt op de beperkingen of bepalingen in deze Voorwaarden;

20.1.2 om redenen van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of wegens gebeurtenissen buiten onze redelijke controle; en/of

20.1.3 wanneer wij besluiten om het Spel (de Spellen), de Virtuele Items en/of andere delen van de Diensten uit de markt te nemen, om welke reden dan ook,naar ons eigen goeddunken en redelijk handelend.

20.2 Wij streven ernaaru altijd een eerste waarschuwing en kennisgeving te geven voordat wij uw toegang tot onze Spellen, Virtuele Items en/of andere Diensten beëindigen of schrappen. Als u onze Voorwaarden echter ernstig of herhaaldelijk heeft overtreden of als u eerder waarschuwingen heeft gekregen, kunnen wij direct overgaan tot beëindiging van de overeenkomst met u onder deze Voorwaarden en van uw licentie voor toegang tot onze Spellen, Virtuele Items en/of andere delen van de Diensten. In dergelijke omstandigheden zullen wij u per e-mail of binnen de app, de website of het kanaal, naargelang het geval, op de hoogte brengen, onder voorbehoud van artikel Bij beëindiging worden de hierin verleende rechten en licentie beëindigd en dient u elk gebruik van de toepasselijke Spellen, Virtuele Items en/of andere delen van de Diensten te staken. Als wij besluiten om Spel(len), Virtuele Items en/of andere delen van de Diensten uit de markt te nemen, zullen wij ernaar streven om u ten minste 60 dagen van tevoren via e-mail of binnen de app, de website of een ander deel van de Diensten, naargelang het geval, op de hoogte te brengen van het intrekken van de toegang, onder voorbehoud van artikel 26.

21. inhoud van derden

Onze Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar websites en diensten van derden. Wij controleren deze websites en diensten niet en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor hun inhoud of voor hun verzameling, gebruik of verstrekking van uw persoonsgegevens.

22. Onze wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheidsbeperkingen

22.1 ONZE SPELLEN EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN ZOALS BESCHIKBAAR. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GEVEN WIJ GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES DAT U ONZE SPELLEN OF DIENSTEN ZULT KUNNEN OPENEN OF GEBRUIKEN OP DE TIJDSTIPPEN OF LOCATIES VAN UW KEUZE OF DAT ONZE SPELLEN OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN, BUGS, CORRUPTIE, VERLIES, INTERFERENTIE, HACKING OF VIRUSSEN ZULLEN ZIJN. DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR VERLIES OF SCHADE DIE BIJVOORBEELD ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE INTEROPERABILITEIT, ONBESCHIKBAARHEID OF BEVEILIGINGSKWETSBAARHEDEN VAN ONZE SPELLEN EN DIENSTEN OF UIT UW VERTROUWEN OP DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ONZE SPELLEN EN DIENSTEN. WIJ GARANDEREN OOK NIET DAT ONZE SPELLEN EN DIENSTEN WERKEN MET OF TOEGANKELIJK ZIJN OP BEPAALDE APPARATEN, PLATFORMEN, BESTURINGSSYSTEMEN OF APPARATUUR, OF IN COMBINATIE MET BEPAALDE SOFTWARE OF CONNECTIVITEITSDIENSTEN. WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE APPARATUUR, SOFTWARE OF DIENSTEN.

22.2 VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN OVEREENKOMST, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIEZEN, KOSTEN, UITGAVEN OF SCHADE DIE U LIJDT IN VERBAND MET EEN SPEL OF DIENSTEN OF DEZE VOORWAARDEN, NIET HOGER DAN (IN TOTAAL) HET GELDBEDRAG DAT OVEREENKOMT MET DE VERGOEDINGEN, IN VERBAND MET HET SPEL OF DE DIENSTEN, DIE DAADWERKELIJKDOOR U AAN ONS ZIJN BETAALD GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE OORZAAK VAN DE VORDERING VOOR HET EERST ONTSTAAT. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZAL NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID OF DE NALATIGHEID VAN ONZE WERKNEMERS OF AGENTEN, OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE ONDER GEEN ENKELE TOEPASSELIJKE WET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

23. Contact met ons opnemen voor ondersteuning of om klachten, fouten of misbruik te melden

Als u klantenservice nodig heeft of een klacht, een fout of onrechtmatig gedrag in strijd met de regels in artikel 8 wilt melden, of als u andere vragen of opmerkingen heeft in verband met onze Spellen, Virtuele Items of Diensten, kunt u contact met ons opnemen via support@funplus.com.

24. Geschillen 

24.1 Wij streven ernaar onze geschillen op minnelijke wijze op te lossen en wij zijn er zeker van dat de meestevan uw problemen kunnen worden opgelost door contact op te nemen met onze toegewijde klantenservice op support@funplus.com.

24.2 Uen wij zullen eerst proberen om alle geschillen, vorderingen of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, onze Diensten en hun marketing of de relatie tussen u en ons (“Geschillen”) informeel op te lossen, alvorens een eventuele rechtszaak aan te spannen. De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de ene persoon aan de andere (“Geschilkennisgeving”). De Geschilkennisgeving moet: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij bevatten; (b) de aard en de grond van de vordering of het geschil beschrijven; en (c) de gevraagde specifieke genoegdoening uiteenzetten. Wij sturen onze Geschilkennisgeving naar uw e-mailadres of factuuradres, indien beschikbaar en van toepassing. U kunt uw Geschilkennisgeving sturen naar support@funplus.com. De meeste geschillen worden door onze klantenservice opgelost, maar als zij om welke reden dan ook niet in staat zijn het probleem op te lossen, krijgt u eerst de gelegenheid om de zaak te escaleren naar eerst ons hoofd van de klantenservice en in laatste instantie naar een lid van ons hoger management.

25. Algemeen 

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons, en vervangen alle eerdere voorwaarden tussen u en ons met betrekking tot dergelijke zaken. De beperkingen, uitsluitingen en restricties in deze Voorwaarden zullen ten goede komen aan onze licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en worden vertaald in andere talen. De Engelstalige versie van deze Voorwaarden heeft voorrang in geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties die verduidelijking vereisen. De koppen in deze Voorwaarden dienen enkel ter verduidelijking en dienen niet in aanmerking te worden genomen bij het uitleggen of interpreteren van deze Voorwaarden. Indien wij nalaten een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal die nalatigheid ons niet beletten die bepaling (of soortgelijke bepalingen) bij latere gelegenheid af te dwingen. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt bevonden, gaan wij ermee akkoord dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals die in de bepaling tot uiting komen en dat de andere bepalingen volledig van kracht blijven. Wij kunnen al of een deel van onze rechten of plichten onder deze Voorwaarden overdragen, mits wij redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw rechten onder deze Voorwaarden niet worden geschaad. Personen die geen partij zijn bij deze Voorwaarden hebben geen rechten om de voorwaarden ervan af te dwingen. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Zwitserland en de rechtbanken van Zug, Zwitserland hebben exclusieve bevoegdheid met betrekking tot alle geschillen in verband met deze Voorwaarden en de Spellen en Diensten.

26. Kennisgevingen

Wij kunnen u e-mailberichten, sms-berichten, pushmeldingen, waarschuwingen en andere berichten in verband met onze Spellen en Diensten sturen, zoals, maar niet beperkt tot, belangrijke aankondigingen, wettelijke kennisgevingen, verbeteringen, aanbiedingen, producten, evenementen en andere promoties, voor zover u uw apparaat vrijwillig aan het Spel heeft gekoppeld. Na het downloaden van onze Spellen kunt u, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, worden gevraagd om pushmeldingen/waarschuwingen met betrekking tot onze andere Spellen, Diensten en/of activiteiten te aanvaarden of weigeren. Als u weigert, zult u dergelijke pushmeldingen/waarschuwingen niet ontvangen. Als u niet langer pushmeldingen/waarschuwingen van ons Spel wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de instellingen voor meldingen te wijzigen op uw apparaat.

27. Overmacht

Overmacht betekent elke oorzaak of gebeurtenis buiten de redelijke controle van de getroffen partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog, burgeroorlog, gewapend conflict of terroristische aanval, nucleaire, chemische of biologische besmetting, pandemie, stakingen, burgerlijke actie, onderbreking of onbeschikbaarheid van het internet, ongeplande hosting en onderhoud aan systemen, stroom- en gegevensverlies, natuurrampen, enzovoort. Wij zijn niet verplicht onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen voor zover wij verhinderd zijn dit te doen wegens een geval van overmacht. De uitvoering van deze Voorwaarden kan worden gestaakt tijdens het voortduren van de overmachtsituatie en kan ook na het einde van die situatie doorgaan voor zo lang als nodig is om onze verplichtingen weer na te komen. Zolang een dergelijke overmachtsituatie voortduurt, worden onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden in dezelfde mate opgeschort. Indien dergelijke overmacht voortduurt gedurende een ononderbroken periode van meer dan vier maanden, kunnen wij de toegang tot de toepasselijke Spellen, Virtuele Items of Diensten onmiddellijk beëindigen door u hiervan in kennis te stellen.

FunPlus International AG

Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz, E-Mail: privacyoffice@funplus.com, support@funplus.com