TERMA DAN SYARAT

Kemas kini terakhir: 23hb Disember 2021
Terma dan Syarat ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi kami dan semua terma tambahan serta dokumen lain yang dirujuk dalam terma ini (Terma) mengawal penggunaan anda, pembelian (dalam permainan) dan muat turun Permainan kami, Item Maya, Kandungan yang Dihasilkan oleh Pengguna (UGC), Laman web, kedai dan perkhidmatan berkaitan yang disediakan dari semasa ke semasa, melainkan kami menyatakan sebaliknya secara khusus (Perkhidmatan).
Terma ini membentuk kontrak yang mengikat secara sah antara anda dengan kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan, anda menerima dan bersetuju dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, maka jangan mengakses, membeli atau menggunakan Perkhidmatan kami.
Permainan bermaksud apa-apa permainan yang kami bangunkan dan/atau sediakan, sama ada yang sedia ada sekarang atau pada masa akan datang.

1 Perihal anda

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun (atau umur majoriti yang ditentukan di negara pemastautin anda), atau, jika anda berumur kurang daripada 18 tahun (atau umur majoriti yang ditentukan di negara pemastautin anda) bahawa anda telah menyemak Terma ini dengan ibu bapa atau penjaga anda dan mereka telah bersetuju menerima Terma ini pada bagi pihak anda dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas pematuhan anda terhadap Terma ini. Jika kami dimaklumkan oleh ibu bapa/penjaga bahawa anak mereka telah salah menyatakan umur mereka semasa mendaftar untuk Permainan atau Perkhidmatan kami, kami akan Hentikan Akaun (seperti yang ditakrifkan di bawah) dengan syarat kami mempunyai maklumat yang memuaskan hati kami bahawa orang yang melapor sememangnya ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu.

2 Perihal kami

2.1 Kami ialah FunPlus International AG, sebuah syarikat yang berdaftar di Switzerland dan terletak di Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Switzerland, dengan nombor daftar komersial CHE-406.512.803.
2.2 Anda boleh menghubungi kami melalui support@funplus.com.
3 Perubahan kepada Terma ini
3.1 Kami mungkin menukar Terma ini dari semasa ke semasa, contohnya untuk memastikan kami kekal mematuhi undang-undang yang terpakai atau untuk mencerminkan apa-apa perubahan yang kami buat pada Perkhidmatan atau sebaliknya. Anda bertanggungjawab untuk menyemak Terma ini secara kerap sebelum menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami. Penggunaan anda yang berterusan dalam Perkhidmatan kami dari tarikh perubahan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap Terma yang dipinda.

4 Akaun

4.1 Untuk menggunakan Perkhidmatan kami yang tertentu, anda mungkin dikehendaki membuat akaun dengan kami dan/atau dengan pengendali platform pihak ketiga cth. Apple atau Google (Akaun). Untuk mencipta akaun, anda mesti memberikan maklumat yang benar dan tepat tentang diri anda pada halaman pendaftaran akaun dan memastikan maklumat tersebut dikemas kini. Anda tidak boleh berkongsi akaun anda dengan orang lain dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk merahsiakan bukti kelayakan log masuk ke akaun anda. Anda bertanggungjawab ke atas semua aktiviti yang dikaitkan dengan akaun anda. Kami boleh Menghentikan Akaun anda atau mengeluarkan apa-apa kandungan atau Item Maya secara kekal daripada mana-mana Perkhidmatan kami mengikut budi bicara kami yang munasabah jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai anda telah melanggar mana-mana Terma ini. Rujukan kepada “Menghentikan” atau “Hentikan” sesuatu akaun termasuk menyahdayakan, menggantung, melarang atau meredamkan Akaun secara sementara atau kekal. Jika akaun anda diredamkan, anda boleh terus bermain tetapi tidak akan dapat menggunakan sembang teks percuma semasa tempoh redam yang berkaitan. Jika Akaun anda dinyahdayakan atau dilarang, anda tidak lagi akan dapat mengakses akaun anda dan mana-mana lesen yang diberikan kepada anda sebelum ini untuk menggunakan Permainan dan Perkhidmatan kami akan dibatalkan buat sementara waktu atau selama-lamanya. HAL INI BERMAKNA ANDA AKAN KEHILANGAN AKAUN, WATAK DAN APA-APA ITEM ATAU MATA WANG DALAM PERMAINAN. Maklumat lanjut tentang masa kami boleh Hentikan Akaun anda boleh didapati di bahagian 4.2 Terma ini.
4.2 Jika, bertindak secara munasabah, kami menganggap bahawa: (i) Terma ini telah atau mungkin telah dilanggar atau mungkin dilanggar oleh anda; dan/atau (ii) anda telah melakukan aktiviti penipuan, menyalahi undang-undang atau kesat termasuk apa-apa pelanggaran atau pelanggaran yang disyaki terhadap peraturan kelakuan yang dinyatakan dalam seksyen 8 Terma ini; dan/atau (iii) adalah perlu untuk mencegah atau menghentikan apa-apa bahaya atau kerosakan kepada kami, kepada mana-mana Permainan atau Perkhidmatan kami, kepada pemain lain, orang awam atau kepada anda, maka kami boleh pada bila-bila masa, dalam budi bicara tunggal kami yang munasabah: (i) Hentikan (seperti yang ditakrifkan) mana-mana atau semua bahagian akaun anda; (ii) hadkan akses anda kepada apa-apa muat naik kandungan atau ciri lain Permainan atau Perkhidmatan kami; dan/atau (iii) sekat akses anda kepada atau padamkan Item Maya atau apa-apa sahaja yang anda peroleh melalui Item Maya.
4.3 Jika kami mengambil mana-mana tindakan di atas, anda boleh membangkitkan kebimbangan anda dengan menghubungi khidmat pelanggan kami melalui E-mel: support@funplus.com.
4.4 Kami tidak menjamin bekalan berterusan mana-mana permainan atau perkhidmatan, atau kandungan itu akan tersedia pada setiap masa, di semua lokasi atau pada bila-bila masa, atau kami akan terus menawarkan permainan, perkhidmatan dan kandungan sedemikian untuk tempoh masa tertentu.

5 Pemadaman dan Pemulihan Akaun anda

5.1 Jika anda ingin memadamkan akaun anda secara kekal, anda boleh meminta pemadaman akaun anda dengan mudah pada bila-bila masa di bawah profil anda dalam Permainan.
5.2 Apabila anda meminta untuk memadamkan akaun anda, anda perlu menjawab dua soalan untuk mengenal pasti anda sebagai pemilik akaun sebenar, jawapan anda akan membolehkan kami berjaya mengesahkan maklumat akaun anda. Selepas itu, proses pemadaman akaun akan bermula secara automatik, tertakluk pada tempoh bertenang selama 15 hari, sebelum akaun termasuk semua item dan kandungan akaun dipadamkan sepenuhnya dan tidak dapat dipulihkan secara automatik. Semasa proses pemadaman sedang dijalankan, dalam tempoh bertenang, akaun anda akan dinyahaktifkan dan apa-apa kandungan yang dikaitkan dengan akaun itu tidak lagi boleh anda akses tetapi akan terus kelihatan kepada pengguna lain sehingga tamat tempoh bertenang. Semasa tempoh bertenang, anda akan berpeluang untuk menarik balik permintaan pemadaman anda dengan menghantar mesej kepada kami melalui portal dalam permainan atau ke support@funplus.com. Jika anda tidak menarik balik pemadaman akaun anda dalam tempoh bertenang, akaun anda akan, selepas tamat tempoh bertenang, dipadamkan secara tidak dapat dipulihkan secara automatik, sepenuhnya dan kekal, termasuk semua item yang dibeli dan kandungan lain yang berkaitan di bawah akaun anda. Berikutan pemadaman akaun anda dan kandungan yang berkaitan, kami mungkin mengambil masa hingga 30 hari lagi untuk mengeluarkan akaun daripada sistem sandaran dan pemulihan bencana.
5.3 Pemadaman akaun anda dan apa-apa kandungan yang dikaitkan dengan akaun anda mungkin tidak dipadamkan secara kekal sekiranya pemadaman akan menyekat keupayaan kami untuk: (i) menyiasat atau mengenal pasti aktiviti yang menyalahi undang-undang atau pelanggaran Terma dan dasar kami (contohnya, untuk mengenal pasti atau menyiasat penyalahgunaan produk atau sistem kami); (ii) melindungi keselamatan dan keterjaminan produk, sistem dan pengguna kami; (iii) mematuhi kewajipan undang-undang, seperti pemeliharaan bukti; atau (iv) mematuhi permintaan pihak berkuasa kehakiman atau pentadbiran, penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan.
5.4 Jika anda telah memulakan pemadaman atau penyahaktifan akaun anda sendiri (dengan syarat akaun anda belum kami padamkan atau nyahaktifkan kerana ketidakpatuhan anda terhadap Terma ini), maka, sehingga tarikh tamat tempoh bertenang (iaitu 15 hari kalendar daripada permintaan pemadaman anda), anda akan dapat memulihkan atau mengaktifkan semula akaun anda dengan menghubungi khidmat pelanggan kami melalui portal dalam permainan atau melalui e-mel: support@funplus.com. Berikutan permintaan sedemikian, anda perlu menjawab dua soalan untuk mengenal pasti anda sebagai pemilik akaun sebenar, jawapan tersebut akan membolehkan kami mengesahkan anda sebagai pemilik akaun yang sah, memulihkan akaun anda dan membatalkan proses pemadaman akaun anda.
5.5 SELEPAS NOTIS YANG MUNASABAH KEPADA ANDA (DAN TANPA MEMBERIKAN PENJELASAN ATAU SEBAB TERTENTU), KAMI BOLEH MENGHENTIKAN MANA-MANA AKAUN DAN SEMAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA TIDAK BERHAK MENDAPAT APA-APA BAYARAN BALIK BAGI MANA-MANA JUMLAH YANG DIBAYAR BERKAITAN DENGAN AKAUN MELAINKAN DIKEHENDAKI OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN DI NEGARA TEMPAT ANDA TINGGAL.

6 Lesen

6.1 Perkhidmatan, Permainan, Akaun, Item Maya dan semua bahan berkaitan kami (termasuk tanpa had, perisian, kod, maklumat, kandungan, data, teks, watak, muzik, bunyi, video) yang kami sediakan atau disediakan bagi pihak kami dan semua hak cipta yang berkaitan serta hak harta intelektual lain dalam Perkhidmatan, Permainan, Item Maya dan bahan tersebut (bersama-samanya Kandungan) dilesenkan, tidak dijual, kepada anda di bawah Terma ini. Tertakluk pada pematuhan ketat anda terhadap Terma ini, kami memberi anda lesen terhad, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh disublesenkan, boleh dibatalkan dan tidak eksklusif untuk menggunakan Kandungan kami bagi kegunaan peribadi anda sendiri dan bukan komersial. Jika anda melanggar mana-mana Terma ini, kami boleh menamatkan atau menggantung mana-mana lesen anda dengan serta-merta mengikut budi bicara tunggal kami yang bertindak secara munasabah. Anda mengakui bahawa semua hak harta intelektual dan hak lain dalam Kandungan adalah dan akan kekal sebagai milik tunggal kami dan anda tidak akan mempunyai pemilikan, hak milik atau kepentingan proprietari lain dalam dan terhadap Kandungan, tidak kira sama ada anda ‘mendapat’ atau ‘membeli’ Kandungan sedemikian.

7 Kewajipan dan janji undang-undang anda kepada kami

7.1 Anda mengesahkan bahawa:
7.1.1 semua maklumat dan butiran yang anda berikan adalah benar, tepat dan terkini. Hak yang diberikan di bawah Terma ini adalah peribadi dan anda tidak boleh membiarkan Perkhidmatan atau kata laluan anda tersedia kepada orang lain; dan
7.1.2 anda akan mematuhi peraturan kelakuan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau Item Maya seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 7 hingga 10 serta apa-apa sekatan lain yang ditetapkan di tempat lain dalam Terma ini.
7.2 Anda bersetuju untuk membayar pampasan kepada kami apabila kami membayar ganti rugi atau menanggung apa-apa kerugian atau perbelanjaan lain (termasuk yuran guaman) berkenaan dengan mana-mana tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan oleh pelanggaran Terma ini atau bertentangan dengan mana-mana undang-undang lain dan pengawal selia atau hak pihak ketiga.

8 Peraturan kelakuan dan penggunaan anda dalam Perkhidmatan

8.1 Anda mengakui peraturan kelakuan kami dan bersetuju bahawa dalam menggunakan Perkhidmatan (termasuk penciptaan Kandungan yang Dihasilkan oleh Pengguna (USG)) anda tidak akan:
8.1.1 menggunakan atau membenarkan penggunaan Perkhidmatan untuk apa-apa tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, tidak sah dari segi undang-undang atau melanggar Terma ini, perintah awam dan sekatan moral;
8.1.2 menghasilkan semula, mengedar, mempamerkan atau melaksanakan secara terbuka, menterjemah, mengubah suai, menyesuaikan, mencipta, menerbitkan karya, menyahbina, menterbalikkan kejuruteraan, menyahsusun atau menyahhimpun, dalam apa-apa jua cara Perkhidmatan, kod sumber dalam Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya untuk tujuan komersial tanpa kebenaran kami terlebih dahulu;
8.1.3 menjual, menyewa, memajak, berkongsi atau memberikan akses kepada akaun anda atau mengakses atau cuba mengakses akaun pengguna lain atau menembusi atau cuba menembusi apa-apa langkah keselamatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan;
8.1.4 mengambil bahagian dalam apa-apa tingkah laku yang kami anggap tidak sesuai dan mengganggu, atau bertentangan dengan nada dan sifat Perkhidmatan;
8.1.5 apabila kandungan yang dihasilkan oleh pengguna atau komuniti dalam talian wujud atau dalam apa cara sekalipun mengganggu, mengancam, memalukan, spam atau melakukan apa-apa lagi kepada orang lain yang tidak diingini, seperti berulang kali menghantar mesej yang tidak diminta atau membuat serangan peribadi, komen atau pernyataan tentang kaum, orientasi seksual atau agama (); menganjurkan atau mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti atau kumpulan yang berbahaya, kasar, menyinggung perasaan, lucah, mengancam, membuli, manipulatif, kesat, seksual yang eksplisit (termasuk kebogelan dan apa-apa bentuk pendedahan yang tidak sesuai), memfitnah, invasif privasi peribadi atau menggalakkan kelakuan yang akan melanggar undang-undang atau pada pandangan orang yang munasabah dianggap tidak menyenangkan dan/atau tidak sesuai;
8.1.6 menggunakan nama skrin dan/atau persona yang kesat, menyinggung atau memfitnah, sama ada dicipta melalui Perkhidmatan atau melalui peranti pihak ketiga yang disambungkan kepada Perkhidmatan;
8.1.7 menyamar sebagai orang lain, atau menyatakan secara palsu bahawa anda ialah pekerja atau wakil kami atau mana-mana rakan kongsi atau ahli gabungan kami;
8.1.8 mempromosi, menggalakkan atau mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti yang melibatkan penggodaman, pemecahan, pemancingan data, mengambil kesempatan daripada eksploitasi atau penipuan dan/atau pengedaran perisian palsu dan/atau Item Maya tiruan atau sah;
8.1.9 memuat naik apa-apa fail yang mengandungi virus, trojan, cecacing, perisian intip, bom jangka, data rosak atau program komputer lain yang boleh merosakkan atau mengganggu mana-mana Perkhidmatan;
8.1.10 membuat laporan yang tidak wajar, palsu atau tidak betul kepada kami;
8.1.11 menggunakan Perkhidmatan kami untuk membina apa-apa perkhidmatan atau permainan yang mungkin merugikan atau bersaing dengan Perkhidmatan kami atau membantu orang lain dalam membina perkhidmatan atau permainan yang akan merugikan atau bersaing dengan Perkhidmatan kami;
8.1.12 menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan Perkhidmatan kami, atau memintas atau melanggar langkah keselamatan atau pengesahan Perkhidmatan kami;
8.1.13 menggunakan sokongan dalam permainan atau butang aduan secara tidak wajar atau membuat laporan palsu kepada kami;
8.1.14 menggunakan mana-mana robot, lelabah, aplikasi carian/pendapatan laman atau peranti atau proses manual atau automatik lain untuk mendapatkan, mengindeks, ‘lombong data’ atau dalam apa-apa cara menghasilkan semula atau memintas kandungan, struktur navigasi atau persembahan Perkhidmatan kami;
8.1.15 menjual, membeli, berdagang atau dalam apa cara sekalipun memindahkan atau menawar untuk memindahkan Akaun anda, apa-apa akses peribadi kepada Perkhidmatan kami, atau kandungan yang dikaitkan dengan akaun anda, termasuk Item Maya, sama ada dalam Perkhidmatan kami atau pada laman web pihak ketiga, atau berkaitan dengan mana-mana transaksi luar permainan;
8.1.16 memohon bayaran balik secara berniat jahat atau mengambil kesempatan daripada peraturan platform pihak ketiga untuk pengayaan yang tidak adil;
8.1.17 mengambil kesempatan daripada perbezaan harga Mata Wang Maya atau Item Maya untuk membuat keuntungan dengan membeli dan/atau menjual Mata Wang Maya dan/atau Item Maya dari/di wilayah yang berbeza;
8.1.18 mengeksploitasi Perkhidmatan, untuk apa-apa tujuan komersial, termasuk tanpa had (a) menggunakan di kafe siber, pusat permainan komputer atau mana-mana tapak berasaskan lokasi lain; (b) mengumpulkan Item Maya, Mata Wang Maya, atau sumber dalam permainan lain untuk dijual di luar Permainan; atau (c) melaksanakan perkhidmatan dalam permainan sebagai pertukaran untuk pembayaran di luar Permainan, cth., meratakan kuasa;
8.1.19 Menggunakan Perkhidmatan untuk sebab politik atau agama;
8.1.20 Melanggar hak pihak ketiga yang lain termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelektual; Mempromosikan, menggalakkan atau membantu orang lain untuk mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti terlarang yang diterangkan di atas.
8.2 Setakat kefungsian Perkhidmatan secara teknikal membenarkan, anda tidak boleh menyiarkan atau menyampaikan maklumat peribadi “dunia nyata” mana-mana individu semasa menggunakan Perkhidmatan, terutamanya tidak dibenarkan dalam mana-mana bilik sembang atau forum.
8.3 Kami berhak untuk mengakses, memantau dan/atau merekodkan apa-apa aktiviti dalam talian dalam Perkhidmatan kami dan dengan penerimaan Terma ini anda memberikan kebenaran nyata anda kepada kami untuk mengakses dan merekodkan aktiviti anda.
8.4 Apa-apa pelanggaran peraturan kelakuan di atas akan kami tentukan mengikut budi bicara kami, bertindak secara munasabah dalam semua keadaan.

9 Kandungan yang Dihasilkan oleh Pengguna (UGC)

9.1 Kandungan yang Dihasilkan oleh Pengguna (UGC) bermaksud apa-apa bentuk kandungan yang dijana oleh pengguna Perkhidmatan (termasuk catatan, cadangan, idea, grafik, teks, imej, video, maklumat dan mesej) yang disampaikan, disiarkan, dimuat naik atau dihantar oleh pengguna pada atau berkaitan dengan Perkhidmatan. Perkhidmatan kami mungkin termasuk elemen sosial yang membenarkan pemain berhubung dan bersembang dengan pemain lain. Mesej yang saling bertukar antara pemain, sama ada dalam pemesejan peribadi dalam permainan atau forum awam, disertakan dalam takrifan UGC ini.
9.2 Untuk mengelakkan sebarang keraguan, karya terbitan yang diadaptasikan oleh pengguna daripada Kandungan Permainan atau Perkhidmatan dikecualikan secara eksplisit daripada UGC yang ditakrifkan di sini.
9.3 Anda bersetuju dengan menyerahkan apa-apa bentuk UGC, anda secara automatik membayangkan bahawa anda memberi kami lesen tidak eksklusif, kekal, tidak boleh ditarik balik, boleh dipindah milik, boleh disublesenkan, seluruh dunia, bebas royalti untuk menggunakan, mengubah suai, menyalin, mencipta karya terbitan, melaksanakan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, memformat semula, menterjemah, memetik (seluruh atau sebahagiannya), menerbitkan dan mengedarkan UGC tersebut untuk apa-apa tujuan termasuk menyediakan UGC tersebut kepada mana-mana pihak ketiga, dengan syarat kami tidak boleh menggunakan UGC yang melanggar Dasar Privasi. Anda bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak moral setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan anda tidak akan menarik balik penyerahan atau cuba membuat caj terhadap penggunaan UGC. Selanjutnya, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda ialah pemegang hak cipta eksklusif dan hak harta intelektual berhubung dengan penyerahan dan penyerahan itu sama sekali tidak melanggar hak mana-mana orang atau entiti lain.
9.4 Kami, atau pihak ketiga yang kami libatkan, boleh memantau dan/atau menyederhanakan UGC tetapi kami tidak menjamin ketepatan, kualiti atau integriti mana-mana UGC yang disiarkan melalui Permainan atau mana-mana bahagian Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda mengakui dan menerima bahawa anda mungkin terdedah kepada bahan yang mungkin anda rasa menyinggung atau tidak menyenangkan. Kami tidak menyokong mana-mana UGC yang disiarkan pada Perkhidmatan, dan kami juga tidak menjamin kebenaran atau ketepatan UGC. Walau bagaimanapun, jika seseorang melanggar Terma ini atau menyalahgunakan Perkhidmatan, sila laporkan perkara ini kepada kami dengan menghubungi kami melalui support@funplus.com atau globallegal@funplus.com. Kami akan menyemak laporan tersebut dan mungkin, mengikut budi bicara kami yang munasabah, mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Terma, seperti dengan membatalkan atau menggantung akses kepada Perkhidmatan tertentu atau semua Perkhidmatan kami dan menamatkan atau menggantung Akaun mereka. Kami juga boleh mengambil tindakan sedemikian, mengikut budi bicara kami yang munasabah, berkenaan dengan sesiapa sahaja yang dengan sengaja menyerahkan laporan palsu dengan niat jahat.
9.5 Kami berhak untuk mengeluarkan dan memadamkan secara kekal mana-mana UGC daripada Perkhidmatan kami dengan atau tanpa notis. Kami berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang secara sah mendakwa mana-mana UGC anda melanggar harta intelektual pihak ketiga tersebut atau privasi mereka. Kami juga akan mendedahkan UGC anda kepada pihak ketiga dan pihak berkuasa kerajaan atas permintaan jika kami wajib berbuat demikian dari segi undang-undang.

10 Item Maya

10.1 Kami menggunakan istilah Item Maya yang bermaksud hak yang kami lesenkan kepada anda untuk mengakses atau menggunakan ciri tertentu yang disediakan dalam Perkhidmatan kami. Contohnya mungkin termasuk akses kepada kandungan digital atau yang boleh dibuka kunci, kefungsian tambahan atau dipertingkat (termasuk perkhidmatan berbilang pemain), aset maya, pencapaian dalam permainan, serta mata, syiling dan mata wang maya. Apabila anda mendaftar atau membayar Item Maya, kami memberi anda lesen peribadi, terhad, tidak boleh dipindah milik, itidak boleh disublesenkan, boleh dibatalkan dan tidak eksklusif untuk mengakses Item Maya terpilih. Item Maya tidak mempunyai nilai wang dan tiada nilai lain di luar Perkhidmatan kami. Anda tidak boleh menjual, berdagang atau memindahkan Item Maya anda, atau menukar Item Maya dengan wang tunai. Apa-apa pembayaran yang anda buat untuk akses kepada Item Maya tidak boleh dikembalikan melainkan dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang yang terpakai atau mengikut budi bicara kami.

11 Harga, Pembayaran dan Cukai

11.1 Kami berhasrat untuk memastikan bahawa harga Perkhidmatan kami (termasuk Item Maya, Permainan dan apa-apa barangan dan perkhidmatan lain yang tersedia melalui kedai pihak ketiga atau di kedai kami) adalah betul pada setiap masa. Walau bagaimanapun, halaman Permainan dan laman web mungkin tidak selalu menggambarkan butiran yang betul dengan tepat pada masa anda membuat pesanan anda. Kami juga berhak untuk menukar harga tanpa notis awal pada bila-bila masa sebelum pembentukan kontrak. Kami tidak dapat mengesahkan harga sesuatu barang sehingga pesanan anda diterima.
11.2 Semua pemegang kad kredit dan kad caj tertakluk pada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Jika pengeluar kad pembayaran anda enggan membenarkan pembayaran kepada kami, pesanan anda tidak akan diterima dan kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan.
11.3 Ini merupakan tanggungjawab anda sendiri dan anda mesti mematuhi terma dan syarat yang terpakai pada kaedah pembayaran pilihan anda, seperti yang ditetapkan oleh penyedia pembayaran. Kami boleh menambahkan atau mengalih keluar apa-apa kaedah pembayaran berkaitan dengan Perkhidmatan kami mengikut budi bicara tunggal kami dan tanpa notis awal kepada anda.
11.4 Jika Perkhidmatan yang berkaitan merangkumi langganan yang diperbaharui secara automatik (“Perkhidmatan Langganan”), maka Terma Langganan kami akan diguna pakai pada Perkhidmatan Langganan ini.

12 Kontrak

Semua pesanan pembelian tertakluk pada penerimaan kami dan ketersediaan Perkhidmatan. Jika pesanan anda tidak dapat diproses dengan jayanya, anda akan dimaklumkan tentang sebab kegagalan dan menerima penjelasan, jika boleh. Sila ambil perhatian bahawa e-mel/mesej pengakuan ini tidak bermakna pesanan anda telah diterima – pesanan anda hanya merupakan tawaran kepada kami untuk membeli Perkhidmatan. Semua pesanan tertakluk pada penerimaan kami. Apabila kami menyediakan Perkhidmatan cth. sebagai muat turun, ini mewakili penerimaan undang-undang kami terhadap tawaran yang anda buat untuk membeli Perkhidmatan dan kontrak antara kami kemudiannya akan dibentuk (dan kami atau platform pihak ketiga atau pembekal perkhidmatan akan mendebit akaun anda).

13 Dasar Pengeluaran dan Bayaran Balik

13.1 Melainkan dikehendaki secara eksplisit oleh undang-undang yang terpakai di negara tempat anda tinggal atau bekerja, kami tidak akan membayar balik mana-mana amaun yang dibayar apabila: (i) anda telah menjadi mangsa penipuan dalam permainan (bagaimanapun, kami akan cuba membantu anda memulihkan akaun anda); (ii) Akaun anda telah dibatalkan atau digantung akibat anda melanggar Terma ini; (iii) anda telah menggunakan perisian tanpa kebenaran untuk mengakses Permainan dan Perkhidmatan kami tanpa kebenaran kami; (iv) kami tidak lagi menawarkan tawaran mana-mana Item Maya, Permainan atau Perkhidmatan atas apa jua sebab atau (v) anda memutuskan sendiri untuk membatalkan akaun anda atau pembelian anda.

14 Ketersediaan dan kefungsian

14.1 Kami berhak untuk mengehadkan jumlah Item Maya yang boleh anda beli dalam tempoh tertentu. Item Maya hanya boleh dibeli dan digunakan oleh pemain dalam bidang kuasa yang aktiviti sedemikian dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai. Item Maya hanya boleh dibeli daripada kami atau wakil kami yang dibenarkan melalui Permainan atau dalam apa cara sekalipun yang dibenarkan secara nyata. Kami berhak untuk menolak apa-apa permintaan untuk membeli Item Maya atas apa jua sebab.
14.2 Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mengekalkan operasi Permainan dan Perkhidmatan serta membetulkan kesilapan secepat mungkin. Kami berhak untuk mengubah suai, termasuk melalui kemas kini tetap, Permainan dan Perkhidmatan kami dan kadangkala kami mungkin terpaksa menggantung operasi Permainan tertentu atau Perkhidmatan tertentu, dengan notis apabila boleh, untuk pembaikan, penyelenggaraan, penambahbaikan, keselamatan atau apa-apa sebab lain, dengan syarat kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan mana-mana penggantungan atau tempoh gangguan sesingkat yang mungkin. Kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab untuk penggantungan, gangguan atau ralat yang disebabkan oleh kuasa luar atau keadaan di luar kawalan munasabah kami.
14.3 Kami tidak dapat menjamin bahawa Permainan kami atau mana-mana bahagian Perkhidmatan kami akan serasi dengan atau mampu diakses pada semua peranti, platform, sistem pengendalian atau peralatan, atau bersama-sama dengan mana-mana perisian tertentu atau perkhidmatan sambungan yang tidak kami luluskan. Kami tidak bertanggungjawab atas apa-apa peralatan, perisian atau perkhidmatan tersebut. Kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan kami boleh diakses di semua lokasi geografi.

15 Caj balik

Kami mungkin membatalkan pembayaran dan membuat caj balik kepada anda, termasuk apa-apa yuran transaksi yang ditanggung, jika ada, jika kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat pembelian yang tidak lengkap atau terdapat pembelian yang dibuat, atau kami syaki telah dibuat, secara penipuan atau dengan apa cara sekalipun yang tidak bona fide.

16 Kaedah Pembayaran

Kaedah pembayaran yang kami terima adalah mengikut kaedah pembayaran yang disediakan di laman kedai kami dan oleh penyedia platform pihak ketiga seperti Apple dan Google dalam Permainan kami di tempat jualan.

17 Kemas kini

Anda bersetuju bahawa Permainan dan mana-mana aspek Perkhidmatan boleh memuat turun dan memasang kemas kini, naik taraf dan ciri tambahan secara automatik yang kami anggap perlu secara munasabah dan/atau bermanfaat kepada perniagaan kami, operasi atau kepada anda. Terma ini akan terpakai kepada mana-mana kemas kini, naik taraf dan/atau ciri tambahan yang tidak diedarkan dengan lesen berasingan atau perjanjian lain.

18 Tempoh

Terma ini akan terpakai kepada penggunaan Permainan, Akaun, Item Maya dan Perkhidmatan anda pada setiap masa dan akan berterusan sehingga anda memadamkan, membatalkan atau mengalih keluar Permainan, Akaun, Item Maya tersebut dan berhenti menggunakan Perkhidmatan kami atau kami menamatkan lesen ini kepada anda.

19 Harta Intelektual

19.1 Anda mengakui bahawa semua hak harta intelektual dalam Perkhidmatan, Permainan dan Item Maya serta semua kandungan yang terdapat dalam Perkhidmatan, Permainan dan Item Maya adalah milik kami, pemegang lesen atau ahli gabungan kami dan hak tersebut hanya dilesenkan kepada anda dan anda tidak memperoleh apa-apa hak pemilikan dalam Perkhidmatan, Permainan dan Item Maya atau mana-mana bahagian lain daripadanya selain hak untuk menggunakan Perkhidmatan, Permainan dan Item Maya di bawah terma lesen ini.
19.2 Apa-apa penggunaan anda dalam mana-mana harta intelektual kami selain daripada yang dibenarkan di bawah Terma ini hanya boleh dilakukan dengan kebenaran bertulis nyata kami terlebih dahulu. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Terma ini boleh ditafsirkan sebagai memberikan apa-apa hak, sama ada secara tersirat atau sebaliknya, untuk menggunakan mana-mana harta intelektual kami dalam Perkhidmatan, Permainan dan Item Maya selain daripada yang dibenarkan secara nyata dalam Terma ini.
19.3 Kami berhak untuk berhenti menawarkan kepada anda mana-mana Permainan dan/atau Perkhidmatan kami pada bila-bila masa sama ada secara kekal atau sementara, mana-mana lesen yang diberikan kepada anda sebelum ini untuk menggunakan Permainan dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya akan ditamatkan atau digantung secara automatik dan akaun anda tidak lagi tersedia dan akan Dihentikan. Sebelum menghentikan ketersediaan mana-mana Permainan dan/atau Perkhidmatan kami, kami akan menggunakan usaha munasabah kami untuk memberitahu sebelum Permainan dan Perkhidmatan tersebut tidak tersedia. Pemberitahuan boleh diberikan melalui laman web kami, pemberitahuan tolak, makluman, e-mel atau mesej lain Perkhidmatan. Dalam keadaan sedemikian, kami tidak akan dikehendaki memberikan bayaran balik, faedah atau pampasan lain kepada pengguna berkaitan dengan elemen Permainan dan/atau Perkhidmatan kami yang dihentikan itu melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang.

20 Penggantungan dan Penamatan

20.1 Bertindak secara munasabah, kami boleh menggantung, menyekat atau menamatkan akses anda kepada Permainan, Item Maya dan/atau mana-mana bahagian lain Perkhidmatan dan seterusnya menggantung atau menamatkan lesen yang diberikan kepada anda di bawah Terma ini, jika:
20.1.1 anda melanggar mana-mana sekatan atau peruntukan dalam Terma ini;
20.1.2 atas sebab kegagalan sistem, penyelenggaraan atau pembaikan atau disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabah kami; dan/atau
20.1.3 kami memutuskan untuk menarik balik Permainan, Item Maya dan/atau mana-mana bahagian lain Perkhidmatan daripada pasaran atas apa jua sebab mengikut budi bicara tunggal kami, bertindak secara munasabah.
20.2 Kami akan berusaha untuk sentiasa memberi anda amaran dan pemberitahuan awal sebelum menamatkan atau memadamkan akses anda kepada Permainan, Item Maya dan/atau mana-mana Perkhidmatan lain kami. Tetapi jika anda telah melanggar Terma kami secara serius atau berulang kali atau telah diberi amaran sebelum ini, kami boleh terus menamatkan kontrak dengan anda di bawah Terma ini dan lesen anda untuk mengakses Permainan kami, Item Maya dan/atau mana-mana bahagian lain. Dalam keadaan sedemikian, kami akan memberitahu anda melalui e-mel atau dalam aplikasi, laman web atau saluran mengikut kesesuaian tertakluk pada Seksyen 26. Selepas penamatan hak dan lesen yang diberikan di sini akan ditamatkan dan anda hendaklah menghentikan semua penggunaan Permainan, Item Maya dan/atau mana-mana bahagian lain Perkhidmatan yang berkenaan. Jika kami memutuskan untuk menarik balik Permainan, Item Maya dan/atau mana-mana bahagian Perkhidmatan yang lain daripada pasaran, kami akan berusaha untuk memberitahu anda terlebih dahulu sebelum menarik balik akses melalui e-mel atau dalam aplikasi, laman web atau saluran bahagian lain Perkhidmatan mengikut kesesuaian tertakluk pada Seksyen 26.
20.3 Anda memahami dan bersetuju bahawa atas permintaan anda untuk menamatkan akaun anda atau keputusan muktamad kami untuk menamatkan akaun anda, anda tidak akan menerima apa-apa pampasan atau pembayaran balik bagi mana-mana Item Maya atas apa jua sebab, sama ada penamatan tersebut adalah secara sukarela atau tidak, melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang atau dasar yang berkenaan di negara pemastautin anda.

21 Kandungan Pihak Ketiga

Perkhidmatan kami mungkin termasuk hiperpautan ke laman web dan perkhidmatan pihak ketiga. Kami tidak mengawal laman web dan perkhidmatan ini dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mereka atau terhadap pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi anda.

22 Kewajipan Undang-undang dan Had Liabiliti Kami

22.1 PERMAINAN DAN PERKHIDMATAN KAMI DISEDIAKAN ATAS ASAS “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. SETAKAT YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, KAMI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN NYATA, TERSIRAT ATAU BERKANUN BAHAWA ANDA AKAN DAPAT MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERMAINAN ATAU PERKHIDMATAN KAMI PADA MASA ATAU DI LOKASI YANG ANDA PILIH, ATAU PERMAINAN ATAU PERKHIDMATAN KAMI TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA RALAT, PEPIJAT, KEROSAKAN, KEHILANGAN, GANGGUAN, PENGGODAMAN ATAU VIRUS. SEHUBUNGAN ITU, KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ANDA UNTUK SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL, CONTOHNYA, DARIPADA SALING KENDALI, KETIDAKSEDIAAN ATAU KELEMAHAN KESELAMATAN PERMAINAN DAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU DARIPADA PERGANTUNGAN ANDA PADA KUALITI, KETEPATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN PERMAINAN DAN PERKHIDMATAN KAMI. KAMI JUGA TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA PERMAINAN DAN PERKHIDMATAN KAMI AKAN BERFUNGSI DENGAN ATAU BOLEH DIAKSES PADA MANA-MANA PERANTI, PLATFORM, SISTEM PENGENDALIAN ATAU PERALATAN TERTENTU, ATAU BERSAMA-SAMA DENGAN MANA-MANA PERISIAN ATAU PERKHIDMATAN SAMBUNGAN TERTENTU. KAMI TIDAK MENERIMA TANGGUNGJAWAB UNTUK PERALATAN, PERISIAN ATAU PERKHIDMATAN TERSEBUT.
22.2 SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, JUMLAH LIABILITI KAMI, SAMA ADA YANG TIMBUL DALAM KONTRAK, TORT, LIABILITI KETAT ATAU DALAM APA CARA SEKALIPUN, TERMASUK LIABILITI UNTUK SEBARANG KERUGIAN, KOS, PERBELANJAAN ATAU KEROSAKAN YANG ANDA ALAMI BERKAITAN DENGAN PERMAINAN ATAU PERKHIDMATAN ATAU TERMA INI TIDAK BOLEH MELEBIHI (SECARA AGREGAT) JUMLAH KEWANGAN YANG BERSAMAAN DENGAN YURAN, YANG BERKAITAN DENGAN PERMAINAN ATAU PERKHIDMATAN, YANG SEBENARNYA ANDA BAYAR KEPADA KAMI DALAM TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM TARIKH PUNCA TINDAKAN MULA TIMBUL. WALAU APA PUN YANG DINYATAKAN DI ATAS, TIADA APA-APA DALAM TERMA INI AKAN MENGECUALIKAN ATAU MENGEHADKAN LIABILITI KAMI UNTUK SALAH NYATA PALSU, KEMATIAN ATAU KECEDERAAN PERIBADI AKIBAT DARIPADA KECUAIAN KAMI ATAU KECUAIAN PEKERJA ATAU EJEN KAMI, ATAU SEBARANG LIABILITI LAIN YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU DIHADKAN DI BAWAH MANA-MANA UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI.

23 Cara menghubungi kami untuk mendapatkan sokongan atau melaporkan aduan, kerosakan atau penyalahgunaan

Jika anda memerlukan sokongan pelanggan atau ingin melaporkan aduan, kerosakan atau tingkah laku kesat yang melanggar peraturan yang ditetapkan dalam Seksyen 8 atau jika anda mempunyai apa-apa soalan atau komen lain berkaitan dengan Permainan, Item Maya atau Perkhidmatan kami, anda boleh menghubungi kami melalui support@funplus.com.

24 Pertikaian

24.1 Kami berhasrat untuk menyelesaikan pertikaian kami secara baik dan kami pasti bahawa sebahagian besar kebimbangan anda boleh diselesaikan dengan menghubungi pasukan khidmat pelanggan kami yang berdedikasi melalui support@funplus.com.
24.2 Anda dan kami hendaklah terlebih dahulu cuba menyelesaikan apa-apa pertikaian, tuntutan atau kontroversi yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini, mana-mana Perkhidmatan kami dan pemasarannya, atau hubungan antara anda dengan kami (“Pertikaian”) secara tidak rasmi sebelum memulakan litigasi, jika ada. Rundingan tidak rasmi bermula selepas menerima notis bertulis daripada salah seorang kepada yang lain (“Notis Pertikaian”). Notis Pertikaian mestilah: (a) memasukkan nama penuh dan maklumat hubungan pihak yang mengadu; (b) menerangkan jenis dan asas tuntutan atau pertikaian; dan (c) menyatakan pelepasan khusus yang diminta. Kami akan menghantar Notis Pertikaian kami ke alamat e-mel anda, atau alamat pengebilan, jika ada dan berkenaan. Anda boleh menghantar Notis Pertikaian anda dengan memaklumkan support@funplus.com. Kebanyakan pertikaian akan diselesaikan oleh pasukan khidmat pelanggan kami tetapi jika atas sebab apa pun mereka tidak dapat menyelesaikan isu tersebut, anda akan diberi peluang untuk memajukan perkara itu kepada ketua khidmat pelanggan kami terlebih dahulu dan akhirnya kepada ahli pengurusan kanan kami.
23.3 Anda bersetuju bahawa setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai di negara pemastautin anda, undang-undang Hong Kong, tanpa mengambil kira prinsip percanggahan undang-undang dan tanpa mengira lokasi anda, akan mengawal Terma ini dan sebarang pertikaian mana-mana jenis yang mungkin timbul antara anda dengan kami. Jika kami tidak dapat menyelesaikan Pertikaian melalui rundingan tidak rasmi, sama ada anda atau kami mungkin mempunyai Pertikaian akhirnya dan secara eksklusif diselesaikan melalui timbang tara. Timbang tara hendaklah dijalankan di Hong Kong oleh Peraturan Timbang Tara Yang Ditadbir Pusat Timbang Tara Antarabangsa (“Peraturan HKIAC”) yang berkuat kuasa apabila Notis Timbang Tara diserahkan mengikut Peraturan HKIAC. Bahasa Timbang Tara hendaklah dalam Bahasa Inggeris.

25 Umum

Terma ini dan mana-mana dokumen yang digabungkan dengan rujukan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dengan kami dan menggantikan mana-mana terma terdahulu antara kami berhubung dengan perkara tersebut. Had, pengecualian dan sekatan dalam Terma ini akan terpakai kepada manfaat pemberi lesen, pengganti dan penerima serah hak kami. Tajuk dalam Terma ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan harus diabaikan dalam mentafsir Terma. Jika kami gagal menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma ini, kegagalan itu tidak akan menghalang kami daripada menguatkuasakan sama ada peruntukan itu (atau mana-mana peruntukan yang serupa) pada masa yang akan datang. Jika mana-mana peruntukan Terma ini didapati oleh mahkamah sebagai tidak sah, kami bersetuju bahawa mahkamah harus berusaha untuk melaksanakan niat pihak-pihak seperti yang ditunjukkan dalam peruntukan tersebut dan bahawa peruntukan lain kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Kami mungkin memindahkan semua atau sebahagian daripada hak atau kewajipan kami di bawah Terma ini dengan syarat kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan hak anda di bawah Terma ini tidak terjejas. Seseorang yang bukan pihak kepada Terma ini tidak mempunyai hak untuk menguatkuasakan mana-mana terma ini.

26 Pemberitahuan

Kami mungkin memberi anda e-mel, mesej teks, pemberitahuan tolak, makluman dan mesej lain yang berkaitan dengan Permainan dan Perkhidmatan kami, seperti tetapi tidak terhad kepada pengumuman penting, notis undang-undang, penambahbaikan, tawaran, produk, acara dan promosi lain setakat anda telah mengikat peranti anda dengan Permainan secara sukarela. Selepas memuat turun Permainan kami, anda mungkin, bergantung pada peranti yang anda gunakan, diminta untuk menerima atau menolak pemberitahuan tolak/makluman berkenaan dengan permainan, perkhidmatan dan/atau aktiviti kami yang lain. Jika anda menolak, anda tidak akan menerima pemberitahuan tolak/makluman sedemikian. Jika anda tidak lagi mahu menerima pemberitahuan tolak/makluman daripada Permainan kami, anda boleh menarik diri dengan menukar tetapan pemberitahuan anda pada peranti anda.

27 Force Majeure

Force majeure bermaksud apa-apa sebab atau kejadian di luar kawalan munasabah pihak yang terjejas termasuk tanpa had kepada perang, perang saudara, konflik bersenjata atau serangan pengganas, pencemaran nuklear, kimia atau biologi, pandemik, mogok, tindakan sivil, gangguan atau ketidaksediaan internet, pengehosan dan penyelenggaraan yang tidak berjadual pada sistem, kehilangan kuasa dan data, serta bencana alam yang lain, perubahan hubungan politik antara negara, perubahan peraturan berkaitan dengan permainan di negara tempat tinggal anda, dan sebagainya. Kami tidak akan diwajibkan untuk melaksanakan kewajipan kami di bawah Terma ini setakat yang kami dihalang daripada berbuat demikian oleh sebab kejadian force majeure. Pelaksanaan Terma ini mungkin berhenti semasa kesinambungan peristiwa force majeure dan boleh berterusan untuk tempoh tertentu walaupun selepas peristiwa itu berhenti hingga ke tahap yang diperlukan untuk kami memenuhi kewajipan kami semula. Selagi peristiwa force majeure sedemikian berterusan, kewajipan kami di bawah Terma ini akan digantung pada tahap yang sama. Jika force majeure tersebut berterusan untuk tempoh berterusan melebihi empat bulan, kami boleh menamatkan akses kepada Permainan, Item Maya atau Perkhidmatan yang berkenaan serta-merta selepas menyampaikan notis kepada anda.
© 2021 FunPlus International AG. Hak Cipta Terpelihara.