ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Cập nhật lần cuối: Ngày 23 tháng 12 năm 2021
Những Điều khoản và Điều kiện này, cùng Chính sách về quyền riêng tư cũng như tất cả những điều khoản bổ sung và các tài liệu khác được tham chiếu trong các điều khoản này (Điều khoản) điều chỉnh việc bạn sử dụng, mua (trong trò chơi) và tải về các Trò chơi, Vật phẩm ảo, Nội dung do người dùng tạo ra (User Generated Content – UGC), Trang web, cửa hàng và các dịch vụ có liên quan của chúng tôi, được cung cấp tùy từng thời điểm, trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác (Dịch vụ).
Những Điều khoản này thiết lập một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào là bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không truy cập, mua hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Trò chơi có nghĩa là bất kỳ trò chơi nào do chúng tôi phát triển và/hoặc cung cấp, hiện có hoặc sẽ có trong tương lai.

1 Về phía bạn

Khi sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý là bạn đã ít nhất 18 tuổi(hoặc độ tuổi trưởng thành khác được xác định tại quốc gia cư trú của bạn) hoặc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi(hoặc độ tuổi trưởng thành khác được xác định tại quốc gia cư trú của bạn) thì bạn đã xem xét những Điều khoản này cùng với cha mẹ hoặc (những) người giám hộ của mình và họ đã thay mặt bạn đồng ý với các Điều khoản này và họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn tuân thủ các Điều khoản này. Nếu cha mẹ/người giám hộ của trẻ thông báo cho chúng tôi rằng trẻ đã khai sai tuổi của mình khi đăng ký Trò chơi hoặc Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành Dừng Tài khoản (như được định nghĩa bên dưới) nếu có thông tin đáp ứng yêu cầu của chúng tôi cho thấy người thông báo đó quả thực là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đó.

2 Giới thiệu về chúng tôi

2.1 Chúng tôi là FunPlus International AG, một công ty đăng ký ở Thụy Sĩ và có địa chỉ tại Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Thụy Sĩ, với số đăng ký thương mại là CHE-406.512.803.
2.2 Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email support@funplus.com.

3 Những thay đổi đối với các Điều khoản này

3.1 Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này tùy từng thời điểm, ví dụ như để đảm bảo tuân thủ các luật hiện hành hoặc phản ánh mọi thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Dịch vụ hoặc cho các mục đích khác. Trách nhiệm của bạn là thường xuyên kiểm tra các Điều khoản này trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi từ ngày có thay đổi sẽ được coi là bạn chấp thuận các Điều khoản đã sửa đổi.

4 Tài khoản

4.1 Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định của chúng tôi, bạn có thể sẽ phải tạo tài khoản với chúng tôi và/hoặc với một đơn vị vận hành nền tảng thứ ba, ví dụ như Apple hoặc Google (Tài khoản). Để tạo Tài khoản, bạn cần phải cung cấp thông tin trung thực và chính xác về bản thân trên trang đăng ký Tài khoản và đảm bảo thông tin đó luôn cập nhật. Bạn không được phép chia sẻ Tài khoản của mình với người khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập vào Tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên kết với Tài khoản của mình. Chúng tôi có thể Dừng Tài khoản của bạn hoặc xóa bỏ vĩnh viễn bất kỳ nội dung hoặc Vật phẩm ảo nào khỏi bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi theo quyền quyết định hợp lý của chúng tôi nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này. Dẫn chiếu tới “Dừng” một Tài khoản bao gồm vô hiệu hóa, đình chỉ, cấm hoặc tắt Tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nếu Tài khoản của bạn bị tắt, bạn vẫn có thể tiếp tục chơi nhưng sẽ không thể sử dụng tính năng trò chuyện miễn phí trong khoảng thời gian tắt tương ứng. Nếu Tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa hoặc bị cấm, bạn sẽ không còn truy cập được Tài khoản của mình và bất kỳ giấy phép nào trước đây đã được cấp cho bạn để sử dụng Trò chơi hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ bị thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ BẠN SẼ MẤT TÀI KHOẢN, CÁC NHÂN VẬT VÀ MỌI VẬT PHẨM HOẶC TIỀN TRONG TRÒ CHƠI. Bạn có thể xem thêm thông tin về thời điểm mà chúng tôi có thể Dừng Tài khoản của bạn tại mục 4.2 của các Điều khoản này.
4.2 Nếu với hành động hợp lý, chúng tôi cho rằng: (i) bạn đã vi phạm hoặc có thể đã vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều khoản này; và/hoặc (ii) bạn đã thực hiện hoạt động lăng mạ, bất hợp pháp hoặc lừa gạt, bao gồm bất kỳ vi phạm hoặc nghi vấn có vi phạm đối với các quy tắc ứng xử được nêu trong mục 8 của các Điều khoản này; và/hoặc (iii) cần thiết để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn mọi tổn hại hoặc thiệt hại đối với chúng tôi, đối với bất kỳ Trò chơi hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi, đối với những người chơi khác, công chúng nói chung hoặc đối với bạn, thì theo toàn quyền quyết định hợp lý của chúng tôi, vào bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể: (i) Dừng (như đã định nghĩa) bất kỳ phần nào hoặc tất cả các Tài khoản của bạn; (ii) hạn chế quyền truy cập của bạn đối với bất kỳ tính năng tải lên nội dung hoặc các tính năng khác trong Trò chơi hoặc Dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc (iii) hạn chế quyền truy cập của bạn đối với hoặc xóa Vật phẩm ảo hoặc bất cứ thứ gì bạn có được nhờ Vật phẩm ảo.
4.3 Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào trên đây, bạn có thể nêu lên mối lo ngại của mình bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua Email: support@funplus.com.
4.4 Chúng tôi không đảm bảo sẽ cung cấp liên tục bất kỳ trò chơi hoặc dịch vụ nào hoặc đảm bảo rằng nội dung sẽ được cung cấp tại mọi thời điểm, ở mọi địa điểm hoặc tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các trò chơi, dịch vụ và nội dung như vậy trong một khoảng thời gian cụ thể.

5 Xóa và khôi phục Tài khoản của bạn

5.1 Nếu muốn xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, bạn có thể dễ dàng yêu cầu xóa tài khoản vào bất kỳ lúc nào tại mục hồ sơ trong Trò chơi.
5.2 Khi yêu cầu xóa tài khoản của mình, bạn sẽ cần trả lời hai câu hỏi để nhận dạng bản thân là chủ tài khoản thực sự, những câu trả lời này sẽ cho phép chúng tôi xác minh thành công thông tin tài khoản của bạn. Sau đó, quá trình xóa tài khoản sẽ bắt đầu tự động với thời gian tạm dừng 15 ngày, trước khi tài khoản kèm tất cả các vật phẩm và nội dung trong đó tự động bị xóa hoàn toàn và không thể phục hồi. Khi quá trình xóa đang được thực hiện, trong khoảng thời gian tạm dừng, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và bạn sẽ không còn truy cập được bất kỳ nội dung nào được liên kết với tài khoản đó nhưng những người dùng khác vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy nội dung đó cho tới khi thời gian tạm dừng kết thúc. Trong khoảng thời gian tạm dừng, bạn sẽ có cơ hội thu hồi yêu cầu xóa của mình bằng cách gửi thư cho chúng tôi qua cổng thông tin trong trò chơi hoặc tới địa chỉ email support@funplus.com. Nếu bạn không lấy lại tài khoản của mình trong khoảng thời gian tạm dừng thì khi khoảng thời gian này kết thúc, tài khoản của bạn sẽ tự động bị xóa hoàn toàn, vĩnh viễn và không thể phục hồi, bao gồm tất cả các vật phẩm đã mua và các nội dung được liên kết khác thuộc tài khoản của bạn. Sau khi xóa tài khoản và nội dung được liên kết của bạn, chúng tôi có thể mất tới 30 ngày nữa để xóa tài khoản này khỏi các bản sao lưu và hệ thống khôi phục sau thảm họa.
5.3 Việc xóa tài khoản của bạn và mọi nội dung được liên kết với tài khoản này có thể sẽ không bị xóa vĩnh viễn nếu lựa chọn này hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc: (i) điều tra hoặc xác định hoạt động phi pháp hoặc vi phạm đối với các Điều khoản và chính sách của chúng tôi (ví dụ: để xác định hoặc điều tra việc sử dụng sai mục đích các sản phẩm hoặc hệ thống của chúng tôi); (ii) bảo vệ sự an toàn và bảo mật của các sản phẩm, hệ thống và người dùng của chúng tôi; (iii) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như bảo lưu bằng chứng; hoặc (iv) tuân theo yêu cầu của cơ quan tư pháp hoặc hành chính, cơ quan hành pháp hoặc cơ quan chính phủ.
5.4 Nếu bạn đã tự bắt đầu xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản (nếu tài khoản của bạn chưa bị chúng tôi xóa hoặc vô hiệu hóa do bạn không tuân thủ các Điều khoản này) thì cho tới ngày kết thúc thời gian tạm dừng (nghĩa là 15 ngày theo lịch tính từ ngày có yêu cầu xóa của bạn), bạn sẽ có thể khôi phục hoặc kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua cổng thông tin trong trò chơi hoặc qua email: support@funplus.com. Sau khi đưa ra yêu cầu đó, bạn sẽ cần trả lời hai câu hỏi để nhận dạng bản thân là chủ tài khoản thực sự, những câu trả lời này sẽ cho phép chúng tôi xác minh thành công rằng bạn là chủ tài khoản hợp pháp, khôi phục tài khoản của bạn và hủy bỏ quá trình xóa tài khoản của bạn.
5.5 KHI ĐƯA RA THÔNG BÁO HỢP LÝ CHO BẠN (MÀ KHÔNG CẦN ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH HOẶC LÍ DO CỤ THỂ), CHÚNG TÔI CÓ THỂ DỪNG BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO CHO BẤT KỲ SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN NÀO LIÊN QUAN TỚI TÀI KHOẢN, TRỪ KHI CÁC LUẬT HIỆN HÀNH TẠI QUỐC GIA CƯ TRÚ CỦA BẠN CÓ YÊU CẦU KHÁC.

6 Giấy phép

6.1 Dịch vụ, Trò chơi, Tài khoản, Vật phẩm ảo và tất cả các tư liệu có liên quan của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, mã, thông tin, nội dung, dữ liệu, văn bản, nhân vật, âm nhạc, âm thanh, video) được cung cấp bởi chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi, cũng như tất cả các bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác có liên quan trong Dịch vụ, Trò chơi, Vật phẩm ảo và các tư liệu như vậy (gọi chung là Nội dung) đều được cấp phép chứ không bán cho bạn theo các Điều khoản này. Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại, có thể thu hồi và không độc quyền để sử dụng Nội dung của chúng tôi cho mục đích sử cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này, chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức bất kỳ giấy phép nào đã được cấp cho bạn theo toàn quyền quyết định hành động hợp lý của chúng tôi. Bạn xác nhận rằng toàn bộ sở hữu trí tuệ và các quyền khác trong Nội dung là và sẽ luôn là tài sản riêng của chúng tôi và bạn sẽ không có quyền sở hữu hoặc quyền lợi độc quyền khác trong và đối với Nội dung, bất kể bạn đã “kiếm được” hay “mua” Nội dung đó.

7 Các nghĩa vụ pháp lý của bạn và cam kết với chúng tôi

7.1 Bạn xác nhận rằng:
7.1.1 tất cả các thông tin và chi tiết do bạn cung cấp là trung thực, chính xác và cập nhật. Các quyền được cấp theo Điều khoản này dành riêng cho bạn và bạn không được cung cấp Dịch vụ hoặc (các) mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai khác; và
7.1.2 bạn sẽ tuân thủ các quy tắc ứng xử liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Vật phẩm ảo của mình như được nêu trong các Mục 7, 8, 9 và 10 và bất kỳ hạn chế nào khác được quy định ở những điểm khác trong các Điều khoản này.
7.2 Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp chúng tôi bồi thường thiệt hại hoặc gánh chịu bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào khác (bao gồm cả phí pháp lý) liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba do vi phạm của bạn đối với các Điều khoản này hoặc trái với bất kỳ luật và cơ quan quản lý nào khác hoặc các quyền của bên thứ ba.

8 Quy tắc ứng xử và việc sử dụng Dịch vụ của bạn

8.1 Bạn công nhận các quy tắc ứng xử của chúng tôi và đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ (bao gồm cả việc tạo Nội dung do người dùng tạo (USG)), bạn sẽ không:
8.1.1 sử dụng hoặc cho phép sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích hoặc hoạt động nào phi pháp, bất hợp pháp hoặc vi phạm các Điều khoản này, trật tự công cộng và các hạn chế về mặt đạo đức;
8.1.2 tái tạo, phân phối, hiển thị công khai hoặc thực hiện, dịch, sửa đổi, điều chỉnh, tạo, tạo các tác phẩm phái sinh, phá giải cấu trúc, đảo ngược thiết kế, dịch ngược hoặc tháo rời Dịch vụ, mã nguồn trong Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó theo bất kỳ cách nào cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi;
8.1.3 bán, cho thuê ngắn hạn, cho thuê dài hạn, chia sẻ hoặc cung cấp quyền truy cập vào Tài khoản của bạn hoặc truy cập hoặc cố gắng truy cập vào Tài khoản của người dùng khác hoặc xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập bất kỳ biện pháp bảo mật nào liên quan đến Dịch vụ;
8.1.4 tham gia vào bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi có thể cho là không phù hợp và gây rối hoặc trái với tinh thần chung và bản chất của Dịch vụ;
8.1.5 nếu nội dung do người dùng tạo hoặc cộng đồng trực tuyến tồn tại hoặc quấy rối, đe dọa, làm cho xấu hổ, gửi thư rác hoặc làm bất cứ điều gì khác với một người khác trong khi họ không muốn, chẳng hạn như liên tục gửi tin nhắn không mong muốn hoặc công kích, nhận xét hoặc tuyên bố mang tính cá nhân về chủng tộc, khuynh hướng tính dục hoặc tôn giáo (); tổ chức hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc nhóm nào gây hại, lăng mạ, xúc phạm, tục tĩu, đe dọa, bắt nạt, gạ gẫm, thô tục, khiêu dâm (bao gồm ảnh khoả thân và bất kỳ hình thức phơi bày không phù hợp nào), phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc khuyến khích hành vi có thể vi phạm pháp luật hoặc theo quan điểm của một người có lý trí thì sẽ được coi là phản cảm và/hoặc không phù hợp;
8.1.6 sử dụng tên hiển thị và/hoặc chân dung nhân vật có tính chất lăng mạ, xúc phạm hoặc phỉ báng, cho dù tạo ra thông qua Dịch vụ hay thông qua thiết bị của bên thứ ba được kết nối với Dịch vụ;
8.1.7 mạo danh bất kỳ người nào khác hoặc đóng giả nhân viên hoặc người đại diện của chúng tôi hoặc bất kỳ đối tác hoặc bên liên kết nào của chúng tôi;
8.1.8 thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến hành vi xâm nhập, bẻ khóa, lừa đảo, lợi dụng việc khai thác hoặc gian lận và/hoặc phân phối phần mềm giả mạo và/hoặc các Vật phẩm ảo xác thực hoặc giả mạo;
8.1.9 tải lên bất kỳ tệp tin nào chứa vi rút, trojan, worm, phần mềm gián điệp, bom hẹn giờ, dữ liệu hỏng hoặc các chương trình máy tính khác có thể làm hỏng, can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ Dịch vụ nào;
8.1.10 đưa ra các báo cáo không phù hợp, sai hoặc giả mạo cho chúng tôi;
8.1.11 sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để xây dựng bất kỳ dịch vụ hoặc trò chơi nào có thể gây bất lợi hoặc cạnh tranh với Dịch vụ của chúng tôi hoặc hỗ trợ người khác xây dựng một dịch vụ hoặc trò chơi có thể gây bất lợi hoặc cạnh tranh với Dịch vụ của chúng tôi;
8.1.12 thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc phá vỡ hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trong Dịch vụ của chúng tôi;
8.1.13 sử dụng không đúng cách các nút hỗ trợ hoặc khiếu nại trong trò chơi hoặc đưa ra báo cáo sai cho chúng tôi;
8.1.14 sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, “đào dữ liệu” hoặc sao chép hoặc phá vỡ nội dung, cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày Dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
8.1.15 bán, mua, giao dịch hoặc chuyển nhượng hoặc đề nghị chuyển nhượng Tài khoản của bạn, bất kỳ quyền truy cập cá nhân nào vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung được liên kết với Tài khoản của bạn, bao gồm cả Vật phẩm ảo, dù là trong Dịch vụ của chúng tôi hay trên trang web của bên thứ ba hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào ngoài trò chơi;
8.1.16 xin hoàn tiền với ý đồ xấu hoặc lợi dụng các quy tắc của nền tảng bên thứ ba để trục lợi bất chính;
8.1.17 lợi dụng sự chênh lệch giá của Tiền ảo hoặc Vật phẩm ảo để kiếm lời bằng cách mua và/hoặc bán Tiền ảo và/hoặc Vật phẩm ảo từ/trong các lãnh thổ khác nhau;
8.1.18 khai thác Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (a) sử dụng tại một quán cà phê mạng, trung tâm trò chơi điện tử hoặc bất kỳ trang web dựa trên địa điểm nào khác; (b) thu thập Vật phẩm ảo, Tiền ảo hoặc các tài nguyên khác trong trò chơi để bán bên ngoài Trò chơi; hoặc (c) thực hiện các dịch vụ trong trò chơi để đổi lấy khoản thanh toán bên ngoài Trò chơi, ví dụ: chơi để thăng hạng nhân vật;
8.1.19 Sử dụng Dịch vụ vì lý do chính trị hoặc tôn giáo;
8.1.20 Xâm phạm các quyền của các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; Thúc đẩy, khuyến khích hoặc giúp người khác tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào được mô tả ở trên.
8.2 Trong phạm vi chức năng của Dịch vụ cho phép về mặt kỹ thuật, bạn không được đăng tải hoặc truyền đạt thông tin cá nhân của bất kỳ ai trong “thế giới thực” trong khi sử dụng Dịch vụ, đặc biệt là trong bất kỳ phòng trò chuyện hoặc diễn đàn nào.
8.3 Chúng tôi có quyền truy cập, giám sát và/hoặc ghi lại bất kỳ hoạt động trực tuyến nào trong Dịch vụ của chúng tôi và khi chấp nhận các Điều khoản này, bạn đồng ý rõ ràng cho chúng tôi truy cập và ghi lại các hoạt động của bạn.
8.4 Bất kỳ vi phạm nào đối với các quy tắc ứng xử trên sẽ được chúng tôi xử lý theo quyền quyết định của mình khi hành động hợp lý trong mọi trường hợp.

9 Nội dung do người dùng tạo (UGC)

9.1 Nội dung do người dùng tạo (UGC) có nghĩa là bất kỳ dạng nội dung nào do người dùng Dịch vụ tạo ra (bao gồm nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa, văn bản, hình ảnh, video, thông tin và tin nhắn) được người dùng truyền đạt, đăng tải, tải lên hoặc gửi về hoặc liên quan đến Dịch vụ. Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các yếu tố xã hội cho phép người chơi tiếp xúc và trò chuyện với những người chơi khác. Tin nhắn được trao đổi giữa người chơi, dù là tin nhắn riêng tư trong trò chơi hay diễn đàn công khai, đều được gộp trong định nghĩa UGC này.
9.2 Để tránh mọi hiểu lầm, tác phẩm phái sinh mà người dùng điều chỉnh từ Nội dung của Trò chơi hoặc Dịch vụ sẽ được loại trừ rõ ràng khỏi UGC được định nghĩa trong các Điều khoản này.
9.3 Bạn đồng ý rằng khi gửi đi bất kỳ dạng nào của UGC, bạn nghiễm nhiên ngụ ý rằng bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, trên phạm vi toàn thế giới, miễn phí bản quyền để sử dụng, sửa đổi, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, biểu diễn công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, trích dẫn (toàn bộ hoặc một phần), xuất bản và phân phối UGC đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả cung cấp UGC đó cho bất kỳ bên thứ ba nào, với điều kiện là chúng tôi không được sử dụng UGC theo cách vi phạm Chính sách về quyền riêng tư. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân nào trong phạm vi được pháp luật cho phép và sẽ không rút lại thông tin đã gửi hoặc tìm cách tính phí cho việc sử dụng thông tin đó. Ngoài ra, bạn đảm bảo và cam đoan rằng bạn là chủ sở hữu độc quyền đối với bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thông tin gửi đi và thông tin gửi đi đó không vi phạm quyền của bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác.
9.4 Chúng tôi hoặc các bên thứ ba làm việc cho chúng tôi có thể giám sát và/hoặc kiểm duyệt UGC nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, chất lượng hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ UGC nào được đăng tải qua Trò chơi hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn công nhận và chấp nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với các tư liệu mà bạn có thể cho là mang tính xúc phạm hoặc phản cảm. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ UGC nào được đăng tải trên Dịch vụ, cũng như không đảm bảo tính trung thực hoặc chính xác của UGC đó. Tuy nhiên, nếu có người vi phạm các Điều khoản này hoặc sử dụng sai mục đích các Dịch vụ, vui lòng báo cáo điều này cho chúng tôi bằng cách liên hệ qua địa chỉ email support@funplus.com hoặc globallegal@funplus.com. Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo và theo quyền quyết định hợp lý của chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện hành động xử lý bất kỳ ai vi phạm các Điều khoản, chẳng hạn như bằng cách thu hồi hoặc đình chỉ quyền truy cập vào một số hoặc tất cả Dịch vụ của chúng tôi và chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản của họ. Chúng tôi cũng có thể thực hiện các hành động như vậy theo quyền quyết định hợp lý của chúng tôi đối với bất kỳ ai cố tình gửi báo cáo sai với ý đồ xấu.
9.5 Chúng tôi có quyền gỡ và xóa vĩnh viễn bất kỳ UGC nào khỏi Dịch vụ của chúng tôi, kèm theo hoặc không kèm theo thông báo. Chúng tôi có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố hợp lệ rằng UGC của bạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ UGC của bạn cho các bên thứ ba và các cơ quan chính phủ theo yêu cầu khi chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

10 Vật phẩm ảo

10.1 Chúng tôi sử dụng thuật ngữ Vật phẩm ảo để chỉ các quyền mà chúng tôi cấp cho bạn để truy cập hoặc sử dụng một số tính năng nhất định được cung cấp sẵn trong Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ có thể bao gồm quyền truy cập vào nội dung kỹ thuật số hoặc nội dung có thể mở khóa, chức năng bổ sung hoặc nâng cao (bao gồm cả dịch vụ nhiều người chơi), tài sản ảo, thành tích trong trò chơi và điểm, xu và tiền ảo. Khi bạn đăng ký hoặc thanh toán cho Vật phẩm ảo, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại, có thể thu hồi và không độc quyền để truy cập các Vật phẩm ảo được chọn. Vật phẩm ảo không có giá trị tiền tệ và không có giá trị nào khác bên ngoài Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được bán, giao dịch hoặc chuyển nhượng Vật phẩm ảo hoặc đổi Vật phẩm ảo lấy tiền mặt. Mọi khoản tiền bạn thanh toán để truy cập Vật phẩm ảo sẽ không được hoàn lại, trừ khi có quy định khác trong luật pháp hiện hành hoặc theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

11 Giá cả, thanh toán và thuế

11.1 Chúng tôi cố gắng đảm bảo giá Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm Vật phẩm ảo, Trò chơi và bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào khác được cung cấp tại các cửa hàng của bên thứ ba hoặc tại cửa hàng của chúng tôi) luôn chính xác. Tuy nhiên, Trò chơi và các trang web không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác đúng thông tin chi tiết tại thời điểm bạn đặt hàng. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi giá mà không cần thông báo trước bất cứ lúc nào trước khi thiết lập hợp đồng. Chúng tôi không thể xác nhận giá của một vật phẩm cho đến khi đơn hàng của bạn được chấp nhận.
11.2 Tất cả chủ sở hữu thẻ tín dụng và thẻ thanh toán đều phải được đơn vị phát hành thẻ kiểm tra xác thực và cho phép. Nếu đơn vị phát hành thẻ thanh toán của bạn từ chối cho phép thanh toán cho chúng tôi, đơn hàng của bạn sẽ không được chấp nhận và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ hoặc không giao hàng.
11.3 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó và bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn, do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đặt ra. Chúng tôi có toàn quyền quyết định về việc thêm hoặc xóa bất kỳ phương thức thanh toán nào liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho bạn.
11.4 Nếu Dịch vụ có liên quan bao gồm dịch vụ đăng ký gia hạn tự động (“Dịch vụ đăng ký”), thì các Điều khoản đăng ký của chúng tôi sẽ áp dụng cho Dịch vụ đăng ký này.

12 Hợp đồng

Mọi đơn hàng đều phải được chúng tôi chấp nhận và tùy thuộc vào tính sẵn có của Dịch vụ. Nếu đơn hàng của bạn không được xử lý thành công, bạn sẽ được thông báo về lý do và nhận được lời giải thích, nếu có thể. Xin lưu ý rằng email/thư xác nhận này không có nghĩa là đơn hàng của bạn đã được chấp nhận – đơn hàng của bạn chỉ là đề nghị mua Dịch vụ bạn gửi cho chúng tôi. Mọi đơn hàng đều phải được chúng tôi chấp nhận. Khi chúng tôi cung cấp Dịch vụ, ví dụ như dưới dạng tải xuống, điều này thể hiện sự chấp nhận hợp pháp của chúng tôi đối với đề nghị mua Dịch vụ mà bạn đưa ra và khi đó hợp đồng giữa chúng ta sẽ được thiết lập (và chúng tôi hoặc nền tảng bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ sẽ ghi nợ cho tài khoản của bạn).

13 Chính sách rút lại và hoàn tiền

13.1 Trừ khi có yêu cầu rõ ràng theo luật pháp hiện hành tại quốc gia bạn sinh sống hoặc làm việc, chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán khi: (i) bạn là nạn nhân của vụ việc lừa đảo trong trò chơi (tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn khôi phục Tài khoản); (ii) Tài khoản của bạn bị hủy hoặc đình chỉ do bạn vi phạm các Điều khoản này; (iii) bạn đã sử dụng phần mềm trái phép để truy cập Trò chơi và Dịch vụ của chúng tôi mà chưa được chúng tôi cho phép; (iv) chúng tôi không còn cung cấp bất kỳ Vật phẩm ảo, Trò chơi hoặc Dịch vụ nào vì bất kỳ lý do gì hoặc (v) bạn tự quyết định hủy Tài khoản của mình hoặc hủy mua hàng.

14 Tính sẵn có và khả năng hoạt động

14.1 Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng Vật phẩm ảo bạn có thể mua trong một khoảng thời gian nhất định. Vật phẩm ảo chỉ có thể được mua và sử dụng bởi người chơi tại các khu vực tài phán mà các hoạt động đó được phép thực hiện theo luật pháp hiện hành. Chỉ có thể mua Vật phẩm ảo từ chúng tôi hoặc các đại diện được cho phép của chúng tôi thông qua Trò chơi hoặc được ủy quyền rõ ràng. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu mua Vật phẩm ảo nào vì bất kỳ lý do gì.
14.2 Chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để duy trì hoạt động của Trò chơi và Dịch vụ, cũng như khắc phục lỗi nhanh nhất có thể. Chúng tôi có quyền sửa đổi Trò chơi và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông qua các bản cập nhật thường xuyên, đồng thời đôi khi chúng tôi có thể phải tạm dừng hoạt động của một số Trò chơi nhất định hoặc một số Dịch vụ cụ thể, kèm theo thông báo bất cứ khi nào có thể một cách hợp lý, để sửa chữa, bảo trì, cải tiến, bảo mật hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, với điều kiện là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo khoảng thời gian tạm dừng hoặc gián đoạn đó ngắn nhất có thể. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các trường hợp tạm dừng, gián đoạn hoặc lỗi xảy ra do các tác động hoặc hoàn cảnh bên ngoài nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
14.3 Chúng tôi không thể đảm bảo Trò chơi hoặc bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi sẽ tương thích với hoặc có thể truy cập được trên tất cả các thiết bị, nền tảng, hệ điều hành hoặc trang thiết bị hoặc kết hợp với bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ kết nối cụ thể nào mà chúng tôi chưa phê duyệt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang thiết bị, phần mềm hoặc dịch vụ nào như vậy. Chúng tôi không đảm bảo Dịch vụ của chúng tôi có thể truy cập được tại tất cả các vị trí địa lý.

15 Bồi hoàn

Chúng tôi có thể hủy một khoản thanh toán và bồi hoàn cho bạn, bao gồm mọi khoản phí giao dịch đã phát sinh, nếu có, nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bất kỳ giao dịch mua nào chưa hoàn thành hoặc bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện hoặc chúng tôi nghi ngờ một giao dịch mua được thực hiện theo cách gian lận hoặc không trung thực.

16 Phương thức thanh toán

Các phương thức thanh toán mà chúng tôi chấp nhận là các phương thức thanh toán được cung cấp trên trang cửa hàng của chúng tôi và của các nhà cung cấp nền tảng bên thứ ba như Apple và Google trong Trò chơi của chúng tôi tại điểm bán hàng.

17 Cập nhật

Bạn đồng ý rằng Trò chơi và bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật, nâng cấp và các tính năng bổ sung mà chúng tôi cho là cần thiết hợp lý và/hoặc có lợi cho hoạt động kinh doanh, hoạt động vận hành của chúng tôi hoặc có lợi cho bạn. Các Điều khoản này sẽ áp dụng cho mọi bản cập nhật, nâng cấp và/hoặc tính năng bổ sung được phân phối mà không có giấy phép riêng hoặc thỏa thuận khác.

18 Thời hạn

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng Trò chơi, Tài khoản của bạn, Vật phẩm ảo và Dịch vụ tại mọi thời điểm và sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi bạn xóa, hủy hoặc gỡ bỏ Trò chơi, Tài khoản, Vật phẩm ảo đó và dừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi chấm dứt giấy phép này dành cho bạn.

19 Sở hữu trí tuệ

19.1 Bạn xác nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo, cũng như tất cả các nội dung xuất hiện trong Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo đều thuộc về chúng tôi, các bên được cấp phép hoặc các bên liên kết của chúng tôi và các quyền đó chỉ được cấp phép cho bạn và bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo ngoài quyền sử dụng Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo theo các điều khoản của giấy phép này.
19.2 Bạn chỉ được sử dụng sở hữu trí tuệ của chúng tôi ngoài các trường hợp được cho phép theo các Điều khoản này khi có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này được hiểu là trao bất kỳ quyền nào, dù là ngụ ý hay theo cách khác, để sử dụng bất kỳ sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi trong Dịch vụ, Trò chơi và Vật phẩm ảo ngoài trường hợp được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này.
19.3 Chúng tôi có quyền vĩnh viễn hoặc tạm thời dừng cung cấp cho bạn bất kỳ Trò chơi và/hoặc Dịch vụ nào vào bất cứ thời điểm nào, khi đó mọi giấy phép trước đây được cấp cho bạn để sử dụng Trò chơi và/hoặc Dịch vụ hoặc một phần của Trò chơi và/hoặc Dịch vụ sẽ tự động chấm dứt hoặc đình chỉ và Tài khoản của bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng và bị Dừng. Trước khi dừng cung cấp bất kỳ Trò chơi và/hoặc Dịch vụ nào của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để thông báo trước khi Trò chơi và Dịch vụ đó không còn được cung cấp. Thông báo có thể được đưa ra qua các trang web của chúng tôi, thông báo đẩy, cảnh báo, email hoặc tin nhắn khác. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không phải hoàn lại tiền, lợi ích hoặc các khoản bồi thường khác cho người dùng liên quan đến các thành phần đã dừng hoạt động trong Trò chơi và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi trừ khi có yêu cầu khác theo pháp luật.

20 Đình chỉ và chấm dứt

20.1 Khi hành động hợp lý, chúng tôi có thể đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ và sau đó, đình chỉ hoặc chấm dứt giấy phép đã cấp cho bạn theo các Điều khoản này, nếu:
20.1.1 bạn vi phạm bất kỳ hạn chế hoặc quy định nào trong các Điều khoản này;
20.1.2 do lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc do các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi; và/hoặc
20.1.3 chúng tôi quyết định rút (các) Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ khỏi thị trường vì bất kỳ lý do gì theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, khi hành động hợp lý.
20.2 Chúng tôi sẽ cố gắng luôn đưa ra cảnh cáo và thông báo ban đầu cho bạn trước khi chấm dứt hoặc xóa quyền truy cập của bạn vào Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào khác của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn vi phạm các Điều khoản của chúng tôi một cách nghiêm trọng hoặc nhiều lần hoặc bạn đã bị cảnh cáo trước đó, chúng tôi có thể trực tiếp tiến hành chấm dứt hợp đồng với bạn theo các Điều khoản này và theo giấy phép để bạn truy cập Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc trong ứng dụng, trang web hoặc kênh phù hợp theo Mục 26. Sau khi chấm dứt, các quyền và giấy phép được cấp trong các Điều khoản này sẽ bị chấm dứt và bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng các Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ có liên quan. Nếu chúng tôi quyết định rút (các) Trò chơi, Vật phẩm ảo và/hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ khỏi thị trường, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn trước khi rút lại quyền truy cập qua email, trong ứng dụng hoặc trên trang web hoặc chuyển kênh một phần Dịch vụ cho phù hợp theo Mục 26
20.3 Bạn hiểu và đồng ý rằng khi bạn yêu cầu chấm dứt tài khoản của mình hoặc khi có quyết định cuối cùng của chúng tôi về việc chấm dứt tài khoản của bạn, bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào cho bất kỳ Vật phẩm ảo nào vì bất kỳ lý do gì, cho dù việc chấm dứt đó là tự nguyện hay không tự nguyện, trừ khi có yêu cầu khác theo luật pháp hiện hành hoặc chính sách tại quốc gia cư trú của bạn.

21 Nội dung của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm siêu liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các trang web và dịch vụ này và không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc về việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên các trang web và dịch vụ đó.

22 Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và giới hạn trách nhiệm

22.1 CÁC TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ”. TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO MỘT CÁCH RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO PHÁP ĐỊNH VỀ VIỆC BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TẠI NHỮNG THỜI ĐIỂM HOẶC ĐỊA ĐIỂM MÀ BẠN LỰA CHỌN HOẶC TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT, LỖI, HƯ HỎNG, MẤT MÁT, VI RÚT HOẶC KHÔNG BỊ CAN THIỆP, XÂM NHẬP. DO ĐÓ, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẠN VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO CÓ THỂ XẢY RA, VÍ DỤ NHƯ DO KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH, KHÔNG KHẢ DỤNG HOẶC LỖ HỔNG BẢO MẬT CỦA TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC DO BẠN DỰA VÀO CHẤT LƯỢNG, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY CỦA TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC TRÊN BẤT KỲ THIẾT BỊ, NỀN TẢNG, HỆ ĐIỀU HÀNH HOẶC TRANG THIẾT BỊ CỤ THỂ NÀO HOẶC KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ KẾT NỐI CỤ THỂ NÀO. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TRANG THIẾT BỊ, PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ.
22.2 TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI, CHO DÙ PHÁT SINH THEO HỢP ĐỒNG, LỖI CÁ NHÂN, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NGHIÊM NGẶT HAY CƠ SỞ KHÁC, BAO GỒM CẢ TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC TỔN THẤT, CHI PHÍ, PHÍ TỔN HOẶC THIỆT HẠI MÀ BẠN GÁNH CHỊU LIÊN QUAN ĐẾN MỘT TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ (TỔNG) SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI KHOẢN PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ, MÀ THỰC TẾ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI TRONG VÒNG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC NGÀY ĐẦU TIÊN XẢY RA NGUYÊN NHÂN KIỆN TỤNG. CHO DÙ CÓ QUY ĐỊNH NÊU TRÊN, KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI VỀ TRƯỜNG HỢP CAM ĐOAN SAI ĐỂ GIAN LẬN, TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN PHÁT SINH TỪ SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI HOẶC NHÂN VIÊN HAY ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH.

23 Cách thức liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ hoặc báo cáo khiếu nại, lỗi hoặc lăng mạ

Nếu cần hỗ trợ khách hàng hoặc muốn báo cáo khiếu nại, lỗi hoặc hành vi lăng mạ vi phạm các quy tắc nêu trong Mục 8 hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào liên quan đến Trò chơi, Vật phẩm ảo hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email support@funplus.com.

24 Tranh chấp

24.1 Chúng tôi cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải và chúng tôi chắc chắn rằng hầu hết các lo ngại của bạn có thể được giải quyết nếu bạn liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng tận tâm của chúng tôi tại địa chỉ email support@funplus.com.
24.2 Trước tiên, bạn và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi cũng như hoạt động tiếp thị các Dịch vụ đó hoặc mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi (“Tranh chấp”) theo cách không chính thức trước khi khởi kiện, nếu có. Các cuộc đàm phán không chính thức sẽ bắt đầu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ một bên gửi cho bên kia (“Thông báo về tranh chấp”). Thông báo về tranh chấp phải: (a) bao gồm họ tên và thông tin liên lạc của bên khiếu nại; (b) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp; và (c) đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể mong muốn. Chúng tôi sẽ gửi Thông báo về tranh chấp tới địa chỉ email hoặc địa chỉ thanh toán của bạn, nếu có và phù hợp. Bạn có thể gửi Thông báo về tranh chấp tới địa chỉ email support@funplus.com. Hầu hết các tranh chấp sẽ do đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi giải quyết nhưng nếu vì bất kỳ lý do nào họ không thể giải quyết vấn đề, thì trước tiên bạn sẽ có cơ hội báo cáo vấn đề cho trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi và trong trường hợp vẫn không thể giải quyết thì cuối cùng bạn có thể thông báo tới một thành viên trong ban quản lý cấp cao của chúng tôi.
23.3 Bạn đồng ý rằng trong phạm vi tối đa được phép theo luật pháp hiện hành tại quốc gia cư trú của bạn, thì luật pháp Hồng Kông, không xét đến các nguyên tắc xung đột pháp luật và bất kể bạn đang ở đâu, sẽ điều chỉnh các Điều khoản này và mọi tranh chấp thuộc bất kỳ thể loại nào có thể phát sinh giữa bạn và chúng tôi. Nếu không thể giải quyết Tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức, bạn hoặc chúng tôi có thể yêu cầu giải quyết Tranh chấp chung thẩm và duy nhất bởi phân xử trọng tài. Thủ tục phân xử trọng tài sẽ được tiến hành tại Hồng Kông theo Quy tắc trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thực hiện (“Quy tắc HKIAC”) có hiệu lực tại thời điểm gửi Thông báo phân xử trọng tài theo Quy tắc HKIAC. Và ngôn ngữ của Phân xử trọng tài là tiếng Anh.

25 Điều khoản chung

Các Điều khoản này và bất kỳ tài liệu nào được tích hợp vào các Điều khoản này thông qua dẫn chiếu sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và thay thế bất kỳ điều khoản nào trước đây giữa chúng ta liên quan đến các vấn đề đó. Các giới hạn, loại trừ và hạn chế trong các Điều khoản này sẽ được chuyển sang vì lợi ích của người cấp phép, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng của chúng tôi. Các tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ phục vụ mục đích tham khảo và được bỏ qua khi phân tích hoặc giải thích các Điều khoản này. Nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này, việc đó sẽ không cản trở chúng tôi thực hiện quy định đó (hoặc bất kỳ quy định nào tương tự) vào một dịp sau này. Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ, chúng tôi đồng ý rằng tòa án cần cố gắng thực hiện ý định của các bên được phản ánh trong quy định đó và rằng các quy định khác vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị. Chúng tôi có thể chuyển nhượng tất cả hoặc một phần các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này, với điều kiện là chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo các Điều khoản này. Một người không phải là một bên trong các Điều khoản này sẽ không có quyền thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong đây.

26 Thông báo

Chúng tôi có thể gửi cho bạn email, tin nhắn văn bản, thông báo đẩy, cảnh báo và tin nhắn khác liên quan đến Trò chơi và Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở các thông báo quan trọng, thông báo pháp lý, cải tiến, ưu đãi, sản phẩm, sự kiện và các chương trình khuyến mãi khác trong trường hợp bạn tự nguyện ràng buộc thiết bị của mình với Trò chơi. Sau khi tải xuống Trò chơi của chúng tôi, tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng, bạn có thể được yêu cầu chấp nhận hoặc từ chối thông báo đẩy/cảnh báo liên quan đến các trò chơi, dịch vụ và/hoặc hoạt động khác của chúng tôi. Nếu từ chối, bạn sẽ không nhận được thông báo đẩy/cảnh báo đó. Nếu không còn muốn nhận thông báo đẩy/cảnh báo từ Trò chơi của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn không nhận bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trên thiết bị của mình.

27 Bất khả kháng

Bất khả kháng là bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chiến tranh, nội chiến, xung đột vũ trang hoặc tấn công khủng bố, ô nhiễm hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, đại dịch, đình công, tố tụng dân sự, gián đoạn hoặc không có internet, lưu trữ và bảo trì hệ thống đột xuất, mất điện và mất dữ liệu, các trường hợp thiên tai khác, thay đổi mối quan hệ chính trị giữa các quốc gia, thay đổi quy định liên quan đến trò chơi tại quốc gia cư trú của bạn, v.v. Chúng tôi không phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này trong trường hợp chúng tôi bị ngăn cản thực hiện vì lý do xảy ra sự kiện bất khả kháng. Việc thực hiện các Điều khoản này có thể dừng lại trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng và có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian ngay cả sau khi sự kiện đó chấm dứt trong trường hợp cần thiết để chúng tôi tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình. Trong thời gian sự kiện bất khả kháng vẫn còn tiếp diễn, các nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này sẽ được tạm dừng trong thời gian đó. Nếu sự kiện bất khả kháng tiếp diễn trong một khoảng thời gian liên tục kéo dài quá bốn tháng, chúng tôi có thể chấm dứt ngay quyền truy cập vào Trò chơi, Vật phẩm ảo hoặc Dịch vụ có liên quan khi gửi thông báo cho bạn.
© 2021 FunPlus International AG. Mọi quyền được bảo lưu.