WARUNKI

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2021 r.

Niniejsze Warunki, wraz z naszą Polityką prywatności oraz wszystkimi warunkami dodatkowymi i innymi dokumentami, o których mowa w niniejszych warunkach (Warunki), regulują nabywanie (w grze), pobieranie i korzystanie z naszych Gier, Przedmiotów Wirtualnych, Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników, witryn internetowych, sklepu i powiązanych usług udostępnianych okresowo, chyba że wyraźnie zaznaczymy inaczej (Usługi).

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a nami.  Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na niniejsze Warunki.  Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, prosimy nie uzyskiwać dostępu, nie nabywać ani nie korzystać z naszych Usług.

Gry oznaczają wszelkie gry stworzone lub udostępnione przez nas, istniejące obecnie lub w przyszłości.

1. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Poprzez korzystanie z Usług Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat lub, jeśli ma mniej niż 18 lat, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami wraz z rodzicami lub opiekunami, którzy wyrazili zgodę na niniejsze Warunki w imieniu Użytkownika i biorą pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Jeśli zostaniemy poinformowani przez rodzica/opiekuna, że jego dziecko podało fałszywy wiek podczas rejestracji w naszych Grach lub Usługach, a rzeczywisty wiek dziecka jest niższy niż 13 lat, wstrzymamy konto (zgodnie z poniższą definicją) pod warunkiem, że będziemy posiadać informacje, które upewnią nas, że osoba zgłaszająca jest rzeczywiście rodzicem lub opiekunem tego dziecka.

2. INFORMACJE O NAS

2.1 FunPlus International AG jest spółką zarejestrowaną w Szwajcarii, mającą siedzibę pod adresem Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Szwajcaria o numerze rejestru handlowego CHE-406.512.803.

2.2 Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem support@funplus.com.

3. ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH

Możemy okresowo zmieniać niniejsze Warunki, na przykład w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub odzwierciedlenia wszelkich zmian wprowadzanych przez nas w Usługach lub w inny sposób. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych Usług od daty zmiany będzie uważane za akceptację zmienionych Warunków.

4. KONTO

4.1 Aby korzystać z niektórych naszych Usług, Użytkownik może być zobowiązany do utworzenia konta u nas lub u zewnętrznego operatora platformy, np. Apple lub Google (konto). Aby utworzyć konto, Użytkownik musi podać prawdziwe i dokładne informacje o sobie na stronie rejestracji konta i na bieżąco aktualizować te informacje. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych logowania do swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania związane z jego kontem. Możemy wstrzymać konto Użytkownika lub trwale usunąć dowolną zawartość lub Przedmioty Wirtualne z dowolnej z naszych Usług wedle własnego uznania, jeżeli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że Użytkownik naruszył którykolwiek z niniejszych Warunków. Odniesienia do wstrzymaniakonta obejmują czasowe lub stałe wyłączenie, zawieszenie, zablokowanie lub wyciszenie konta. Jeżeli konto Użytkownika zostanie wyciszone, będzie on mógł kontynuować grę, ale nie będzie mógł korzystać z darmowego czatu tekstowego przez okres trwania wyciszenia. Jeżeli konto Użytkownika zostanie wyłączone lub zablokowane, Użytkownik nie będzie miał dostępu do swojego konta, a wszelkie udzielone mu wcześniej licencje na korzystanie z naszych Gier i Usług zostaną tymczasowo lub na stałe cofnięte. OZNACZA TO, ŻE UŻYTKOWNIK UTRACI SWOJE KONTO, POSTACIE I WSZELKIE PRZEDMIOTY LUB WALUTĘ W GRZE. Więcej informacji o tym, kiedy możemy wstrzymać konto Użytkownika, można znaleźć w ustępie 4.2 niniejszych Warunków.

4.2 Jeżeli działając w sposób zasadny uznamy, że: (i) niniejsze Warunki zostały lub mogły zostać naruszone lub istnieje prawdopodobieństwo ich naruszenia przez Użytkownika; lub (ii) Użytkownik dopuścił się oszustwa, bezprawnego lub obraźliwego działania, w tym naruszenia lub podejrzenia naruszenia zasad postępowania określonych w ustępie 8 niniejszych Warunków; i/lub (iii) konieczne jest zapobieżenie lub powstrzymanie jakiejkolwiek szkody wyrządzonej nam, jakimkolwiek naszym Grom lub Usługom, innym graczom, ogółowi społeczeństwa lub Użytkownikowi, wówczas według naszego uzasadnionego wyłącznego uznania możemy w dowolnym momencie: (i) wstrzymać(zgodnie z definicją) dowolną część lub wszystkie konta Użytkownika; (ii) ograniczyć dostęp Użytkownika do wszelkich funkcji udostępniania zawartości lub innych funkcji naszych Gier lub Usług; i/lub (iii) ograniczyć dostęp Użytkownika do Przedmiotów Wirtualnych lub je usunąć, co odnosi się też do wszystkiego, co Użytkownik nabył za pomocą Przedmiotów Wirtualnych.

4.3 Jeśli podejmiemy którekolwiek z powyższych działań, Użytkownik może zgłosić swoje zastrzeżenia, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@funplus.com.

4.4 Nie gwarantujemy ciągłości dostaw Gier i Usług ani tego, że zawartość będzie dostępna przez cały czas, we wszystkich lokalizacjach lub w dowolnym momencie, ani tego, że będziemy oferować takie Gry, Usługi i zawartość w określonym czasie.

5. USUWANIE I ODZYSKIWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

5.1 Jeżeli Użytkownik chce trwale usunąć swoje konto, może w każdej chwili zażądać usunięcia konta w swoim profilu w Grze.

5.2 Przy żądaniu usunięcia konta Użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na dwa pytania, aby zidentyfikować się jako prawdziwy właściciel konta, a udzielone przez Użytkownika odpowiedzi umożliwią nam pomyślną weryfikację informacji o jego koncie. Następnie automatycznie rozpocznie się proces usuwania konta, z zastrzeżeniem 15-dniowego okresu odstąpienia, po czym konto wraz ze wszystkimi jego przedmiotami i zawartością zostanie automatycznie, całkowicie i nieodwracalnie usunięte. W trakcie procesu usuwania, podczas okresu odstąpienia, konto Użytkownika zostanie dezaktywowane, a wszelka zawartość związana z kontem nie będzie już dostępna dla Użytkownika, ale będzie ona widoczna dla innych Użytkowników aż do wygaśnięcia okresu odstąpienia. W czasie tego okresu Użytkownik będzie miał możliwość odwołania swojego żądania usunięcia konta, wysyłając nam wiadomość przez portal w grze lub na adres support@funplus.com. Jeżeli Użytkownik nie odwoła żądania w okresie odstąpienia, po upływie tego okresu konto zostanie automatycznie, nieodwracalnie, całkowicie i trwale usunięte, wraz ze wszystkimi zakupionymi przedmiotami i inną zawartością związaną z kontem Użytkownika.Po usunięciu konta Użytkownika i powiązanej zawartości usunięcie ich z kopii zapasowych i systemów odzyskiwania danych po awarii może zająć nam do 30 dni.

5.3 Usunięcie konta Użytkownika i wszelkiej zawartości związanej z kontem Użytkownika może nie być permanentne, jeżeli usunięcie ograniczyłoby naszą zdolność do: (i) zbadania lub zidentyfikowania nielegalnej działalności lub naruszeń naszych Warunków (na przykład w celu zidentyfikowania lub zbadania niewłaściwego użycia naszych produktów lub systemów); (ii) ochrony naszych produktów, systemów i użytkowników; (iii) przestrzegania zobowiązań prawnych, takich jak zachowanie dowodów; lub (iv) zastosowania się do żądania organu sądowego lub administracyjnego, organów ścigania lub agencji rządowej.

5.4 Jeżeli Użytkownik sam zainicjował usunięcie lub dezaktywację swojego konta (pod warunkiem, że jego konto nie zostało usunięte lub dezaktywowane przez nas z powodu nieprzestrzegania przez niego niniejszych Warunków), to do czasu upływu okresu odstąpienia (tj. 15 dni kalendarzowych od złożenia żądania usunięcia konta), Użytkownik będzie mógł odzyskać lub reaktywować swoje konto, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem portalu w grze lub pocztą elektroniczną: support@funplus.com. Po wpłynięciu żądania Użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na dwa pytania, aby zidentyfikować się jako prawdziwy właściciel konta, a udzielone przez Użytkownika odpowiedzi umożliwią nam pomyślną weryfikację Użytkownika jako prawowitego właściciela konta, przywrócenie konta i przerwanie procesu jego usunięcia.

6. LICENCJA 

Nasze Usługi, Gry, konta, Przedmioty Wirtualne i wszystkie powiązane materiały (w tym, bez ograniczeń, oprogramowanie, kod, informacje, zawartość, dane, tekst, znaki, muzyka, dźwięki, filmy) udostępniane przez nas lub w naszym imieniu oraz wszystkie powiązane prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do takich Usług, Gier, Przedmiotów Wirtualnych i materiałów (łącznie Zawartości) są licencjonowane, a nie sprzedawane Użytkownikowi na podstawie niniejszych Warunków. Pod warunkiem ścisłego przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków, udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z naszej Zawartości do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jeżeli Użytkownik naruszy którykolwiek z niniejszych Warunków, możemy natychmiast wypowiedzieć lub zawiesić mu licencję według naszego wyłącznego uznania i działając w sposób zasadny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa do Zawartości są i pozostaną naszą wyłączną własnością i że Użytkownik nie będzie miał prawa własności, tytułu ani innych praw własności do Zawartości, niezależnie od tego, czy „zyskał” czy „nabył” taką Zawartość.

7. ZOBOWIĄZANIA PRAWNE UŻYTKOWNIKA I OBIETNICE WOBEC NAS 

7.1 Użytkownik potwierdza, iż:

7.1.1 wszystkie informacje i szczegóły podane przez Użytkownika są prawdziwe, dokładne i aktualne. Prawa przyznane na mocy niniejszych Warunków są ściśle osobiste dla Użytkownika i nie wolno mu udostępniać Usług ani swojego hasła/haseł innym osobom; oraz

7.1.2 Użytkownik będzie przestrzegał zasad postępowania związanych z korzystaniem przez niego z Usług i/lub Przedmiotów Wirtualnych określonych w ustępach 7–10 oraz wszelkich innych ograniczeń określonych w innych częściach niniejszych Warunków.

7.2 Użytkownik zgadza się wypłacić nam odszkodowanie w sytuacji, gdy będziemy zobligowani do przekazania odszkodowania lub poniesiemy jakiekolwiek inne straty lub wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) w związku z jakimkolwiek roszczeniem zgłoszonym przez stronę trzecią z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków lub innych przepisów i regulacji prawnych lub praw osób trzecich.

8. ZASADY POSTĘPOWANIA I KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

8.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości naszezasady postępowania i zgadza się, że korzystając z Usług (w tym tworząc Zawartość Tworzoną Przez Użytkowników) nie będzie:

8.1.1 korzystać lub zezwalać na korzystanie z Usług w jakimkolwiek celu lub działalności, która jest nielegalna, niezgodna z prawem lub naruszająca niniejsze Warunki;

8.1.2 reprodukować, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać lub wykonywać, tłumaczyć, modyfikować, adaptować, tworzyć wariantów pochodnych, dekonstruować, odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować, w jakikolwiek sposób, Usług, kodu źródłowego w Usługach lub jakiejkolwiek ich części;

8.1.3 sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, udostępniać lub zapewniać dostępu do swojego konta lub też udostępniać bądź próbować uzyskiwać dostępu do kont innych użytkowników, łamać lub próbować łamać wszelkie środki bezpieczeństwa związane z Usługami;

8.1.4 uczestniczyć w jakimkolwiek zachowaniu, które możemy uznać za nieodpowiednie i destrukcyjne lub sprzeczne z tonem i charakterem Usług;

8.1.5 tam, gdzie istnieje Zawartość Tworzona Przez Użytkowników lub społeczność online, nękać, grozić, zawstydzać, spamować lub wykonywać inne niepożądane przez inną osobę czynności, takie jak wielokrotne wysyłanie niechcianych wiadomości, dokonywanie ataków osobistych bądź wygłaszanie komentarzy lub oświadczeń dotyczących rasy, orientacji seksualnej lub religii (); organizować lub uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach lub grupach, które są szkodliwe, obraźliwe, niestosowne, obsceniczne, zastraszające, wulgarne, zawierają groźby, są nacechowane seksualnie (w tym zawierają nagość i wszelkie formy niestosownej ekspozycji), zniesławiają, naruszają prywatność lub zachęcają do zachowań, które naruszałyby prawo lub w opinii rozsądnej osoby byłyby uważane za niewłaściwe i/lub niestosowne;

8.1.6 używać obraźliwych, obelżywych lub zniesławiających nazw i/lub personaliów, utworzonych za pośrednictwem Usług lub urządzeń stron trzecich podłączonych do Usług;

8.1.7 podszywać się pod inne osoby lub fałszywie wskazywać, że jest się pracownikiem lub przedstawicielem nas lub któregokolwiek z naszych partnerów lub podmiotów stowarzyszonych;

8.1.8 promować  jakiejkolwiek działalności obejmującej hacking, cracking, phishing, wykorzystywanie luk lub tzw. cheatów i/lub dystrybucję podrobionego oprogramowania i/lub podrobionych bądź legalnych Przedmiotów Wirtualnych ani brać w takich działaniach udziału;

8.1.9 przesyłać jakichkolwiek plików zawierających wirusy, trojany, robaki, programy szpiegujące, bomby zegarowe, uszkodzone dane lub inne programy komputerowe, które mogą uszkodzić, zakłócić lub przerwać działanie Usług;

8.1.10 przekazywać nam niewłaściwych lub fałszywych zgłoszeń;

8.1.11 korzystać z naszych Usług w celu tworzenia usług lub gier, które mogą działać na niekorzyść naszych Usług lub z nimi konkurować, lub pomagać innym osobom w tworzeniu usług lub gier, które mogą działać na niekorzyść naszych Usług lub z nimi konkurować;

8.1.12 wyszukiwać lub sprawdzać słabych punktów naszych Usług lub obchodzić bądź naruszać zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania naszych Usług;

8.1.13 korzystać w niewłaściwy sposób z przycisków pomocy technicznej lub reklamacji w grze lub przekazywać nam fałszywych zgłoszeń;

8.1.14 korzystać z botów, pająków, aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń bądź procesów w celu odzyskiwania, indeksowania, wydobywania danych lub w jakikolwiek inny sposóbodtwarzania bądź obchodzenia zawartości, struktur nawigacyjnych lub prezentacji naszych Usług; oraz

8.1.15 sprzedawać, kupować, handlować lub w inny sposób przekazywać bądź oferować do przekazania swojego konta, dowolnego osobistego dostępu do naszych Usług lub zawartości powiązanej z kontem, w tym Przedmiotów Wirtualnych, zarówno w ramach naszych Usług, jak i w witrynie internetowej strony trzeciej lub w związku z jakąkolwiek transakcją poza grą.

8.2 W zakresie, na jaki pozwala funkcjonalność Usług, Użytkownik nie będzie zamieszczać ani przekazywać danych osobowych żadnej osoby „w świecie rzeczywistym” podczas korzystania z Usług, a w szczególności w żadnych pokojach rozmów ani na forach.

8.3 Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania, rejestrowania lub uzyskiwania dostępu do wszelkich działań online w ramach naszych Usług, a poprzez akceptację niniejszych Warunków Użytkownik udziela nam wyraźnej zgody na rejestrowanie jego działań i uzyskiwanie do nich dostępu.

8.4 Wszelkie naruszenia powyższych zasad postępowania będziemy rozstrzygać według naszego uznania, działając w sposób zasadny w każdych okolicznościach.

9. ZAWARTOŚĆ TWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 

9.1 Zawartość Tworzona Przez Użytkownikówoznacza wszelkie formy zawartości tworzonej przez użytkowników Usług (w tym uwagi, sugestie, pomysły, grafiki, teksty, obrazy, wideo, informacje i wiadomości) przekazywane, zamieszczane, przesyłane lub wysyłane przez użytkowników w ramach Usług lub w związku z nimi.  Nasze Usługi mogą zawierać elementy społecznościowe, które umożliwiają graczom wzajemny kontakt i rozmowę. Wiadomości wymieniane między graczami, zarówno w prywatnych wiadomościach w grze, jak i na forach publicznych, są objęte definicją Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników.

9.2 Użytkownik zgadza się, że przesyłając jakąkolwiek formę Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników, automatycznie implikuje, że daje nam niewyłączną, wieczystą, nieodwołalną, zbywalną, podlegającą sublicencjonowaniu, ogólnoświatową, wolną od tantiem licencję na używanie, modyfikowanie, kopiowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, formatowanie, tłumaczenie, cytowanie (w całości lub w części), publikowanie i rozpowszechnianie takiej Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników w jakimkolwiek celu, w tym jej udostępnianie stronom trzecim, pod warunkiem, że nie możemy używać jej z naruszeniem Polityki prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw moralnych w zakresie dozwolonym przez prawo oraz zobowiązuje się nie wycofywać przesłanych materiałów ani nie próbować pobierać opłat za ich wykorzystanie.  Ponadto gwarantuje on i oświadcza, że jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich i praw własności intelektualnej w odniesieniu do zgłoszenia i że zgłoszenie w żaden sposób nie narusza praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

9.3 Zaangażowane przez nas strony trzecie bądź my sami możemy monitorować i/lub moderować Zawartość Tworzoną Przez Użytkowników, ale nie gwarantujemy dokładności, jakości ani integralności żadnej zawartości publikowanej za pośrednictwem Gry lub jakiejkolwiek części Usług.  Korzystając z naszych Usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że może być narażony na kontakt z materiałami, które może uznać za obraźliwe lub niestosowne. Nie autoryzujemy żadnej Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników zamieszczonej w Usługach ani nie gwarantujemy jej prawdziwości lub dokładności. Jeżeli jednak ktoś narusza niniejsze Warunki lub niewłaściwie korzysta z Usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu, kontaktując się z nami pod adresem support@funplus.com lub globallegal@funplus.com. Zapoznamy się ze zgłoszeniem i możemy, wedle własnego uznania, podjąć działania przeciwko każdemu, kto narusza Warunki, np. poprzez cofnięcie lub zawieszenie dostępu do niektórych lub wszystkich naszych Usług oraz zlikwidowanie lub zawieszenie konta. Możemy również podjąć takie działania, wedle naszego rozsądnego uznania, w odniesieniu do każdego, kto świadomie składa fałszywe zgłoszenie w złej wierze.

9.4 Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, w tym na stałe, wszelkiej Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników z naszych Usług, także bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika stronom trzecim, które twierdzą, że stworzona przez niego zawartość narusza ich własność intelektualną lub prywatność. Ujawnimy również Zawartość Tworzoną Przez Użytkownika stronom trzecim i organom rządowym na żądanie, jeżeli zostaniemy do tego prawnie zobowiązani.

10. PRZEDMIOTY WIRTUALNE 

Termin Przedmioty Wirtualne oznacza prawa, na które udzielamy Użytkownikowi licencji w celu uzyskania dostępu lub korzystania z określonych funkcji udostępnianych w naszych Usługach. Przykłady mogą obejmować dostęp do zawartości cyfrowej lub odblokowywalnej, dodatkowe lub rozszerzone funkcje (w tym Usługi dla wielu graczy), wirtualne zasoby, osiągnięcia w grze oraz wirtualne punkty, monety i waluty. Kiedy Użytkownik otrzymuje lub płaci za Przedmioty Wirtualne, udzielamy mu osobistej, ograniczonej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do wybranych Przedmiotów Wirtualnych. Przedmioty Wirtualne nie mają wartości pieniężnej ani żadnej innej wartości poza naszymi Usługami. Użytkownik nie może sprzedawać, wymieniać lub przekazywać swoich Przedmiotów Wirtualnych, ani też wymieniać ich na gotówkę. Wszelkie płatności dokonane przez Użytkownika za dostęp do Przedmiotów Wirtualnych nie podlegają zwrotowi, chyba że według naszego wyłącznego uznania postanowiono inaczej.

11. CENA, PŁATNOŚĆ I PODATEK 

11.1 Dążymy do tego, aby ceny naszych Usług (w tym Przedmiotów Wirtualnych, Gier oraz wszelkich innych towarów i Usług dostępnych za pośrednictwem sklepów stron trzecich lub w naszym sklepie) były zawsze prawidłowe. Gra i witryny internetowe mogą jednak nie zawsze dokładnie odzwierciedlać prawidłowe dane w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany cen w dowolnym momencie przed zawarciem umowy bez powiadamiania o tym. Nie możemy potwierdzić ceny przedmiotu przed przyjęciem zamówienia. W przypadku, gdy Użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej, my lub nasze sklepy zewnętrzne będziemy naliczać do zakupów podatek VAT lub odpowiedni podatek od sprzedaży zgodnie z wymogami prawa, a Użytkownik zgadza się dostarczyć informacje, których zasadnie wymagamy w celu określenia odpowiedniej stawki podatku VAT lub podatku od sprzedaży.

11.2 Wszyscy posiadacze kart kredytowych i obciążeniowych podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli wystawca karty płatniczej odmówi autoryzacji płatności na naszą rzecz, zamówienie nie zostanie przyjęte, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenia.

11.3 Odpowiedzialnością Użytkownika jest przestrzeganie zasad i warunków mających zastosowanie do wybranej przez niego metody płatności, określonych przez dostawcę usług płatniczych.Możemy dodać lub usunąć dowolne metody płatności w odniesieniu do naszych Usług wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

11.4 Jeśli dane Usługi obejmują automatycznie odnawianą subskrypcję („Usługa Subskrypcji”), wówczas do Usługi Subskrypcji będą miały zastosowanie nasze Warunki Subskrypcji.

12. UMOWA

Wszystkie zamówienia związane z zakupem podlegają naszej akceptacji i dostępności Usług.  Jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane, Użytkownik zostanie poinformowany o przyczynie i otrzyma wyjaśnienie, jeżeli jest to możliwe. Należy pamiętać, że ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem nie oznacza, że zamówienie zostało przyjęte – zamówienie stanowi jedynie ofertę zakupu Usług. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez nas. Kiedy udostępniamy Usługi, np. jako plik do pobrania, stanowi to naszą prawną akceptację oferty złożonej przez Użytkownika w celu zakupu Usług i zostaje zawarta między nami umowa(a my lub zewnętrzna platforma bądź zewnętrzny dostawca Usług obciążymy konto Użytkownika).

13. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU KOSZTÓW

13.1 Pragniemy zapewnić użytkownikom jak najlepsze usługi i wrażenia z gry. Jednocześnie mamy nadzieję, że Użytkownik będzie zadowolony ze swoich Gier, Przedmiotów Wirtualnych i Usług. Użytkownik ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny oraz odstąpienia od zawartej z nami umowy (Umowa) i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia (Okres Odstąpienia), ALE zgadza się, że FunPlus niezwłocznie przystąpi do realizacji jego umowy zakupu przedmiotów i niezwłocznie udostępni cyfrową zawartość zakupionych przedmiotów.Pobierając, przesyłając strumieniowo lub uzyskując dostęp do Przedmiotów Wirtualnych, Gier cyfrowych/online i/lub Usług, użytkownik natychmiast traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli takowa została zawarta, po zakończeniu pobierania, przesyłania strumieniowego lub uzyskiwania dostępu do takich Przedmiotów Wirtualnych, Gier cyfrowych/online i/lub Usług, ze względu na charakter tych Usług.

13.2 Nie zwrócimy żadnych wpłaconych kwot, jeśli: (i) Użytkownik padł ofiarą oszustwa w grze (jednakże postaramy się pomóc Użytkownikowi w odzyskaniu konta); (ii) konto Użytkownika zostało usunięte lub zawieszone w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków; (iii) Użytkownik użył nieautoryzowanego oprogramowania w celu uzyskania dostępu do naszych Gier i Usług bez naszej zgody; (iv) z jakiegokolwiek powodu nie oferujemy już żadnych Przedmiotów Wirtualnych, Gier lub Usług lub (v) użytkownik sam podjął decyzję o usunięciu swojego konta.

14. DOSTĘPNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

14.1 Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości Przedmiotów Wirtualnych, które można nabyć w danym okresie. Przedmioty Wirtualne mogą być kupowane i używane przez graczy wyłącznie w jurysdykcjach, w których takie działania są dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Przedmioty Wirtualne można nabyć wyłącznie od nas lub naszych autoryzowanych przedstawicieli za pośrednictwem Gier lub w inny, wyraźnie autoryzowany sposób. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia prośby o zakup Przedmiotów Wirtualnych z dowolnego powodu.

14.2 Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać działanie Gier i Usług oraz usuwać usterki tak szybko, jak to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, w tym poprzez regularne aktualizacje, naszych Gier i Usług, a okresowo możemy być zmuszeni zawiesić działanie niektórych Gier lub poszczególnych Usług, za uprzednim powiadomieniem, gdy tylko będzie to możliwe, w celu naprawy, konserwacji, ulepszenia, zapewnienia bezpieczeństwa lub z innych powodów, pod warunkiem, że dołożymy wszelkich starań, aby okres takiego zawieszenia lub przerwy był jak najkrótszy. Nie ponosimyodpowiedzialności za zawieszenia, przerwy lub błędy spowodowane przez siły zewnętrzne lub okoliczności pozostające poza naszą kontrolą.

14.3 Nie możemy zagwarantować, że nasze Gry lub jakakolwiek część naszych Usług będzie obsługiwana lub możliwa do wykorzystania na wszystkich urządzeniach, platformach, systemach operacyjnych lub sprzęcie, lub w połączeniu z określonym oprogramowaniem bądź usługami łączności, które nie zostały przez nas zatwierdzone. Nie ponosimy odpowiedzialności za taki sprzęt, oprogramowanie bądź usługi. Nie gwarantujemy, że nasze Usługi będą dostępne we wszystkich lokalizacjach geograficznych.

15. OBCIĄŻENIA ZWROTNE 

Możemy anulować płatność i dokonać obciążenia zwrotnego na rzecz Użytkownika, uwzględniając wszelkie poniesione opłaty transakcyjne, jeśli mamy powody sądzić, że jakikolwiek zakup jest niekompletny bądź jakikolwiek zakup został dokonany – lub podejrzewamy, że został dokonany – w sposób nieuczciwy lub w inny sposób niezgodny z zasadami uczciwości.

16. METODY PŁATNOŚCI

Akceptowane przez nas metody płatności są zgodne z metodami płatności udostępnionymi na stronie naszego sklepu oraz przez zewnętrznych dostawców platform, takich jak Apple i Google, w ramach naszych Gier w punkcie sprzedaży.

17. AKTUALIZACJE 

Użytkownik zgadza się, że Gry i wszelkie aspekty Usług mogą automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, ulepszenia i dodatkowe funkcje, które uznamy za niezbędne i/lub korzystne dla naszej działalności, operacji lub Użytkownika. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich aktualizacji, uaktualnień i/lub dodatkowych funkcji, które nie są dystrybuowane z oddzielną licencją bądź inną umową.

18. CZAS TRWANIA

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Gier, konta, Przedmiotów Wirtualnych i Usług przez cały czas i będą obowiązywać do momentu usunięcia, unieważnienia lub skasowania przez Użytkownika tych Gier, konta, Przedmiotów Wirtualnych i zaprzestania korzystania z naszych Usług lub wypowiedzenia przez nas Użytkownikowi niniejszej licencji.

19. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

19.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej do Usług, Gier i Przedmiotów Wirtualnych oraz wszelkiej zawartości pojawiającej się w Usługach, Grach i Przedmiotach Wirtualnych należą do nas, naszych licencjobiorców lub podmiotów stowarzyszonych oraz że prawa te są jedynieprzedmiotem licencji udzielonej Użytkownikowi, a Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do Usług, Gier i Przedmiotów Wirtualnych ani żadnej innej ich części poza prawem do korzystania z Usług, Gier i Przedmiotów Wirtualnych na warunkach niniejszej licencji.

19.2 Jakiekolwiek wykorzystanie przez Użytkownika jakiejkolwiek naszej własności intelektualnej w sposób inny niż dozwolony w niniejszych Warunkach może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przyznanie jakiegokolwiek prawa, w sposób dorozumiany lub inny, do korzystania z naszej własności intelektualnej w Usługach, Grach i Przedmiotach Wirtualnych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach.

19.3 Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania Użytkownikowi jakichkolwiek naszych Gier i/lub Usług w dowolnym momencie, na stałe lub tymczasowo, w którym to momencie wszelkie licencje udzielone wcześniej Użytkownikowi na korzystanie z Gier lub Usług bądź ich części zostaną automatycznie rozwiązane lub zawieszone, a konto Użytkownika nie będzie już dostępne i zostanie wstrzymane.Przed wstrzymaniem dostępności jakichkolwiek naszych Gier i/lub Usług dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić o tym Użytkownika na co najmniej 60 dni przed tym, gdy takie Gry i Usługi staną się niedostępne. Powiadomienia mogą być przekazywane za pośrednictwem naszych witryn internetowych, powiadomień push, alertów, wiadomości e-mail lub innych wiadomości. W takim przypadku nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia użytkownikom zwrotu pieniędzy, świadczeń lub innych rekompensat w związku z takimi wycofanymi elementami naszych Gier i/lub Usług, chyba że prawo stanowi inaczej.

20. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE 

20.1 Działając w sposób zasadny, możemy zawiesić, ograniczyć lub odebrać Użytkownikowi dostęp do Gier, Przedmiotów Wirtualnych i/lub jakiejkolwiek innej części Usług, a w konsekwencji zawiesić lub odebrać licencję udzieloną Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków, jeżeli:

20.1.1 Użytkownik naruszy którekolwiek z ograniczeń lub postanowień niniejszych Warunków;

20.1.2 stanie się to w następstwie awarii systemu, konserwacji lub naprawy bądź z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą; i/lub

20.1.3 podejmiemy decyzję o wycofaniu Gry/Gier, Przedmiotów Wirtualnych lub jakiejkolwiek innej części Usług z rynku z jakiegokolwiek powodu, wedle naszego wyłącznego uznania, działając w sposób zasadny.

20.2 Będziemy dążyć do tego, aby zawsze uprzedzić i powiadomić Użytkownika przed odebraniem lub usunięciem mu dostępu do naszych Gier, Przedmiotów Wirtualnych lub innych Usług. Jeśli jednak Użytkownik poważnie lub wielokrotnie naruszył nasze Warunki lub otrzymał wcześniej ostrzeżenie, możemy bezpośrednio rozwiązać z nim umowę na podstawie niniejszych Warunków oraz wypowiedzieć mu licencję na dostęp do naszych Gier, Przedmiotów Wirtualnych i/lub jakiejkolwiek innej części Usług. W takich okolicznościach Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji, witryny internetowej bądź kanału, zgodnie z postanowieniami ustępu 26. Po rozwiązaniu umowy prawa i licencja przyznane w niniejszym dokumencie zostaną zakończone, a Użytkownik zaprzestanie korzystania z odpowiednich Gier, Przedmiotów Wirtualnych i/lub jakiejkolwiek innej części Usług. Jeśli zdecydujemy się wycofać z rynku Gry, Przedmioty Wirtualne i/lub jakąkolwiek inną część Usług, postaramy się powiadomić o tym Użytkownika z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem przed wycofaniem dostępu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji, witryny internetowej bądź innej części Usług, zgodnie z postanowieniami ustępu 26.

21. ZAWARTOŚĆ STRON TRZECICH

Nasze Usługi mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych i usług stron trzecich. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych i usług oraz nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość ani za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie przez nie danych osobowych Użytkownika.

22. NASZE ZOBOWIĄZANIA PRAWNE I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

22.1 NASZE GRY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE UDZIELAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH GWARANCJI, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO NASZYCH GIER BĄDŹ USŁUG LUB ŻE BĘDZIE MÓGŁ Z NICH KORZYSTAĆ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU, ANI ŻE NASZE GRY LUB USŁUGI BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, USTEREK, USZKODZEŃ, UBYTKU, ZAKŁÓCEŃ, HAKOWANIA LUB WIRUSÓW.  W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ NA PRZYKŁAD Z INTEROPERACYJNOŚCI, NIEDOSTĘPNOŚCI LUB LUK W ZABEZPIECZENIACH NASZYCH GIER I USŁUG LUB Z POLEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI NASZYCH GIER I USŁUG. NIE GWARANTUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE NASZE GRY I USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ LUB BĘDĄ DOSTĘPNE NA KONKRETNYCH URZĄDZENIACH, PLATFORMACH, SYSTEMACH OPERACYJNYCH LUB SPRZĘCIE, A TAKŻE W POŁĄCZENIU Z KONKRETNYM OPROGRAMOWANIEM LUB USŁUGAMI ŁĄCZNOŚCI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKI SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI.

22.2 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA ONA Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY W INNY SPOSÓB, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY, KOSZTY, WYDATKI BĄDŹ SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z GRĄ, USŁUGAMI LUB NINIEJSZYMI WARUNKAMI NIE PRZEKROCZY (ŁĄCZNIE) KWOTY PIENIĘŻNEJ STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z GRĄ LUB USŁUGAMI, FAKTYCZNIEUISZCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NASZĄ RZECZ W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED DATĄ ZAISTNIENIA PRZYCZYNY POWÓDZTWA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO ŻADEN Z ZAPISÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD, ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA WYNIKAJĄCE Z NASZEGO ZANIEDBANIA LUB ZANIEDBANIA NASZYCH PRACOWNIKÓW BĄDŹ PRZEDSTAWICIELI, ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIE MOŻE BYĆ WYKLUCZONA LUB OGRANICZONA.

23. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W CELU UZYSKANIA WSPARCIA LUB ZGŁOSZENIA SKARGI, USTERKI LUB NADUŻYCIA?

Jeżeli Użytkownik wymaga wsparcia klienta lub chce zgłosić skargę, usterkę lub obraźliwe zachowanie naruszające zasady określone w ustępie 8 lub jeśli ma jakiekolwiek inne pytania lub uwagi dotyczące naszych Gier, Przedmiotów Wirtualnych lub Usług, może skontaktować się z nami pod adresem support@funplus.com.

24. SPORY 

24.1 Dążymy do polubownego rozwiązywania sporów i jesteśmy pewni, że większość wątpliwości Użytkownika można rozwiązać, kontaktując się z naszym dedykowanym zespołem obsługi klienta pod adresem support@funplus.com.

24.2 Użytkownik i my podejmiemy najpierw próbę nieformalnego rozwiązania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych, z jakichkolwiek naszych Usług i ich marketingu lub z relacji między użytkownikiem a nami („Spory”) przed wszczęciem ewentualnego postępowania sądowego.Nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu przez jedną stronę pisemnego zawiadomienia od drugiej strony („Zawiadomienie o Sporze”). Zawiadomienie o Sporze musi: (a) zawierać pełną nazwę i informacje kontaktowe strony skarżącej; (b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie. Zawiadomienie o Sporze wyślemy na adres e-mail użytkownika lub adres rozliczeniowy, jeśli jest dostępny i ma zastosowanie. Zawiadomienie o Sporze można przesłać, powiadamiając support@funplus.com. Większość sporów jest rozwiązywana przez nasz zespół obsługi klienta, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest on w stanie rozwiązać problemu, Użytkownik będzie miał możliwość przekazania sprawy najpierw do naszego kierownika działu obsługi klienta, a w ostateczności do członka naszego kierownictwa wyższego szczebla.

25. OGÓLNE 

Niniejsze Warunki i wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze warunki ustalone między nami w odniesieniu do tych kwestii. Ograniczenia, wyłączenia i restrykcje zawarte w niniejszych Warunkach przechodzą na korzyść naszych licencjodawców, następców i cesjonariuszy. Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku angielskim i będą tłumaczone na inne języki. Angielska wersja językowa niniejszych Warunków ma pierwszeństwo, jeżeli występuje jakakolwiek sprzeczność lub wymagająca wyjaśnienia niespójność. Nagłówki w niniejszych Warunkach mają na celu jedynie ułatwienie odniesienia i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji lub wykładni Warunków. Jeżeli nie uda nam się wyegzekwować któregoś z postanowień niniejszych Warunków, nie uniemożliwi nam to wyegzekwowania tego postanowienia (lub innego podobnego postanowienia) w późniejszym okresie. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne, zgadzamy się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy prawnej intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.  Możemy przenieść całość lub część naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, pod warunkiem, że podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków nie zostaną naruszone. Osoba niebędąca stroną niniejszych Warunków nie ma prawa do egzekwowania jakichkolwiek ich postanowień.  Niniejsze Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu i sądy w Zug, w Szwajcarii będą miały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami, Grami i Usługami.

26. POWIADOMIENIA

Możemy dostarczać Użytkownikowi wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia push, alerty i inne wiadomości związane z naszymi Grami i Usługami, takie jak między innymi ważne ogłoszenia, informacje prawne, uaktualnienia, oferty, produkty, wydarzenia i inne promocje w zakresie, w jakim Użytkownik dobrowolnie powiązał swoje urządzenie z Grą. Po pobraniu naszych Gier Użytkownik może, w zależności od używanego urządzenia, zostać poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie powiadomień/alertów push dotyczących naszych innych gier, usług i/lub działań. Jeśli Użytkownik odmówi, nie będzie otrzymywać takich powiadomień/alertów push. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać powiadomień/alertów push z naszej Gry, może z nich zrezygnować, zmieniając ustawienia powiadomień na swoim urządzeniu.

27. SIŁA WYŻSZA

Siła wyższa oznacza jakąkolwiek przyczynę lub zdarzenie poza rozsądną kontrolą strony dotkniętej, w tym bez ograniczeń wojnę, wojnę domową, konflikt zbrojny lub atak terrorystyczny, skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne, pandemię, strajki, działania cywilne, zakłócenia lub niedostępność internetu, nieplanowany hosting i konserwację systemów, utratę zasilania i danych oraz inne zdarzenia losowe itp. Nie będziemy zobowiązani do wykonania naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków w zakresie, w jakim nie będziemy mogli tego zrobić z powodu działania siły wyższej. Wykonanie niniejszych Warunków może zostać wstrzymane na czas trwania zdarzenia siły wyższej i może być kontynuowane po ustaniu tego zdarzenia w zakresie niezbędnym do ponownego wypełnienia przez nas naszych zobowiązań. Dopóki trwa taka siła wyższa, nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków są zawieszone w tym samym zakresie. Jeśli taka siła wyższa trwa nieprzerwanie przez okres przekraczający cztery miesiące, możemy natychmiast cofnąć dostęp do odpowiednich Gier, Przedmiotów Wirtualnych lub Usług po doręczeniu Użytkownikowi powiadomienia.

FunPlus International AG

Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz, E-Mail: privacyoffice@funplus.com, support@funplus.com