VILLKOR

Senast uppdaterad: 23 december 2021

Dessa villkor, tillsammans med vår Integritetspolicy samt alla tilläggsvillkor och andra dokument som hänvisas till i dessa villkor (Villkor) reglerar din användning, köp (i spel) och nedladdning av våra Spel, virtuella föremål, användargenererat innehåll (UGC), webbplatser, butik och relaterade tjänster som görs tillgängliga från tid till annan, om vi inte uttryckligen anger annat (Tjänster).

Dessa Villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss.  Genom att komma åt eller använda någon av Tjänsterna accepterar och godkänner du dessa Villkor.  Om du inte godkänner dessa Villkor ber vi dig att inte gå in på, köpa eller använda våra Tjänster.

Spel inbegriper alla spel som utvecklats och/eller gjorts tillgängliga av oss, oavsett om de finns nu eller i framtiden.

1. OM DIG

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att du är minst 18 år eller, om du är yngre än 18 år, att du har läst igenom dessa Villkor tillsammans med dina föräldrar eller vårdnadshavare och att de har samtyckt till dessa Villkor å dina vägnar och därmed tar fullt ansvar för att du följer dem. Om vi informeras av en förälder/vårdnadshavare om att deras barn har angett fel ålder vid registrering för våra Spel eller Tjänster och barnets faktiska ålder är under 13 år kommer vi att Stoppa kontot (enligt beskrivningen nedan), förutsatt att vi har tillfredsställande information som styrker att den rapporterande personen verkligen är det barnets förälder eller vårdnadshavare.

2. VILKA VI ÄR

2.1 Vi ärFunPlus International AG. Detta är ett företag registrerat i Schweiz med adress Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz och handelsregisternummer CHE-406.512.803.

2.2 Du kan kontakta oss på support@funplus.com.

3. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan, till exempel för att säkerställa att vi efterlever tillämpliga lagar eller för att återspegla eventuella ändringar vi gör i Tjänsterna eller annat. Du ansvarar för att kontrollera dessa Villkor regelbundet innan du använder någon av våra Tjänster. Om du efter ändringsdatumet fortsätter att använda våra Tjänster kommer detta att betraktas som ett godkännande från din sida av de ändrade Villkoren.

4. KONTO

4.1 För att använda vissa av våra Tjänster kan du behöva skapa ett konto hos oss och/eller tredjepartsplattformen, t.ex. Apple eller Google (Konto).  För att skapa ett konto måste du tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information om dig själv på kontoregistreringssidan och hålla den informationen uppdaterad. Du får inte dela ditt konto med andra och är ensam ansvarig för att hålla kontots inloggningsuppgifter hemliga.  Du är ansvarig för alla aktiviteter som kan kopplas till ditt konto. Vi kan Stoppa ditt konto eller permanent ta bort innehåll eller virtuella föremål från någon av våra Tjänster efter vårt eget gottfinnande om vi har rimliga skäl att tro att du har brutit mot något av dessa Villkor. Hänvisningar till att ”Stoppa” ett konto inkluderar att tillfälligt eller permanent inaktivera, spärra, blockera eller mjuta ett konto. Om ditt konto är mjutat kan du fortsätta att spela men kommer inte att kunna använda gratis textchatt under den aktuella mjutningsperioden. Om ditt konto är inaktiverat eller spärratkommer du inte längre att kunna komma åt ditt konto och alla licenser som tidigare beviljats dig för användning av våra Spel och Tjänster kommer att återkallas, antingen tillfälligt eller permanent. DETTA INNEBÄR ATT DU KOMMER ATT BLI AV MED DITT KONTO, DINA KARAKTÄRER OCH ALLA EVENTUELLA FÖREMÅL OCH VALUTA I SPELET. Mer information om när vi kan Stoppa ditt konto finns i avsnitt 4.2 i dessa Villkor.

4.2 Om vi, på ett rimligt sätt, anser att: (i) dessa Villkor har eller kan ha brutits eller sannolikt kan ha brutits av dig; och/eller (ii) du har ägnat dig åt bedräglig, olaglig eller kränkande aktivitet, inklusive brott eller misstänkt brott mot de uppföranderegler som anges i avsnitt 8 i dessa Villkor; och/eller (iii) det är nödvändigt i syfte att förhindra eller stoppa skadlig inverkan på oss, på våra Spel eller Tjänster, på andra spelare, allmänheten eller dig, så kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande: (i) Stoppa(enligt beskrivningen) någon del av eller alla dina konton; (ii) begränsa din möjlighet att ladda upp innehåll eller använda andra funktioner i våra Spel eller Tjänster; och/eller (iii) begränsa din åtkomst till eller radera Virtuella föremål eller något som du har förvärvat med hjälp av Virtuella föremål.

4.3 Om vi vidtar någon av ovanstående åtgärder kan du kontakta vår kundtjänst via e-post: support@funplus.com.

4.4 Vi garanterar inte ett löpande tillhandahållande av några spel eller tjänster eller att innehåll kommer att vara ständigt tillgängligt på alla platser eller vid någon särskild tidpunkt, inte heller att vi kommer att fortsätta erbjuda dylika spel, tjänster och innehåll under en viss tid.

5. RADERING OCH ÅTERSTÄLLNING AV DITT KONTO

5.1 Om du vill ta bort ditt konto permanent kan du när som helst på din profil i Spelet begära att ditt konto ska raderas.

5.2 När du begär att ditt konto ska raderas måste du först svara på två frågor för att identifiera dig som den sanna kontoägaren. Svaren gör det möjligt för oss att verifiera din kontoinformation. Därefter kommer borttagningsprocessen automatiskt att påbörjas, med förbehåll för en ångerperiod på 15 dagar, innan kontot inklusive dess föremål och innehåll automatiskt raderas fullständigt och oåterkalleligt. Medan raderingsprocessen pågår, under ångerperioden, kommer ditt konto att inaktiveras och innehållet som är kopplat till kontot kommer inte längre att vara tillgängligt för dig utan kommer att vara fortsatt synligt för andra användare tills ångerperioden löpt ut. Under ångerperioden kommer du att ha möjlighet att återkalla din begäran om radering genom att skicka ett meddelande till oss via spelportalen eller till support@funplus.com. Om du inte återkallar ditt konto inom ångerperioden kommer ditt konto, vid utgången av ångerperioden, automatiskt att raderas oåterkalleligt, fullständigt och permanent, inklusive alla köpta föremål och annat tillhörande innehåll på ditt konto.Efter borttagningen av ditt konto och tillhörande innehåll kan det ta oss upp till ytterligare 30 dagar att ta bort det från säkerhetskopior och system för katastrofåterställning.

5.3 Raderingen av ditt konto och allt innehåll som är kopplat till det får inte göras permanent om radering skulle begränsa vår förmåga att: (i) undersöka eller identifiera olaglig aktivitet eller överträdelser av våra villkor och policyer (till exempel att identifiera eller undersöka missbruk av våra produkter eller system); (ii) skydda tryggheten och säkerheten för våra produkter, system och användare; (iii) fullgöra en rättslig skyldighet, så som att bevara bevis; eller (iv) uppfylla en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet, brottsbekämpande myndigheter eller en statlig myndighet.

5.4 Om du själv har påbörjat raderingen eller inaktiveringen av ditt konto (förutsatt att ditt konto inte har raderats eller inaktiverats av oss på grund av att du inte efterlever dessa Villkor) kommer du att, fram till ångerperiodens utgångsdatum (dvs. 15 kalenderdagar från din begäran om radering), kunna återställa eller återaktivera ditt konto genom att kontakta vår kundtjänst via spelportalen eller via e-post: support@funplus.com. Efter en sådan begäran måste du svara på två frågor för att identifiera dig som den sanna kontoägaren. Svaren gör det möjligt för oss att verifiera dig som legitim kontoägare, återställa ditt konto och avbryta raderingsprocessen.

6. LICENS 

Våra Tjänster, Spel, konton, Virtuella föremål och allt relaterat material (inklusive och utan begränsning programvara, kod, information, innehåll, data, text, karaktärer, musik, ljud, videor) som gjorts tillgängliga av oss eller för vår räkning såväl som all relaterad upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till sådana Tjänster, Spel, Virtuella föremål och material (tillsammans Innehåll) licensieras, och säljs inte, till dig under dessa Villkor. Med förbehåll för din strikta efterlevnad av dessa Villkor ger vi dig en begränsad, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar och icke-exklusiv licens att använda vårt Innehåll för personligt och icke-kommersiellt bruk.  Om du bryter mot något av dessa Villkor kan vi omedelbart, efter eget gottfinnande och på ett rimligt sätt, avsluta eller stänga av samtliga licenser som getts dig. Du tillstår att alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i Innehållet är och kommer att förbli vår egendom och att du inte kommer att ha något ägarskap, någon titel eller något annat äganderättsintresse i eller till Innehållet, oavsett om du ”förtjänat” eller ”köpt” sådant Innehåll.

7. DINA JURIDISKA SKYLDIGHETER OCH LÖFTEN TILL OSS 

7.1 Du bekräftar att:

7.1.1 all information och alla uppgifter som du tillhandahåller är sann, korrekt och uppdaterad.  Rättigheterna du beviljas enligt dessa Villkor är strikt personliga och du får inte tillgängliggöra tjänsterna eller ditt lösenord för någon annan; och

7.1.2 du kommer att följa reglerna för användning av Tjänsterna och/eller Virtuella föremål som anges i Avsnitt 7 till 10 samt alla andra förbehåll som anges på andra ställen i dessa Villkor.

7.2 Du samtycker till att kompensera oss om vi åläggs att betala skadestånd eller ådrar oss andra förluster eller utgifter (inklusive juridiska avgifter) i samband med anspråk från tredje part gällande ditt brott mot dessa Villkor, alternativt brott mot andra lagar, tillsynsmyndigheter eller tredje parts rättigheter.

8. UPPFÖRANDEREGLER OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA 

8.1 Du godkänner våra uppföranderegler och samtycker till att du vid användning av tjänsterna (inklusive skapandet av Användargenererat innehåll (USG)) inte kommer att:

8.1.1 använda eller tillåta användningen av Tjänsterna för något ändamål eller aktiviteter som är olagliga, olovliga eller strider mot dessa Villkor;

8.1.2 på något sätt reproducera, distribuera, offentligt visa eller utföra, översätta, modifiera, anpassa, skapa, härleda verk från, dekonstruera, omvända, dekompilera eller demontera Tjänsterna, källkoden i Tjänsterna eller någon del därav;

8.1.3 sälja, hyra, leasa, dela eller ge åtkomst till ditt konto, alternativt komma åt eller försöka få åtkomst till andra användares konton, samt göra intrång i eller försöka göra intrång i säkerhetsåtgärder relaterade till Tjänsterna;

8.1.4 delta i någon form av beteende som vi anser vara olämpligt och störande eller som strider mot Tjänsternas ton och beskaffenhet;

8.1.5 vid förekomst av användargenererat innehåll eller någon form av onlinegemenskap, trakassera, hota, skämma ut, spamma eller agera på annat för individen oönskat sätt, som att till exempel upprepade gånger skicka ej efterfrågademeddelanden eller gå till personangrepp, fälla kommentarer eller uttalanden om ras, sexuell läggning eller religion (); organisera eller delta i någon aktivitet eller grupp som är skadlig, kränkande, stötande, obscen, hotfull, trakasserande, vulgär, sexuellt stötande (inklusive nakenhet och alla former av olämplig exponering), ärekränkande, kränkande av personlig integritet eller som uppmuntrar beteende som skulle stå i strid med någon lag, alternativt som enligt en resonlig persons omdöme skulle anses vara stötande och/eller olämpligt;

8.1.6 använda kränkande, stötande eller ärekränkande skärmnamn och/eller fiktiva karaktärer, oavsett om de skapats genom Tjänster eller via tredjepartsenheter anslutna till våra Tjänster;

8.1.7 utge dig för att vara någon annan person eller ge sken av att du är anställd eller representerar oss eller någon av våra partner eller dotterbolag;

8.1.8 främja, uppmuntra eller delta i någon aktivitet som involverar hackning, cracking, nätfiske, utnyttjande av exploatering eller fusk och/eller distribution av förfalskad programvara och/eller förfalskade eller legitima Virtuella föremål;

8.1.9 ladda upp filer som innehåller virus, trojan, mask, spionprogram, tidsinställda bomber, skadad data eller andra datorprogram som skulle kunna skada, hindra eller störa någon av Tjänsterna;

8.1.10 göra olämpliga eller falska anmälningar till oss;

8.1.11 använda våra Tjänster i syfte att skapa en tjänst eller spel som skulle kunna missgynna eller konkurrera med våra tjänster, alternativt hjälpa en annan person att skapa en tjänst eller spel som skulle missgynna eller konkurrera med våra Tjänster;

8.1.12 undersöka, granska eller testa sårbarheten hos våra tjänster, eller kringgå eller bryta mot våra Tjänsters säkerhets- och autentiseringsåtgärder;

8.1.13 missbruka support- eller klagomålsknappar i spelet eller göra falska anmälningar till oss;

8.1.14 använda någon robot, spindel, webbplatssökning/hämtningsapplikation eller annan manuell eller automatisk enhet eller process i syfte att erhålla, indexera, utvinna data eller på något sätt reproducera eller kringgå innehållet, navigeringsstrukturen eller presentationen av våra Tjänster; och

8.1.15 sälja, köpa, byta eller på annat sätt överföra eller erbjuda att överföra ditt konto, all personlig tillgång till våra Tjänster eller innehåll som är kopplat till ditt konto, inklusive Virtuella föremål, antingen inom våra Tjänster eller på en tredje parts webbplats, alternativt i samband med någon transaktion utanför spelet.

8.2 I den utsträckning som Tjänsterna tillåter rent tekniskt, intepublicera eller offentliggöra någons ”verkliga” personliga information medan du använder Tjänsterna. Detta gäller i synnerhet i chattrum och forum.

8.3 Vi förbehåller oss rätten att få tillgång till, övervaka och/eller registrera alla onlineaktiviteterinom våra Tjänster. Genom att acceptera dessa Villkor ger du oss ditt uttryckliga samtycke att få tillgång till och registrera dina aktiviteter.

8.4 Eventuella brott mot ovanstående uppföranderegler fastslås under alla omständigheter av oss, efter eget gottfinnande och på lämpligt sätt.

9. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL (UGC) 

9.1 Användargenererat innehåll(UGC) inbegriper all form av innehåll som genereras av en användare av Tjänsterna (inklusive kommentarer, förslag, idéer, grafik, text, bilder, video, information och meddelanden) som kommuniceras, publiceras, laddas upp eller skickas av användare i eller i samband med Tjänsterna. Våra Tjänster kan innehålla sociala element som tillåter spelare att komma i kontakt med och chatta med andra spelare. Meddelanden som skickas spelare emellan, oavsett om det är privata meddelanden i spelet eller offentliga forum, ingår i denna definition av UGC.

9.2 Genom att skicka in någon form av UGC uttrycker du automatiskt ett samtycke till att ge oss en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar, underlicenserbar, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, modifiera, kopiera, skapa härledda verk av, offentligt utföra, offentligt visa, omformatera, översätta, göra utdrag (helt eller delvis), publicera och distribuera dylikt UGC för alla ändamål, inklusive att göra sådant UGC tillgängligt för tredje part, förutsatt att Integritetspolicyn inte hindrar oss från att använda UGC.  Du samtycker till att avsäga dig alla moraliska rättigheter i den utsträckning det är tillåtet enligt lag och att du inte kommer att återkalla inlämningen eller försöka ta ut en avgift för användningen.  Vidare garanterar och företräder du att du är den enda ägaren av upphovsrätten och de immateriella rättigheterna i förhållande till inlämningen och att inlämningen inte på något sätt bryter mot någon annan persons eller entitets rättigheter.

9.3 Vi, eller tredje parter som har anlitats av oss, kan övervaka och/eller moderera UGC men vi lämnar inga garantier för korrektheten, kvaliteten eller integriteten i något UGC som publiceras via spelet eller någon del av Tjänsterna. Genom att använda våra Tjänster tillstår och accepterar du att du kan komma att exponeras för material som du finner kränkande eller stötande. Vi stöder inte något UGC som publiceras i Tjänsterna och vi garanterar inte heller dess sanningsenlighet eller korrekthet. Om någon bryter mot dessa Villkor eller missbrukar Tjänsterna ser vi gärna att du anmäler detta genom att kontakta oss på support@funplus.comeller globallegal@funplus.com. Vi kommer att granska anmälan och kan, efter eget gottfinnande, vidta åtgärder mot alla som bryter mot Villkoren, till exempel genom att återkalla eller stänga av tillgången till vissa eller alla våra Tjänster samt avsluta eller stänga av deras konto. Vi kan också vidta sådana åtgärder, efter eget gottfinnande, i fallet med alla som medvetet gör en falsk anmälan i ond tro.

9.4 Vi förbehåller oss rätten att ta bort och permanent radera UGC från våra Tjänster med eller utan förvarning. Vi förbehålleross rätten att avslöja din identitet för tredje part som med goda skäl hävdar att något av ditt UGC gör intrång i dennes immateriella rättigheter eller integritet. Vi kommer också på begäran att avslöja ditt UGC till tredje part och statliga myndigheter i de fall vi är juridiskt skyldiga att göra det.

10. VIRTUELLA FÖREMÅL 

Med begreppet Virtuella föremål avser vi rättigheter som vi licensierar till dig i syfte att få tillgång till eller använda vissa funktioner som görs tillgängliga i våra Tjänster.  Exempel på detta kan vara tillgång till digitalt eller upplåsbart innehåll, ytterligare eller förbättrad funktionalitet (inklusive tjänster för flera spelare), virtuella tillgångar, prestationer i spelet samt virtuella poäng, mynt och valutor. När du registrerar dig eller betalar för Virtuella föremål ger vi dig en personlig, begränsad, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar och icke-exklusiv licens för att få tillgång till de valda Virtuella föremålen. Virtuella föremål har inget monetärt värde och inget som helst värde utanför våra Tjänster. Du kan inte sälja, handla eller överföra dina Virtuella föremål eller byta in dem mot kontanter. De betalningar du erlägger för åtkomst till Virtuella föremål är efter vårt eget gottfinnande ej återbetalningsbara, såvida inget annat anges.

11. PRIS, BETALNING OCH SKATT 

11.1 Vi strävar efter att säkerställa att prissättningen av våra tjänster (inklusive virtuella föremål, spel och andra varor och tjänster tillgängliga via tredjepartsbutiker eller i vår butik) alltid är korrekta.  Det kan dock hända att Spel- och webbsidorna inte alltid återspeglar korrekt information i det ögonblick du gör din beställning. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra priserna, utan föregående meddelande, innan avtalet ingås. Vi kan inte bekräfta priset på en vara förrän din beställning har godkänts. Där du är bosatt i Europeiska unionen kommer vi eller våra tredjepartsbutiker att debitera moms eller tillämplig försäljningsskatt enligt gällande lag och du samtycker till att tillhandahålla den information som krävs för att vi ska kunna fastställa tillämplig moms eller momssats.

11.2 Alla kredit- och betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivaren. Om utfärdaren av ditt betalkort vägrar att godkänna betalningen till oss kommer din beställning inte att accepteras och vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser.

11.3 Detta är ditt eget ansvar och du måste efterleva de villkor som gäller för den betalningsmetod du valt, så som de utformats av betalningsleverantören. Vi kan lägga till eller ta bort betalningsmetoder kopplade till våra tjänster efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig.

11.4 Om de relevanta tjänsterna har en automatiskt förnyande prenumeration (en ”prenumerationstjänst”) gäller våra prenumerationsvillkor för denna prenumerationstjänst.

12. AVTAL

Alla inköpsordrar är avhängiga vårt godkännande och tjänsternas tillgänglighet. Om din beställning inte kan behandlas kommer du att meddelas om orsaken och om möjligt få en förklaring. Observera att detta bekräftelsemail/-meddelande inte betyder att din beställning har godkänts – din beställning utgör blott ett erbjudande om att köpa Tjänsterna. Alla inköpsordrar är avhängiga vårt godkännande. När vi tillgängliggör Tjänsterna, t.ex. i form av nedladdning, representerar detta vårt juridiska godkännande av erbjudandet du gjort om att köpa Tjänsterna och avtalet oss emellan kommer då att utformas (och vi eller tredje parts plattform eller tjänsteleverantör kommer att debitera ditt konto).

13. POLICY AVSEENDE FRÅNTRÄDANDE OCH ÅTERBETALNING

13.1 Vår avsikt är att ge dig bästa möjliga service och spelupplevelse.Så vi hoppas att du är nöjd med dina spel, virtuella föremål och tjänster. Du har dock rätt att annullera din beställning och frånträda ett avtal mellan dig och oss (Avtal) utan att ange något skäl till detta och få full återbetalning inom 14 dagar från den dag du gjorde din beställning (Ångerfrist), MEN du samtycker till att FunPlus omedelbart påbörjar fullgörandet av köpekontraktet och gör det digitala innehållet i de köpta föremålen tillgängligt för dig. Genom att ladda ned, streama eller få tillgång till dina virtuella föremål, digitala/onlinespel och/eller tjänster går du omedelbart miste om din rätt att säga upp avtalet, i förekommande fall,  så snart nedladdning, streaming eller tillgång till dylika virtuella föremål, digitala onlinespel och/eller tjänster har fullbordats. Detta på grund av de berörda tjänsternas beskaffenhet.

13.2 Vi kommer inte att återbetala några erlagda belopp när: (i) du har blivit utsatt för bedrägeri i spelet (vi kommer dock försöka hjälpa dig att återställa ditt konto); (ii) ditt konto har avslutats eller stängts av som ett resultat av att du har brutit mot dessa villkor; (iii) du har använtotillåten programvara i syfte att komma åt våra spel och tjänster utan vår tillåtelse; (iv) vi av någon anledning inte längre erbjuder några av de virtuella föremålen, spelen eller tjänsterna eller (v) du själv har bestämt att avsluta ditt konto.

14. TILLGÄNGLIGHET OCH FUNKTIONALITET

14.1 Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet Virtuella föremål du kan köpa under en viss period. Virtuella föremål får endast köpas och användas av spelare i jurisdiktioner där sådana aktiviteter är tillåtna enligt tillämplig lag. Virtuella föremål får endast köpas av oss eller våra godkända representanter via Spelen eller på annat uttryckligen auktoriserat sätt. Vi förbehåller oss rätten att avslå varje begäran om att köpa Virtuella föremål, oavsett anledning.

14.2 Vi kommer att göra det som är rimligt möjligt för att upprätthålla driften av såväl Spelen som Tjänsterna och åtgärda fel så snabbt som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att modifiera, inklusive genom regelbundna uppdateringar, våra Spel och Tjänster och kan ibland behöva stoppa driften av vissaSpel eller särskilda Tjänster på grund av reparation, underhåll, förbättringsarbete, av säkerhetsskäl eller annan anledning. I den mån det är rimligt möjligt kommer detta att meddelas på förhand och vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att ett sådant avbrott eller avstängningsperiod blir så kort som möjligt. Vi tar inget ansvar för avstängningar, avbrott eller fel orsakade av yttre påverkan eller omständigheter som står utom vår kontroll.

14.3 Vi kan inte garantera att våra Spel eller någon del av våra Tjänster är kompatibla med eller kan nås på allaenheter, plattformar, operativsystem eller utrustning, eller i samband med någon särskild programvara eller anslutningstjänster som inte godkänts av oss. Vi tar inte ansvar för sådan utrustning, programvara eller tjänster. Vi garanterar inte att våra Tjänster kan nås på alla geografiska platser.

15. ÅTERBETALNING 

Vi kan avbryta en betalning och göra en återbetalning till dig, inklusive eventuella transaktionsavgifter som uppstått, om vi har anledning att tro att något köp är ofullständigt eller att köpet har gjorts, eller vi misstänker att det har gjorts, på ett bedrägligt sätt eller i ond tro.

16. BETALNINGSMETODER

De betalningsmetoder som accepteras av oss är de metoder som tillhandahålls på vår butikswebbplats och av utomstående plattformsleverantörer, så som Apple och Google, inom våra Spel på försäljningsstället.

17. UPPDATERINGAR 

Du samtycker till att Spelen och samtliga aspekter av tjänsterna automatiskt kan ladda ned och installera uppdateringar, uppgraderingar och ytterligare funktioner som vi anser vara rimligen nödvändiga och/eller fördelaktiga för vår verksamhet, drift eller för dig. Dessa Villkor gäller alla uppdateringar, uppgraderingar och/eller ytterligare funktioner som inte distribueras med en separat licens eller annat avtal.

18. LÖPTID

Dessa villkor gäller vid all användning av Spelen, ditt konto, virtuella föremål och tjänster och fortsätter att gälla tills du raderar, avbryter eller tar bort berörda Spel, konton, Virtuella föremål och slutar använda våra Tjänster, eller så säger vi upp licensen du fått.

19. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

19.1 Du tillstår att alla immateriella rättigheter i Tjänsterna, Spelen och de Virtuella föremålen såväl som allt innehåll som förekommer inom Tjänsterna, Spelen och de Virtuella föremålen tillhör oss, våra licenstagare eller dotterbolag och att sådana rättigheter endast är licensierade till dig och att du därmed inte förvärvar någon äganderätt till Tjänsterna, Spelen och de Virtuella föremålen eller någon annan del av dem förutom rätten att använda Tjänsterna, Spelen och de Virtuella föremålen enligt villkoren i denna licens.

19.2 All din användning av någon av våra immateriella rättigheter, annat än vad som är tillåtet enligt dessa Villkor, måste föregås av vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att det ger någon rättighet, varken underförstått eller på annat sätt, att använda någon av våra immateriella rättigheter i Tjänsterna, Spelen och de Virtuella föremålen annat än vad som uttryckligen tillåts i dessa Villkor.

19.3 Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta erbjuda dig några av våra Spel och/eller Tjänster, antingen permanent eller tillfälligt. I samband med detta kommer eventuell licens som tidigare beviljats dig att använda Spelen och/eller Tjänsterna eller en del därav automatiskt att avslutas eller stängas av och ditt konto kommer inte längre att varatillgängligt och Stoppas. Innan vi återkallar tillgängligheten till något av våra Spel och/eller Tjänster kommer vi att göra vad som är rimligt möjligt för att meddela detta minst 60 dagar innan berörda Spel och Tjänster blir otillgängliga. Meddelande kan ges via våra webbplatser, push-meddelande, avisering, e-post eller andra meddelandesätt. I en sådan händelse har vi ingen skyldighet att tillhandahålla användare återbetalningar, förmåner eller annan kompensation i samband med dylika avbrutna delar av våra Spel och/eller Tjänster, såvida inget annat krävs enligt lag.

20. AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING 

20.1 Genom rimligt agerande kan vi stänga av, begränsa eller återkalla din tillgång till Spelen, Virtuella föremål och/eller någon annan del av Tjänsterna och följaktligen avsluta eller återkalla licensen som beviljats dig enligt dessa Villkor, om:

20.1.1 du bryter mot något av förbehållen eller bestämmelserna i dessa Villkor;

20.1.2 ett systemfel inträffar, underhåll eller reparation genomförs eller vid händelser utom vår kontroll; och/eller

20.1.3 vi av någon anledning beslutar att dra tillbaka Spelet/Spelen, virtuella föremål och/eller någon annan del av Tjänsterna från marknaden efter egetgottfinnande och på ett rimligt sätt.

20.2 Vi kommer att sträva efteratt alltid ge dig en förvarning och meddelande innan vi avslutar eller tar bort din tillgång till våra Spel, Virtuella föremål och/eller andra Tjänster. Men om du på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger har brutit mot våra Villkor, eller fått tidigare varningar, kan vi per omgående säga upp avtalet med dig under dessa Villkor och återkalla din licens för tillgång till våra Spel, Virtuella föremål och/eller någon annan del därav. Under sådana omständigheter meddelar vi dig via e-post eller i appen, på webbplatsen eller i kanalen, beroende på vad som är lämpligt enligt Avsnitt 26. Vid uppsägning kommer rättigheterna och licensen som beviljats häri att upphöra och du är skyldig att upphöra med all användning av berörda Spel, Virtuella föremål och/eller någon annan del av Tjänsterna. Om vi beslutar att dra tillbaka Spel, Virtuella föremål och/eller någon annan del av Tjänsterna från marknaden kommer vi att sträva efter att meddela dig minst 60 dagar i förväg innan vi återkallar tillgången. Detta kommer att ske via e-post eller inom appen, på webbplatsen, kanalen eller annan del av Tjänsterna enligt vad som anses lämpligt i Avsnitt 26.

21. INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Våra Tjänster kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser och tjänster. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser eller tjänster och kan inte hållas ansvariga för deras innehåll eller för deras insamling, användning eller avslöjande av din personliga information.

22. VÅRA JURIDISKA SKYLDIGHETER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

22.1 VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”UTIFRÅN TILLGÅNG”. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR VI INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OM ATT DU KOMMER ATT KUNNA KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER VAR SOM HELST OCH NÄR SOM HELST, ELLER ATT VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER KOMMER ATT FUNGERA OAVBRUTET UTAN FEL, BUGGAR, KORRUPTION, FÖRLUST, STÖRNING, HACKING ELLER VIRUS. VI KAN DÄRFÖR INTE HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN KOMMA ATT UPPSTÅ, T.EX. PÅ GRUND AV INTEROPERABILITET, OTILLGÄNGLIGHET ELLER BRISTANDE SÄKERHET HOS VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER ELLER SOM ETT RESULTAT AV DITT FÖRTROENDE FÖR KVALITETEN, KORREKTHETEN ELLER PÅLITLIGHETEN HOS VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER. VI LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER FÖR ATT VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER ÄR KOMPATIBLA MED ELLER KAN NÅS PÅ ALLA ENHETER, PLATTFORMAR, OPERATIVSYSTEM ELLER UTRUSTNING, ELLER I SAMBAND MED NÅGON SÄRSKILD PROGRAMVARA ELLER ANSLUTNINGSTJÄNSTER. VI TAR INTE ANSVAR FÖR SÅDAN UTRUSTNING, PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER.

22..2 I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT LAG SKA VÅRT TOTALA ANSVAR, OAVSETT OM DET HÄRRÖR FRÅN KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, INKLUSIVE ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, KOSTNADER, UTGIFTER ELLER SKADOR DU LIDIT I SAMBAND MED ETT SPEL, TJÄNSTER ELLER DESSA VILLKOR INTE ÖVERSTIGA (SAMMANLAGT) DET MONETÄRA VÄRDET SOM MOTSVARAR AVGIFTERNA, KNUTNA TILL SPELET ELLER TJÄNSTERNA, SOM DU FAKTISKTHAR ERLAGT UNDER DEN TOLVMÅNADERSPERIOD SOM FÖREGÅTT DET DATUM DÅ SKÄL ATT VIDTA ÅTGÄRDER FÖRST UPPSTÅTT.  OAKTAT OVANSTÅENDE UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INGENTING I DESSA VILLKOR VÅRT ANSVAR AVSEENDE BEDRÄGLIG OCH FELAKTIG FRAMSTÄLLNING, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV VÅR FÖRSUMMELSE ELLER FÖRSUMMELSE AV VÅRA ANSTÄLLDA ELLER OMBUD, ELLER NÅGOT ANNAT ANSVAR SOM ENLIGT TILLÄMPLIG LAG VARKEN KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS.

23. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS FÖR SUPPORT ELLER FÖR ATT RAPPORTERA KLAGOMÅL, FEL ELLER KRÄNKANDE BETEENDE

Om du behöver komma i kontakt med kundtjänst eller vill rapportera ett klagomål, ett fel eller kränkande beteende som bryter mot reglerna i Avsnitt 8, eller om du har några andra frågor eller kommentarer rörande våra Spel, Virtuella föremål eller Tjänster, kan du kontakta oss på support@funplus.com.

24. TVISTER 

24.1 Vi strävar efter att lösa våra tvister i godo och är övertygade om att de flesta av dina problem kan lösas genom att kontakta vår hjälpsamma kundservice på support@funplus.com.

24.2 Duska tillsammans med oss först försöka lösa samtliga tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår ur eller har att göra med dessa Villkor, någon av våra Tjänster och deras marknadsföring, eller relationen mellan dig och oss (”Tvister”) innan vi initierar eventuell rättstvist. De informella förhandlingarna inleds efter mottagandet av ett skriftligt meddelande från en person till en annan (”Anmälan av tvist”). Anmälan av tvist måste: (a) innehålla den klagande partens fullständiga namn och kontaktinformation; (b) beskriva anspråkets eller tvistens grund och beskaffenhet; samt (c) ange den specifika åtgärd som begärs. Vi skickar Anmälan av tvist till din e-postadress eller faktureringsadress, förutsatt att det är tillgängligt och tillämpligt. Du kan skicka din Anmälan av tvist genom att underrätta support@funplus.com. De flesta tvister löses av vår kundservice, men om de av någon anledning inte kan lösa problemet kommer du först att ges möjligheten att ta ärendet vidare till vår kundservicechef och slutligen till någon i vår högsta ledning.

25. ALLMÄNT 

Dessa Villkor och samtliga dokument som införlivas genom hänvisning utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare villkor mellan oss i förhållande till dylika frågor.  Begränsningarna, undantagen och förbehållen i dessa Villkor ska övergå till förmån för våra licensgivare, efterträdare och rättsinnehavare. Dessa Villkor är skrivna på engelska och kommer att översättas till andra språk. Den engelska versionen av dessa Villkor ska ha företräde om det förekommer någon konflikt eller inkonsekvens som kräver förtydligande. Syftet med rubrikerna i dessa Villkor är att underlätta hänvisningar. Dessa bör bortses ifrån vid analys eller tolkning av Villkoren. Om vi misslyckas med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor hindrar inte denna underlåtenhet oss från att verkställa vare sig denna bestämmelse (eller någon liknande bestämmelse) vid ett senare tillfälle.  Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig av en domstol samtycker vi till att domstolen verkar för att genomdriva parternas avsikter så som de återspeglas i bestämmelsen och att andra bestämmelser förblir i full kraft. Vi kan komma att överföra alla eller delar av våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, förutsatt att vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina rättigheter enligt dessa Villkor inte skadas. En person som inte är part i dessa Villkor har ingen rätt att verkställa någon bestämmelse däri.  Dessa Villkor regleras av lagarna i Schweiz och domstolarna i Zug. Schweiz kommer att ha exklusiv rättsbefogenhet i samband med eventuella tvister kopplade till dessa Villkor, Spelen och Tjänsterna.

26. MEDDELANDEN

Vi kan förse dig med e-postmeddelanden, textmeddelanden, push-meddelanden, aviseringar och andra meddelanden relaterade till våra spel och tjänster, så som men inte begränsat till viktiga kungöranden, juridiska meddelanden, förbättringar, erbjudanden, produkter, evenemang och andra kampanjer i den mån du frivilligt har bundit din enhet till Spelet. Efter att ha laddat ned våra Spel kan du, beroende på vilken enhet du använder, bli ombedd att acceptera eller neka push-meddelanden/aviseringar rörande våra andra spel, tjänster och/eller aktiviteter. Om du nekar kommer du inte att få sådana push-meddelanden/aviseringar. Om du inte längre vill ta emot push-meddelanden/aviseringar från vårt Spel kan du välja bort det genom att ändra aviseringsinställningarna på din enhet.

27. FORCE MAJEURE

Force majeure inbegriper alla orsaker eller händelser som ligger utanför den berörda partens kontroll, inklusive och utan begränsning krig, inbördeskrig, väpnad konflikt eller terroristattack, nukleär, kemisk eller biologisk kontaminering, pandemi, strejker, civila åtgärder, störningar eller avsaknad av internet, oplanerad hosting och systemunderhåll, strömavbrott och dataförlust samt andra omständigheter av ”högre hand”, etcetera. I den mån vi är förhindrade att göra det på grund av en händelse av force majeure är vi inte ålagda att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor. Fullgörandet av dessa Villkor kan upphöra under pågående force majeure-händelse och kan fortsätta under sådan tid även efter det att händelsen upphört i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden igen. Så länge som en sådan force majeure-händelse pågår kommer våra skyldigheter enligt dessa Villkor att upphöra i samma utsträckning. Om sådan force majeure fortgår under en sammanhängande period som överstiger fyra månader kan vi omedelbart återkalla tillgången till de berörda Spelen, Virtuella föremålen eller Tjänsterna efter att först ha underrättat dig.

FunPlus International AG

Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz, epost: privacyoffice@funplus.com