GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2023

Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met ons PRIVACYBELEID VAN DEZE SPELER en alle aanvullende voorwaarden en overige documenten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen (de Voorwaarden), zijn van toepassing op uw gebruik, aankopen (in Spellen) en het downloaden van onze Spellen, Virtuele Items, door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC), websites, winkel en gerelateerde diensten die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld, tenzij wij specifiek anders vermelden (collectief: Diensten).

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. Deze Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons. Door toegang tot of gebruik van een van de Diensten gaat u akkoord en stemt u in met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gelieve dan geen toegang te verkrijgen tot onze Diensten, ze niet te kopen en ze niet te gebruiken.

Spellen betekent alle spellen die door ons ontwikkeld en/of beschikbaar gesteld worden, nu of in de toekomst.

1. OVER U

1.1  Door de diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent, of als u jonger bent dan 18 jaar, dat u deze voorwaarden hebt doorgenomen met uw ouder(s) of voogd en dat zij namens u akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden en de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de naleving ervan. Indien wij door een ouder/voogd worden geïnformeerd dat hun kind zijn/haar leeftijd verkeerd heeft weergegeven bij de registratie voor onze Games of Diensten, zullen wij de Account (zoals hieronder gedefinieerd) stopzetten, mits wij over informatie beschikken die ons ervan overtuigt dat de rapporterende persoon inderdaad de ouder of voogd van dat kind is. U verklaart tevens dat u volgens de wetgeving van uw rechtsgebied ten minste de minimumleeftijd hebt bereikt om in te stemmen met gegevensverwerking (bijvoorbeeld 13 jaar in de Verenigde Staten en 16 jaar in sommige EU-rechtsgebieden) en dat u volgens de toepasselijke wetgeving geen toegang tot de diensten is ontzegd. 

1.2  Een samenvatting van deze Voorwaarden, speciaal geschreven voor jongeren, is hier beschikbaar.  

1.3  Als u toegang krijgt tot onze Diensten via een platform of site van een derde partij, kan het zijn dat u naast deze Voorwaarden ook aan hun beleid moet voldoen. 

2. WIE WIJ ZIJN

2.1  Wij zijn FunPlus International AG, een in Zwitserland geregistreerde onderneming, gevestigd te Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Zwitserland, met handelsregisternummer CHE-406.512.803.

2.2 U kunt ons bereiken op support@funplus.com.

3. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat wij blijven voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om wijzigingen die wij aanbrengen in de Diensten of anderszins te weerspiegelen.  De bijgewerkte Voorwaarden worden op onze website geplaatst. We kunnen ook aanvullende kennisgevingen verstrekken, zoals berichten binnen onze Diensten, over belangrijke wijzigingen in deze Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren voordat u een van onze Diensten gebruikt.  Uw voortgezet gebruik van onze Diensten vanaf de datum van wijziging wordt beschouwd als uw aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.  

4. ACCOUNT

4.1  Om een aantal van onze Diensten te gebruiken, kunt u worden gevraagd een account te maken bij ons en/of bij de exploitant van een platform van derden, zoals Apple of Google (Account). Om een account te maken, moet u waarheidsgetrouwe en juiste gegevens over uzelf verstrekken op de accountregistratiepagina en die gegevens actueel houden. U mag uw account niet met anderen delen en bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de inloggegevens van uw account . U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten in verband met uw account. Wij kunnen naar ons redelijk oordeel uw account stopzetten of inhoud of Virtuele Items permanent verwijderen van een van onze Diensten indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u een van deze Voorwaarden heeft geschonden. Verwijzingen naar “Stopzetten” ofeen account “stopzetten” omvatten het tijdelijk of permanent uitschakelen, opschorten, blokkeren of dempen van een account. Als uw account is gedempt, kunt u verder spelen, maar kunt u geen gebruik maken van gratis tekstchat gedurende de betreffende dempingsperiode. Als uw account wordt uitgeschakeld of geblokkeerd, heeft u geen toegang meer tot uw account en worden alle licenties die eerder aan u zijn verleend om onze Spellen en Diensten te gebruiken tijdelijk of permanent ingetrokken. DIT BETEKENT DAT U UW ACCOUNT, PERSONAGES EN ALLE ITEMS OF VALUTA IN HET SPEL VERLIEST. Meer informatie over wanneer wij uw account kunnen Stopzetten vindt u in artikel 4.2 van deze Voorwaarden.

4.2 Indien wij, redelijk handelend, van mening zijn dat: (i) deze Voorwaarden zijn of kunnen zijn geschonden of waarschijnlijk worden geschonden; en/of (ii) u frauduleuze, onwettige of onrechtmatige activiteiten hebt gepleegd, waaronder schending of vermoede schending van de gedragsregels zoals uiteengezet in artikel 8 van deze Voorwaarden; en/of (iii) het noodzakelijk is om schade of schade te voorkomen of te stoppen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade of schade aan ons, aan onze Spellen of Diensten, aan andere spelers of het algemene publiek, dan kunnen wij, naar eigen goeddunken, op elk moment: (i) één of al uw Accounts stoppen (zoals gedefinieerd); (ii) de toegang beperken tot het uploaden van inhoud of andere functies van onze Spellen of Diensten; en/of (iii) de toegang beperken tot of verwijderen van Virtuele Items of iets dat door middel van Virtuele Items is verkregen. Deze acties kunnen leiden tot verlies van echt geld dat is betaald in verboden transacties, zoals “handel in accounts”. 

4.3   Als wij een van de bovenstaande acties ondernemen, kunt u uiterlijk zes maanden na de beslissingen of acties onder punt 4.2, een ´verzoek tot heroverweging´ indienen door te klikken op deze link. Alle verzoeken tot heroverweging worden door ons naar eigen goeddunken in alle redelijkheid behandeld.

4.4  WIJ GARANDEREN NIET DAT ER TE ALLEN TIJDE EN OP ALLE LOCATIES GAMES OF DIENSTEN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OF DAT WIJ DEZE GAMES, DIENSTEN EN CONTENT GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE ZULLEN BLIJVEN AANBIEDEN. WANNEER WIJ U BINNEN REDELIJKE TERMIJN DAARVAN IN KENNIS HEBBEN GESTELD (EN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN), KUNNEN WIJ EEN ACCOUNT STOPZETTEN EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEEN RECHT HEBT OP TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE ACCOUNT ZIJN BETAALD.

5. VERWIJDERING EN HERSTEL VAN UW ACCOUNT 

5.1  Als u uw account definitief wilt verwijderen, kunt u dat op elk moment eenvoudig verzoeken via uw profiel in het Spel.

5.2  Wanneer u verwijdering van uw account verzoekt, moet u twee vragen beantwoorden om u te identificeren als de ware eigenaar van het account . Met de antwoorden kunnen wij uw accountgegevens verifiëren. Vervolgens begint het proces van het verwijderen van het account automatisch, met inachtneming van een afkoelingsperiode van 15 dagen, voordat het account inclusief alle items en inhoud automatisch volledig en onherroepelijk zal worden verwijderd. Terwijl het verwijderingsproces aan de gang is, tijdens de afkoelingsperiode, wordt uw account gedeactiveerd en is alle inhoud die met het account verbonden is niet langer voor u toegankelijk, maar blijft deze wel zichtbaar voor andere gebruikers tot het verstrijken van de afkoelingsperiode. Tijdens de afkoelingsperiode heeft u de mogelijkheid om uw verwijderingsverzoek in te trekken door ons een bericht te sturen via het portaal in het Spel of naar support@funplus.comAls u de verwijdering van uw account niet intrekt binnen de afkoelingsperiode, wordt uw account na het verstrijken van de afkoelingsperiode automatisch onherroepelijk, volledig en permanent verwijderd, inclusief alle gekochte items en andere bijbehorende inhoud op uw account. Na de verwijdering van uw account en de bijbehorende inhoud, kan het ons nog tot 30 dagen kosten om deze uit back-ups en noodherstelsystemen te verwijderen.

5.3  Uw account en bijbehorende inhoud worden mogelijk niet permanent verwijderd wanneer verwijdering ons vermogen zou beperken om: (i) illegale activiteiten of schendingen van onze Voorwaarden en ons beleid vast te stellen of te onderzoeken (bijvoorbeeld om misbruik van onze producten of systemen vast te stellen of te onderzoeken); (ii) de veiligheid en beveiliging van onze producten, systemen en gebruikers te beschermen; (iii) te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bewaren van bewijsmateriaal; of (iv) te voldoen aan een verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit, wetshandhaving of een overheidsinstantie.

5.4 Als u zelf het initiatief heeft genomen tot het verwijderen of deactiveren van uw account (mits uw account niet door ons is verwijderd of gedeactiveerd wegens het niet naleven van deze Voorwaarden), dan kunt u tot de einddatum van de afkoelingsperiode (d.w.z. 15 kalenderdagen vanaf uw verzoek tot verwijdering) uw account herstellen of reactiveren door contact op te nemen met onze klantenservice via het portaal in het Spel of via e-mail: support@funplus.com. Na een dergelijk verzoek moet u twee vragen beantwoorden om u te identificeren als de ware eigenaar van het Account. Met de antwoorden kunnen wij u verifiëren als de legitieme accounteigenaar, uw account herstellen en het verwijderen van uw Account afbreken.

6. LICENTIE 

Onze Diensten, Spellen, Accounts, Virtuele Items en alle daarmee verband houdende materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software, code, informatie, inhoud, gegevens, tekst, personages, muziek, geluiden, video’s) die door ons of namens ons ter beschikking worden gesteld en alle daarmee verband houdende auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten op deze Diensten, Spellen, Virtuele Items en materialen (tezamen Inhoud) worden u in licentie gegeven, niet verkocht, onder deze Voorwaarden. Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden strikt naleeft, verlenen wij u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie om onze Inhoud te gebruiken voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Indien u een van deze Voorwaarden schendt, kunnen wij deze licentie onmiddellijk beëindigen of opschorten. U erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten op de Inhoud ons exclusieve eigendom zijn en blijft en dat u geen eigendom, titel of ander eigendomsbelang in of op de Inhoud zult hebben, ongeacht of u die Inhoud heeft ‘verdiend’ of ‘gekocht’.

7. UW WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN BELOFTEN AAN ONS 

7.1  U bevestigt dat:

7.1.1 Alle door u verstrekte informatie en gegevens waar, juist en actueel zijn. De onder deze Voorwaarden verleende rechten zijn strikt persoonlijk voor u en u moet de Diensten of uw wachtwoord(en) niet aan anderen ter beschikking stellen; en

7.1.2 U zich zult houden aan de gedragsregels met betrekking tot uw gebruik van de Diensten en/of de Virtuele Items, zoals bepaald in artikel 8 t/m 10, en aan alle andere beperkingen die elders in deze Voorwaarden zijn bepaald.

7.2  U stemt ermee in ons te vergoeden wanneer wij schade betalen of andere verliezen of uitgaven (met inbegrip van juridische kosten) oplopen in verband met een claim van een derde partij dat uw gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) in strijd is met deze Voorwaarden of met andere wet- en regelgeving of de rechten van een derde partij.

7.3 Indien wij gerechtelijke stappen tegen u ondernemen wegens niet-betaling of enige andere schending van deze Voorwaarden en een rechtbank ons in het gelijk stelt, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die door de rechtbank worden toegestaan.

8. GEDRAGSREGELS EN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN 

8.1  U stemt ermee in dat u bij het gebruik van de Diensten (inclusief het creëren van UGC) niet zult:

8.1.1 niet de Diensten zult gebruiken of laten gebruiken voor doelen of activiteiten die illegaal, onwettig of in strijd met deze Voorwaarden zijn;

8.1.2 niet de Diensten, broncode van de Diensten of delen daarvan op welke wijze dan ook zult reproduceren, distribueren, publiekelijk tonen of uitvoeren, vertalen, wijzigen, aanpassen, creëren, afgeleide werken ervan maken, deconstrueren, reverse engineeren, decompileren of demonteren, op welke wijze dan ook;

8.1.3 niet uw account zult verkopen, verhuren, leasen, delen of toegang ertoe verlenen, geen toegang zult hebben of trachten te verkrijgen tot de accounts van andere gebruikers en de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de Diensten niet zult penetreren of trachten te penetreren;

8.1.4 niet zult deelnemen aan enig gedrag dat wij ongepast, storend of strijdig met de toon en de aard van de Diensten achten;

8.1.5 waar door gebruikers gegenereerde inhoud of een online gemeenschap bestaat of anderszins, niet anderen ongewenst lastig zult vallen, bedreigen, in verlegenheid brengen, spammen of iets anders doen, zoals het herhaaldelijk versturen van ongewenste berichten of het doen van persoonlijke aanvallen of uitspraken over ras, seksuele geaardheid of religie; niet activiteiten of groepen zult organiseren of daaraan zult deelnemen die schadelijk, beledigend, aanstootgevend, obsceen, bedreigend, intimiderend, vulgair, seksueel expliciet (met inbegrip van naaktheid en elke vorm van ongepaste blootstelling), lasterlijk of inbreukmakend op de persoonlijke levenssfeer zijn of gedrag aanmoedigen dat in strijd is met de wetgeving of dat door een redelijk persoon als bedenkelijk en/of ongepast wordt beschouwd;

8.1.6 niet beledigende, aanstootgevende of lasterlijke schermnamen en/of persona’s zult gebruiken, ongeacht of deze via de Diensten of via apparaten van derden verbonden met de Diensten zijn aangemaakt;

8.1.7 U niet uit zult geven voor andere personen of valselijk zult aangeven dat u een werknemer of vertegenwoordiger bent van ons of van een van onze partners of gelieerde ondernemingen;

8.1.8 Geen activiteiten zult bevorderen, aanmoedigen of deelnemen eraan waarbij hacking, cracking, phishing, benutten van exploits of cheats en/of distributie van vervalste software en/of vervalste of legitieme Virtuele Items betrokken zijn;

8.1.9 geen bestanden zult uploaden die een virus, trojan, worm, spyware, tijdbommen, corrupte gegevens of andere computerprogramma’s bevatten die de Diensten kunnen beschadigen, verstoren of onderbreken;

8.1.10 geen ongepaste, valse of onechte meldingen aan ons zult doen;

8.1.11 onze diensten gebruiken om een dienst of spel te bouwen die met onze diensten kan concurreren of een andere persoon helpen een dienst of spel te bouwen die met onze diensten kan concurreren;

8.1.12 niet de kwetsbaarheid van onze Diensten zult peilen, scannen of testen en niet de beveiligings- of verificatiemaatregelen van onze Diensten zult omzeilen of doorbreken;

8.1.13 niet onrechtmatig gebruik zult maken van de support- of klachtknoppen in het Spel of valse meldingen aan ons zult doen;

8.1.14 geen robot, spider, websitezoek-/opvraagtoepassing of ander handmatig of automatisch apparaat of proces zult gebruiken om de inhoud, navigatiestructuur of presentatie van onze Diensten te verkrijgen, te indexeren, te ‘dataminen’ of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen; en

8.1.15 niet uw Account, persoonlijke toegang tot onze Diensten of inhoud behorende bij uw Account, inclusief Virtuele Items, zult verkopen, kopen, verhandelen of anderszins overdragen of aanbieden, hetzij binnen onze Diensten of op websites van derden, of in verband met een transactie buiten het Spel om.

8.2  Voor zover de functionaliteit van de Diensten het toelaat, zult u tijdens het gebruik van de Diensten of via chatrooms of forums geen persoonlijke gegevens van personen in de ‘echte wereld’ plaatsen of communiceren. 

8.3  Wij behouden ons het recht voor alle online activiteiten binnen de Diensten te bekijken, te controleren en/of op te nemen en u geeft ons uw uitdrukkelijke toestemming om uw activiteiten te bekijken en op te nemen.

8.4 Iedere schending van de bovenstaande gedragsregels wordt door ons naar eigen goeddunken vastgesteld, waarbij wij in alle omstandigheden redelijk zullen handelen.

9. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD (UGC) 

9.1 Door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC) betekent elke vorm van door een gebruiker van de Diensten gegenereerde inhoud (met inbegrip van opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen, tekst, foto’s, video, informatie en berichten) die door gebruikers wordt gecommuniceerd, gepost, geüpload of verzonden op of in verband met de Diensten. Onze Diensten kunnen sociale elementen bevatten waarmee spelers met andere spelers in contact kunnen komen en chatten. Berichten die tussen spelers worden uitgewisseld, hetzij in privéberichten in het Spel of op openbare fora, vallen onder deze definitie van UGC.

9.2  U gaat ermee akkoord dat u door het indienen van enige vorm van UGC, ons een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde, royalty-vrije licentie geeft om dergelijke UGC te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, er afgeleide werken van te maken, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te herformatteren, te vertalen, uittreksels te maken (geheel of gedeeltelijk), te publiceren en te distribueren voor welk doel dan ook, inclusief het ter beschikking stellen van dergelijke UGC aan derden, op voorwaarde dat wij UGC niet mogen gebruiken in strijd met het PRIVACYBELEID VAN DEZE SPELER.  U gaat ermee akkoord afstand te doen van alle morele rechten voor zover toegestaan door de wet en dat u de inzending niet zult intrekken of zult proberen een vergoeding te vragen voor het gebruik ervan. Verder garandeert en verklaart u dat u de exclusieve houder bent van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inzending en dat de inzending op geen enkele wijze de rechten van een andere persoon of entiteit schendt.

9.3 Wij, of door ons ingeschakelde derden, kunnen UGC controleren en/of modereren, maar wij garanderen niet de juistheid, kwaliteit of integriteit van enige UGC die via het Spel of delen van de Diensten wordt gepost. Door onze Diensten te gebruiken, erkent en gaat u ermee akkoord dat u blootgesteld kunt worden aan materiaal dat u beledigend of aanstootgevend vindt. Wij keuren geen UGC goed die op de Diensten is geplaatst, noch garanderen wij de waarheidsgetrouwheid of juistheid ervan. Als iemand echter deze Voorwaarden schendt of misbruik maakt van de Diensten, kunt u dit aan ons melden door contact met ons op te nemen via support@funplus.com. Wij zullen de melding bekijken en kunnen, naar ons redelijk oordeel, actie ondernemen tegen iedereen die de Voorwaarden schendt, bijvoorbeeld door de toegang tot bepaalde of al onze Diensten in te trekken of op te schorten en hun account te beëindigen of op te schorten. Wij kunnen ook, naar ons redelijk oordeel, dergelijke maatregelen nemen ten aanzien van iedereen die bewust te kwader trouw een valse melding doet.

9.4  Wij behouden ons het recht voor om UGC van onze Diensten te verwijderen en permanent te wissen, met of zonder kennisgeving. Wij behouden onshet recht voor om uw identiteit bekend te maken aan derden die terecht stellen dat uw UGC de intellectuele-eigendomsrechten of de privacy van die derden schendt. Wij zullen uw UGC ook op verzoek verstrekken aan derden en overheidsinstanties wanneer wij daartoe wettelijk verplicht

10. VIRTUELE ITEMS 

Wij gebruiken de term Virtuele items om de rechten aan te duiden die wij aan u verlenen voor toegang tot of gebruik van bepaalde functies die wij beschikbaar stellen op onze Diensten. Voorbeelden hiervan zijn toegang tot digitale of vrij te spelen inhoud, aanvullende of verbeterde functionaliteit (inclusief multiplayer-diensten), virtuele activa, in-game prestaties en virtuele punten, munten en valuta.  Wanneer u zich aanmeldt of betaalt voor virtuele items, verlenen wij u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot de geselecteerde virtuele items. Virtuele items hebben geen geldwaarde en geen waarde buiten onze Diensten. U kunt Virtual Items niet verkopen, verhandelen of overdragen, of inwisselen voor geld.  Elke betaling die u doet voor toegang tot Virtual Items wordt niet terugbetaald, tenzij anders vermeld naar ons eigen goeddunken.

11. PRIJS, BETALING EN BELASTING 

11.1  Wij streven ernaar dat de prijzen van onze diensten (met inbegrip van virtuele items, spellen en andere goederen en diensten die in onze winkel beschikbaar zijn) te allen tijde correct zijn. De pagina’s van het Spel en de website geven echter niet altijd de juiste gegevens weer op het moment dat u uw bestelling plaatst.  Wij behouden ons het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment voor de totstandkoming van het contract te wijzigen. Wij kunnen de prijs van een artikel niet bevestigen totdat uw bestelling is aanvaard.  Wanneer u in de Europese Unie woont, brengen wij BTW of toepasselijke omzetbelasting in rekening op aankopen zoals wettelijk vereist, en u gaat ermee akkoord de informatie te verstrekken die wij redelijkerwijs nodig hebben om het toepasselijke BTW- of omzetbelastingtarief te bepalen.  

11.2  Alle houders van creditcards en betaalkaarten worden onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de uitgever van de kaart. Als de uitgever van uw betaalkaart de betaling aan ons weigert, wordt uw bestelling niet aanvaard en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering.

11.3  Het is uw verantwoordelijkheid en u moet voldoen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de door u gekozen betalingsmethode, zoals vastgesteld door de betalingsprovider.  Wij kunnen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u betaalmethoden toevoegen of verwijderen met betrekking tot onze Diensten.

11.4  Bepaalde diensten worden aan gebruikers beschikbaar gesteld via een abonnement dat automatisch wordt verlengd (een “Abonnementsdienst“). Als u zich inschrijft voor een Abonnementsdienst, ontvangt u de specifieke voorwaarden voor het abonnement. Daarin wordt beschreven of en wanneer uw abonnement automatisch wordt verlengd, voor welke periode en tegen welke kosten, en hoe u ons kunt laten weten dat u het abonnement wilt opzeggen. Onder de Abonnementsdienst wordt er periodiek geld van uw rekening afgeschreven voor de Abonnementsdienst totdat u uw abonnement opzegt. Wanneer u zich aanmeldt voor een Abonnementsdienst, moet u ons gegevens over de gewenste betalingsmethode verstrekken. De door u verstrekte gegevens moeten volledig en juist zijn, en u bent verantwoordelijk voor het actueel houden ervan. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot opschorting of annulering van uw toegang tot de Abonnementsdienst. U machtigt ons en/of onze externe betalingsproviders uitdrukkelijk om via automatische incasso via de door u aangegeven betalingsmethode het bedrag van de Abonnementsdiensten te innen. Binnen 24 uur voordat uw eerste abonnementsperiode afloopt, en nogmaals binnen 24 uur voor het einde van elke volgende abonnementsperiode, wordt uw abonnement automatisch verlengd voor de abonnementsprijs en -periode waarmee u bij aanvang van het abonnement hebt ingestemd, steeds onder voorbehoud van eventuele door ons van tijd tot tijd bekendgemaakte prijs- en dienstaanpassingen. Ongebruikte gedeelten van gratis proefabonnementen vervallen bij aankoop van een Abonnementsdienst. Tenzij anders vermeld, moeten alle kosten van Abonnementsdiensten vooraf worden betaald en deze worden automatisch gefactureerd aan het begin van de maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode, naargelang het geval. Alle betaalde Abonnementsdiensten zijn definitief en kunnen niet worden terugbetaald, behalve naar ons eigen goeddunken.

11.5 Als u de verschuldigde vergoedingen of kosten voor uw Abonnementsdiensten niet betaalt, kunnen wij redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen en de kwestie op te lossen in overeenstemming met artikel 23 van deze voorwaarden hieronder. Wij behouden ons echter het recht voor uw toegang tot de Abonnementsdiensten uit te schakelen, tijdelijk te blokkeren of te beëindigen en we kunnen dit zonder voorafgaande kennisgeving doen.

11.6 U kunt uw abonnementen beheren of automatische verlening daarvan uitschakelen in uw accountinstellingen, zoals beschreven in onze FAQ onder “Een abonnement opzeggen”. Als u een abonnement niet automatisch wilt verlengen of als u het abonnement wilt wijzigen of opzeggen, moet u zich aanmelden bij uw account en de instructies voor het beheren of opzeggen van uw abonnement volgen (een abonnement eindigt niet als u uw account verwijdert). U kunt een abonnement altijd opzeggen, ten minste 24 uur voor het einde van de huidige abonnementsperiode. Wanneer u uw abonnement opzegt, kunt u de geannuleerde Abonnementsdienst blijven gebruiken tot het einde van uw dan lopende abonnementstermijn. Het abonnement wordt dan niet verlengd wanneer uw dan lopende termijn afloopt. Als u een proefabonnement hebt, worden de proefdiensten stopgezet en zijn niet meer toegankelijk wanneer u de Abonnementsdienst opzegt.

12. OVEREENKOMST

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons en de beschikbaarheid van de Diensten. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een e-mail of bericht van ons of het platform van de derde partij, waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Het bericht bevat informatie over de bestelde artikelen, de kosten (inclusief btw) en als het om een fysiek product gaat, de porto- en verpakkingskosten en de verzend-, factuur- en annuleringsgegevens. Als uw bestelling niet is doorgekomen, wordt u op de hoogte gebracht van de reden en mogelijke verklaringen. Houd er rekening mee dat deze e-mail/dit bericht ter bevestiging niet betekent dat uw bestelling is aanvaard, uw bestelling is een verzoek aan ons om u de diensten te verkopen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Wanneer wij de Diensten beschikbaar stellen, bijvoorbeeld als download, betekent dat onze wettelijke aanvaarding van het aanbod dat u heeft gedaan om de Diensten te kopen, en de overeenkomst tussen u en ons is dan tot stand gekomen (en zullen wij of het platform of de dienstverlener van derden uw Account debiteren).

13. ANNULERING EN TERUGBETALING

We streven ernaar u de best mogelijke service te verlenen. We hopen dat u tevreden bent met uw Games, virtuele elementen en diensten. Als u zich echter bedenkt, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

13.1  Annuleringsbeleid

13.1.1. U hebt het recht om uw bestelling te annuleren en het contract tussen u en ons (Contract) te herroepen, zonder opgave van redenen, en een volledige terugbetaling te ontvangen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw bestelling hebt geplaatst (Annuleringsperiode) MAAR door het downloaden, streamen of openen van uw Virtuele Artikelen, digitale/online Spelletjes en/of Diensten verliest u onmiddellijk dit recht op annulering zodra het downloaden, streamen of openen van deze Virtuele Artikelen, digitale/online Spelletjes en/of Diensten is voltooid, vanwege de aard van deze Diensten.

13.1.2. Dit betekent dat indien u de Virtuele Artikelen, digitale/online Spelletjes en/of Diensten onmiddellijk downloadt, streamt of opent, u erkent dat u derhalve niet langer het recht hebt om deze te annuleren.

13.1.3. Indien u uw rechten op grond van de annuleringsperiode wilt uitoefenen, stuurt u een e-mail naar support@funplus.com en worden de Virtuele Item, digitale/online Spelletjes en/of Diensten van uw Account verwijderd en worden eventueel betaalde gelden terugbetaald.

13.2  Uw terugbetaling na annulering

13.2.1 Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van uw kennisgeving dat u gebruik wenst te maken van uw hierboven beschreven annuleringsrecht, voorzien van een volledige terugbetaling van de kosten van de bestelling of het gedeelte van de bestelling dat u annuleert. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.  Indien wij u een terugbetaling doen, zult u niet langer toegang hebben tot het Virtuele Item, de digitale/online Spelletjes en/of de Diensten waarop de terugbetaling betrekking heeft.  

13.2.2 Behalve zoals hierboven uiteengezet of zoals anderszins wettelijk vereist, zijn alle aankopen van onze Diensten en inwisselingen van Virtuele Items via onze winkelsite definitief en niet terugbetaalbaar, tenzij anders door ons bepaald. In het bijzonder zullen wij geen bedragen terugbetalen die via onze winkelsite zijn betaald wanneer: (i) u het slachtoffer bent geworden van in-game scamming (wij zullen echter proberen u te helpen uw account te herstellen); (ii) uw account is geannuleerd of opgeschort als gevolg van uw schending van deze voorwaarden; (iii) u ongeautoriseerde software hebt gebruikt om toegang te krijgen tot onze spellen en diensten; (iv) wij om welke reden dan ook stoppen met het aanbieden van Virtual Items, spellen of diensten of (v) u besluit uw account op te zeggen. Voor eventuele aankopen van onze Diensten en inwisselingen van Virtuele Items door u via externe platformaanbieders zoals Apple en Google, is het restitutiebeleid van dergelijke externe platformaanbieders van toepassing op uw aankoop en dient u het restitutiebeleid van de betreffende externe platformaanbieders te raadplegen.  

13.2.3 Als u jonger bent dan 18 jaar, of jonger dan de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied, moet u ervoor zorgen dat u de uitdrukkelijke toestemming van uw ouder of voogd hebt voordat u een aankoop doet. Ouders en voogden, wij raden u sterk aan om de betalingsinstellingen voor onze diensten zo in te stellen dat uw goedkeuring vereist is (bijvoorbeeld door uw accountwachtwoord in te voeren), voordat een transactie kan worden uitgevoerd.

14. BESCHIKBAARHEID EN FUNCTIONALITEIT

14.1  Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid Virtuele Items die u in een bepaalde periode kunt kopen te beperken. Virtuele Items mogen alleen worden gekocht en gebruikt door spelers in rechtsgebieden waar dergelijke activiteiten zijn toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving. Virtuele Items mogen alleen van ons of van onze toegestane vertegenwoordigers worden gekocht via de Spellen of zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om elk verzoek tot aankoop van Virtuele Items om welke reden dan ook te weigeren.

14.2 Wij zullen redelijke inspanningen doen om de werking van de Games en Diensten te handhaven en storingen zo snel mogelijk te verhelpen.  Wij behouden ons het recht voor om onze Games en Diensten te wijzigen, ook door middel van regelmatige updates, en het kan gebeuren dat wij de werking van een game of een bepaalde dienst zonder voorafgaande kennisgeving moeten opschorten voor reparatie, onderhoud, verbetering, beveiliging of om een andere reden. In dat geval zullen wij ons uiterste best doen om de opschorting zo kort als mogelijk te houden.  We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor opschortingen, onderbrekingen of fouten die zijn veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle.

14.3  Wij kunnen niet garanderen dat onze Spelletjes of een deel van onze Diensten werken op, compatibel zijn met of toegankelijk zijn op bepaalde apparaten, platforms, besturingssystemen of apparatuur, of in combinatie met bepaalde software of connectiviteitsdiensten die niet door ons zijn goedgekeurd.  Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke apparatuur, software of diensten.  Wij garanderen evenmin dat onze Diensten op alle geografische locaties toegankelijk zijn. 

15. TERUGBOEKINGEN 

Wij kunnen een betaling annuleren en een terugboeking naar u doen, inclusief eventuele transactiekosten bij betalingsproviders, indien wij reden hebben om aan te nemen dat een aankoop onvolledig is of dat een aankoop op frauduleuze wijze of op een anderszins niet bonafide wijze is gedaan, of wij vermoeden dat dit het geval is.

16. BETAALWIJZEN

De door ons aanvaarde betaalwijzen zijn die welke op onze winkelsite en door de aanbieders van platforms van derden zoals Apple en Google binnen onze Spellen op het verkooppunt worden aangeboden.

17. UPDATES 

U gaat ermee akkoord dat de Spelletjes en alle aspecten van de Diensten automatisch updates, upgrades en extra functies kunnen downloaden en installeren die wij redelijkerwijs nuttig, nuttig voor u en/of redelijkerwijs noodzakelijk achten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle updates, upgrades en/of extra functies die niet met een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst worden verspreid.

18. DUUR

Deze voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op uw gebruik van de spellen, uw account, virtuele items en diensten en blijven van kracht totdat u deze spellen, account, virtuele items en diensten verwijdert, annuleert of verwijdert of wij deze licentie beëindigen.

19. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

19.1 U erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten op de diensten, spelletjes en virtuele items en alle inhoud die in de diensten, spelletjes en virtuele items over de hele wereld verschijnt, toebehoren aan ons, onze licentiehouders of gelieerde ondernemingen en dat dergelijke rechten aan u in licentie worden gegeven en dat u geen eigendomsrechten verwerft op de diensten, spelletjes en virtuele items of enig ander onderdeel daarvan, anders dan het recht om de diensten, spelletjes en virtuele items te gebruiken onder de voorwaarden van deze licentie.  

19.2 Elk gebruik door u van onze intellectuele eigendom anders dan toegestaan krachtens deze voorwaarden kan alleen plaatsvinden met onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Niets in deze voorwaarden mag worden uitgelegd als het verlenen van enig recht, hetzij impliciet of anderszins, om intellectuele eigendom in de diensten, games en virtuele items te gebruiken anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden.

19.3 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment permanent of tijdelijk te stoppen met het aanbieden van onze spellen en/of diensten, op welk moment elke aan u verleende licentie voor het gebruik van de spellen en/of diensten of een deel daarvan automatisch wordt beëindigd of opgeschort en uw account wordt stopgezet. Voordat wij de beschikbaarheid van een van onze spellen en/of diensten stopzetten, zullen wij ons redelijkerwijs inspannen om u ten minste 60 dagen voordat deze spellen en diensten niet meer beschikbaar zijn hiervan op de hoogte te stellen. Kennisgeving kan plaatsvinden via onze websites, pushmelding, waarschuwing, e-mail of andere berichten. In een dergelijk geval zijn wij niet verplicht om gebruikers terugbetalingen, voordelen of andere compensatie te bieden in verband met dergelijke stopgezette elementen van onze Games en/of Diensten, tenzij dit wettelijk verplicht is.

20. OPSCHORTING EN BEËINDIGING 

20.1 Wij kunnen, redelijk handelend, uw toegang tot de Spellen, Virtuele Items en/of andere delen van de Diensten opschorten, beperken of beëindigen en bijgevolg de aan u onder deze Voorwaarden verleende licentie opschorten of beëindigen:

20.1.1 wanneer u inbreuk maakt op de beperkingen of bepalingen in deze Voorwaarden;

20.1.2 om redenen van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of wegens gebeurtenissen buiten onze redelijke controle; en/of

20.1.3 wanneer wij besluiten om het Spel (de Spellen), de Virtuele Items en/of andere delen van de Diensten uit de markt te nemen, om welke reden dan ook,naar ons eigen goeddunken en redelijk handelend.

20.2 Wij zullen altijd ons best doen om u een eerste waarschuwing te geven in plaats van direct over te gaan tot beëindiging of verwijdering van uw toegang tot onze Games, virtuele elementen en/of andere Diensten. Als u echter onze voorwaarden ernstig hebt geschonden of als u eerder bent gewaarschuwd, kunnen wij overgaan tot beëindiging van onze overeenkomst met u onder deze voorwaarden en van uw licentie voor toegang tot onze Games, virtuele elementen en/of een ander deel van de Diensten. In deze gevallen zullen wij u schriftelijk per e-mail of binnen de app, website of een ander deel van de Diensten op de hoogte brengen, al naar gelang hetgeen van toepassing is. Bij beëindiging worden de hierin verleende rechten en licentie beëindigd en dient u elk gebruik van de desbetreffende Games, virtuele elementen en/of enig ander deel van de Diensten te staken. Indien wij besluiten om Game(s), virtuele elementen en/of enig ander deel van de Diensten uit de markt te halen, zullen wij ons best doen om onze gebruikers (via onze website, of via e-mail, pushmelding of sms) ten minste 60 dagen voordat de toegang wordt ingetrokken, hiervan op de hoogte te stellen.

21. INHOUD VAN DERDEN

Onze Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar websites en diensten van derden. Wij beheren deze websites en diensten niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens door deze websites en diensten. Als u toegang hebt tot onze Diensten via een platform of website van een derde partij, kan het zijn dat u zich moet houden aan hun beleid in aanvulling op deze voorwaarden.

22. ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

22.1  ONZE SPELLEN EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN ZOALS BESCHIKBAAR. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GEVEN WIJ GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES DAT U ONZE SPELLEN OF DIENSTEN ZULT KUNNEN OPENEN OF GEBRUIKEN OP DE TIJDSTIPPEN OF LOCATIES VAN UW KEUZE OF DAT ONZE SPELLEN OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN, BUGS, CORRUPTIE, VERLIES, INTERFERENTIE, HACKING OF VIRUSSEN ZULLEN ZIJN. DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR VERLIES OF SCHADE DIE BIJVOORBEELD ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE ONBRUIKBAARHEID, ONBESCHIKBAARHEID OF BEVEILIGINGSKWETSBAARHEDEN VAN ONZE SPELLEN EN DIENSTEN OF UIT UW VERTROUWEN OP DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ONZE SPELLEN EN DIENSTEN. WIJ GARANDEREN OOK NIET DAT ONZE SPELLEN EN DIENSTEN WERKEN MET OF TOEGANKELIJK ZIJN OP BEPAALDE APPARATEN, PLATFORMEN, BESTURINGSSYSTEMEN OF APPARATUUR, OF IN COMBINATIE MET BEPAALDE SOFTWARE OF CONNECTIVITEITSDIENSTEN. WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE APPARATUUR, SOFTWARE OF DIENSTEN. U ERKENT DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, PRIVAATRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER VERLIES VAN DIRECTE EN INDIRECTE WINST, GOODWILL OF GEGEVENS, OP WELKE MANIER DAN OOK ONTSTAAN.

22.2  VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN OVEREENKOMST, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIEZEN, KOSTEN, UITGAVEN OF SCHADE DIE U LIJDT IN VERBAND MET EEN SPEL OF DIENSTEN OF DEZE VOORWAARDEN, NIET HOGER DAN (IN TOTAAL) HET GELDBEDRAG DAT OVEREENKOMT MET DE VERGOEDINGEN, IN VERBAND MET HET SPEL OF DE DIENSTEN, DIE DAADWERKELIJKDOOR U AAN ONS ZIJN BETAALD GEDURENDE DE ZES (6)  MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE OORZAAK VAN DE VORDERING VOOR HET EERST ONTSTAAT. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZAL NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID OF DE NALATIGHEID VAN ONZE WERKNEMERS OF AGENTEN, OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE ONDER GEEN ENKELE TOEPASSELIJKE WET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

23. CONTACT MET ONS OPNEMEN VOOR ONDERSTEUNING OF OM KLACHTEN, FOUTEN OF MISBRUIK TE MELDEN

Als u klantenservice nodig heeft of een klacht, een fout of onrechtmatig gedrag in strijd met de regels in artikel 8 wilt melden, of als u andere vragen of opmerkingen heeft in verband met onze Spellen, Virtuele Items of Diensten, kunt u contact met ons opnemen via support@funplus.com.

24. GESCHILLEN 

24.1 Dit artikel bevat een gestroomlijnde manier om eventuele geschillen tussen u en ons op te lossen. De meeste klachten kunnen worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice via support@funplus.com. Als wij uw klacht niet kunnen oplossen, komen u en wij overeen gebonden te zijn aan de procedure die in dit artikel wordt beschreven om alle geschillen tussen ons op te lossen.

24.2 U bent verantwoordelijk voor al uw juridische kosten in verband met een geschil tussen ons en 50% van de arbitragekosten, inclusief de aan de arbiter verschuldigde honoraria. Dit geldt ongeacht de uitkomst van een eventuele arbitrage.

24.3 Vorderingen die onder de arbitrage vallen: alle geschillen, vorderingen of controverses (behalve zoals specifiek uitgesloten in artikel 24.8.2 hieronder), die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, onze Diensten en de marketing daarvan, of de relatie tussen u, of iemand die uw FunPlus-account gebruikt of anderszins namens u handelt, en ons, of een van onze huidige of voormalige gelieerde ondernemingen, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een overeenkomst, statuut, regelgeving, verordening, onrechtmatige daad (waaronder fraude, verkeerde voorstelling van zaken, frauduleuze aansporing of nalatigheid) of enige andere wettelijke of billijke theorie, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of reikwijdte van dit artikel (“Geschillen”) zullen uitsluitend door middel van bindende arbitrage worden beslecht. Dit geldt ook voor vorderingen die zijn ontstaan voordat u met deze voorwaarden instemde. De enige geschillen die niet onder dit artikel vallen zijn vorderingen betreffende de inbreuk, bescherming of geldigheid van uw of ons intellectuele eigendom, handelsgeheimen of auteurs-, handelsmerk- of octrooirechten, of die van onze licentiegever.

24.4 Informele onderhandelingen: u en wij zullen eerst proberen een geschil informeel op te lossen gedurende ten minste 60 dagen alvorens een arbitrageprocedure te starten. De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de ene persoon aan de andere (“Kennisgeving van geschil”). De Kennisgeving van geschil moet het volgende bevatten: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij; (b) een beschrijving van de aard en de grondslag van de vordering of het geschil; en (c) een uiteenzetting van de specifieke eisen. Wij sturen onze Kennisgeving van geschil naar uw factuur- of e-mailadres. U stuurt uw Kennisgeving van geschil naar onze klantenservice via support@funplus.com. De meeste geschillen worden opgelost door onze klantenservice, maar als zij om welke reden dan ook niet in staat zijn het probleem op te lossen, krijgt u de gelegenheid om de zaak eerst aanhangig te maken bij ons verantwoordelijke managementteam.

24.5 Bindende arbitrage: Als u en wij een geschil niet informeel kunnen oplossen, behoudens de uitzonderingen in artikel 24.3 en 24.4, zullen u of wij het geschil definitief en exclusief laten oplossen door bindende arbitrage. Elke keuze voor arbitrage door een partij is definitief en bindend voor de andere partij. De arbitrage wordt uitgevoerd door de Swiss Arbitration Association (“SAA”) volgens de Zwitserse arbitrageregels en -procedures (de “SAA-regels“) zoals gewijzigd in deze voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor 50% van alle arbitragekosten. De arbitrage kan plaatsvinden in persoon, door indiening van documenten, telefonisch of online. De arbiter neemt een schriftelijke beslissing die op verzoek van een van de partijen met redenen wordt omkleed. De arbiter moet de toepasselijke wetgeving volgen en elke uitspraak kan worden aangevochten indien de arbiter dat heeft nagelaten. U en wij kunnen een rechtszaak aanspannen om de arbitrage af te dwingen, om de procedure in afwachting van de arbitrage aan te houden, of om de uitspraak van de arbiter te bevestigen, te wijzigen, te annuleren of te veroordelen.

24.6 Beperkingen: U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT IEDER ALLEEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN ONZE OF UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF GROEPSLID IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. De arbiter zal de vorderingen van een andere persoon niet samenvoegen met uw vorderingen, en zal geen groeps- of collectieve procedure voorzitten. De arbiter mag slechts een declaratoire uitspraak of dwangbevel toekennen ten gunste van de individuele partij die om schadevergoeding verzoekt, en alleen voor zover dit noodzakelijk is om de in de individuele vordering van die partij gerechtvaardigde schadevergoeding te verstrekken. Indien dit specifieke lid van het artikel onuitvoerbaar wordt geacht, is de gehele arbitrageovereenkomst nietig en erkennen de partijen dat dergelijke vorderingen en geschillen uitsluitend zullen worden beslecht door de rechtbanken in Zug, Zwitserland en in overeenstemming met de wetten van Zwitserland.

24.7 Locatie: indien een hoorzitting in persoon vereist is, zal de hoorzitting krachtens artikel 24.5 plaatsvinden in Zürich, Zwitserland, en zal elke andere vereiste hoorzitting plaatsvinden in Zug, Zwitserland. Elke beslissing of uitspraak kan als een definitief vonnis ten uitvoer worden gelegd door elke bevoegde rechtbank of, indien van toepassing, kan bij een dergelijke rechtbank een verzoek om gerechtelijke aanvaarding van een uitspraak en een bevel tot tenuitvoerlegging worden ingediend. 

24.8 ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN DE VS EN CANADA: Dit artikel 24.8 geldt alleen voor gebruikers die wonen in de VS of Canada, en biedt een gestroomlijnde manier om geschillen tussen u en ons op te lossen als deze zich voordoen. De meeste klachten kunnen worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice via support@funplus.com. Als wij uw klacht niet kunnen oplossen, komen u en wij overeen gebonden te zijn aan de procedure in dit artikel om alle geschillen tussen ons op te lossen.  LEES DIT ARTIKEL AANDACHTIG DOOR. HET BEPAALT DAT U EN WIJ OVEREENKOMEN OM DE MEESTE GESCHILLEN OP TE LOSSEN VIA BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE IN PLAATS VAN RECHTSZAKEN EN COLLECTIEVE ACTIES.

24.8.1 Vorderingen die onder de arbitrage vallen: Alle geschillen worden uitsluitend door middel van bindende arbitrage beslecht. Aan de term “geschil” wordt de ruimst mogelijke betekenis gegeven die kan worden gehandhaafd. Als u een geschil hebt dat niet door onderhandeling kan worden opgelost binnen het tijdsbestek beschreven in de clausule “Kennisgeving van geschil” hieronder, komen u en wij overeen om het geschil alleen op te lossen door arbitrage, in overeenstemming met de voorwaarden in dit artikel, en het geschil niet voor de rechter te brengen, behalve voor die zaken die zijn opgenomen in de clausule “Uitsluitingen van arbitrage”. Arbitrage betekent dat het geschil zal worden opgelost door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury. Uw instemming met arbitrage geldt ook na uw, of onze, beëindiging van uw toegang tot de Diensten.

24.8.2 Uitsluitingen van arbitrage: U en wij komen overeen dat de volgende vorderingen en/of rechtsvorderingen worden uitgezonderd van de geschillen die onder de arbitrageovereenkomst vallen en zullen worden beslecht in een gerechtelijke procedure bij een bevoegde rechtbank (zoals uiteengezet in deze arbitrageovereenkomst). (i) een vordering of rechtsvordering met betrekking tot een feitelijke of dreigende inbreuk op, bescherming of geldigheid van het intellectuele eigendom, handelsgeheim, handelsmerk of auteurs- of octrooirecht dat eigendom is van u, ons of onze licentiegever; (ii) een vordering of rechtsvordering gericht op een spoedig dwangbevel inzake urgente omstandigheden (bijv. dreigend gevaar of het plegen van een misdrijf, hacken, cyberaanval); of (iii) een verzoek tot het instellen van een openbare dwangmaatregel, in gevallen dat een dergelijke maatregel is toegestaan en niet kan worden afgewezen door het toepasselijke recht. Bovendien kunt u, voor zover uw vordering of geschil volgens het toepasselijke recht in aanmerking komt, ervoor kiezen om een rechtszaak voor het kantongerecht te brengen.

24.8.3 Recht op afmelden:  U HEBT HET RECHT OM U BINNEN 30 DAGEN AF TE MELDEN VOOR BINDENDE ARBITRAGE EN DE AFSTANDSVERKLARING INZAKE COLLECTIEVE CLAIMS. ALS U NIET GEHOUDEN WILT ZIJN AAN BINDENDE ARBITRAGE EN DE AFSTANDSVERKLARING INZAKE COLLECTIEVE CLAIMS, MOET U ONS DIT SCHRIFTELIJK MEEDELEN BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U OF IEMAND ANDERS DIE NAMENS U DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT, TENZIJ IN HET TOEPASSELIJK RECHT EEN LANGERE PERIODE IS VEREIST (DE “DEADLINE VOOR AFMELDEN”). U KUNT ZICH AFMELDEN VOOR DE ARBITRAGEPROCEDURES DIE IN DIT ARTIKEL WORDEN BESCHREVEN DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR support@funplus.com. OP DE ONDERWERPREGEL TYPT U “Gebruiksvoorwaarden – Verklaring afmelding”. VERMELD DE VOLGENDE GEGEVENS IN DE TEKST VAN HET E-MAILBERICHT: (1) UW SPELERS-ID, (2) UW NAAM, (3) UW ADRES, (4) HET E-MAILADRES GEKOPPELD AAN UW ACCOUNT VOOR DE APP STORE OF FUNPLUS STORE, ALS U DIE HEBT, EN (5) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET ONS NIET DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE WILT OPLOSSEN.

Om de arbitrageovereenkomst op een geldige manier te beëindigen, moeten wij uw afmeldverklaring uiterlijk 3 dagen na de deadline voor afmelden hebben ontvangen. U gaat ermee akkoord dat u een vordering moet indienen via arbitrage of een kantongerecht als wij geen afmeldverklaring van u ontvangen, of als wij uw afmeldverklaring later dan 3 dagen na de deadline voor afmelden ontvangen.

24.8.4 Kennisgeving van geschil: Als u een geschil hebt met ons of een van onze gelieerde ondernemingen, stuurt u een schriftelijke kennisgeving hiervan aan support@funplus.com, en vermeldt u “Kennisgeving van geschil” op de onderwerpregel. De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de ene persoon aan de andere (“Kennisgeving van geschil”). De Kennisgeving van geschil moet het volgende bevatten: (a) de spelers-ID, volledige naam en contactgegevens van de klagende partij; (b) een beschrijving van de aard en de grondslag van de vordering of het geschil; en (c) een uiteenzetting van de specifieke eisen (samen de “Vereiste informatie“) genoemd. Als uw kennisgeving niet alle Vereiste informatie bevat (of een verklaring waarom u niet in staat bent de Vereiste informatie op te nemen), is de kennisgeving van het geschil ongeldig en moet deze opnieuw worden verzonden voordat een arbitrageprocedure of een andere gerechtelijke procedure kan worden gestart.   Deze vereiste is bedoeld om ons te informeren dat u een geschil hebt dat moet worden opgelost. Wij sturen onze Kennisgeving van geschil naar uw factuur- of e-mailadres. De meeste geschillen worden opgelost door onze klantenservice, maar als zij om welke reden dan ook niet in staat zijn het probleem op te lossen, krijgt u de gelegenheid om de zaak eerst aanhangig te maken bij ons verantwoordelijke managementteam. U en wij komen overeen om te proberen een geschil informeel en te goeder trouw op te lossen gedurende ten minste 60 dagen nadat een kennisgeving van het geschil is verstrekt, voordat arbitrage wordt gestart overeenkomstig de voorwaarden van dit artikel.

24.8.5 Arbitrageprocedure: Als u en wij een geschil niet informeel kunnen oplossen, behoudens de uitzonderingen in artikel 24.8.2, zullen u en wij het geschil definitief en exclusief laten oplossen door bindende arbitrage. De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”), tenzij de AAA die niet kan of wil uitvoeren, waarna wij een alternatief arbitrageforum zullen kiezen.

Wij komen overeen dat wij alle indienings-, administratie- en arbitragekosten zullen betalen, behalve de initiële indieningskosten die u moet betalen om de eerste arbitrageaanvraag in te dienen. Als uw vordering minder dan US$ 1000 bedraagt, zullen wij u de indieningskosten vergoeden indien u een schriftelijk verzoek om vergoeding indient met bewijs van onvoldoende middelen om de kosten zelf te dragen. In het geval dat u kunt aantonen dat de arbitragekosten prohibitief zullen zijn in vergelijking met de proceskosten, zullen wij zoveel van uw indieningskosten in verband met de arbitrage betalen als de arbiter nodig acht om te voorkomen dat de arbitrage prohibitief is in vergelijking met de proceskosten. Anders dragen wij elk de honoraria en kosten van onze respectieve advocaten, deskundigen, getuigen en de voorbereiding en presentatie van bewijsmateriaal tijdens de arbitrage.

Arbitrage wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de AAA, met inbegrip van de AAA-arbitrageregels voor consumenten respectievelijk de aanvullende AAA-regels voor meerdere zaken (wat van toepassing is), zoals gewijzigd door deze voorwaarden. De AAA-regels en -informatie over arbitrage en tarieven zijn online te raadplegen op www.adr.org. U kunt ook bellen naar de AAA op +1-800-778-7879.  De arbitrage zal in het Engels worden gevoerd door één arbiter, die door de AAA zal worden benoemd. Voor vorderingen lager dan US$ 25.000 hoeven partijen of getuigen niet in persoon aanwezig te zijn en zal de arbitrage uitsluitend gebaseerd zijn op schriftelijke stukken, tenzij u of wij verzoeken om een hoorzitting waar partijen in persoon of telefonisch aanwezig zijn, of tenzij de arbiter het nodig acht dat de partijen persoonlijk of telefonisch aanwezig zijn. In het geval van een hoorzitting wordt uitgegaan van een virtuele hoorzitting, tenzij de arbiter bepaalt dat het recht van een partij op een fundamenteel eerlijk proces zonder een persoonlijke hoorzitting zou worden geschonden. In het geval van een hoorzitting in persoon wordt de hoorzitting gehouden op een voor beide partijen geschikte locatie. Wij zullen gewoonlijk verzoeken dat de hoorzitting in New York wordt gehouden. U kunt de arbiter verzoeken een alternatieve locatie voor de hoorzitting te kiezen. De keuze van de arbiter van een locatie voor de hoorzitting is definitief en bindend. U stemt ermee in dat in het geval van een hoorzitting in persoon, wij of een van onze werknemers of gelieerde ondernemingen die buiten de Verenigde Staten zijn gevestigd en die aan de hoorzitting deelnemen, per telefoon of videoconferentie kunnen deelnemen, en dat hun fysieke aanwezigheid niet vereist is.

Elke arbitrage zal vertrouwelijk zijn, en u en wij mogen het bestaan, de inhoud of het resultaat van een arbitrage niet bekendmaken, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of met het oog op de uitvoering van de arbitrage-uitspraak. Een uitspraak over een arbitraal vonnis kan worden gedaan voor elke bevoegde rechtbank.

Gewoonlijk zal de uitwisseling van informatie vóór de hoorzitting beperkt blijven tot de redelijke productie van niet-vertrouwde documenten die rechtstreeks relevant zijn voor het geschil. Tenzij de arbiter bepaalt dat een aanvullende vorm van informatie-uitwisseling noodzakelijk is om een fundamenteel eerlijk proces te waarborgen, zullen die documenten beperkt blijven tot uw game-speelgegevens en in-app aankopen en de communicatie die rechtstreeks over die gegevens tussen u en ons plaatsvindt. Alle kwesties betreffende de ontdekking, of de relevantie of omvang daarvan, worden door de arbiter bepaald, en de beslissing van de arbiter is beslissend.

De arbiter heeft de bevoegdheid om een declaratoire uitspraak of dwangbevel op te leggen, hetzij voorlopig of definitief, alleen ten gunste van u individueel en alleen in de mate die nodig is om uw individuele vordering toe te staan zonder onze andere klanten te schaden, en alle voorlopige maatregelen die door de arbiter worden bevolen, kunnen door elke bevoegde rechtbank ten uitvoer worden gelegd. De arbiter neemt een schriftelijke beslissing, die op verzoek van een van de partijen met redenen wordt omkleed. Niets in deze voorwaarden kan u beletten om los van arbitrage in de rechtbank een openbare dwangmaatregel te vragen krachtens deze voorwaarden, en een dergelijk verzoek zal niet worden beschouwd als onverenigbaar met het besluit tot arbitrage of als afstandsverklaring van het recht om uw individuele vorderingen voor te leggen voor arbitrage. U en wij komen overeen dat elke procedure om een openbare dwangmaatregel op te leggen zal plaatsvinden na arbitrage van alle bemiddelbare vorderingen, rechtsmiddelen of rechtsvorderingen, en zal worden opgeschort in afwachting van het resultaat van de arbitrage overeenkomstig artikel 3 van de federale arbitragewet in de VS.

24.8.6 Afstandsverklaring inzake collectieve claims: In aanvulling op het bovenstaande KOMEN U EN WIJ OVEREEN DAT ELKE PROCEDURE, IN ARBITRAGE OF IN EEN RECHTBANK, ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET IN EEN COLLECTIEVE, SAMENGEVOEGDE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE WORDT INGEDIEND, MET UITZONDERING VAN VORDERINGEN IN EEN DWANGBEVEL ZOALS HIERONDER EN IN DIT ARTIKEL WORDT BESCHREVEN. Op verzoek van een of meer belanghebbende partijen en na alle andere belanghebbende partijen in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord, kan de arbiter naar eigen goeddunken meer dan één krachtens deze arbitrageovereenkomst ingeleide arbitrageprocedure coördineren, om de doelmatigheid in de vaststelling te bevorderen en tegenstrijdige juridische uitspraken te voorkomen. Omwille van de duidelijkheid wordt elke coördinatie zoals bedoeld in de voorgaande zin beperkt tot lopende arbitrages die krachtens deze arbitrageovereenkomst zijn ingeleid, en mag de arbiter geen representatieve of collectieve procedures voorzitten.  Alle partijen behouden het recht om een individuele hoorzitting aan te vragen.

Als een rechtbank of arbiter in een rechtszaak tussen u en ons bepaalt dat deze afstandsverklaring inzake collectieve claims niet afdwingbaar is, is deze arbitrageovereenkomst niet op u van toepassing. Als u afziet van de arbitrageovereenkomst zoals hierboven beschreven, is deze afstandsverklaring inzake collectieve claims niet op u van toepassing. U of een andere klant mag geen vertegenwoordiger of lid van een groep zijn of anderszins deelnemen aan groeps-, geconsolideerde of representatieve procedures zonder te hebben voldaan aan de hierboven beschreven afmeldverklaring.

24.8.7 Afstandsverklaring inzake juryrechtspraak: INDIEN OM WELKE REDEN DAN OOK EEN GESCHIL VOOR DE RECHTER KOMT IN PLAATS VAN VOOR ARBITRAGE, DOEN U EN WIJ AFSTAND VAN ENIG RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK. 

25. ALGEMEEN 

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere voorwaarden tussen ons met betrekking tot dergelijke zaken.  De beperkingen, uitsluitingen en restricties in deze Voorwaarden komen ten goede aan onze licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en kunnen worden vertaald in andere talen.  De Engelstalige versie van deze Voorwaarden heeft voorrang indien er een conflict of inconsistentie of verduidelijking vereist is met andere taalspellen. De kopjes in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing te vergemakkelijken en worden niet in acht genomen bij de interpretatie van de Voorwaarden.  Indien wij een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, belet dit ons niet die bepaling (of een soortgelijke bepaling) bij een latere gelegenheid af te dwingen. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen wij overeen dat de rechtbank moet trachten de bedoelingen van de partijen, zoals die in de bepaling tot uitdrukking komen, uit te voeren en dat andere bepalingen volledig van kracht blijven. Wij kunnen onze rechten of plichten onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen, mits wij redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw rechten onder deze Voorwaarden niet worden geschaad. Aangezien deze Voorwaarden persoonlijk voor u zijn, mag u geen van uw rechten of plichten onder deze Voorwaarden overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen rechten om de voorwaarden ervan af te dwingen. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Zwitserland. U en wij stemmen ermee in dat de rechtbanken van Zwitserland exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot geschillen in verband met deze Voorwaarden en de Spelletjes en Diensten.  

26. KENNISGEVINGEN

Wij kunnen u voorzien van e-mails, tekstberichten, pushmeldingen, waarschuwingen en andere berichten in verband met onze Games en Diensten, zoals verbeteringen, aanbiedingen, producten, evenementen en andere promoties. Na het downloaden van onze Spelletjes kunt u, afhankelijk van het apparaat, gevraagd worden pushberichten/waarschuwingen te accepteren of te weigeren. Als u weigert, ontvangt u geen pushmeldingen/alerts. Als u accepteert, worden pushmeldingen/alerts automatisch naar u verzonden. Als u niet langer pushmeldingen/alerts van onze Game wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door uw instellingen voor meldingen op uw apparaat te wijzigen. Met betrekking tot andere soorten berichten of mededelingen, zoals e-mails, tekstberichten, enz., kunt u zich uitschrijven of afmelden door de specifieke instructies in dergelijke mededelingen te volgen, of door ons een e-mail te sturen met uw verzoek op support@funplus.com.

27. OVERMACHT

Overmacht betekent elke oorzaak of gebeurtenis buiten de redelijke controle van de getroffen partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog, burgeroorlog, gewapend conflict of terroristische aanval, nucleaire, chemische of biologische besmetting, pandemie, stakingen, burgerlijke actie, onbeschikbaarheid van het internet, ongeplande hosting en onderhoud aan systemen, stroom- en gegevensverlies en natuurrampen. Wij zijn niet verplicht onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen voor zover wij verhinderd zijn dit te doen wegens een geval van overmacht. De uitvoering van deze Voorwaarden kan tijdens overmacht worden gestaakt, net zo lang als na de overmacht nodig is om weer aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.  Zolang de overmacht duurt, worden onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden opgeschort. Indien dergelijke overmacht voortduurt gedurende een ononderbroken periode van meer dan vier maanden, kunnen wij de toegang tot de toepasselijke Spellen, Virtuele Items of Diensten onmiddellijk beëindigen door u hiervan in kennis te stellen.

© 2023 FunPlus International AG.  Alle rechten voorbehouden.

Vorige Gebruiksvoorwaarden FunPlus