WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2023 r.

Niniejsze Warunki korzystania z usług, wraz z naszą POLITYKA PRYWATNOŚCI GRACZA oraz wszystkimi warunkami dodatkowymi i innymi dokumentami, o których mowa w niniejszych warunkach (Warunki), regulują nabywanie (w grze), pobieranie i korzystanie z naszych Gier, Przedmiotów Wirtualnych, Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników, witryn internetowych, sklepu i powiązanych usług udostępnianych okresowo, chyba że wyraźnie zaznaczymy inaczej (zbiorowo: Usługi).

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI. Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a nami.  Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na niniejsze Warunki.  Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, prosimy nie uzyskiwać dostępu, nie nabywać ani nie korzystać z naszych Usług.

Gry oznaczają wszelkie gry stworzone lub udostępnione przez nas, istniejące obecnie lub w przyszłości.

1. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1.1 Poprzez korzystanie z Usług Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat lub, jeśli ma mniej niż 18 lat, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami wraz z rodzicami lub opiekunami, którzy wyrazili zgodę na niniejsze Warunki w imieniu Użytkownika i biorą pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Jeżeli zostaniemy poinformowani przez rodzica/opiekuna, że jego dziecko podało nieprawdziwy wiek podczas rejestracji w naszych Grach lub Usługach, zatrzymamy udostępnione Konto (zgodnie z definicją poniżej) pod warunkiem, że będziemy posiadać informacje, które przekonają nas, że osoba zgłaszająca jest rzeczywiście rodzicem lub opiekunem tego dziecka. Użytkownik oświadcza również, że osiągnął co najmniej minimalny wiek pozwalający na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z prawem obowiązującym w jego jurysdykcji (np. 13 lat w Stanach Zjednoczonych i 16 lat w niektórych jurysdykcjach UE) i nie ma zakazu dostępu do Usług zgodnie z obowiązującym prawem.

1.2 Podsumowanie niniejszych Warunków, napisane specjalnie dla młodzieży, jest dostępne tutaj.  

1.3 Jeżeli uzyskują Państwo dostęp do naszych Usług za pośrednictwem platformy lub strony internetowej należącej do osoby trzeciej, oprócz przestrzegania niniejszych Warunków mogą Państwo być zobowiązani do przestrzegania jej zasad.

2. INFORMACJE O NAS

2.1 FunPlus International AG jest spółką zarejestrowaną w Szwajcarii, mającą siedzibę pod adresem Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Szwajcaria o numerze rejestru handlowego CHE-406.512.803.

2.2 Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem support@funplus.com.

3. ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH

Możemy okresowo zmieniać niniejsze Warunki, na przykład w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub odzwierciedlenia wszelkich zmian wprowadzanych przez nas w Usługach lub w inny sposób. Zaktualizowane Warunki zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej. Możemy również przekazać dodatkowe informacje, takie jak wiadomości w ramach naszych Usług, o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Warunkach. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych Usług od daty zmiany będzie uważane za akceptację zmienionych Warunków.

4. KONTO

4.1  Do korzystania z niektórych naszych Usług może być wymagane założenie konta u nas i/lub u operatora platformy lub strony trzeciej, np. Apple lub Google (Konto). Aby utworzyć konto, Użytkownik musi podać prawdziwe i dokładne informacje o sobie na stronie rejestracji konta i na bieżąco aktualizować te informacje. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych logowania do swojego konta. Są Państwo odpowiedzialni za wszelkie działania związane z Państwa Kontem. Możemy wstrzymać konto Użytkownika lub trwale usunąć dowolną zawartość lub Przedmioty Wirtualne z dowolnej z naszych Usług wedle własnego uznania, jeżeli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że Użytkownik naruszył którykolwiek z niniejszych Warunków. Odniesienia do wstrzymaniakonta obejmują czasowe lub stałe wyłączenie, zawieszenie, zablokowanie lub wyciszenie konta. Jeżeli konto Użytkownika zostanie wyciszone, będzie on mógł kontynuować grę, ale nie będzie mógł korzystać z darmowego czatu tekstowego przez okres trwania wyciszenia. Jeżeli Państwa Konto zostanie wyłączone lub zbanowane, nie będą Państwo mogli uzyskać dostępu do swojego Konta, a wszelkie udzielone wcześniej licencje na korzystanie z naszych Gier i Usług zostaną czasowo lub trwale cofnięte. OZNACZA TO, ŻE UŻYTKOWNIK UTRACI SWOJE KONTO, POSTACIE I WSZELKIE PRZEDMIOTY LUB WALUTĘ W GRZE. Nie mamy obowiązku zrekompensować Państwu żadnych strat wynikających z zablokowania lub unieważnienia Państwa Konta. Więcej informacji o tym, kiedy możemy zatrzymać Państwa Konto, znajdą Państwo w punkcie 4.2 poniżej.

4.2  Jeżeli, działając w sposób uzasadniony, uznamy, że: (i) niniejsze Warunki zostały lub mogły zostać naruszone lub istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną naruszone; i/lub (ii) dopuścili się Państwo działań o charakterze oszukańczym, niezgodnych z prawem lub obraźliwych, w tym naruszenia lub podejrzenia naruszenia zasad postępowania określonych w punkcie 8 niniejszych Warunków; i/lub (iii) jest to konieczne w celu zapobieżenia lub powstrzymania jakiejkolwiek szkody lub krzywdy, w tym bez ograniczeń szkody lub krzywdy wyrządzonej nam, jakimkolwiek naszym Grom lub Usługom, innym graczom lub ogółowi społeczeństwa, wówczas, według naszego uznania, możemy w dowolnym momencie: (i) zatrzymać (zgodnie z definicją) dowolne lub wszystkie Państwa Konta; (ii) ograniczyć dostęp do jakiejkolwiek funkcji ładowania treści lub innej funkcji naszych Gier lub Usług; i/lub (iii) ograniczyć dostęp lub usunąć Przedmioty Wirtualne lub wszystko, co zostało nabyte za pomocą Przedmiotów Wirtualnych. Działania te mogą spowodować utratę prawdziwych pieniędzy wpłaconych w ramach zakazanych transakcji, takich jak “handel kontami”.

4.3  Jeżeli podejmiemy którekolwiek z powyższych działań, Użytkownik ma prawo do złożenia „wniosku o ponowne rozpatrzenie” nie później niż sześć miesięcy od podjęcia decyzji lub działań zgodnie z ustępem 4.2, klikając ten odnośnik. Będziemy rozpatrywać wszystkie takie wnioski według naszego uznania i rozważnie.

4.4 NIE GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚCI DOSTAW GIER I USŁUG ANI TEGO, ŻE ZAWARTOŚĆ BĘDZIE DOSTĘPNA PRZEZ CAŁY CZAS, WE WSZYSTKICH LOKALIZACJACH LUB W DOWOLNYM MOMENCIE, ANI TEGO, ŻE BĘDZIEMY OFEROWAĆ TAKIE GRY, USŁUGI I ZAWARTOŚĆ W OKREŚLONYM CZASIE. Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM (I BEZ POWODU) MOŻEMY ZAWIESIĆ DOWOLNE KONTO I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO ZWROTU JAKIEJKOLWIEK KWOTY ZAPŁACONEJ W ZWIĄZKU Z KONTEM.

5. USUWANIE I ODZYSKIWANIE KONTA UŻYTKOWNIKAS

5.1 Jeżeli Użytkownik chce trwale usunąć swoje konto, może w każdej chwili zażądać usunięcia konta w swoim profilu w Grze.

5.2 Przy żądaniu usunięcia konta Użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na dwa pytania, aby zidentyfikować się jako prawdziwy właściciel konta, a udzielone przez Użytkownika odpowiedzi umożliwią nam pomyślną weryfikację informacji o jego koncie. Następnie automatycznie rozpocznie się proces usuwania konta, z zastrzeżeniem 15-dniowego okresu odstąpienia, po czym konto wraz ze wszystkimi jego przedmiotami i zawartością zostanie automatycznie, całkowicie i nieodwracalnie usunięte. W trakcie procesu usuwania, podczas okresu odstąpienia, konto Użytkownika zostanie dezaktywowane, a wszelka zawartość związana z kontem nie będzie już dostępna dla Użytkownika, ale będzie ona widoczna dla innych Użytkowników aż do wygaśnięcia okresu odstąpienia. W czasie tego okresu Użytkownik będzie miał możliwość odwołania swojego żądania usunięcia konta, wysyłając nam wiadomość przez portal w grze lub na adres support@funplus.comJeżeli Użytkownik nie odwoła żądania w okresie odstąpienia, po upływie tego okresu konto zostanie automatycznie, nieodwracalnie, całkowicie i trwale usunięte, wraz ze wszystkimi zakupionymi przedmiotami i inną zawartością związaną z kontem Użytkownika.Po usunięciu konta Użytkownika i powiązanej zawartości usunięcie ich z kopii zapasowych i systemów odzyskiwania danych po awarii może zająć nam do 30 dni.

5.3 Ditt konto och allt innehåll som är kopplat till ditt konto får inte raderas permanent om radering skulle begränsa vår möjlighet att: (i) utreda eller identifiera olaglig verksamhet eller överträdelser av våra villkor och policyer (till exempel för att identifiera eller utreda missbruk av våra tjänster), (ii) skydda våra tjänsters och användares säkerhet och trygghet, (iii) uppfylla en rättslig förpliktelse, till exempel bevarande av bevis, eller (iv) uppfylla en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet, brottsbekämpande myndigheter eller en statlig myndighet.

5.4 Jeżeli Użytkownik sam zainicjował usunięcie lub dezaktywację swojego konta (pod warunkiem, że jego konto nie zostało usunięte lub dezaktywowane przez nas z powodu nieprzestrzegania przez niego niniejszych Warunków), to do czasu upływu okresu odstąpienia (tj. 15 dni kalendarzowych od złożenia żądania usunięcia konta), Użytkownik będzie mógł odzyskać lub reaktywować swoje konto, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem portalu w grze lub pocztą elektroniczną: support@funplus.com. Po wpłynięciu żądania Użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na dwa pytania, aby zidentyfikować się jako prawdziwy właściciel konta, a udzielone przez Użytkownika odpowiedzi umożliwią nam pomyślną weryfikację Użytkownika jako prawowitego właściciela konta, przywrócenie konta i przerwanie procesu jego usunięcia.

6. LICENCJA 

Nasze Usługi, Gry, konta, Przedmioty Wirtualne i wszystkie powiązane materiały (w tym, bez ograniczeń, oprogramowanie, kod, informacje, zawartość, dane, tekst, znaki, muzyka, dźwięki, filmy) udostępniane przez nas lub w naszym imieniu oraz wszystkie powiązane prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do takich Usług, Gier, Przedmiotów Wirtualnych i materiałów (łącznie Zawartości) są licencjonowane, a nie sprzedawane Użytkownikowi na podstawie niniejszych Warunków. Pod warunkiem ścisłego przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków, udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z naszej Zawartości do użytku osobistego i niekomercyjnego. W przypadku naruszenia przez Państwa któregokolwiek z niniejszych Warunków, możemy natychmiast wypowiedzieć lub zawiesić niniejszą licencję. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa do Zawartości są i pozostaną naszą wyłączną własnością i że Użytkownik nie będzie miał prawa własności, tytułu ani innych praw własności do Zawartości, niezależnie od tego, czy „zyskał” czy „nabył” taką Zawartość.

7. ZOBOWIĄZANIA PRAWNE UŻYTKOWNIKA I OBIETNICE WOBEC NAS 

7.1 Użytkownik potwierdza, iż:

7.1.1 wszystkie informacje i szczegóły podane przez Użytkownika są prawdziwe, dokładne i aktualne. Prawa przyznane na mocy niniejszych Warunków są ściśle osobiste dla Użytkownika i nie wolno mu udostępniać Usług ani swojego hasła/haseł innym osobom; oraz

7.1.2 Użytkownik będzie przestrzegał zasad postępowania związanych z korzystaniem przez niego z Usług i/lub Przedmiotów Wirtualnych określonych w ustępach 7–10 oraz wszelkich innych ograniczeń określonych w innych częściach niniejszych Warunków.

7.2  Zobowiązują się Państwo do wypłacenia nam odszkodowania w przypadku, gdy zapłacimy odszkodowanie lub poniesiemy inne straty lub wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) w związku z jakimkolwiek roszczeniem osoby trzeciej, że korzystanie przez Państwa z Usług (lub jakiejkolwiek ich części) narusza niniejsze Warunki lub jest sprzeczne z innymi przepisami prawa lub prawami osoby trzeciej.

7.3 Jeżeli podejmiemy działania prawne przeciwko Państwu z powodu braku płatności lub innego naruszenia niniejszych Warunków, a sąd wyda wyrok na naszą korzyść, będą Państwo odpowiedzialni za wszelkie koszty dopuszczalne przez sądy. 

8. ZASADY POSTĘPOWANIA I KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

8.1 Zgadzają się Państwo, że korzystając z Usług (w tym tworząc UGC) nie będą Państwo:

8.1.1 korzystać lub zezwalać na korzystanie z Usług w jakimkolwiek celu lub działalności, która jest nielegalna, niezgodna z prawem lub naruszająca niniejsze Warunki;

8.1.2 reprodukować, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać lub wykonywać, tłumaczyć, modyfikować, adaptować, tworzyć wariantów pochodnych, dekonstruować, odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować, w jakikolwiek sposób, Usług, kodu źródłowego w Usługach lub jakiejkolwiek ich części;

8.1.3 sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, udostępniać lub zapewniać dostępu do swojego konta lub też udostępniać bądź próbować uzyskiwać dostępu do kont innych użytkowników, łamać lub próbować łamać wszelkie środki bezpieczeństwa związane z Usługami;

8.1.4 uczestniczyć w jakimkolwiek zachowaniu, które możemy uznać za nieodpowiednie i destrukcyjne lub sprzeczne z tonem i charakterem Usług;

8.1.5 tam, gdzie istnieje Zawartość Tworzona Przez Użytkowników lub społeczność online, nękać, grozić, zawstydzać, spamować lub wykonywać inne niepożądane przez inną osobę czynności, np. wielokrotne wysyłanie niechcianych wiadomości, ataki osobiste lub wypowiedzi na temat rasy, orientacji seksualnej lub religii; organizować lub uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach lub grupach, które są szkodliwe, obraźliwe, niestosowne, obsceniczne, zastraszające, wulgarne, zawierają groźby, są nacechowane seksualnie (w tym zawierają nagość i wszelkie formy niestosownej ekspozycji), zniesławiają, naruszają prywatność lub zachęcają do zachowani, które naruszałyby prawo lub w opinii rozsądnej osoby byłyby uważane za niewłaściwe i/lub niestosowne;

8.1.6 używać obraźliwych, obelżywych lub zniesławiających nazw i/lub personaliów, utworzonych za pośrednictwem Usług lub urządzeń stron trzecich podłączonych do Usług;

8.1.7 podszywać się pod inne osoby lub fałszywie wskazywać, że jest się pracownikiem lub przedstawicielem nas lub któregokolwiek z naszych partnerów lub podmiotów stowarzyszonych;

8.1.8 promować  jakiejkolwiek działalności obejmującej hacking, cracking, phishing, wykorzystywanie luk lub tzw. cheatów i/lub dystrybucję podrobionego oprogramowania i/lub podrobionych bądź legalnych Przedmiotów Wirtualnych ani brać w takich działaniach udziału;

8.1.9 przesyłać jakichkolwiek plików zawierających wirusy, trojany, robaki, programy szpiegujące, bomby zegarowe, uszkodzone dane lub inne programy komputerowe, które mogą uszkodzić, zakłócić lub przerwać działanie Usług;

8.1.10 przekazywać nam niewłaściwych lub fałszywych zgłoszeń;

8.1.11 wykorzystywać naszych Usług do tworzenia usług lub gier, które mogą konkurować z naszymi Usługami lub pomagać innym osobom w tworzeniu usług lub gier, które mogłyby konkurować z naszymi Usługami;

8.1.12 wyszukiwać lub sprawdzać słabych punktów naszych Usług lub obchodzić bądź naruszać zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania naszych Usług;

8.1.13 korzystać w niewłaściwy sposób z przycisków pomocy technicznej lub reklamacji w grze lub przekazywać nam fałszywych zgłoszeń;

8.1.14 korzystać z botów, pająków, aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń bądź procesów w celu odzyskiwania, indeksowania, wydobywania danych lub w jakikolwiek inny sposóbodtwarzania bądź obchodzenia zawartości, struktur nawigacyjnych lub prezentacji naszych Usług; oraz

8.1.15 sprzedawać, kupować, handlować lub w inny sposób przekazywać bądź oferować do przekazania swojego konta, dowolnego osobistego dostępu do naszych Usług lub zawartości powiązanej z kontem, w tym Przedmiotów Wirtualnych, zarówno w ramach naszych Usług, jak i w witrynie internetowej strony trzeciej lub w związku z jakąkolwiek transakcją poza grą.

8.2  W zakresie, w jakim pozwala na to funkcjonalność Usług, nie będą Państwo zamieszczać ani przekazywać danych osobowych żadnej osoby w świecie rzeczywistym podczas korzystania z Usług lub za pośrednictwem czatów lub forów.  

8.3  Zastrzegamy sobie prawo do dostępu, monitorowania i/lub rejestrowania wszelkich działań online w ramach Usług, a Państwo udzielają nam wyraźnej zgody na dostęp i rejestrowanie Państwa działań.

8.4  Wszelkie naruszenia powyższych zasad postępowania będziemy rozstrzygać według naszego uznania, działając w sposób zasadny w każdych okolicznościach.

9. ZAWARTOŚĆ TWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 

9.1 Zawartość Tworzona Przez Użytkowników (Skrót w języku angielskim : UGC) oznacza wszelkie formy zawartości tworzonej przez użytkowników Usług (w tym uwagi, sugestie, pomysły, grafiki, teksty, obrazy, wideo, informacje i wiadomości) przekazywane, zamieszczane, przesyłane lub wysyłane przez użytkowników w ramach Usług lub w związku z nimi.  Nasze Usługi mogą zawierać elementy społecznościowe, które umożliwiają graczom wzajemny kontakt i rozmowę. Wiadomości wymieniane między graczami, zarówno w prywatnych wiadomościach w grze, jak i na forach publicznych, są objęte definicją Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników.

9.2 że daje nam niewyłączną, wieczystą, nieodwołalną, zbywalną, podlegającą sublicencjonowaniu, ogólnoświatową, wolną od tantiem licencję na używanie, modyfikowanie, kopiowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, formatowanie, tłumaczenie, cytowanie (w całości lub w części), publikowanie i rozpowszechnianie takiej Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników w jakimkolwiek celu, w tym jej udostępnianie stronom trzecim, pod warunkiem, że nie możemy używać jej z naruszeniem POLITYKA PRYWATNOŚCI GRACZA

Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw moralnych w zakresie dozwolonym przez prawo oraz zobowiązuje się nie wycofywać przesłanych materiałów ani nie próbować pobierać opłat za ich wykorzystanie.  Ponadto gwarantuje on i oświadcza, że jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich i praw własności intelektualnej w odniesieniu do zgłoszenia i że zgłoszenie w żaden sposób nie narusza praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

9.3 Zaangażowane przez nas strony trzecie bądź my sami możemy monitorować i/lub moderować Zawartość Tworzoną Przez Użytkowników, ale nie gwarantujemy dokładności, jakości ani integralności żadnej zawartości publikowanej za pośrednictwem Gry lub jakiejkolwiek części Usług.  Korzystając z naszych Usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że może być narażony na kontakt z materiałami, które może uznać za obraźliwe lub niestosowne. Nie autoryzujemy żadnej Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników zamieszczonej w Usługach ani nie gwarantujemy jej prawdziwości lub dokładności. Jeżeli jednak ktoś narusza niniejsze Warunki lub niewłaściwie korzysta z Usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu, kontaktując się z nami pod adresem support@funplus.com. Zapoznamy się ze zgłoszeniem i możemy, wedle własnego uznania, podjąć działania przeciwko każdemu, kto narusza Warunki, np. poprzez cofnięcie lub zawieszenie dostępu do niektórych lub wszystkich naszych Usług oraz zlikwidowanie lub zawieszenie konta. Możemy również podjąć takie działania, wedle naszego rozsądnego uznania, w odniesieniu do każdego, kto świadomie składa fałszywe zgłoszenie w złej wierze.

9.4 Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, w tym na stałe, wszelkiej Zawartości Tworzonej Przez Użytkowników z naszych Usług, także bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika stronom trzecim, które twierdzą, że stworzona przez niego zawartość narusza ich własność intelektualną lub prywatność. Ujawnimy również Zawartość Tworzoną Przez Użytkownika stronom trzecim i organom rządowym na żądanie, jeżeli zostaniemy do tego prawnie zobowiązani.

10. PRZEDMIOTY WIRTUALNE 

Używamy terminu Przedmioty Wirtualne, aby określić prawa, które przyznajemy Państwu w celu uzyskania dostępu lub korzystania z pewnych funkcji, które możemy udostępnić w naszych Usługach. Przykładem może być dostęp do treści cyfrowych lub możliwych do odblokowania, dodatkowych lub rozszerzonych funkcji (w tym usług dla wielu graczy), wirtualnych aktywów, osiągnięć w grze oraz wirtualnych punktów, monet i walut.  Kiedy rejestrują się Państwo lub płacą za Pozycje Wirtualne, udzielamy Państwu osobistej, ograniczonej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do wybranych Pozycji Wirtualnych. Przedmioty Wirtualne nie mają wartości pieniężnej i nie mają wartości poza naszymi Usługami. Nie mogą Państwo sprzedawać, handlować lub przekazywać Przedmiotów Wirtualnych, ani wymieniać ich na gotówkę.  Wszelkie płatności dokonane przez Państwa w celu uzyskania dostępu do Przedmiotów Wirtualnych nie podlegają zwrotowi, chyba że według naszego uznania postanowiono inaczej.

11. CENA, PŁATNOŚĆ I PODATEK 

11.1 Dokładamy wszelkich starań, aby ceny naszych Usług (w tym Przedmiotów Wirtualnych, Gier i wszelkich innych towarów i usług dostępnych w naszym sklepie) były zawsze prawidłowe. Jednakże strony Gry i strony internetowe mogą nie zawsze dokładnie odzwierciedlać prawidłowe dane w momencie składania przez Państwa zamówienia.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie przed zawarciem umowy. Nie możemy potwierdzić ceny artykułu, dopóki Państwa zamówienie nie zostanie przyjęte.  W przypadku, gdy zamieszkują Państwo na terenie Unii Europejskiej, będziemy naliczać podatek VAT lub stosowny podatek od sprzedaży od zakupów zgodnie z wymogami prawa, a Państwo zgadzają się dostarczyć informacje, których zasadnie wymagamy w celu określenia stosownej stawki podatku VAT lub podatku od sprzedaży.  

11.2 Wszyscy posiadacze kart kredytowych i obciążeniowych podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli wystawca karty płatniczej odmówi autoryzacji płatności na naszą rzecz, zamówienie nie zostanie przyjęte, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenia.

11.3 Odpowiedzialnością Użytkownika jest przestrzeganie zasad i warunków mających zastosowanie do wybranej przez niego metody płatności, określonych przez dostawcę usług płatniczych. Możemy dodać lub usunąć metody płatności w odniesieniu do naszych Usług według własnego uznania i bez powiadomienia Państwa.

11.4 Niektóre Usługi mogą być dostępne w ramach automatycznie odnawialnej subskrypcji („Usługa Subskrypcji”). Jeżeli Użytkownik postanowi zacząć korzystać z Usługi Subskrypcji, w chwili zapisu przedstawimy mu warunki odnoszące się do danej subskrypcji, w których znajdzie informacje dotyczące tego, czy i kiedy subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, na jaki okres, w jakiej cenie oraz w jaki sposób można ją anulować. W ramach Usługi Subskrypcji opłata za usługę będzie regularnie pobierana z konta Użytkownika do czasu anulowania subskrypcji. W procesie rejestracji Usługi Subskrypcji Użytkownik musi wybrać preferowaną metodę płatności oraz podać informacje dotyczące płatności. Informacje te muszą być kompletne i poprawne, a Użytkownik odpowiada za ich aktualizację — w przeciwnym razie może dojść do zawieszenia lub cofnięcia dostępu do Usługi Subskrypcji. Użytkownik wyraźnie upoważnia nas i/lub zewnętrznych dostawców usług płatniczych do automatycznego pobierania odpowiedniej kwoty za Usługi Subskrypcji za pomocą wybranej przez Użytkownika metody płatności. 24 godziny przed upływem pierwszego okresu rozliczeniowego i ponownie 24 godziny przed upływem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego subskrypcja odnowi się automatycznie na uzgodniony okres i w uzgodnionej cenie, a my możemy okresowo wprowadzać aktualizacje do cen i świadczonych przez nas Usług. Niewykorzystane części darmowych okresów próbnych przepadną z chwilą zakupu Usługi Subskrypcji. O ile nie podano inaczej, wszystkie opłaty za Usługi Subskrypcji będą uiszczane z góry i pobierane automatycznie na początku miesięcznej lub rocznej subskrypcji, w zależności od przypadku. Wszelkie zakupy Usług Subskrypcji są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że po uzyskaniu naszej wyraźnej zgody.

11.5 Jeżeli Użytkownik nie uiści opłat należnych za Usługi Subskrypcji, podejmiemy uzasadnione starania, aby powiadomić o tym Użytkownika i rozwiązać problem zgodnie z ustępem 23 niniejszych Warunków, jednak zastrzegamy sobie prawo do dezaktywowania, zawieszenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do Usług Subskrypcji bez uprzedniego powiadomienia.

11.6 Użytkownik może zarządzać swoimi subskrypcjami i wyłączyć automatyczne odnawianie w ustawieniach swojego konta zgodnie z opisem zawartym w sekcji Często zadawane pytania (FAQ) w podsekcji „Jak anulować subskrypcję”. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jego subskrypcja odnowiła się automatycznie lub jeżeli chce zmienić bądź zakończyć subskrypcję, musi zalogować się do swojego konta i zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami zmienić ustawienia subskrypcji lub ją anulować (samo usunięcie konta nie będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji). Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć automatyczne odnawianie subskrypcji przynajmniej 24 godziny przed upływem bieżącego okresu Usługi Subskrypcji. W przypadku anulowania subskrypcji Użytkownik może kontynuować korzystanie z anulowanej Usługi Subskrypcji do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego subskrypcja nie zostanie odnowiona. Jeżeli Użytkownik korzysta w darmowego okresu próbnego, świadczenie darmowych usług zostanie wstrzymane i nie będzie kontynuowane po anulowaniu Usługi Subskrypcji. 

12. UMOWA

Wszystkie zamówienia podlegają naszej akceptacji i dostępności Usług. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma od nas lub z platformy strony trzeciej wiadomość e-mail lub inny komunikat z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Wiadomość będzie zawierać informacje na temat zamówionych produktów oraz ich kosztu (łącznie z podatkiem VAT), a w przypadku produktów fizycznych — informacje dotyczące kosztów wysyłki, pakowania, dostawy, faktury oraz anulowania zamówienia. Jeżeli złożenie zamówienia nie powiodło się, poinformujemy Użytkownika o przyczynie takiego zdarzenia i przedstawimy możliwe wyjaśnienie. Należy pamiętać, że wiadomość e-mail/komunikat z potwierdzeniem nie oznacza przyjęcia zamówienia — zamówienie stanowi jedynie ofertę zakupu Usług. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez nas.

Kiedy udostępniamy Usługi, np. jako plik do pobrania, stanowi to naszą prawną akceptację oferty złożonej przez Użytkownika w celu zakupu Usług i zostaje zawarta między nami umowa (a my lub zewnętrzna platforma bądź zewnętrzny dostawca Usług obciążymy konto Użytkownika).

13. KAKLIZACJA I ZWROTY   

13.1 Polityka anulowania

13.1.1 Chcemy świadczyć naszym użytkownikom możliwe najlepsze Usługi. Mamy nadzieję, że Użytkownik będzie zadowolony ze swoich Gier, Przedmiotów Wirtualnych i Usług. Jeżeli jednak Użytkownik zmieni zdanie, zastosowanie będą miały opisane poniżej zasady anulowania.

13.1.2 Oznacza to, że jeżeli pobierają Państwo, przesyłają strumieniowo lub uzyskują dostęp do Przedmiotów Wirtualnych, gier cyfrowych/online i/lub Usług od razu, przyjmują Państwo do wiadomości, że w związku z tym nie będą już mieli Państwo prawa do rezygnacji.

13.1.3 Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw w ramach Okresu Anulowania, proszę wysłać e-mail na adres support@funplus.com, a Przedmioty Wirtualne, gry cyfrowe/online i/lub Usługi zostaną usunięte z Państwa Konta, a wszelkie wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

13.2  Zwrot pieniędzy po anulowaniu

13.2.1 Zapewnimy Państwu pełny zwrot kosztów zamówienia lub części zamówienia, które Państwo anulują w ciągu 14 dni od otrzymania Państwa zawiadomienia o chęci skorzystania z prawa do anulowania zamówienia, opisanego powyżej. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty przez Państwa w pierwotnej transakcji.  Jeżeli dokonamy zwrotu pieniędzy, przestaną Państwo mieć dostęp do Przedmiotów Wirtualnych, Gier cyfrowych/online i/lub Usług, których dotyczy zwrot.

13.2.2 Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej lub innych sytuacji wymaganych przez prawo, wszystkie zakupy naszych Usług i Przedmiotów Wirtualnych dokonane w naszym sklepie są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, o ile nie określiliśmy inaczej. W szczególności nie zwrócimy żadnych kwot uiszczonych za pośrednictwem naszego sklepu, jeśli: (i) Użytkownik padł ofiarą oszustwa w grze (postaramy się jednak pomóc Użytkownikowi w odzyskaniu jego Konta); (ii) Konto Użytkownika zostało usunięte lub zawieszone w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków; (iii) Użytkownik użył nieautoryzowanego oprogramowania w celu uzyskania dostępu do naszych Gier i Usług; (iv) z jakiegokolwiek powodu nie oferujemy już żadnych Przedmiotów Wirtualnych, Gier lub Usług lub (v) Użytkownik sam podjął decyzję o usunięciu swojego Konta. W przypadku nabycia naszych Usług i Przedmiotów Wirtualnych za pośrednictwem dostawców zewnętrznych platform, takich jak Apple i Google, zastosowanie będą miały zasady zwrotów obowiązujące u tych dostawców. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią odpowiednich zasad zwrotów obowiązujących u dostawców zewnętrznych platform.

13.2.3 Użytkownicy, którzy nie osiągnęli wieku 18 lat lub wieku pełnoletniości w swojej jurysdykcji, muszą uzyskać wyraźną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed dokonaniem zakupu. Zdecydowanie zalecamy rodzicom i opiekunom prawnym skonfigurowanie odpowiednich ustawień płatności w odniesieniu do naszych Usług w taki sposób, aby każda transakcja wymagała ich wyraźnej zgody (np. poprzez wprowadzenie hasła do Konta).

14. DOSTĘPNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

14.1  Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości Przedmiotów Wirtualnych, które mogą Państwo nabyć w danym okresie.  Przedmioty Wirtualne mogą być nabywane i wykorzystywane przez graczy wyłącznie w jurysdykcjach, w których taka działalność jest dozwolona zgodnie z obowiązującym prawem. Przedmioty Wirtualne mogą być nabywane wyłącznie od nas lub naszych przedstawicieli za pośrednictwem Gier lub w inny wyraźny sposób.  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia prośby o zakup Wirtualnych Przedmiotów z jakiegokolwiek powodu.

14.2  Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać działanie Gier i Usług oraz usuwać usterki tak szybko, jak to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, w tym poprzez regularne aktualizacje, naszych Gier i Usług, a okresowo możemy być zmuszeni zawiesić działanie niektórych Gier lub poszczególnych Usług bez uprzedniego powiadomienia w celu naprawy, konserwacji, ulepszenia, zapewnienia bezpieczeństwa lub z innych powodów. W takim wypadku dołożymy wszelkich starań, aby zawieszenie trwało jak najkrócej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawieszenia, przerwy lub błędy wynikające z okoliczności znajdujących się poza naszą kontrolą.

14.3 Nie możemy zagwarantować, że nasze Gry lub jakakolwiek część naszych Usług będzie działać, będzie kompatybilna lub możliwa do uzyskania na konkretnych urządzeniach, platformach, systemach operacyjnych lub sprzęcie, lub w połączeniu z konkretnym oprogramowaniem lub usługami łączności, które nie zostały przez nas zatwierdzone.  Nie ponosimy odpowiedzialności za taki sprzęt, oprogramowanie lub usługi.  Nie gwarantujemy również, że nasze Usługi będą dostępne we wszystkich lokalizacjach geograficznych.

15. OBCIĄŻENIA ZWROTNE 

Możemy anulować płatność i dokonać obciążenia zwrotnego na rzecz Użytkownika, w tym wszelkie opłaty transakcyjne poniesione u dostawców usług płatniczych, jeśli mamy powody sądzić, że jakikolwiek zakup jest niekompletny bądź jakikolwiek zakup został dokonany – lub podejrzewamy, że został dokonany – w sposób nieuczciwy lub w inny sposób niezgodny z zasadami uczciwości.

16. METODY PŁATNOŚCI

Akceptowane przez nas metody płatności są zgodne z metodami płatności udostępnionymi na stronie naszego sklepu oraz przez zewnętrznych dostawców platform, takich jak Apple i Google, w ramach naszych Gier w punkcie sprzedaży.

17. AKTUALIZACJE 

Zgadzają się Państwo, że Gry i wszelkie aspekty Usług mogą automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, ulepszenia i dodatkowe funkcje, które uznamy za uzasadnione, korzystne dla Państwa i/lub niezbędne. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich aktualizacji, uaktualnień i/lub dodatkowych funkcji, które nie są dystrybuowane z oddzielną licencją bądź inną umową.

18. CZAS TRWANIA

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania przez Państwa z Gier, Konta, Przedmiotów Wirtualnych i Usług przez cały czas i obowiązują do momentu usunięcia, unieważnienia lub usunięcia przez Państwa takich Gier, Konta, Przedmiotów Wirtualnych i Usług lub wypowiedzenia przez nas niniejszej licencji.

19. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

19.1  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej do Usług, Gier i Przedmiotów Wirtualnych oraz wszystkich treści pojawiających się w ramach Usług, Gier i Przedmiotów Wirtualnych na całym świecie należą do nas, naszych licencjobiorców lub podmiotów stowarzyszonych i że prawa te są udzielane Użytkownikowi na zasadzie licencji, a Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do Usług, Gier i Przedmiotów Wirtualnych lub ich części poza prawem do korzystania z Usług, Gier i Przedmiotów Wirtualnych na warunkach niniejszej licencji. 

19.2 Jakiekolwiek wykorzystanie przez Państwa jakiejkolwiek naszej własności intelektualnej, inne niż dopuszczone w niniejszych Warunkach, może nastąpić wyłącznie za naszą uprzednią wyraźną pisemną zgodą. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przyznanie jakiegokolwiek prawa, w sposób dorozumiany lub inny, do korzystania z jakiejkolwiek własności intelektualnej w Usługach, Grach i Przedmiotach Wirtualnych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach. 

19.3  Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania jakichkolwiek naszych Gier i/lub Usług w dowolnym momencie, na stałe lub tymczasowo, w którym to momencie wszelkie licencje udzielone Państwu na korzystanie z Gier i/lub Usług lub ich części zostaną automatycznie wypowiedziane lub zawieszone, a Państwa Konto zostanie zatrzymane. Przed wstrzymaniem dostępności którejkolwiek z naszych Gier i/lub Usług, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa co najmniej 60 dni przed tym, jak takie Gry i Usługi staną się niedostępne. Powiadomienie może nastąpić za pośrednictwem naszych stron internetowych, powiadomienia push, alertu, poczty elektronicznej lub innych wiadomości. W takim przypadku nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia użytkownikom zwrotu pieniędzy, świadczeń lub innych rekompensat w związku z takimi wstrzymanymi elementami naszych Gier i/lub Usług, chyba że wymaga tego prawo.

20. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE 

20.1 Działając w sposób zasadny, możemy zawiesić, ograniczyć lub odebrać Użytkownikowi dostęp do Gier, Przedmiotów Wirtualnych i/lub jakiejkolwiek innej części Usług, a w konsekwencji zawiesić lub odebrać licencję udzieloną Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków, jeżeli:

20.1.1 Użytkownik naruszy którekolwiek z ograniczeń lub postanowień niniejszych Warunków;

20.1.2 stanie się to w następstwie awarii systemu, konserwacji lub naprawy bądź z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą; i/lub

20.1.3 podejmiemy decyzję o wycofaniu Gry/Gier, Przedmiotów Wirtualnych lub jakiejkolwiek innej części Usług z rynku z jakiegokolwiek powodu, wedle naszego wyłącznego uznania, działając w sposób zasadny.

20.2 Każdorazowo dołożymy wszelkich starań, aby uprzedzić i powiadomić Użytkownika przed odebraniem lub usunięciem mu dostępu do naszych Gier, Przedmiotów Wirtualnych i/lub innych Usług. Jeśli jednak Użytkownik poważnie naruszył nasze Warunki lub otrzymał wcześniej ostrzeżenie, możemy rozwiązać z nim umowę na podstawie niniejszych Warunków oraz wypowiedzieć mu licencję na dostęp do naszych Gier, Przedmiotów Wirtualnych i/lub jakiejkolwiek innej części Usług. W takich okolicznościach Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji, witryny internetowej bądź innej części Usługi. Po rozwiązaniu umowy prawa i licencja przyznane w niniejszym dokumencie zostaną zakończone, a Użytkownik zaprzestanie korzystania z odpowiednich Gier, Przedmiotów Wirtualnych i/lub jakiejkolwiek innej części Usług. Jeśli zdecydujemy się wycofać z rynku Gry, Przedmioty Wirtualne i/lub jakąkolwiek inną część Usług, postaramy się powiadomić o tym Użytkownika (za pośrednictwem witryny internetowej, poczty elektronicznej, powiadomień push lub tekstu) z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem przed wycofaniem dostępu.

21. ZAWARTOŚĆ STRON TRZECICH

Nasze Usługi mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych i usług stron trzecich. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych i usług oraz nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość ani za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie przez nie danych osobowych Użytkownika. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pośrednictwem zewnętrznej platformy lub witryny internetowej, może być zobowiązany do przestrzegania ich zasad oraz niniejszych Warunków.

22. NASZE ZOBOWIĄZANIA PRAWNE I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

22.1 NASZE GRY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE UDZIELAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH GWARANCJI, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO NASZYCH GIER BĄDŹ USŁUG LUB ŻE BĘDZIE MÓGŁ Z NICH KORZYSTAĆ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU, ANI ŻE NASZE GRY LUB USŁUGI BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, USTEREK, USZKODZEŃ, UBYTKU, ZAKŁÓCEŃ, HAKOWANIA LUB WIRUSÓW.  W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ NA PRZYKŁAD Z INOPERACYJNOŚCI, NIEDOSTĘPNOŚCI LUB LUK W ZABEZPIECZENIACH NASZYCH GIER I USŁUG LUB Z POLEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI NASZYCH GIER I USŁUG. NIE GWARANTUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE NASZE GRY I USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ LUB BĘDĄ DOSTĘPNE NA KONKRETNYCH URZĄDZENIACH, PLATFORMACH, SYSTEMACH OPERACYJNYCH LUB SPRZĘCIE, A TAKŻE W POŁĄCZENIU Z KONKRETNYM OPROGRAMOWANIEM LUB USŁUGAMI ŁĄCZNOŚCI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKI SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB NASTĘPCZE STRATY I SZKODY, W TYM WYNIKAJĄCĄ Z NICH UTRATĘ POŚREDNICH I BEZPOŚREDNICH KORZYŚCI, WARTOŚCI LUB DANYCH.

22.2 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA ONA Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY W INNY SPOSÓB, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY, KOSZTY, WYDATKI BĄDŹ SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z GRĄ, USŁUGAMI LUB NINIEJSZYMI WARUNKAMI NIE PRZEKROCZY (ŁĄCZNIE) KWOTY PIENIĘŻNEJ STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z GRĄ LUB USŁUGAMI, FAKTYCZNIEUISZCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NASZĄ RZECZ W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED DATĄ ZAISTNIENIA PRZYCZYNY POWÓDZTWA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO ŻADEN Z ZAPISÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD, ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA WYNIKAJĄCE Z NASZEGO ZANIEDBANIA LUB ZANIEDBANIA NASZYCH PRACOWNIKÓW BĄDŹ PRZEDSTAWICIELI, ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIE MOŻE BYĆ WYKLUCZONA LUB OGRANICZONA.

23. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W CELU UZYSKANIA WSPARCIA LUB ZGŁOSZENIA SKARGI, USTERKI LUB NADUŻYCIA?

Jeżeli Użytkownik wymaga wsparcia klienta lub chce zgłosić skargę, usterkę lub obraźliwe zachowanie naruszające zasady określone w ustępie 8 lub jeśli ma jakiekolwiek inne pytania lub uwagi dotyczące naszych Gier, Przedmiotów Wirtualnych lub Usług, może skontaktować się z nami pod adresem support@funplus.com.

24. SPORY 

24.1  W tym ustępie przedstawiamy usprawniony proces rozwiązywania potencjalnych sporów pomiędzy nami a Użytkownikiem. Większość wątpliwości Użytkownika można rozwiązać, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@funplus.com. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozwiązać wątpliwości Użytkownika, Użytkownik i my zgadzamy się postępować zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie w celu rozwiązania wszelkich zaistniałych między nami sporów.

24.2  Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty sądowe poniesione w związku ze sporem pomiędzy nami a Użytkownikiem i za 50% kosztów arbitrażu, w tym wynagrodzenia dla arbitra. Będzie to miało zastosowanie niezależnie od wyniku arbitrażu.

24.3  Roszczenia objęte arbitrażem: wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje (z wyjątkiem tych wyszczególnionych w ustępie 24.8.2 poniżej) wynikające z niniejszych Warunków, naszych Usług i ich marketingu, bądź też relacji pomiędzy Użytkownikiem, jakąkolwiek osobą korzystającą z konta FunPlus lub w jakikolwiek inny sposób występującą w imieniu Użytkownika, a nami bądź którymkolwiek z naszych obecnych lub byłych podmiotów stowarzyszonych, wynikające z umowy, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, czynu niedozwolonego (w tym oszustwa, wprowadzenia w błąd, nakłaniania do oszustwa lub niedbalstwa) lub jakiejkolwiek innej litery prawa, w tym ważności, wykonalności lub zakresu niniejszego ustępu „Spory” („Spory”) będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu. Obejmuje to także roszczenia powstałe przed zaakceptowaniem niniejszych Warunków. Jedynymi Sporami, które nie wchodzą w zakres tego ustępu, są roszczenia dotyczące naruszenia, ochrony lub ważności praw wynikających z własności intelektualnej, tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków towarowych lub patentów, które należą do Użytkownika, nas lub naszych licencjobiorców.

24.4  Nieformalne negocjacje: Użytkownik i my podejmiemy będziemy starać się nieformalnie rozstrzygnąć Spór przez co najmniej 60 dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu przez jedną stronę pisemnego zawiadomienia od drugiej strony („Zawiadomienie o Sporze”). Zawiadomienie o Sporze musi: (a) zawierać pełną nazwę i informacje kontaktowe strony skarżącej; (b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie. Zawiadomienie o Sporze wyślemy na adres rozliczeniowy lub poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik może przesłać Zawiadomienie o Sporze, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@funplus.com. Większość sporów jest rozwiązywana przez nasz zespół obsługi klienta, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest on w stanie rozwiązać problemu, Użytkownik będzie miał możliwość przekazania sprawy najpierw do naszego zespołu zarządzającego.

24.5  Wiążący arbitraż: Jeżeli Użytkownik i my nie będziemy w stanie rozwiązać Sporu w sposób nieformalny, z uwzględnieniem wyjątków opisanych w ustępach 24.3 i 24.4, Spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu. Każda decyzja jednej strony o rozstrzygnięciu sporu w postępowaniu arbitrażowym jest ostateczna i wiążąca dla drugiej strony. Postępowanie arbitrażowe będzie zarządzane przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. Swiss Arbitration Association, SAA) zgodnie ze szwajcarskimi zasadami i procedurami dotyczącymi arbitrażu („Zasady SAA”) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w niniejszych Warunkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za 50% opłat arbitrażowych. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście, przez złożenie dokumentów, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Arbiter podejmuje decyzję na piśmie i przedstawia uzasadnienie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron. Arbiter musi przestrzegać obowiązującego prawa i każde jego orzeczenie można zaskarżyć, jeśli tego nie robi. Użytkownik i my możemy wnieść sprawę do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

24.6  Ograniczenia: UŻYTKOWNIK I MY POSTANAWIAMY, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB STRONA W POZWIE ZBIOROWYM. Arbiter nie może łączyć roszczeń innej osoby z roszczeniami Użytkownika ani też w inny sposób rozpatrywać żadnej formy pozwu zbiorowego. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na działającej indywidualnie rzecz strony starającej się o zadośćuczynienie i jedynie w zakresie koniecznym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego konkretnym roszczeniem tej strony. Jeżeli ta konkretna klauzula okaże się nieskuteczna, wówczas całość niniejszej umowy dotyczącej arbitrażu będzie nieważna i strony przyjmują do wiadomości, że wszelkie tego typu roszczenia i spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Zugu w Szwajcarii i zgodnie ze szwajcarskim prawem.

24.7 Lokalizacja: Jeżeli wymagane będzie osobiste przesłuchanie, zgodnie z ustępem 24.5 odbędzie się w Zurychu w Szwajcarii, a każde inne wymagane przesłuchanie odbędzie się w Zugu w Szwajcarii. Decyzja lub orzeczenie mogą być egzekwowane jako prawomocny wyrok przez właściwy sąd lub, jeśli ma to zastosowanie, można złożyć wniosek do sądu o zatwierdzenie wyroku arbitrażowego i nadanie mu klauzuli wykonalności.

24.8 WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KANADY: Ustęp 24.8 ma zastosowanie wyłącznie do Użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie i zawiera opis usprawnionego procesu rozstrzygania potencjalnych sporów pomiędzy Użytkownikiem a nami. Większość wątpliwości Użytkownika można rozwiązać, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@funplus.com. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozwiązać wątpliwości Użytkownika, Użytkownik i my zgadzamy się postępować zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie w celu rozwiązania wszelkich zaistniałych między nami sporów. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO USTĘPU. ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ ROZSTRZYGAĆ WIĘKSZOŚĆ SPORÓW W DRODZE WIĄŻĄCEGO INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU, A NIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB POZWÓW ZBIOROWYCH.

24.8.1 Roszczenia objęte arbitrażem: Wszelkie Spory będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu. Termin „Spór” powinien być rozumiany w najszerszym znaczeniu tego słowa. Jeżeli Użytkownik ma Spór, który nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji w okresie opisanym w klauzuli „Zawiadomienie o Sporze” poniżej, Użytkownik i my zgadzamy się, że będziemy dążyć do rozwiązania Sporu wyłącznie w drodze arbitrażu zgodnie z warunkami tego ustępu a nie w drodze postępowania sądowego, z wyłączeniem kwestii wyszczególnionych w klauzuli „Wyjątki od postępowania arbitrażowego”. Postępowanie arbitrażowe oznacza, że Spory będą rozstrzygane przez neutralnego arbitra, a nie sąd lub ławę przysięgłych. Zgoda Użytkownika na arbitraż obowiązuje również po zakończeniu dostępu do Usług przez Użytkownika lub nas.

24.8.2 Wyjątki od postępowania arbitrażowego: Użytkownik i my zgadzamy się, że następujące podstawy wystąpienia z powództwem i/lub roszczenia o zadośćuczynienie stanowią wyjątek w odniesieniu do Sporów objętych umową o arbitrażu i zostaną skierowane do postępowania sądowego we właściwym sądzie (zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy o arbitrażu). (i) wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia, ochrony lub ważności praw wynikających z własności intelektualnej, tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków towarowych lub patentów należących do Użytkownika, nas lub naszych licencjobiorców; (ii) wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa, w których strona domaga się natychmiastowego zabezpieczenia roszczeń na podstawie naglących okoliczności (np. bezpośrednie zagrożenie popełnienia przestępstwa, atak hakerski lub cyberatak); lub (iii) wniosek o publiczne zabezpieczenia roszczeń, o ile jest to dozwolone i nie może zostać uchylone przez obowiązujące prawo. Ponadto Użytkownik może zdecydować się wnieść sprawę do sądu rozstrzygającego w trybie uproszczonym, jeśli roszczenie lub Spór Użytkownika się do tego kwalifikuje zgodnie z obowiązującym prawem.

24.8.3 Prawo do rezygnacji: UŻYTKOWNIK MA PRAWO ZREZYGNOWAĆ Z WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU i ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W CIĄGU 30 DNI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE PODLEGAĆ WIĄŻĄCEMU ARBITRAŻOWI I ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM USTĘPIE, MUSI POWIADOMIĆ NAS O TYM PISEMNIE W CIĄGU 30 DNI OD DNIA, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK LUB JAKIKOLWIEK PODMIOT DZIAŁAJĄCY W JEGO IMIENIU ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ, CHYBA ŻE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PRZEWIDUJE DŁUŻSZY TERMIN NA TAKIE POWIADOMIENIE („Termin Rezygnacji”). UŻYTKOWNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z PROCEDUR ARBITRAŻU, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM USTĘPIE, WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E-MAIL NA ADRES support@funplus.com. W TEMACIE WIADOMOŚCI NALEŻY WPISAĆ „Warunki użytkowania — powiadomienie o rezygnacji”. PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZAWIERAĆ: (1) IDENTYFIKATOR GRACZA, (2) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (3) ADRES, (4) ADRES E-MAIL POWIĄZANY Z KONTEM UŻYTKOWNIKA W APP STORE LUB SKLEPIE FUNPLUS, JEŻELI UŻYTKOWNIK JE POSIADA, ORAZ (5) WYRAŹNE STWIERDZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z NAMI W DRODZE ARBITRAŻU.

Aby móc prawomocnie rozwiązać umowę o arbitrażu, musimy otrzymać powiadomienie o rezygnacji Użytkownika nie później niż 3 dni przed Terminem Rezygnacji. Użytkownik zgadza się, że musi dochodzić wszelkich roszczeń w drodze arbitrażu lub w sądzie rozstrzygającym w trybie uproszczonym, jeżeli nie otrzymamy od niego powiadomienia o rezygnacji lub otrzymamy je w terminie późniejszym niż 3 dni po upływie Terminu Rezygnacji. 

24.8.4 Zawiadomienie o Sporze: Jeżeli Użytkownik ma Spór z nami lub naszymi podmiotami stowarzyszonymi, musi wysłać nam pisemne powiadomienie na adres support@funplus.com, wpisując w temacie wiadomości: „Zawiadomienie o Sporze”. Nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu przez jedną stronę pisemnego zawiadomienia od drugiej strony („Zawiadomienie o Sporze”). Zawiadomienie o Sporze musi: (a) zawierać identyfikator gracza, pełną nazwę i informacje kontaktowe strony skarżącej; (b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie (łącznie „Wymagane informacje”). Jeżeli zawiadomienie Użytkownika nie zawiera wszystkich Wymaganych Informacji (albo wyjaśnienia, dlaczego nie można przekazać Wymaganych Informacji), wówczas Zawiadomienie o Sporze nie będzie wiążące i należy przesłać je ponownie, aby możliwe było wszczęcie postępowania arbitrażowego lub innych działań prawnych. Dzięki temu wymogowi dowiemy się, że Użytkownik ma Spór, który należy rozstrzygnąć. Zawiadomienie o Sporze wyślemy na adres rozliczeniowy lub poczty elektronicznej Użytkownika. Większość sporów jest rozwiązywana przez nasz zespół obsługi klienta, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest on w stanie rozwiązać problemu, Użytkownik będzie miał możliwość przekazania sprawy najpierw do członka naszego kierownictwa wyższego szczebla. Użytkownik i my zgadzamy się dążyć do rozstrzygania Sporów w sposób nieformalny, działając w dobrej wierze, przez okres co najmniej 60 dni po dostarczeniu skutecznego Zawiadomienia o Sporze, przed wszczęciem procedury arbitrażowej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ustępie.

24.8.5 Procedura arbitrażowa: Jeżeli Użytkownik i my nie będziemy w stanie rozwiązać Sporu w sposób nieformalny, z uwzględnieniem wyjątków opisanych w ustępie 24.8.2, Użytkownik i my zgadzamy się na ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie Sporu w drodze wiążącego arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe będzie zarządzane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. American Arbitration Association, AAA), chyba że AAA je odrzuci lub nie będzie w stanie go poprowadzić. W takiej sytuacji wybierzemy alternatywne forum arbitrażowe.

Zgadzamy się na zapłatę wszelkich kosztów wszczęcia postępowania, administracji oraz wynagrodzenia arbitra innych niż koszty, które Użytkownik musi pokryć, aby złożyć wstępny wniosek o arbitraż. Jeżeli roszczenie Użytkownika opiewa na kwotę mniejszą niż 1000 USD, zwrócimy Użytkownikowi koszty poniesione podczas składania wniosku po przedłożeniu przez Użytkownika pisemnego żądanie zwrotu kosztów oraz dowodu na niedysponowanie wystarczającymi środkami własnymi na samodzielne pokrycie tych kosztów. W sytuacji, w której Użytkownik będzie w stanie dowieść, że koszty arbitrażu są za wysokie w porównaniu z kosztami dochodzenia sądowego, pokryjemy taką część opłaty za rozpoczęcie arbitrażu, jaką arbiter uzna za konieczną, aby koszt arbitrażu nie przekraczał kosztu postępowania sądowego. W przeciwnym razie każda ze stron poniesie koszty związane z opłatami i honorariami naszych adwokatów, ekspertów, świadków oraz przygotowaniem i prezentacją dowodów podczas arbitrażu.

Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z zasadami AAA, w tym Zasadami arbitrażu konsumenckiego AAA w odniesieniu do Dodatkowych zasad AAA dotyczących wielokrotnego wszczynania postępowań (o ile mają zastosowanie), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w niniejszych Warunkach. Zasady AAA i informacje dotyczące arbitrażu i opłat są dostępne w Internecie pod adresem www.adr.org lub numerem telefonu AAA +1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim przez jednego arbitra wyznaczonego przez AAA. W przypadku roszczeń na kwotę powyżej 25 000 USD arbitraż nie będzie się wiązał z koniecznością osobistego stawienia się którejkolwiek ze stron bądź świadków, ale będzie prowadzony wyłącznie na podstawie komunikacji pisemnej, chyba że Użytkownik lub my zażądamy osobistego lub telefonicznego przesłuchania bądź arbiter postanowi, że osobiste lub telefoniczne przesłuchanie jest konieczne. W przypadku przesłuchania punktem wyjścia będzie przesłuchanie wirtualne, chyba że arbiter stwierdzi, że brak osobistego przesłuchania naruszyłby prawo którejś ze stron do uczciwego procesu. W przypadku przesłuchania osobistego odbędzie się ono w miejscu dogodnym dla każdej ze stron. Z reguły będziemy domagać się, aby takie przesłuchanie odbyło się w Nowym Jorku. Użytkownik może złożyć do arbitra wniosek o wybranie innego miejsca przesłuchania. Decyzja arbitra dotycząca wyboru miejsca przesłuchania jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik zgadza się, że w przypadku osobistego przesłuchania my lub którykolwiek z naszych pracowników lub podmiotów stowarzyszonych, który znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych i który bierze udział w przesłuchaniu, może uczestniczyć w takim przesłuchaniu telefonicznie lub w ramach rozmowy wideo i nie musi stawiać się osobiście.

Każde postępowanie arbitrażowe będzie poufne i ani Użytkownik ani my nie możemy ujawniać istnienia, treści ani wyniku arbitrażu, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo lub w celu wykonania orzeczenia arbitrażowego. Zatwierdzenia orzeczenia arbitrażowego może dokonać dowolny właściwy sąd.

Z reguły informacje wysyłane przed przesłuchaniem będą ograniczać się do niezastrzeżonych dokumentów bezpośrednio powiązanych ze Sporem. O ile arbiter nie postanowi, że dodatkowa forma wymiany informacji jest niezbędna do zapewnienia uczciwego procesu, dokumenty te będą ograniczały się do danych Użytkownika związanych z grą i zakupami w aplikacji oraz komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a nami bezpośrednio związanej z tymi danymi. Wszelkie kwestie dotyczące wzajemnego ujawniania materiału dowodowego, trafności bądź zakresu tych informacji będą ustalane przez arbitra, a decyzja arbitra będzie rozstrzygająca.

Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń, tak częściowe, jak i końcowe, jedynie na rzecz Użytkownika i jedynie w zakresie koniecznym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego konkretnym indywidualnym roszczeniem Użytkownika bez wpływu na innych naszych klientów, a wszelkie tymczasowe środki zalecone przez arbitra mogą być egzekwowane przez każdy właściwy sąd. Arbiter podejmuje decyzję na piśmie i przedstawia uzasadnienie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie zabrania Użytkownikowi wystąpienia do sądu z wnioskiem o publiczne zabezpieczenie roszczeń poza arbitrażem zgodnie z niniejszymi Warunkami i żaden tego typu wniosek nie zostanie uznany za niezgodny z umową o arbitrażu ani zrzeczenie się prawa do dochodzenia indywidualnych roszczeń w drodze arbitrażu. Użytkownik i my zgadzamy się, że wszelkie działania mające na celu uzyskanie publicznego zabezpieczenia roszczeń zostaną podjęte po zakończeniu arbitrażu wszelkich podlegających arbitrażowi Roszczeń, środków prawnych lub podstaw powództwa, a ich wykonanie będzie zawieszone do czasu uzyskania wyniku arbitrażu zgodnie z ustępem 3 amerykańskiej federalnej ustawy arbitrażowej (Federal Arbitration Act).

24.8.6 Zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych: Dodatkowo UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE KAŻDE POSTĘPOWANIE, ARBITRAŻOWE LUB SĄDOWE, BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE W RAMACH POWÓDZTWA ZBIOROWEGO, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ZWIĄZKU Z ZABEZPIECZENIEM ROSZCZEŃ, JAK TO ZOSTAŁO OPISANE PONIŻEJ I W NINIEJSZYM USTĘPIE. Na wniosek jednej lub więcej zainteresowanych stron oraz po zapewnieniu wszystkim innym stronom możliwości bycia wysłuchanym, arbiter może według własnego uznania koordynować więcej niż jedno postępowanie arbitrażowe wszczynane zgodnie z niniejszą umową o arbitrażu w celu zapewnienia skutecznego procesu wzajemnego ujawniania materiału dowodowego i uniknięcia niespójnych wyroków. W celu zachowania jasności, każde takie działanie koordynujące będzie ograniczać się wyłącznie do aktualnie trwających postępowań arbitrażowych wszczętych zgodnie z niniejszą umową o arbitrażu, a arbiter nie może rozpatrywać pozwów zbiorowych. Obie strony zachowują prawo do zażądania indywidualnego przesłuchania.

Jeżeli sąd lub arbiter postanowi, że w działaniach pomiędzy Użytkownikiem a nami to zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych jest nieważne, niniejsza umowa o arbitrażu nie będzie miała zastosowania do Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z umowy o arbitrażu w sposób określony powyżej, zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych nie będzie miało zastosowania do Użytkownika. Ani Użytkownik, ani żaden inny klient nie może być przedstawicielem lub stroną pozwu zbiorowego ani w inny sposób występować w pozwie zbiorowym, jeżeli nie spełnił wymogów procedury rezygnacji, o której mowa powyżej.

24.8.7  Zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych: JEŻELI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU SPÓR BĘDZIE ROZSTRZYGANY W SĄDZIE, A NIE W DRODZE ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK I MY MOŻEMY ZRZEC SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

25. OGÓLNE 

Niniejsze Warunki i wszelkie dokumenty włączone przez odniesienie stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze warunki ustalone między nami w odniesieniu do tych kwestii. Ograniczenia, wyłączenia i restrykcje zawarte w niniejszych Warunkach przechodzą na korzyść naszych licencjodawców, następców i cesjonariuszy. Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku angielskim i mogą być tłumaczone na inne języki. Angielska wersja niniejszych Warunków ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności lub niezgodności z innymi wersjami językowymi Gier bądź konieczności dalszych wyjaśnień. Nagłówki w niniejszych Warunkach mają na celu jedynie ułatwienie odniesienia i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji lub wykładni Warunków. Jeżeli nie uda nam się wyegzekwować któregoś z postanowień niniejszych Warunków, nie uniemożliwi nam to wyegzekwowania tego postanowienia (lub innego podobnego postanowienia) w późniejszym okresie. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne, zgadzamy się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy prawnej intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Możemy przenieść całość lub część naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, pod warunkiem, że podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków nie zostaną naruszone. Ponieważ niniejsze Warunki mają zastosowanie bezpośrednio do Użytkownika, Użytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Osoba niebędąca stroną niniejszych Warunków nie ma prawa do egzekwowania jakichkolwiek ich postanowień.  Niniejsze Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu. Użytkownik i my zgadzamy się, że sądami właściwymi do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających w związku niniejszymi Warunkami, Grami i Usługami są szwajcarskie sądy.  

26. POWIADOMIENIA

Użytkownik będzie otrzymywać od nas wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia push, alerty i inne wiadomości związane z naszymi Grami i Usługami, np. ulepszeniami, ofertami, produktami, wydarzeniami i innymi promocjami. Po pobraniu naszych Gier w zależności od urządzenia Użytkownik może zostać poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie powiadomień push/alertów. W przypadku ich odrzucenia Użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych powiadomień push/alertów. W przypadku akceptacji powiadomienia push/alerty będą wysyłane automatycznie. Jeżeli Użytkownik nie chce już otrzymywać powiadomień push/alertów dotyczących naszych Gier, może z nich zrezygnować, zmieniając ustawienia w swoim urządzeniu. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania innych rodzajów wiadomości lub komunikatów, takich jak wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe itp., postępując zgodnie z konkretnymi instrukcjami dotyczącymi tego typu wiadomości bądź wysyłając do nas wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres support@funplus.com.

27. SIŁA WYŻSZA

Siła wyższa oznacza jakąkolwiek przyczynę lub zdarzenie poza rozsądną kontrolą strony dotkniętej, w tym bez ograniczeń wojnę, wojnę domową, konflikt zbrojny lub atak terrorystyczny, skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne, pandemię, strajki, działania cywilne, niedostępność internetu, nieplanowany hosting i konserwację systemów, utratę zasilania i danych zdarzenia losowe. Nie będziemy zobowiązani do wykonania naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków w zakresie, w jakim nie będziemy mogli tego zrobić z powodu działania siły wyższej. Realizacja niniejszych Warunków może zostać wstrzymana na czas trwania zdarzenia siły wyższej oraz na okres następujący po zakończeniu trwania takiego zdarzenia, który jest nam potrzebny do tego, abyśmy ponownie mogli wywiązywać się z naszych zobowiązań. Na czas trwania zdarzenia siły wyższej nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone w tym zakresie. Jeśli taka siła wyższa trwa nieprzerwanie przez okres przekraczający cztery miesiące, możemy natychmiast cofnąć dostęp do odpowiednich Gier, Przedmiotów Wirtualnych lub Usług po doręczeniu Użytkownikowi powiadomienia.

© 2023 FunPlus International AG.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Poprzedni Warunki korzystania z FunPlus