VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Senast uppdaterad: 1 februari 2023

Dessa Villkor för tjänsten, tillsammans med vår DENNA INTEGRITETSPOLICY FÖR SPELARE samt alla tilläggsvillkor och andra dokument som hänvisas till i dessa villkor (Villkor) reglerar din användning, köp (i spel) och nedladdning av våra Spel, virtuella föremål, användargenererat innehåll (UGC), webbplatser, butik och relaterade tjänster som görs tillgängliga från tid till annan, om vi inte uttryckligen anger annat (kollektivt: Tjänster).

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. Dessa Villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss.  Genom att komma åt eller använda någon av Tjänsterna accepterar och godkänner du dessa Villkor.  Om du inte godkänner dessa Villkor ber vi dig att inte gå in på, köpa eller använda våra Tjänster.

Spel inbegriper alla spel som utvecklats och/eller gjorts tillgängliga av oss, oavsett om de finns nu eller i framtiden.

1. OM DIG

1.1 Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att du är minst 18 år eller, om du är yngre än 18 år, att du har läst igenom dessa Villkor tillsammans med dina föräldrar eller vårdnadshavare och att de har samtyckt till dessa Villkor å dina vägnar och därmed tar fullt ansvar för att du följer dem. Om vi informeras av en förälder/vårdnadshavare om att deras barn har lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder när de registrerar sig för våra spel eller tjänster, kommer vi att stoppa kontot (enligt definitionen nedan) förutsatt att vi har information som gör oss övertygade om att den rapporterande personen verkligen är förälder eller vårdnadshavare för barnet i fråga. Du intygar också att du har uppnått minst den lägsta åldern för att samtycka till databehandling enligt lagstiftningen i din jurisdiktion (t.ex. 13 år i USA och 16 år i vissa EU-jurisdiktioner) och att du inte är förhindrad från att få tillgång till tjänsterna enligt tillämplig lag.

1.2 En sammanfattning av dessa villkor, särskilt skriven för ungdomar, finns här.  

1.3 Om du får tillgång till våra tjänster via en plattform eller webbplats från en tredje part kan det krävas att du följer deras policyer utöver dessa villkor.

2. VILKA VI ÄR

2.1 Vi är FunPlus International AG. Detta är ett företag registrerat i Schweiz med adress Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz och handelsregisternummer CHE-406.512.803. 

2.2 Du kan kontakta oss på support@funplus.com.

3. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan, till exempel för att säkerställa att vi efterlever tillämpliga lagar eller för att återspegla eventuella ändringar vi gör i Tjänsterna eller annat. De uppdaterade villkoren kommer att läggas ut på vår webbplats. Vi kan också komma att tillhandahålla ytterligare meddelanden, t.ex. meddelanden i våra tjänster, om eventuella väsentliga ändringar av dessa villkor. Du ansvarar för att kontrollera dessa Villkor regelbundet innan du använder någon av våra Tjänster. Om du efter ändringsdatumet fortsätter att använda våra Tjänster kommer detta att betraktas som ett godkännande från din sida av de ändrade Villkoren.

4. KONTO

4.1 För att använda vissa av våra tjänster kan du behöva skapa ett konto hos oss och/eller hos tredjepartsplattformen eller webbplatsoperatören, t.ex. Apple eller Google (konto). För att skapa ett konto måste du tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information om dig själv på kontoregistreringssidan och hålla den informationen uppdaterad. Du får inte dela ditt konto med andra och är ensam ansvarig för att hålla kontots inloggningsuppgifter hemliga. Du är ansvarig för all aktivitet som är kopplad till ditt Konto. Vi kan Stoppa ditt konto eller permanent ta bort innehåll eller virtuella föremål från någon av våra Tjänster efter vårt eget gottfinnande om vi har rimliga skäl att tro att du har brutit mot något av dessa Villkor. Hänvisningar till att ”Stoppa” ett konto inkluderar att tillfälligt eller permanent inaktivera, spärra, blockera eller mjuta ett konto. Om ditt konto är mjutat kan du fortsätta att spela men kommer inte att kunna använda gratis textchatt under den aktuella mjutningsperioden. Om ditt konto inaktiveras eller förbjuds kommer du inte att kunna få tillgång till ditt konto och alla licenser som tidigare beviljats dig för att använda våra spel och tjänster kommer att återkallas antingen tillfälligt eller permanent. DETTA INNEBÄR ATT DU KOMMER ATT BLI AV MED DITT KONTO, DINA KARAKTÄRER OCH ALLA EVENTUELLA FÖREMÅL OCH VALUTA I SPELET. Vi är inte skyldiga att kompensera dig för eventuella förluster som uppstår till följd av att ditt konto inaktiveras eller förbjuds. Mer information om när vi kan stoppa ditt konto finns i avsnitt 4.2 nedan.

4.2  Om vi rimligen anser att: (i) dessa villkor har eller kan ha brutits eller kan sannolikt brytas; och/eller (ii) du har begått bedräglig, olaglig eller missbrukande verksamhet, inklusive brott eller misstänkt brott mot uppförandereglerna i avsnitt 8 i dessa villkor; och/eller (iii) det är nödvändigt för att förhindra eller stoppa skada, inklusive men inte begränsat till skada på oss, våra spel eller tjänster, andra spelare eller allmänheten, kan vi när som helst efter eget gottfinnande göra detta: (i) stoppa (enligt definitionen) något eller några av dina konton, (ii) begränsa tillgången till innehållsöverföring eller andra funktioner i våra spel eller tjänster och/eller (iii) begränsa tillgången till eller radera virtuella föremål eller något som förvärvats med hjälp av virtuella föremål. Dessa åtgärder kan leda till förlust av riktiga pengar som betalats i förbjudna transaktioner, såsom “kontohandel”.

4.3  Om vi vidtar någon av åtgärderna ovan kan du senaste sex månader efter besluten som fattats eller åtgärderna som vidtagits inom ramen för avsnitt 4.2 skicka in en ”begäran om omprövning” genom att klicka på den här länken. Alla begäranden om omprövning hanteras av oss efter vårt eget rimliga gottfinnande.

4.4 VI GARANTERAR INGET FORTLÖPANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV SPEL ELLER TJÄNSTER ELLER ATT INNEHÅLL ALLTID KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGT, PÅ ALLA PLATSER ELLER VID EN VISS TIDPUNKT, ELLER ATT VI FORTSÄTTER ATT ERBJUDA SÅDANA SPEL, TJÄNSTER OCH INNEHÅLL UNDER EN VISS TIDSPERIOD. GENOM RIMLIGT VARSEL TILL DIG (OCH UTAN SPECIFIK ORSAK) KAN VI AVSLUTA ETT KONTO OCH I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER DU ATT DU INTE HAR RÄTT TILL NÅGON ÅTERBETALNING FÖR BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED KONTOT.

5. RADERING OCH ÅTERSTÄLLNING AV DITT KONTO

5.1 Om du vill ta bort ditt konto permanent kan du när som helst på din profil i Spelet begära att ditt konto ska raderas.

5.2 När du begär att ditt konto ska raderas måste du först svara på två frågor för att identifiera dig som den sanna kontoägaren. Svaren gör det möjligt för oss att verifiera din kontoinformation. Därefter kommer borttagningsprocessen automatiskt att påbörjas, med förbehåll för en ångerperiod på 15 dagar, innan kontot inklusive dess föremål och innehåll automatiskt raderas fullständigt och oåterkalleligt. Medan raderingsprocessen pågår, under ångerperioden, kommer ditt konto att inaktiveras och innehållet som är kopplat till kontot kommer inte längre att vara tillgängligt för dig utan kommer att vara fortsatt synligt för andra användare tills ångerperioden löpt ut. Under ångerperioden kommer du att ha möjlighet att återkalla din begäran om radering genom att skicka ett meddelande till oss via spelportalen eller till support@funplus.comOm du inte återkallar ditt konto inom ångerperioden kommer ditt konto, vid utgången av ångerperioden, automatiskt att raderas oåterkalleligt, fullständigt och permanent, inklusive alla köpta föremål och annat tillhörande innehåll på ditt konto.Efter borttagningen av ditt konto och tillhörande innehåll kan det ta oss upp till ytterligare 30 dagar att ta bort det från säkerhetskopior och system för katastrofåterställning.

5.3 Ditt konto och allt innehåll som är kopplat till ditt konto får inte raderas permanent om radering skulle begränsa vår möjlighet att: (i) utreda eller identifiera olaglig verksamhet eller överträdelser av våra villkor och policyer (till exempel för att identifiera eller utreda missbruk av våra tjänster), (ii) skydda våra tjänsters och användares säkerhet och trygghet, (iii) uppfylla en rättslig förpliktelse, till exempel bevarande av bevis, eller (iv) uppfylla en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet, brottsbekämpande myndigheter eller en statlig myndighet.

5.4 Om du själv har påbörjat raderingen eller inaktiveringen av ditt konto (förutsatt att ditt konto inte har raderats eller inaktiverats av oss på grund av att du inte efterlever dessa Villkor) kommer du att, fram till ångerperiodens utgångsdatum (dvs. 15 kalenderdagar från din begäran om radering), kunna återställa eller återaktivera ditt konto genom att kontakta vår kundtjänst via spelportalen eller via e-post: support@funplus.com. Efter en sådan begäran måste du svara på två frågor för att identifiera dig som den sanna kontoägaren. Svaren gör det möjligt för oss att verifiera dig som legitim kontoägare, återställa ditt konto och avbryta raderingsprocessen.

6. LICENS 

Våra Tjänster, Spel, konton, Virtuella föremål och allt relaterat material (inklusive och utan begränsning programvara, kod, information, innehåll, data, text, karaktärer, musik, ljud, videor) som gjorts tillgängliga av oss eller för vår räkning såväl som all relaterad upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till sådana Tjänster, Spel, Virtuella föremål och material (tillsammans Innehåll) licensieras, och säljs inte, till dig under dessa Villkor. Med förbehåll för din strikta efterlevnad av dessa Villkor ger vi dig en begränsad, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar och icke-exklusiv licens att använda vårt Innehåll för personligt och icke-kommersiellt bruk.  Om du bryter mot något av dessa villkor kan vi omedelbart säga upp eller upphäva denna licens. Du tillstår att alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i Innehållet är och kommer att förbli vår egendom och att du inte kommer att ha något ägarskap, någon titel eller något annat äganderättsintresse i eller till Innehållet, oavsett om du ”förtjänat” eller ”köpt” sådant Innehåll.

7. DINA JURIDISKA SKYLDIGHETER OCH LÖFTEN TILL OSS 

7.1  Du bekräftar att:

7.1.1 all information och alla uppgifter som du tillhandahåller är sann, korrekt och uppdaterad.  Rättigheterna du beviljas enligt dessa Villkor är strikt personliga och du får inte tillgängliggöra tjänsterna eller ditt lösenord för någon annan; och

7.1.2 du kommer att följa reglerna för användning av Tjänsterna och/eller Virtuella föremål som anges i Avsnitt 7 till 10 samt alla andra förbehåll som anges på andra ställen i dessa Villkor.

7.2  Du samtycker till att kompensera oss om vi betalar skadestånd eller ådrar oss andra förluster eller kostnader (inklusive advokatkostnader) med anledning av ett anspråk från en tredje part om att din användning av tjänsterna (eller någon del av dem) bryter mot dessa villkor eller strider mot andra lagar och förordningar eller tredje parts rättigheter.

7.3 Om vi vidtar rättsliga åtgärder mot dig för utebliven betalning eller något annat brott mot dessa villkor och en domstol ger oss rätt, är du ansvarig för alla kostnader som tillåts av domstolarna. 

8. UPPFÖRANDEREGLER OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA 

8.1 Du samtycker till att när du använder tjänsterna (inklusive skapandet av UGC) kommer du inte att:

8.1.1 använda eller tillåta användningen av Tjänsterna för något ändamål eller aktiviteter som är olagliga, olovliga eller strider mot dessa Villkor;

8.1.2 på något sätt reproducera, distribuera, offentligt visa eller utföra, översätta, modifiera, anpassa, skapa, härleda verk från, dekonstruera, omvända, dekompilera eller demontera Tjänsterna, källkoden i Tjänsterna eller någon del därav;

8.1.3 sälja, hyra, leasa, dela eller ge åtkomst till ditt konto, alternativt komma åt eller försöka få åtkomst till andra användares konton, samt göra intrång i eller försöka göra intrång i säkerhetsåtgärder relaterade till Tjänsterna;

8.1.4 delta i någon form av beteende som vi anser vara olämpligt och störande eller som strider mot Tjänsternas ton och beskaffenhet;

8.1.5 vid förekomst av användargenererat innehåll eller någon form av online gemenskap, trakassera, hota, skämma ut, spamma eller agera på annat för individen oönskat sätt, Som att upprepade gånger skicka oönskade meddelanden eller göra personliga angrepp eller uttalanden om ras, sexuell läggning eller religion; organisera eller delta i någon aktivitet eller grupp som är skadlig, kränkande, stötande, obscen, hotfull, trakasserande, vulgär, sexuellt stötande (inklusive nakenhet och alla former av olämplig exponering), ärekränkande, kränkande av personlig integritet eller som uppmuntrar beteende som skulle stå i strid med någon lag, alternativt som enligt en resonlig persons omdöme skulle anses vara stötande och/eller olämpligt;

8.1.6 använda kränkande, stötande eller ärekränkande skärmnamn och/eller fiktiva karaktärer, oavsett om de skapats genom Tjänster eller via tredjepartsenheter anslutna till våra Tjänster;

8.1.7 utge dig för att vara någon annan person eller ge sken av att du är anställd eller representerar oss eller någon av våra partner eller dotterbolag;

8.1.8 främja, uppmuntra eller delta i någon aktivitet som involverar hackning, cracking, nätfiske, utnyttjande av exploatering eller fusk och/eller distribution av förfalskad programvara och/eller förfalskade eller legitima Virtuella föremål;

8.1.9 ladda upp filer som innehåller virus, trojan, mask, spionprogram, tidsinställda bomber, skadad data eller andra datorprogram som skulle kunna skada, hindra eller störa någon av Tjänsterna;

8.1.10 göra olämpliga eller falska anmälningar till oss;

8.1.11 använda våra tjänster för att bygga en tjänst eller ett spel som kan konkurrera med våra tjänster eller hjälpa en annan person att bygga en tjänst eller ett spel som konkurrerar med våra tjänster;

8.1.12 undersöka, granska eller testa sårbarheten hos våra tjänster, eller kringgå eller bryta mot våra Tjänsters säkerhets- och autentiseringsåtgärder;

8.1.13 missbruka support- eller klagomålsknappar i spelet eller göra falska anmälningar till oss;

8.1.14 använda någon robot, spindel, webbplatssökning/hämtningsapplikation eller annan manuell eller automatisk enhet eller process i syfte att erhålla, indexera, utvinna data eller på något sätt reproducera eller kringgå innehållet, navigeringsstrukturen eller presentationen av våra Tjänster; och

8.1.15 sälja, köpa, byta eller på annat sätt överföra eller erbjuda att överföra ditt konto, all personlig tillgång till våra Tjänster eller innehåll som är kopplat till ditt konto, inklusive Virtuella föremål, antingen inom våra Tjänster eller på en tredje parts webbplats, alternativt i samband med någon transaktion utanför spelet.

8.2  I den utsträckning som Tjänsternas funktionalitet tillåter kommer du inte att publicera eller kommunicera någon persons personliga information från den verkliga världen när du använder Tjänsterna eller via chattrum eller forum.  

8.3  Vi förbehåller oss rätten att komma åt, övervaka och/eller registrera all onlineaktivitet inom tjänsterna och du ger oss ditt uttryckliga samtycke till att komma åt och registrera dina aktiviteter.

8.4 Eventuella brott mot ovanstående uppföranderegler fastslås under alla omständigheter av oss, efter eget gottfinnande och på lämpligt sätt.

9. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL (UGC) 

9.1 Användargenererat innehåll(UGC) inbegriper all form av innehåll som genereras av en användare av Tjänsterna (inklusive kommentarer, förslag, idéer, grafik, text, bilder, video, information och meddelanden) som kommuniceras, publiceras, laddas upp eller skickas av användare i eller i samband med Tjänsterna. Våra Tjänster kan innehålla sociala element som tillåter spelare att komma i kontakt med och chatta med andra spelare. Meddelanden som skickas spelare emellan, oavsett om det är privata meddelanden i spelet eller offentliga forum, ingår i denna definition av UGC.

9.2 Genom att skicka in någon form av UGC uttrycker samtycker du till att du ger oss en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar, underlicenserbar, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, modifiera, kopiera, skapa härledda verk av, offentligt utföra, offentligt visa, om formatera, översätta, göra utdrag (helt eller delvis), publicera och distribuera dylikt UGC för alla ändamål, inklusive att göra sådant UGC tillgängligt för tredje part, förutsatt att DENNA INTEGRITETSPOLICY FÖR SPELARE inte hindrar oss från att använda UGC.  Du samtycker till att avsäga dig alla moraliska rättigheter i den utsträckning det är tillåtet enligt lag och att du inte kommer att återkalla inlämningen eller försöka ta ut en avgift för användningen.  Vidare garanterar och företräder du att du är den enda ägaren av upphovsrätten och de immateriella rättigheterna i förhållande till inlämningen och att inlämningen inte på något sätt bryter mot någon annan persons eller entitets rättigheter.

9.3 Vi, eller tredje parter som har anlitats av oss, kan övervaka och/eller moderera UGC men vi lämnar inga garantier för korrektheten, kvaliteten eller integriteten i något UGC som publiceras via spelet eller någon del av Tjänsterna. Genom att använda våra Tjänster tillstår och accepterar du att du kan komma att exponeras för material som du finner kränkande eller stötande. Vi stöder inte något UGC som publiceras i Tjänsterna och vi garanterar inte heller dess sanningsenlighet eller korrekthet. Om någon bryter mot dessa Villkor eller missbrukar Tjänsterna ser vi gärna att du anmäler detta genom att kontakta oss på support@funplus.com. Vi kommer att granska anmälan och kan, efter eget gottfinnande, vidta åtgärder mot alla som bryter mot Villkoren, till exempel genom att återkalla eller stänga av tillgången till vissa eller alla våra Tjänster samt avsluta eller stänga av deras konto. Vi kan också vidta sådana åtgärder, efter eget gottfinnande, i fallet med alla som medvetet gör en falsk anmälan i ond tro.

9.4 Vi förbehåller oss rätten att ta bort och permanent radera UGC från våra Tjänster med eller utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att avslöja din identitet för tredje part som med goda skäl hävdar att något av ditt UGC gör intrång i dennes immateriella rättigheter eller integritet. Vi kommer också på begäran att avslöja ditt UGC till tredje part och statliga myndigheter i de fall vi är juridiskt skyldiga att göra det.

10. VIRTUELLA OBJEKT

Vi använder termen virtuella objekt för att beteckna rättigheter som vi ger dig för att få tillgång till eller använda vissa funktioner som vi kan göra tillgängliga i våra tjänster. Exempel kan vara tillgång till digitalt eller upplåsbart innehåll, ytterligare eller förbättrad funktionalitet (inklusive flerspelartjänster), virtuella tillgångar, prestationer i spelet samt virtuella poäng, mynt och valutor.  När du registrerar dig eller betalar för virtuella objekt ger vi dig en personlig, begränsad, icke-överlåtbar, icke-sublicerbar, oåterkallelig och icke-exklusiv licens för att få tillgång till de valda virtuella objekten. Virtuella objekt har inget monetärt värde och inget värde utanför våra tjänster. Du kan inte sälja, byta eller överföra virtuella objekt eller byta dem mot kontanter.  Alla betalningar som du gör för tillgång till virtuella objekt är inte återbetalningsbara om inte annat anges efter vårt eget gottfinnande.

11. PRIS, BETALNING OCH SKATT 

11.1 Vi strävar efter att se till att prissättningen av våra tjänster (inklusive virtuella föremål, spel och andra varor och tjänster som finns tillgängliga i vår butik) alltid är korrekt. Det kan dock hända att spel- och webbsidorna inte alltid återspeglar de korrekta uppgifterna vid den tidpunkt då du gör din beställning.  Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan förvarning när som helst innan avtalet ingås. Vi kan inte bekräfta priset på en vara förrän din beställning har godkänts.  Om du är bosatt i Europeiska unionen kommer vi att ta ut moms eller tillämplig omsättningsskatt på köp enligt lagens krav, och du samtycker till att tillhandahålla den information som vi rimligen behöver för att fastställa den tillämpliga momsen eller omsättningsskattesatsen.  

11.2 Alla kredit- och betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivaren. Om utfärdaren av ditt betalkort vägrar att godkänna betalningen till oss kommer din beställning inte att accepteras och vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser.

11.3 Detta är ditt ansvar och du måste efterleva de villkor som gäller för den betalningsmetod du valt, så som de utformats av betalningsleverantören. Vi kan lägga till eller ta bort betalningsmetoder i samband med våra tjänster efter eget gottfinnande och utan att meddela dig.

11.4 Vissa tjänster kanske är tillgängliga för användare via en prenumeration som förnyas automatiskt (en ”prenumerationstjänst”). Om du väljer att registrera dig för en prenumerationstjänst tillhandahålls du prenumerationsspecifika villkor som beskriver om och när din prenumeration förnyas automatiskt, under vilken tidsperiod, till vilken kostnad och hur du gör för att säga upp prenumerationen. Under prenumerationstjänsten fortsätter ditt konto att debiteras regelbundet för prenumerationstjänsten tills du säger upp prenumerationen. När du registrerar dig för en prenumerationstjänst måste du ange information om önskad betalningsmetod. Informationen du anger måste vara fullständig och korrekt och du ansvarar för att se till att den är uppdaterad. Om du inte gör det kan det leda till att din åtkomst till prenumerationstjänsten stängs av eller sägs upp. Du ger uttryckligen oss och/eller våra externa betalningsleverantörer tillstånd att samla in lämpliga avgifter för alla prenumerationstjänster genom automatisk debitering från din valda betalningsmetod. Inom 24 timmar innan din initiala prenumerationsperiod löper ut, och igen inom 24 timmar före slutet på någon efterföljande prenumerationsperiod, kommer din prenumeration att förnyas automatiskt, till det prenumerationspris och den tidsperiod du godkänt när du påbörjade prenumerationen, och alltid med förbehåll för eventuella uppdateringar i prissättningen och tjänsterna som utfärdas av oss från tid till annan. Oförbrukade delar av gratisperioder förverkas vid köp av en prenumerationstjänst. Såvida inget annat anges ska alla avgifter för prenumerationstjänster betalas i förväg och kommer att faktureras automatiskt i början av den månatliga eller årliga prenumerationen, i förekommande fall. Alla köp av prenumerationstjänster är slutliga och ej återbetalningsbara, förutom om vi beslutar om annat.

11.5 Om du inte betalar avgifterna för dina prenumerationstjänster kan vi vidta rimliga åtgärder för att underrätta dig och lösa problemet enligt avsnitt 23 i villkoren nedan. Vi förbehåller oss däremot rätten att inaktivera, stänga av eller säga upp din åtkomst till prenumerationstjänsterna, och att göra det utan föregående meddelande.

11.6 Du kan hantera prenumerationer och stänga av automatisk förnyelse av prenumerationer i dina kontoinställningar, enligt beskrivningen i våra vanliga frågor (FAQ) om hur man säger upp en prenumeration. Om du inte vill att prenumerationen ska förnyas automatiskt, eller om du vill ändra eller säga upp prenumerationen, måste du logga in på ditt konto och följa anvisningarna för att hantera eller säga upp prenumerationen (det räcker inte att ta bort kontot för att säga upp prenumerationen). Du kan förhindra att en prenumeration förnyas när som helst, minst 24 timmar innan aktuell prenumerationsperiod avslutas. Om du säger upp prenumerationen kan du fortsätta använda den uppsagda prenumerationstjänsten till aktuell prenumerationsperiod avslutas. Prenumerationen förnyas sedan inte när aktuell period löper ut. Om du har en gratis provperiod pausas provtjänsterna och du har inte längre tillgång till dem när du säger upp prenumerationstjänsten.

12. AVTAL

Alla ordar ska godkännas av oss och beror på tjänsternas tillgänglighet. Efter att du har lagt en order får du e-post eller ett meddelande från oss eller tredjepartsleverantören som bekräftar att vi har tagit emot din order. Där anges vad du har beställt, kostnaden (inklusive moms), information om porto, förpackning och leverans om det rör sig om en fysisk produkt samt information om fakturering och annullering. Om ordern inte har slutförts korrekt informeras du om varför. Observera att detta bekräftelsemeddelande inte innebär att din order har godkänts. Din order utgör endast ett erbjudande till oss om att köpa tjänsterna. Alla ordrar måste godkännas av oss. När vi tillgängliggör Tjänsterna, t.ex. i form av nedladdning, representerar detta vårt juridiska godkännande av erbjudandet du gjort om att köpa Tjänsterna och avtalet oss emellan kommer då att utformas (och vi eller tredje parts plattform eller tjänsteleverantör kommer att debitera ditt konto).

13. AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING   

Vi vill ge dig bästa möjliga service. Vi hoppas att du är nöjd med våra spel, virtuella föremål och tjänster. Om du däremot ändrar dig gäller annulleringspolicyn nedan.

13.1  Avbokningspolicy

13.1.1 Du har rätt att annullera din order och dra dig ur avtalet mellan dig och oss (avtalet), utan att ange någon anledning, och få en fullständig återbetalning inom 14 dagar från dagen du lade ordern (annulleringsperioden). Om du däremot laddar ned, strömmar eller bereder dig åtkomst till virtuella föremål, digitala spel, digitala tjänster, online spel och/eller onlinetjänster förlorar du omedelbart annulleringsrätten när nedladdningen, strömningen eller användningen av sådana virtuella föremål, spel och/eller tjänster har slutförts, på grund av dessa tjänsters beskaffenhet.

13.1.2 Detta innebär att om du laddar ner, streamar eller får tillgång till virtuella föremål, digitala/online-spel och/eller tjänster direkt, bekräftar du att du därför inte längre har rätt att avbryta dem.

13.1.3 Om du vill utöva dina rättigheter enligt uppsägningstiden, skicka ett e-postmeddelande till support@funplus.com och den virtuella varan, de digitala/online-spelen och/eller tjänsterna kommer att tas bort från ditt konto och alla betalda pengar kommer att återbetalas.

13.2  Din återbetalning efter avbokning

13.2.1 Vi kommer att ge dig en fullständig återbetalning av kostnaden för den beställning, eller del av beställningen som du avbokar inom 14 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande om att du vill utöva din avbokningsrätt som beskrivs ovan. Vi kommer att genomföra denna återbetalning genom att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen.  Om vi ger dig en återbetalning kommer du inte längre att ha tillgång till den virtuella varan, de digitala/online-spel och/eller tjänster som återbetalningen avser.

13.2.2 Med undantag för vad som anges ovan eller vad som annars krävs enligt lag är alla köp av tjänster och inlösen av virtuella föremål som görs via vår nätbutik slutgiltiga och ej återbetalningsbara, såvida inte vi beslutar om annat. I synnerhet betalar vi inte tillbaka några belopp som har betalats via vår nätbutik om (i) du har fallit offer för bedrägerier i ett spel (vi försöker däremot hjälpa dig att få tillbaka ditt konto), (ii) ditt konto har sagts upp eller stängts av på grund av att du har brutit mot dessa villkor, (iii) du har använt otillåten programvara för att bereda dig åtkomst till våra spel och tjänster, (iv) vi slutar erbjuda några av de virtuella föremålen, spelen eller tjänsterna oavsett anledning eller (v) du väljer att säga upp ditt konto. För alla köp av tjänster och inlösen av virtuella föremål som görs av dig via tredjepartsleverantörer såsom Apple och Google är det dessa tredjepartsleverantörers återbetalningspolicyer som gäller för ditt köp.

13.2.3 Om du är under 18 år eller under myndighetsåldern i ditt jurisdiktionsområde måste du se till att du har dina föräldrars eller vårdnadshavares uttryckliga godkännande innan du gör ett köp. Föräldrar och vårdnadshavare: vi rekommenderar att ni ställer in lämpliga standardbetalningsinställningar för våra tjänster för att se till att ert uttryckliga godkännande krävs (till exempel genom att ett kontolösenord anges) för alla transaktioner.

14. TILLGÄNGLIGHET OCH FUNKTIONALITET

14.1  Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet virtuella föremål som du kan köpa under en viss period.  Virtuella föremål får endast köpas och användas av spelare i jurisdiktioner där sådan verksamhet är tillåten enligt gällande lag. Virtuella föremål får endast köpas från oss eller våra representanter genom spelen eller på annat sätt uttryckligen godkänt.  Vi förbehåller oss rätten att avvisa varje begäran om att köpa virtuella föremål av någon anledning.

14.2  Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att spelen och tjänsterna fungerar och för att åtgärda eventuella fel så snabbt som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att modifiera (inklusive genom regelbundna uppdateringar) våra spel och tjänster och vi kan behöva tillfälligt stänga av ett spel eller en viss tjänst utan föregående meddelande på grund av reparation, underhåll, förbättring, säkerhet eller annan anledning. I sådana fall gör vi vårt bästa för att se till att avstängningen blir så kortvarig som möjligt. Vi tar inget ansvar för sådana tillfälliga avstängningar, avbrott eller fel som orsakas av omständigheter utom vår rimliga kontroll.

14.3  Vi kan inte garantera att våra spel eller någon del av våra tjänster kommer att fungera på eller vara kompatibla med eller kunna nås på vissa enheter, plattformar, operativsystem eller utrustning, eller i samband med viss programvara eller anslutningstjänster som inte godkänts av oss. Vi tar inte ansvar för sådan utrustning, programvara eller tjänster. Vi garanterar inte heller att våra tjänster kan nås på alla geografiska platser.

15. ÅTERBETALNING 

Vi kan avbryta en betalning och göra en återbetalning till dig, inklusive eventuella transaktionsavgifter hos betalningsleverantörer, om vi har anledning att tro att något köp är ofullständigt eller att köpet har gjorts, eller vi misstänker att det har gjorts, på ett bedrägligt sätt eller i ond tro.

16. BETALNINGSMETODER

De betalningsmetoder som accepteras av oss är de metoder som tillhandahålls på vår butikswebbplats och av utomstående plattformsleverantörer, så som Apple och Google, inom våra Spel på försäljningsstället.

17. UPPDATERINGAR 

Du samtycker till att spelen och alla aspekter av tjänsterna automatiskt kan ladda ner och installera uppdateringar, uppgraderingar och ytterligare funktioner som vi anser vara rimliga, fördelaktiga för dig och/eller rimligen nödvändiga. Dessa Villkor gäller alla uppdateringar, uppgraderingar och/eller ytterligare funktioner som inte distribueras med en separat licens eller annat avtal.

18. LÖPTID

Dessa villkor ska alltid gälla för din användning av spelen, ditt konto, virtuella föremål och tjänster och ska gälla tills du raderar, annullerar eller tar bort spelen, kontot, de virtuella föremålen och tjänsterna eller tills vi avslutar denna licens.

19. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

19.1 Du bekräftar att alla immateriella rättigheter till tjänsterna, spelen och de virtuella objekten och allt innehåll som visas i tjänsterna, spelen och de virtuella objekten i hela världen tillhör oss, våra licenstagare eller dotterbolag och att dessa rättigheter är licensierade till dig och att du inte förvärvar några äganderätter till tjänsterna, spelen och de virtuella objekten eller någon annan del av dem förutom rätten att använda tjänsterna, spelen och de virtuella objekten i enlighet med villkoren i denna licens.

19.2 All användning av dig av någon av våra immateriella rättigheter på annat sätt än vad som är tillåtet enligt dessa villkor får endast ske med vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att det ger någon rättighet, vare sig underförstått eller på annat sätt, att använda någon immateriell egendom i tjänsterna, spelen och de virtuella objekten på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor.

19.3 Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta erbjuda något av våra spel och/eller tjänster, antingen permanent eller tillfälligt, och då kommer alla licenser som beviljats dig för att använda spelen och/eller tjänsterna eller en del av dem att automatiskt avslutas eller upphävas och ditt konto stoppas. Innan vi upphör med tillgängligheten till något av våra spel och/eller tjänster kommer vi att göra våra rimliga ansträngningar för att meddela minst 60 dagar innan sådana spel och tjänster blir otillgängliga. Meddelandet kan ske via våra webbplatser, push-notiser, varningar, e-post eller andra meddelanden. I en sådan händelse är vi inte skyldiga att ge återbetalningar, förmåner eller annan kompensation till användare i samband med sådana nedlagda delar av våra spel och/eller tjänster, såvida det inte krävs enligt lag.

20. AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING 

20.1 Genom rimligt agerande kan vi stänga av, begränsa eller återkalla din tillgång till Spelen, Virtuella föremål och/eller någon annan del av Tjänsterna och följaktligen avsluta eller återkalla licensen som beviljats dig enligt dessa Villkor, om:

20.1.1 du bryter mot något av förbehållen eller bestämmelserna i dessa Villkor;

20.1.2 ett systemfel inträffar, underhåll eller reparation genomförs eller vid händelser utom vår kontroll; och/eller

20.1.3 vi av någon anledning beslutar att dra tillbaka Spelet/Spelen, virtuella föremål och/eller någon annan del av Tjänsterna från marknaden efter eget gottfinnande och på ett rimligt sätt.

20.2  Vi gör alltid vårt bästa för att ge dig en initial varning i stället för att direkt stänga av eller ta bort din åtkomst till våra spel, virtuella föremål och/eller andra tjänster. Om du däremot har begått allvarliga överträdelser mot våra villkor eller fått tidigare varningar kan vi säga upp avtalet med dig inom ramen för dessa villkor och din licens att bereda dig åtkomst till våra spel, virtuella föremål och/eller någon annan del av tjänsterna. Under sådana omständigheter underrättar vi dig skriftligen via e-post eller i appen, på webbplatsen eller någon annan del av tjänsterna så som är lämpligt. Vid uppsägning upphör de rättigheter och den licens som beviljas häri och du måste sluta använda alla tillämpliga spel, virtuella föremål och/eller delar av tjänsterna. Om vi väljer att dra tillbaka spel, virtuella föremål och/eller någon del av tjänsterna från marknaden gör vi vårt bästa för att underrätta våra användare (via vår webbplats eller via e-post, push notiser eller sms) minst 60 dagar innan åtkomsten upphör.

21. INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Våra Tjänster kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser och tjänster. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och tjänster och ansvarar inte för deras innehåll eller för hur de samlar in, använder eller lämnar ut dina personuppgifter. Om du använder våra tjänster via en extern plattform eller webbplats kan du behöva uppfylla deras policyer utöver dessa villkor.

22. VÅRA JURIDISKA SKYLDIGHETER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

22.1 VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”UTIFRÅN TILLGÅNG”. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR VI INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OM ATT DU KOMMER ATT KUNNA KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER VAR SOM HELST OCH NÄR SOM HELST, ELLER ATT VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER KOMMER ATT FUNGERA OAVBRUTET UTAN FEL, BUGGAR, KORRUPTION, FÖRLUST, STÖRNING, HACKING ELLER VIRUS. VI KAN DÄRFÖR INTE HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN KOMMA ATT UPPSTÅ, T.EX. PÅ GRUND AV INOPERABILITET, OTILLGÄNGLIGHET ELLER BRISTANDE SÄKERHET HOS VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER ELLER SOM ETT RESULTAT AV DITT FÖRTROENDE FÖR KVALITETEN, KORREKTHETEN ELLER PÅLITLIGHETEN HOS VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER. VI LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER FÖR ATT VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER ÄR KOMPATIBLA MED ELLER KAN NÅS PÅ ALLA ENHETER, PLATTFORMAR, OPERATIVSYSTEM ELLER UTRUSTNING, ELLER I SAMBAND MED NÅGON SÄRSKILD PROGRAMVARA ELLER ANSLUTNINGSTJÄNSTER. VI TAR INTE ANSVAR FÖR SÅDAN UTRUSTNING, PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER. BEKRÄFTAR DU ATT VI INTE ANSVARAR FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR, DÄRIBLAND FÖRLUST AV DIREKT OCH INDIREKT VINST, GOODWILL ELLER DATA, OAVSETT HUR DET GÅR TILL.

22.2 I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT LAG SKA VÅRT TOTALA ANSVAR, OAVSETT OM DET HÄRRÖR FRÅN KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, INKLUSIVE ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, KOSTNADER, UTGIFTER ELLER SKADOR DU LIDIT I SAMBAND MED ETT SPEL, TJÄNSTER ELLER DESSA VILLKOR INTE ÖVERSTIGA (SAMMANLAGT) DET MONETÄRA VÄRDET SOM MOTSVARAR AVGIFTERNA, KNUTNA TILL SPELET ELLER TJÄNSTERNA, SOM DU FAKTISKTHAR ERLAGT UNDER DEN SEX (6) MÅNADERSPERIOD SOM FÖREGÅTT DET DATUM DÅ SKÄL ATT VIDTA ÅTGÄRDER FÖRST UPPSTÅTT.  OAKTAT OVANSTÅENDE UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INGENTING I DESSA VILLKOR VÅRT ANSVAR AVSEENDE BEDRÄGLIG OCH FELAKTIG FRAMSTÄLLNING, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV VÅR FÖRSUMMELSE ELLER FÖRSUMMELSE AV VÅRA ANSTÄLLDA ELLER OMBUD, ELLER NÅGOT ANNAT ANSVAR SOM ENLIGT TILLÄMPLIG LAG VARKEN KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS.

23. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS FÖR SUPPORT ELLER FÖR ATT RAPPORTERA KLAGOMÅL, FEL ELLER KRÄNKANDE BETEENDE

Om du behöver komma i kontakt med kundtjänst eller vill rapportera ett klagomål, ett fel eller kränkande beteende som bryter mot reglerna i Avsnitt 8, eller om du har några andra frågor eller kommentarer rörande våra Spel, Virtuella föremål eller Tjänster, kan du kontakta oss på support@funplus.com.

24. TVISTER 

24.1 I det här avsnittet beskrivs ett effektivt sätt att lösa tvister mellan dig och oss ifall sådana skulle uppstå. De flesta problem kan lösas genom att du kontaktar kundtjänst på support@funplus.com. Om vi inte kan lösa problemet samtycker du och vi till att vara bundna av proceduren som beskrivs i det här avsnittet för att lösa alla tvister oss emellan.

24.2  Du ansvarar för alla juridiska kostnader som du ådrar dig i samband med eventuella tvister oss emellan samt 50 procent av kostnaderna för skiljeförfarandet, däribland arvoden som ska betalas till skiljedomaren. Detta gäller oavsett skiljeförfarandets utfall.

24.3  Anspråk som ska hanteras genom skiljeförfarande: alla tvister, anspråk eller kontroverser (med undantag för vad som specifikt undantas i avsnitt 24.8.2 nedan), som uppstår i samband med dessa villkor, någon av våra tjänster och deras marknadsföring, eller relationen mellan dig, eller någon som använder ditt FunPlus-konto eller på annat sätt agerar på ditt uppdrag, och oss, eller något av våra nuvarande eller tidigare anslutna bolag, oavsett om det baseras på avtal, lag, förordning, åtalbar handling (inklusive bedrägeri, felaktig framställning eller försumlighet), eller någon annan juridisk eller sedvanerättslig teori, inklusive giltighet, verkställbarhet eller omfattning för detta avsnitt ”Tvister” (”tvister”) ska avgöras uteslutande genom bindande skiljeförfarande. Detta innefattar anspråk som uppstod innan du godkände dessa villkor. De enda tvister som inte omfattas av det här avsnittet är anspråk gällande intrång i, skydd av eller giltighet för dina, våra eller våra licensgivares immateriella rättigheter, affärshemligheter eller upphovsrätt, varumärkes- eller patenträttigheter.

24.4  Informella förhandlingar: du och vi ska först försöka lösa eventuella tvister informellt i minst 60 dagar innan ett skiljeförfarande inleds. De informella förhandlingarna inleds vid mottagandet av en skriftlig underrättelse från den ena parten till den andra (”underrättelse om tvist”). Underrättelsen om tvist måste: (a) innehålla hela namnet och kontaktuppgifter för den klagande parten, (b) beskriva beskaffenheten och grunden till anspråket eller tvisten och (c) ange specifik ersättning som önskas. Vi skickar vår underrättelse om tvist till din faktureringsadress eller e-postadress. Du skickar din underrättelse om tvist genom att kontakta vår kundtjänst på support@funplus.com. De flesta tvister kan lösas av vår kundtjänst. Om de däremot av någon anledning inte kan lösa problemet får du möjlighet att ta ärendet vidare till vår ledning.

24.5  Bindande skiljeförfarande: Om du och vi inte kan lösa en tvist informellt ska vi, med förbehåll för undantagen i avsnitt 24.3 och 24.4 låta tvisten lösas slutgiltigt och uteslutande genom bindande skiljeförfarande. Om den ena parten väljer skiljeförfarande ska det vara slutgiltigt och bindande för den andra parten. Skiljeförfarandet ska administreras av Swiss Arbitration Association (”SAA”) enligt schweiziska regler och procedurer för skiljeförfaranden (”SAA:s regler”) i deras ändrade lydelse enligt dessa villkor. Du ska ansvara för 50 procent av avgifterna för skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet kan utföras personligen, genom inlämnande av dokument, via telefon eller online. Skiljedomaren ska fatta ett beslut skriftligen och ska göra ett uttalande om anledningarna till beslutet om det begärs av någon part. Skiljedomaren måste följa tillämplig lagstiftning, annars kan eventuellt beslut överklagas. Du och vi kan ansöka hos en domstol för att tvinga fram ett skiljeförfarande, för att fortsätta förhandla i väntan på skiljeförfarande eller för att bekräfta, modifiera, upphäva eller registrera skiljedomen.

24.6  Begränsningar: DU OCH VI GODKÄNNER ATT VARJE PART KAN GÖRA ANSPRÅK GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ENDAST I INDIVIDUELL KAPACITET, INTE SOM EN MÅLSÄGANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON PÅSTÅDD GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIV TALAN. Skiljedomaren ska inte slå samman någon annan parts anspråk med dina anspråk, och ska inte handlägga någon typ av kollektiv talan eller grupptalan. Skiljedomaren kan besluta om fastställelse eller förbudsföreläggande endast till förmån för den individuella part som ansöker om ersättning och endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla ersättning som den partens enskilda anspråk berättigar. Om detta specifika underavsnitt anses vara ej verkställbart så ska hela detta avtal om skiljeförfarande vara ogiltigt och parterna bekräftar att alla sådana anspråk och tvister då ska lösas uteslutande av och i domstolarna i Zug i Schweiz och enligt schweizisk lag.

24.7  Plats: om en personlig utfrågning krävs ska utfrågningen inom ramen för avsnitt 24.5 äga rum i Zürich i Schweiz och eventuell annan nödvändig utfrågning ska äga rum i Zug i Schweiz. Alla beslut kan verkställas som ett slutgiltigt domslut av någon domstol med relevant jurisdiktion eller, i förekommande fall, kan en ansökan lämnas in till en sådan domstol för rättsligt godkännande av ett domslut och en order om verkställande.

24.8  ENDAST FÖR ANVÄNDARE I USA OCH KANADA: Detta avsnitt 24.8 gäller endast för användare som är bosatta i USA eller Kanada och beskriver ett effektivt sätt att lösa tvister mellan dig och oss om sådana skulle uppstå. De flesta problem kan lösas genom att du kontaktar kundtjänst på support@funplus.com. Om vi inte kan lösa problemet samtycker du och vi till att vara bundna av proceduren som beskrivs i det här avsnittet för att lösa alla tvister oss emellan. LÄS DET HÄR AVSNITTET NOGGRANT. DET ANGER ATT DU OCH VI SAMTYCKER TILL ATT LÖSA DE FLESTA TVISTER GENOM BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE I STÄLLET FÖR GENOM RÄTTEGÅNGAR OCH GRUPPTALAN.

24.8.1 Anspråk som ska hanteras genom skiljeförfarande: Alla tvister ska lösas uteslutande genom bindande skiljeförfarande. Termen ”tvist” är avsedd att ha bredaste möjliga innebörd. Om du har en tvist som inte går att lösa genom förhandlingar inom den tidsram som beskrivs i paragrafen ”Underrättelse om tvist” nedan samtycker du och vi till att ansöka om att lösa tvisten endast genom skiljeförfarande enligt villkoren i det här avsnittet, och inte att processa någon tvist genom rättegång, med undantag för de frågor som anges i paragrafen ”Undantag från skiljeförfarande”. Skiljeförfarande innebär att tvisten löses av en neutral skiljedomare i stället för av en domare eller jury i en domstol. Ditt godkännande av skiljeförfarande ska ha fortsatt giltighet om du eller vi säger upp din åtkomst till tjänsterna.

24.8.2 Undantag från skiljeförfarande: Du och vi godkänner att följande orsaker till rättsliga åtgärder och/eller anspråk om ersättning är undantag till de tvister som omfattas av avtalet om skiljeförfarande, och att de ska processas i en domstol med lämplig jurisdiktion (enligt beskrivningen i detta avtal om skiljeförfarande): (i) alla anspråk eller rättsliga åtgärder gällande intrång i, skydd av eller giltighet för dina, våra eller våra licensgivares immateriella rättigheter, affärshemligheter eller upphovsrätt, varumärkes- eller patenträttigheter, (ii) alla anspråk eller rättsliga åtgärder gällande anspråk om förbudsföreläggande baserat på fordrande omständigheter (t.ex. omedelbar risk för eller utförande av ett brott, dataintrång, cyberattack) eller (iii) en begäran om offentligt förbudsföreläggande, där sådan ersättning är tillåten och inte kan frångås enligt tillämplig lag. Du kan dessutom välja att processa i en domstol som handlägger ärenden av mindre värden, i den utsträckning ditt anspråk eller tvisten uppfyller kraven för detta.

24.8.3 Rätten att tacka nej: DU HAR RÄTT ATT TACKA NEJ TILL BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN INOM 30 DAGAR. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DET BINDANDE SKILJEFÖRFARANDET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN I DETTA AVSNITT MÅSTE DU UNDERRÄTTA OSS SKRIFTLIGEN INOM 30 DAGAR FRÅN DATUMET DÅ DU ELLER NÅGON SOM AGERAR PÅ DITT UPPDRAG GODKÄNNER AVTALET, SÅVIDA INTE EN LÄNGRE TIDSPERIOD KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (”deadline för att tacka nej”). DU KAN TACKA NEJ TILL PROCEDURERNA FÖR SKILJEFÖRFARANDE SOM BESKRIVS I DET HÄR AVSNITTET VIA E-POST TILL support@funplus.com. MED ÄMNESRADEN ”Användarvillkor – underrättelse om att tacka nej”. DIN SKRIFTLIGA UNDERRÄTTELSE MÅSTE INNEHÅLLA: (1) DITT SPELAR-ID, (2) DITT NAMN, (3) DIN ADRESS, (4) E-POSTADRESSEN SOM FÖRKNIPPAS MED DITT APP STORE- ELLER FUNPLUS STORE-KONTO, OM DU HAR NÅGOT SÅDANT, OCH (5) ETT TYDLIGT UTTALANDE OM ATT DU INTE VILL LÖSA TVISTER MED OSS GENOM SKILJEFÖRFARANDE.

För att din uppsägning av avtalet om skiljeförfarande ska vara giltigt måste vi ta emot din underrättelse om att tacka nej senast 3 dagar efter deadlinen för att tacka nej. Du godkänner att du måste processa eventuella anspråk genom skiljeförfarande eller i en domstol som handlägger ärenden av mindre värden om vi inte mottar någon underrättelse om att tacka nej från dig, eller om vi mottar en underrättelse om att tacka nej från dig mer än 3 dagar efter deadlinen för att tacka nej. 

24.8.4 Underrättelse om tvist: Om du har en tvist med oss eller något av våra anslutna bolag måste du skicka en skriftlig underrättelse till support@funplus.com, med ämnesraden ”Underrättelse om tvist”. De informella förhandlingarna inleds vid mottagandet av en skriftlig underrättelse från den ena parten till den andra (”underrättelse om tvist”). Underrättelsen om tvist måste: (a) innehålla spelar-id, fullständigt namn och kontaktuppgifter för den klagande parten, (b) beskriva beskaffenheten och grunden till anspråket eller tvisten och (c) ange specifik ersättning som önskas (gemensamt ”nödvändig information”). Om din underrättelse inte innehåller all nödvändig information (eller en förklaring till varför du inte kan inkludera all nödvändig information) så är underrättelsen om tvist ogiltig och måste skickas på nytt innan något skiljeförfarande eller annan rättslig åtgärd kan initieras. Det här kravet är avsett att informera oss om att du har en tvist som du vill lösa. Vi skickar vår underrättelse om tvist till din faktureringsadress eller e-postadress. De flesta tvister kan lösas av vår kundtjänst. Om de däremot av någon anledning inte kan lösa problemet får du möjlighet att ta ärendet vidare till vår ledning. Du och vi samtycker till att försöka lösa eventuella tvister informellt och i god tro i minst 60 dagar efter att en giltig underrättelse om tvist har lämnats, innan vi inleder ett skiljeförfarande enligt villkoren i det här avsnittet.

24.8.5 Skiljeförfarande: Om du och vi inte kan lösa en tvist informellt samtycker du och vi, med förbehåll för avsnitt 24.8.2, till att låta tvisten lösas slutgiltigt och uteslutande genom bindande skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska administreras av American Arbitration Association (”AAA”) såvida inte AAA nekar eller inte kan ta sig an uppdraget, i sådana fall kommer vi att välja en alternativ skiljedomstol för skiljeförfarande.

Vi godkänner att vi betalar alla avgifter för inlämnande och administrering samt skiljedomarens arvode, med undantag för den initiala inlämningsavgiften som du måste betala för att lämna in den initiala begäran om skiljeförfarande. Om ditt anspråk gäller mindre än 1 000 USD kommer vi att ersätta dig för ansökningsavgiften om du skickar en skriftlig begäran om ersättning med bevis på att du saknar tillräckliga medel för att betala avgiften själv. Om du kan uppvisa att kostnaden för skiljeförfarande är oöverkomlig jämfört med kostnaden för en vanlig rättegång betalar vi så mycket av din ansökningsavgift i samband med skiljeförfarandet som skiljedomaren bedömer vara nödvändigt för att förhindra att skiljeförfarandet blir för kostsamt jämfört med kostnaden för en vanlig rättegång. Annars ska vi var och en stå för arvodena och utgifterna för våra respektive advokater, experter, vittnen och för förberedelse och presentation av bevis under skiljeförfarandet.

Skiljeförfarande ska genomföras enligt AAA:s regler, inklusive AAA:s skiljeförfaranderegler för konsumenter respektive AAA:s kompletterande regler för ansökan om flera ärenden (i förekommande fall), i dess ändrade lydelse enligt dessa villkor. AAA:s regler och information om skiljeförfarande och avgifter finns online på www.adr.org eller så kan du ringa AAA på +1-800-778-7879. Skiljeförfarandet genomförs på engelska av en skiljedomare som utses av AAA. För anspråk under 25 000 USD behöver parter eller vittnen inte delta, utan förfarandet utförs helt baserat på skriftliga inlämningar, såvida inte du eller vi begär utfrågning på plats eller via telefon, eller om skiljedomaren fastställer att utfrågning på plats eller via telefon krävs. I händelse av utfrågning ska digital utfrågning prioriteras, såvida inte skiljedomaren anser att partens rätt till en grundläggande rättvis process kränks utan en personlig utfrågning på plats. I händelse av personlig utfrågning ska utfrågningen utföras på en plats som passar alla parter lika bra. Vi begär vanligtvis att utfrågningen hålls i New York. Du kan be skiljedomaren att välja en alternativ plats för utfrågningen. Skiljedomarens val av utfrågningsplats ska vara slutgiltigt och bindande. I händelse av personlig utfrågning godkänner du att vi eller någon av våra anställda eller anslutna bolag som befinner sig utanför USA och som deltar i utfrågningen får delta via telefon eller videosamtal, och att deras fysiska närvaro inte krävs.

Alla skiljeförfarande är konfidentiella och varken du eller vi får avslöja förekomst av, innehåll i eller resultat för något skiljeförfarande, med undantag för vad som kan krävas enligt lag eller för att verkställa skiljedomen. Domslutet eller skiljedomen kan registreras i en domstol med lämplig jurisdiktion.

Vanligtvis ska utbyte av information före utfrågningen begränsas till rimlig produktion av icke-privilegierade dokument som är direkt relevanta för tvisten. Såvida inte skiljedomaren fastställer att en ytterligare form av informationsutbyte är nödvändig för att ge en grundläggande rättvis process ska dessa dokument begränsas till dina speldata, köp i appar och kommunikation som direkt rör sådan information mellan dig och oss. Eventuella problem gällande framläggande, eller relevansen för framläggandets omfattning, ska lösas av skiljedomaren och skiljedomarens beslut ska vara slutgiltigt.

Skiljedomaren har makt att bevilja fastställelse eller förbudsföreläggande, oavsett om det är tills vidare eller slutgiltigt, endast till förmån för dig individuellt och i den utsträckning som krävs för att ge ersättning som berättigas av ditt individuella anspråk utan att det påverkar våra andra kunder, och alla provisoriska åtgärder som beordras av skiljedomaren kan verkställas av en domstol med lämplig jurisdiktion. Skiljedomaren ska fatta ett beslut skriftligen och ska göra ett uttalande om anledningarna till beslutet om det begärs av någon part. Ingenting i dessa villkor hindrar dig från att ansöka om offentligt förbudsföreläggande separat från skiljeförfarandet i domstol enligt dessa villkor. Sådan ansökan bedöms inte vara inkompatibel med avtalet om skiljedomsförfarande eller som ett avstående från rätten till att processa ditt individuella anspråk genom skiljeförfarande. Du och vi godkänner att alla rättsliga förfaranden där någon part ansöker om ersättning i form av förbudsföreläggande ska fortsätta efter att alla anspråk, ersättningar eller rättsåtgärder har lösts genom skiljeförfarande och ska vara vilande i väntan på skiljeförfarandets utfall enligt avsnitt 3 i US Federal Arbitration Act.

24.8.6 Avstående från grupptalan: Utöver det ovanstående GODKÄNNER DU OCH VI ATT EVENTUELLA RÄTTSFÖRFARANDEN, OAVSETT OM DE SKER GENOM SKILJEFÖRFARANDE ELLER RÄTTEGÅNG, ENDAST SKA UTFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE I FORM AV GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIV TALAN, MED UNDANTAG FÖR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER SOM RÖR FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN OCH I DEN HÄR PARAGRAFEN. Efter hemställan från en eller flera intresserade parter, och efter att alla andra intresserade parter har fått en chans att göra sin röst hörd, kan skiljedomaren efter eget gottfinnande samordna fler än ett skiljeförfarande som initieras inom ramen för detta avtal om skiljeförfarande, för att främja effektivitet vid framläggande och undvika inkonsekventa domslut. För tydlighets skull ska allt samordnande inom ramen för föregående mening vara begränsat till endast aktuella väntande skiljeförfaranden som initierats inom ramen för detta avtal om skiljeförfarande, och skiljedomaren får inte handlägga någon form av kollektiv talan eller grupptalan. Alla parter bibehåller rätten att begära en individuell utfrågning.

Om en domstol eller skiljedomare fastställer, i ett rättsmål mellan dig och oss, att detta avstående från grupptalan är ej verkställbart så ska avtalet om skiljeförfarande inte gälla för dig. Om du tackar nej till avtalet om skiljeförfarande enligt ovan gäller detta avstående från grupptalan inte dig. Varken du eller någon annan kund kan vara representant för en kollektiv talan eller klasstalan eller på annat sätt delta i en kollektiv talan eller klasstalan utan att ha fullfört proceduren för att tacka nej som beskrivs ovan.

24.8.7 Avstående från rättegång med jury: OM EN TVIST AV NÅGON ANLEDNING PROCESSAS I DOMSTOL I STÄLLET FÖR GENOM SKILJEFÖRFARANDE AVSÄGER DU OCH VI OSS RÄTTEN TILL EN DOMSTOL MED JURY.

25. ALLMÄNT 

Dessa Villkor och samtliga dokument som införlivas genom hänvisning utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare villkor mellan oss i förhållande till dylika frågor. Begränsningarna, undantagen och förbehållen i dessa Villkor ska övergå till förmån för våra licensgivare, efterträdare och rättsinnehavare. Dessa Villkor är skrivna på engelska och kommer att översättas till andra språk. Dessa villkor är ursprungligen skrivna på engelska och kan översättas till andra språk. Den engelska versionen av dessa villkor ska ges företräde om det uppstår konflikt med spelversioner på andra språk, eller om översatta villkor inte stämmer överens med de ursprungliga eller om förtydligande krävs. Dessa bör bortses ifrån vid analys eller tolkning av Villkoren. Om vi misslyckas med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor hindrar inte denna underlåtenhet oss från att verkställa vare sig denna bestämmelse (eller någon liknande bestämmelse) vid ett senare tillfälle.  Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig av en domstol samtycker vi till att domstolen verkar för att genomdriva parternas avsikter så som de återspeglas i bestämmelsen och att andra bestämmelser förblir i full kraft. Vi kan komma att överföra alla eller delar av våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, förutsatt att vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina rättigheter enligt dessa Villkor inte skadas. Då dessa villkor är personliga för dig får du inte överlåta någon av dina rättigheter eller skyldigheter inom ramen för villkoren utan skriftligt godkännande. En person som inte är part i dessa Villkor har ingen rätt att verkställa någon bestämmelse däri. Dessa Villkor regleras av lagarna i Schweiz. Både du och vi godkänner att domstolarna i Schweiz ska ha exklusiv domsrätt gällande eventuella tvister i samband med dessa villkor och spelen och tjänsterna.

26. MEDDELANDEN

Vi kan tillhandahålla dig e-post, sms, pushnotiser, varningar och andra meddelanden gällande våra spel och tjänster, till exempel förbättringar, erbjudanden, produkter, evenemang och andra kampanjer. Efter att ha laddat ned våra spel kan du, beroende på vilken enhet du använder, bli ombedd att godkänna eller neka pushnotiser/varningar. Om du nekar får du inga pushnotiser/varningar. Om du godkänner skickas pushnotiser/varningar automatiskt till dig. Om du inte längre vill få pushnotiser/varningar från våra spel kan du tacka nej till detta genom att ändra inställningarna för notiser på din enhet. När det gäller andra typer av meddelanden eller kommunikation, som e-post och sms, kan du tacka nej till dessa genom att följa instruktionerna som medföljer sådan kommunikation, eller skicka e-post till oss med din begäran på support@funplus.com.

27. FORCE MAJEURE

Force majeure inbegriper alla orsaker eller händelser som ligger utanför den berörda partens kontroll, inklusive och utan begränsning krig, inbördeskrig, väpnad konflikt eller terroristattack, nukleär, kemisk eller biologisk kontaminering, pandemi, strejker, civila åtgärder, avsaknad av internet, oplanerad hosting och systemunderhåll, strömavbrott och dataförlust samt omständigheter av ”högre hand”. I den mån vi är förhindrade att göra det på grund av en händelse av force majeure är vi inte ålagda att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor. Dessa villkor kan upphävas i händelse av force majeure och un der så lång tid efter att händelsen har upphört som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter igen. Så länge sådan händelse med force majeure pågår ska våra motsvarande skyldigheter enligt dessa villkor vara tillfälligt upphävda i samma utsträckning. Om sådan force majeure fortgår under en sammanhängande period som överstiger fyra månader kan vi omedelbart återkalla tillgången till de berörda Spelen, Virtuella föremålen eller Tjänsterna efter att först ha underrättat dig.

© 2023 FunPlus International AG.  Alla rättigheter förbehållna.

Föregående FunPlus Användarvillkor