Användaravtal för FunPlus-kontotjänster

Senast uppdaterad den: 11 februari 2022

Välkommen till FunPlus kontotjänster!

Användaravtalet för FunPlus-kontotjänster (nedan kallat “avtalet”) är ett juridiskt avtal mellan dig och FunPlus (nedan kallat “företaget” eller “vi”, “oss” och “vår”) avseende bland annat din registrering, inloggning, användning och surfning (gemensamt benämnda “användning”) av FunPlus-kontotjänsterna.

För att kunna tillhandahålla dig bättre service ber vi dig läsa igenom och till fullo förstå avtalet innan du loggar in på kontotjänsterna, särskilt klausulerna som frigör eller begränsar vårt ansvar, klausulerna som gäller användarnas rättigheter och användning av information, klausulerna för tillämpning av lag och tvistlösning, osv. Bland dessa markeras viktigt innehåll såsom klausuler som frigör eller begränsar företagets ansvar i fetstil. Yttersta uppmärksamhet rekommenderas. Om du är under 18 år eller under myndig ålder enligt definitionen i ditt lands relevanta lag ska du noggrant läsa igenom och till fullo förstå avtalet tillsammans med din vårdnadshavare och först inhämta dennes samtycke innan du använder kontotjänsterna.

Om du inte samtycker till villkoren i detta avtal ska du sluta använda våra kontotjänster och vi kommer inte att kunna tillhandahålla dig tjänsten i sin helhet. Det anses att du redan har förstått avtalet till fullo och samtycker till att vara bunden av avtalet såväl som andra avtal och regler relaterade till kontotjänsterna (inklusive men inte begränsat till kontots integritetspolicy), som en part till avtalet, om du frivilligt klickar på “Godkänn” eller använder kontotjänsterna.

1 Kontotjänster

1.1 De specifika funktionerna i FunPlus-kontotjänsterna kommer att tillhandahållas baserat på faktiska villkor, inklusive men inte begränsat till kontoinloggning, kontoregistrering, lösenordshämtning, kontolåsning, förfrågan om kontoinformation och kontobindning. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra, stänga av eller säga upp delar av eller alla sina tjänster.

1.2 För att använda kontotjänsterna kan du antingen registrera dig via företagets officiella kanaler eller ladda ner och registrera dig hos en tredje part som har godkänts av företaget för att få åtkomst till klientprogrammet för ett specifikt konto (om tillämpligt). Annars kan vi inte garantera att den kontotjänst du har erhållit kommer att fungera som den ska och vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella förluster som du drabbas därav.

1.3 Företaget kan utveckla olika versioner av programmet för olika terminalenheter. Du bör införskaffa, ladda ner och installera lämplig version baserat på dina enheters status. De objektiva skillnaderna mellan olika terminalenheter och operativsystem kan orsaka misslyckad dataöverföring från en viss enhet till en annan. Du förstår att de ovannämnda skillnaderna inte orsakas av företaget och är medveten om att byte mellan olika operativsystem eller terminalenheter kan leda till risk för förlust av kontodata. Om du insisterar på att göra det ansvarar du för dina egna handlingar. Om du inte längre använder kontotjänsterna kan du själv avinstallera motsvarande programvara.

1.4 För att tillhandahålla bättre användarupplevelser och tjänster kommer företaget att tillhandahålla uppdateringar eller ändringar av kontotjänsterna emellanåt (inklusive men inte begränsat till programvaruändringar, uppgraderingar, funktionsförbättringar, utveckling av nya tjänster och programvaruersättningar). Du kan välja om du vill uppdatera till motsvarande version efter behov. När en del av eller alla kontotjänsterna har uppdaterats kommer företaget att meddela dig på ett lämpligt sätt (inklusive, men inte begränsat till systemmeddelande, tillkännagivande och internt meddelande) där så är möjligt och du har rätt att välja att godkänna den uppdaterade versionen. Om du dock väljer att inte uppdatera kommer en del av funktionerna i kontotjänsterna att bli begränsade eller inte fungera korrekt.

1.5 Du förstår att du måste förbereda din egen terminalenhet för åtkomst till motsvarande programvara och tjänster för användning av kontotjänsterna. För att få fullständig åtkomst till alla funktioner i kontotjänsterna kan du behöva ansluta din terminalenhet till internet. Du förstår att du ansvarar för alla relaterade kostnader (t.ex. dataavgifter).

1.6 Om du glömmer eller tappar bort ditt lösenord när du använder FunPlus-produkter, -program och -tjänster med ditt FunPlus-konto kan du försöka att hämta lösenordet genom att binda din mobiltelefon eller bekräfta den auktoriserade e-postadressen omedelbart. Om du inte lyckas hämta det samlar du in relevant information och kontaktar företagets officiella kundtjänst. Vår specialiserade personal kommer att felsöka och behandla dina problem.

1.7 Alla andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas härunder ska förbehållas av företaget och du ska separat erhålla vårt skriftliga tillstånd för att utöva sådana rättigheter. Inte heller ska företagets icke-utövande av någon av ovannämnda rättigheter anses vara ett avstående från sådana rättigheter.

2 Konto

2.1 För att kunna erbjuda dig en konsekvent kontotjänstupplevelse kan du välja att frivilligt registrera dig för företagets tjänstekonto. Vanligtvis kan man använda speltjänsterna utan att behöva registrera sig för företagets tjänstekonto. För att slutföra registreringen av företagets tjänstekonto med riktigt namn behöver vi samla in information som ditt mobilnummer, lösenord, namn, ID-nummer och verifieringskod för mobiltelefon och sedan bekräfta din identitet och riktiga namn enligt relevanta krav som anges i nationella lagar och förordningar i den utfärdande regionen. När du genomför registreringen med riktigt namn måste du tillhandahålla sanna, lagliga, korrekta och giltiga identitetsuppgifter och annan relevant information, och registrering med andra personers identitetsuppgifter är förbjuden. Du samtycker till att företaget kommer att skicka dina uppgifter och riktiga namn till behöriga myndigheter och relevanta organisationer i den utfärdande regionen som är berättigade att lagra dina uppgifter för verifiering i ditt riktiga namn.

2.2 Du förstår och framställer att dina kontouppgifter inte får bryta mot lagar och förordningar i den utfärdande regionen samt de relevanta reglerna i företaget och att de inte ska bryta mot intressen i den utfärdande regionen, andra medborgares rättigheter och intressen och den sociala moralen. Du får inte skapa ett konto i andras namn utan deras tillstånd (inklusive, men inte begränsat till bedräglig användning av andras namn, användarnamn, artighetstitlar och avatarer som kan leda till förvirring). Du får inte registrera konton i onödan (inklusive, men inte begränsat till, frekvent registrering och bulkregistrering). Företaget har rätten att granska all information som du lämnar in.

2.3 Utan företagets skriftliga medgivande är det förbjudet för dig att ge, låna ut, hyra ut, överföra, sälja eller på annat sätt tillåta andra att använda detta konto. I sådana fall ska eventuella rättsliga följder och ansvar som uppstår därifrån bäras av dig. Kontot är en identitet som företaget ger dig behörighet att logga in till och använda kontotjänsterna enligt detta avtal och dess ägande tillhör företaget. Om företaget upptäcker eller har rimliga skäl att tro att kontoanvändaren inte är den ursprungliga registranten för kontot har företaget rätten att omedelbart stänga av eller avsluta åtkomsten till tjänsterna för detta konto eller inaktivera kontot för kontosäkerhetsändamål.

2.4 Det är ditt ansvar att skydda säkerheten och sekretessen för ditt kontos personuppgifter och ta fullt rättsligt ansvar för aktiviteterna som utförs i namnet på det konto du registrerade, inklusive, men inte begränsat till, inlämning av information, dataändringar, förbeställningar och inköp, betalningar och dina andra åtgärder på kontotjänsterna. Du bör lägga stor vikt på din kontosäkerhet. Om du upptäcker obehörig åtkomst till ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser ska du omedelbart kontakta oss.

2.5 Om du skulle förlora åtkomst till ditt konto kan du begära att få tillbaka det tidsenligt genom att följa förfarandet för kontoåterställning. Du förstår och bekräftar att företagets kontoåterställningssystem endast identifierar konsekvensen i informationen på granskningsformuläret och i systemregistret men kan inte identifiera om klaganden verkligen är kontots lagliga användare. Vi vill uttryckligen påminna dig om att skydda dina kontouppgifter på rätt sätt. Du bör logga ut på ett säkert sätt efter användning. Om ditt konto hackas eller förloras på grund av dina egna förfaranden, såsom olämplig förvaring eller andra force majeure-faktorer kommer du att bära alla motsvarande skyldigheter.

2.6 När du registrerar, använder och hanterar ditt konto ska du se till att dina identitetsuppgifter är äkta i kontoregistreringsprocessen. Du bör använda sanna, lagliga, korrekta och giltiga identitetsbevis och andra nödvändiga uppgifter (t.ex. ditt namn och mobilnummer) när du registrerar och hanterar ditt konto. I enlighet med den utfärdande regionens relevanta lagar och förordningar ska du fylla i de riktiga identitetsuppgifterna för att få tillgång till vissa delar av kontotjänsterna. Slutför verifieringen av ditt riktiga namn i enlighet med relevanta lagar och förordningar och uppdatera den relevanta ovannämnda informationen tidsenligt. Om bevismaterialet eller uppgifterna du har lämnat in inte är standardmässiga eller inte följer gällande regler har företaget rätten att vägra tillhandahålla relaterade funktioner till dig.

2.7 När du har slutfört kontoregistreringen kan du när som helst logga in för att se eller ändra dina personuppgifter (förutom vissa verifieringsuppgifter i ditt riktiga namn). Du kan också skicka in en förfrågan om kontoinaktivering. Företaget kommer att hjälpa dig att utföra denna åtgärd efter att ha slutfört rimlig och nödvändig verifiering av din personliga identitet, säkerhetsstatus och enhetsinformation. Alla dina kontorelaterade uppgifter kommer att raderas, anonymiseras eller avidentifieras enligt din begäran, förutom enligt vad som på annat sätt anges i lagar och förordningar.

2.8 När företaget vidtar åtgärder för att stänga av inloggning och användning av ett användarkonto baserat på ditt meddelande har vi rätten att be dig tillhandahålla och verifiera de giltiga personuppgifterna eller identitetsbevis som överensstämmer med de registrerade identitetsuppgifterna. När vi har verifierat att dina giltiga personuppgifter eller identitetsbevis överensstämmer med dina registrerade identitetsuppgifter kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att stänga av inloggningen och användningen av kontot enligt din begäran eller enligt förekommande fall. Om åtgärderna du begär orsakar förluster för dig eller andra användare ska du bära ansvaret. Om du underlåter att tillhandahålla giltiga personuppgifter eller identitetsbevis eller om de inte överensstämmer med dina registrerade identitetsuppgifter har företaget rätten att neka användaren ovanstående begäran. Du är ensam ansvarig för alla förluster som orsakas. För att skydda dina lagliga rättigheter och intressen ska företaget, när du tillhandahåller giltiga personuppgifter eller identitetsbevis som är förenliga med dina registrerade identitetsuppgifter, tillhandahålla användaren kontoregistreringsintyg, ursprungliga registreringsuppgifter och annan nödvändig hjälp och stöd och tillhandahålla berörda administrativa organ och rättsliga myndigheter med relaterade bevis, uppgifter och material efter behov.

2.9 När du behöver avsluta användningen av FunPlus-kontotjänsterna kan du skicka in en förfrågan om att inaktivera ditt FunPlus-konto. För specifika ansökningsrutiner hänvisar du till den relaterade officiella sidguiden eller kontaktar FunPlus kundtjänst:

(1) Du kan endast skicka in en förfrågan om att inaktivera ditt eget konto och ska följa FunPlus-rutinerna;

(2) Du är fortfarande ansvarig för alla dina handlingar innan du inaktiverar ditt konto och under användningen av FunPlus-tjänsterna;

(3) Ditt konto och innehållet på ditt konto misstänks inte vara olagligt eller utgöra intrång; och

(4) Efter inaktivering kommer alla kontouppgifter, personliga ID-uppgifter, transaktionsregister, kontorättigheter, intressen och annan relevant information att raderas och kommer inte kunna återställas eller tillhandahållas. FunPlus har rätten att inte längre tillhandahålla några kontorelaterade tjänster till användaren.

2.10 Du förstår och samtycker till att om du inte loggar in för första gången eller inte loggar in under mer än [1 år] kontinuerligt för att använda kontot efter registrering har företaget rätten att ta bort ditt konto och radera speldata och relaterade uppgifter, bland annat.

3 Skydd av personuppgifter

Företaget åtar sig att skydda dina personuppgifter tillsammans med dig. Under användningen av FunPlus-kontotjänsterna kan du behöva uppge dina personuppgifter (inklusive men inte begränsat till ditt namn och ID-nummer) för att företaget ska kunna tillhandahålla dig bättre tjänster och motsvarande teknisk support, enligt vad som krävs enligt lag i vissa utfärdande regioner. Företaget kommer att vidta tekniska åtgärder och andra säkerhetsåtgärder som matchar kontotjänsterna för att skydda dina personuppgifter. Se FunPlus-kontots integritetspolicy för företagets konto för mer information om skydd av användares personuppgifter.

4 Användares uppförandekod

4.1. Krav på användares beteende.

4.1.1 Förutom användningen av kontotjänster baserat på avtalsvillkoren har du inte rätt att utföra någon aktivitet som gör intrång i företagets immateriella rättigheter eller någon annan aktivitet som undergräver tredje parts legitima rättigheter och intressen.

4.1.2 Du ska ansvara för din användning av kontotjänsterna och ska inte använda kontotjänsterna för olagliga handlingar, inklusive men inte begränsat till:

 • Överträdelse av de grundläggande principer som fastställs i konstitutionen;
 • Äventyra den utfärdande regionens enhet, suveränitet och territoriella integritet;
 • Avslöja den utfärdande regionens hemligheter, äventyra dess säkerhet eller skada dess heder och intressen;
 • Anstifta hat eller diskriminering bland etniska grupper, undergräva solidariteten mellan etniska grupper eller bortse från etniska seder och bruk;
 • Förespråka kult eller vidskepelse;
 • Sprida rykten för att störa den allmänna ordningen och den sociala stabiliteten;
 • Förespråka obscenitet, pornografi, spel eller våld, eller hjälpa till att begå ett brott;
 • Förolämpa eller förtala andra och skada andras legitima rättigheter och intressen;
 • Bryta mot social moral;
 • På annat sätt bryta mot någon lag, administrativ föreskrift eller bestämmelse i den utfärdande regionen.

4.1.3 Med undantag för vad som tillåts enligt lag eller med vårt föregående skriftliga tillstånd får du under din användning av kontotjänsterna inte spela in, sända eller sprida kontoinnehåll till andra på något sätt (inklusive men inte begränsat till att inte använda någon tredje parts programvara för direktuppspelning och överföring via internet), och du får inte heller utföra någon aktivitet som äventyrar datornätverkssäkerheten genom att använda eller målsätta kontotjänsten, inklusive men inte begränsat till:

 • Olagligt intrång, försök att störa eller skada nätverket för kontotjänsterna, störa normala nätverksfunktioner, stjäla nätverksdata, avsiktligt sprida skadliga program eller virus och andra handlingar som äventyrar cybersäkerheten;
 • Försöka undersöka, skanna eller testa svagheten i systemet eller nätverket som stöder kontotjänsterna och andra handlingar som äventyrar cybersäkerheten;
 • Kopiera, ändra, lägga till, radera, monteringsköra eller skapa något härlett arbete från data som släpps till RAM från någon terminalenhet under körningen av kontotjänsterna, eller interaktiva data mellan klientterminalen och serverterminalen under körningen av programvaran, eller systemdata som är nödvändiga för körningen av programvaran;
 • Bakåtkonstruera, bakåtmontera, bakåtsammanställa kontotjänsterna eller andra försök till att erhålla programvarans källkod;
 • Registrera konton på skadligt sätt, inklusive, men inte begränsat till frekvent registrering och bulkregistrering;
 • Avsiktligen använda andras uppgifter för att registrera konton åt dig själv;
 • Stjäla, förskingra andras gemenskapskonto, osv.;
 • Tillhandahålla program eller verktyg som särskilt används för att olagligen göra intrång på nätverk, störa normala nätverksfunktioner och skyddsåtgärder, stjäla nätverksdata och andra handlingar som hotar cybersäkerheten;
 • Tillhandahålla teknisk support, reklamkampanjer, betalnings- och förlikningstjänster eller annan hjälp till andra som vet att de utför aktiviteter som äventyrar cybersäkerheten.
 • Använda tredje parts programvara, plug-ins, fuskverktyg eller system som inte har utvecklats eller godkänts av företaget för kontotjänsterna eller skapa, publicera och sprida tredje parts programvara, plug-ins, fuskverktyg eller system som inte har utvecklats eller godkänts av företaget (du samtycker till att företaget har rätten att bestämma om du har använt olagliga fuskverktyg baserat på kontots programvara och avvikande beteende);
 • Skicka skräppost eller använda ditt konto för att hjälpa andra att skicka skräppost;
 • Publicera eller visa upp genom olika former, såsom att namnge kontot, allt innehåll som bryter mot ovannämnda artikel 4.1.2 eller annan olämplig text och audiovisuellt material, inklusive men inte begränsat till pornografi, våld, vulgaritet, terror, grymhet och annat innehåll eller virus som bryter mot lagar och förordningar, social moral eller kulturella folktraditioner;
 • Erhålla eller samla in andra användares e-postadresser, kontaktnummer, ID-nummer och andra användaruppgifter utan tillåtelse;
 • Modifiera eller dölja ett företags tjänstenamn, logotyp, varumärke eller upphovsrättsinformation, andra meddelanden om immateriell egendom eller information som är involverad i kontotjänsterna;
 • Anstifta eller genomföra privata transaktioner relaterade till kontotjänsterna, olagliga tilläggstjänster, tillhandahålla eller anställa andra för att tillhandahålla kontotjänsterna (t.ex. “betala upp” och “boosta”), tillhandahålla mellanhänder för transaktioner, sprida annonser eller andra handlingar som söker olaglig vinning genom att använda kontotjänsterna;
 • Attackera eller hacka företagets webbplats och/eller kontoservrar eller överbelasta kontoservrarna genom att skapa ett onormalt högt antal inloggningar eller inloggningsförsök på kort tid;
 • Etablera en exakt kopia av webbplatsen relaterad till kontotjänsterna, ta ögonblicksbilder av den relevanta webbsidan eller tillhandahålla tjänster som är identiska med eller liknar kontotjänsterna genom att etablera en server eller liknande;
 • Isolera någon del av kontotjänsterna för enskild användning eller använda dem på andra sätt som bryter mot bestämmelserna i detta avtal;
 • Bryta mot lagar eller förordningar, detta avtal eller företagets relevanta regler, genomföra allmänt erkända tjänstefel inom branschen och skada andras legitima rättigheter och intressen.

4.1.4 När du loggar in på företagets produkter, program och tjänster med ditt FunPlus-kontonummer och lösenord som du erhåller enligt detta avtal ska du strikt följa relevanta tjänsteavtal och användningsregler för företagets webbplats eller relaterade tjänster och produkter, inklusive men inte begränsat till användaravtalet för FunPlus-kontotjänster. Du kan använda FunPlus-kontonumret och lösenordet för att logga in på systemen för varje enskild tjänst eller produkt i företaget, inklusive, men inte begränsat till företagets spel “King av Avalon” och “Guns of Glory”. Om du använder varje enskild tjänst eller produkt från företaget anses det att du godkänner villkoren för tjänsterna för denna enskilda tjänst eller produkt, samt produktavtalet, användarpolicyn, spelarreglerna, spelreglerna och spelmeddelanden och meddelanden som företaget utfärdar i denna enskilda tjänst eller produkt.

4.2 Informationsvillkor Innehåll

4.2.1 Innehållet som du kommenterar, skickar och sprider i kontotjänsterna ska följa konstitutionella lagar och förordningar, följa allmän ordning och respektera social moral, sociala system, intressen i den utfärdande regionen, legitima rättigheter och intressen för medborgare, etiska värderingar och sanningen i informationen.

4.2.2 Du samtycker till och framställer att inte skapa, kopiera, publicera och sprida följande informationsinnehåll:

 • Som bryter mot grundläggande principer som fastställs i konstitutionen, skadar den utfärdande regionens säkerhet, hederlighet och intressen, avslöjar den utfärdande regionens hemligheter, uppmuntrar till subversion av den utfärdande regionens regim, motverkar socialistiska system, fomenterar separatismen i den utfärdande regionen och äventyrar den utfärdande regionens enhet;
 • Förespråkar terrorism eller extremism, sprider etniskt hat eller diskriminering, undergräver den utfärdande regionens enhets- och religiösa politik, förespråkar kult eller vidskepelse;
 • Tillverkar eller sprider information för att störa ordningen på finansmarknaden och annan falsk information för att störa marknaden och den ekonomiska ordningen;
 • Skapar eller sprider faror, epidemier, varningar, naturkatastrofer, produktionssäkerhet, livsmedels- och läkemedelssäkerhet eller annan falsk information för att störa den sociala ordningen;
 • Sprider information genom förfalskning eller under överinseende av myndigheter, sociala grupper och deras personal eller andra juridiska personer i den utfärdande regionen, eller sprider information genom olaglig användning av andras identitet för att bedriva olaglig eller kriminell verksamhet;
 • Sprider information som uppmuntrar till olagliga församlingar, föreningar, folktåg och demonstrationer, störningar i ordningsföljden för den sociala förvaltningen eller som undergräver social stabilitet;
 • Förespråkar obscenitet, pornografi, våld, spel, mord och terror, medverka i brott, erhålla kriminala medel och metoder, tillverkar eller handlar förbjudna och kontrollerade föremål eller begår bedrägeri och annan olaglig eller kriminell verksamhet;
 • Förolämpar eller förtalar andra, skadar andras rykten, integritet, immateriella rättigheter eller andra legitima rättigheter och intressen, samt försämrar minderårigas fysiska och mentala hälsa och sunda tillväxt;
 • Använder överdrivna befattningar eller titlar som är betydligt oförenliga med innehållet;
 • Sensationaliserar skvaller, skandaler, illdåd, osv.;
 • Felaktigt kommenterar om naturkatastrofer, allvarliga olyckor eller andra katastrofer;
 • Innehåll som har sexuella antydningar, sexuella provokationer och annan information som förknippas med sex;
 • Innehåll som t.ex. blodlust, skräck och grymhet som orsakar fysiska eller psykiska obehag;
 • Hetsa till diskriminering av grupper eller regioner;
 • Främja grovt, oanständigt eller vulgärt innehåll;
 • Annan information som bryter mot lagar, förordningar, policyer och allmän ordning, skadar internet-ekosystemet eller stör kontotjänsternas normala drift.

4.3 Du bekräftar och förstår att det under användningen av kontotjänsterna finns en möjlig förekomst eller uppkomst av hotfullt, skandalöst, anstötligt, olagligt, tredje parts negativa innehåll eller handlingar som är skadliga för andras legitima rättigheter och intressen (inklusive immateriella rättigheter) som ligger utanför företagets kontroll. Ovanstående innehåll eller handlingar är alla orelaterade till företaget och företaget ska inte bära något juridiskt ansvar som uppstår därav.

4.4 Företaget har upprättat en offentlig plattform för klagomål och rapportering. Du kan använda detta system för att klaga och rapportera alla brott mot lagar och förordningar, olagliga spridningsaktiviteter och skadlig information, osv. Företaget kommer att ta emot och behandla dina klagomål och rapporter tidsenligt.

4.5 Om du på grundval av klagomål och rapporter från allmänheten, och efter verifiering av företaget, har befunnits bryta mot de ovannämnda artiklarna 4.1 och 4.2, eller delta i andra förbjudna handlingar som anges i detta avtal under din användning av kontotjänsterna kan företaget vidta följande åtgärder direkt mot dig, t.ex. ta bort eller blockera olämpliga kommentarer, förbjuda och säga upp ditt konto eller andra hanteringsåtgärder (med förbehåll för företagets bedömning av de faktiska omständigheterna).

Om du har några frågor eller tvivel om de åtgärder som företaget vidtar kan du kontakta vår kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna som anges häri.

5. Användningsriktlinjer för informationsinnehåll

5.1 Utan skriftligt tillstånd från företaget får du inte åta dig, godkänna, tillåta eller hjälpa någon tredje part att begå följande handlingar gällande kontotjänsternas informationsinnehåll:

 • Kopiera, hämta eller samla in informationsinnehåll i kontotjänsterna för något kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till publicitet och boostingklick och sidvisningar;
 • Redigera, samla in och upprätta informationsinnehåll i kontotjänsterna och visa innehållet på andra kanaler än kontotjänsterna utan tillstånd;
 • Använda någon form av identifieringsmetoder, inklusive men inte begränsat till specialmärke och specialkod, för att orsaka eller hjälpa en tredje part att negativt påverka kontotjänsternas informationsinnehåll, såsom att generera trafik, vägledande läsarskap, omdirigering och kapning;
 • Annan olaglig åtkomst till eller användning av informationsinnehållet i kontotjänsterna.

5.2 Med företagets skriftliga tillstånd ska även din delning och vidarebefordran av informationsinnehållet i kontotjänsterna följa följande riktlinjer:

 • För informationsvisningar eller andra relaterade data som samlas in, räknas och erhålls får du inte sälja eller kommersiellt använda dem i någon form, eller avslöja och tillhandahålla dem till tredje parter, eller tillåta tredje parter att använda dem för något syfte, utan föregående skriftligt medgivande från företaget;
 • Du får varken ändra någon form av kontotjänsternas sidor eller sabotera visningen av sådana sidor i någon form såsom blockering, infogande eller pop-upper;
 • Du ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att kontotjänsternas informationsinnehåll olagligen förvärvas av tredje parter med någon form av metoder, inklusive men inte begränsat till “spider”-program.

6 Reklam

6.1 Du förstår och samtycker till att företaget under användningen av kontotjänsterna kan skicka pushmeddelanden, reklam och varumärkeskampanjtjänster till dig och att företaget kommer att visa kommersiella annonser, kampanjer och information (inklusive kommersiell eller icke-kommersiell information) relaterade till kontotjänsterna eller från tredjepartsleverantörer och -partners i kontotjänsterna.

6.2 Företaget utför sina skyldigheter i samband med reklam och marknadsföring i enlighet med lagen och du ska själv fastställa äktheten och tillförlitligheten av sådan reklam eller kampanjinformation och ansvara för de bedömningar du gör. Med undantag för vad som uttryckligen anges i lagar och förordningar ska du ansvara för alla inköp och transaktioner som görs av dig till följd av sådan reklam- eller marknadsföringsinformation eller för alla skador eller förluster som åsamkas till följd av det föregående och företaget ska hållas försvarslöst.

7 Immateriella rättigheter

7.1 Immateriella rättigheter för allt innehåll som tillhandahålls av företaget i speltjänsterna (inklusive men inte begränsat till programvara, teknik, program, webbsidor, texter, bilder, videor, grafik, ljud, diagram, gränssnittsdesign och elektroniska dokument) ägs av företaget. Företaget äger upphovsrätten, patenträttigheterna och andra immateriella rättigheter för programvaran som företaget använder för att tillhandahålla kontotjänsterna. Utan tillstånd från företaget får ingen använda (inklusive men inte begränsat till, robotar eller spindelprogram eller enheter för att övervaka, kopiera, sprida, visa, återspegla, ladda upp och ladda ner) innehållet i kontotjänsterna.

7.2 Du förstår och samtycker till att alla texter, bilder, videor, ljud och annat innehåll som du publicerar och laddar upp under användningen av kontotjänsterna ursprungligen skapas av dig eller är lagligen auktoriserat. Immateriella rättigheter för innehåll som du laddar upp och publicerar via kontotjänsterna ägs av dig eller den ursprungliga upphovsrättsinnehavaren. FunPlus erhåller endast lagringsutrymme för dina visningsändamål. FunPlus förbehåller sig rätten att screena, granska, formatera och rekommendera det uppladdade innehållet. FunPlus har också rätten att återkalla eller ta bort det uppladdade innehållet utan föregående meddelande till dig och utan något ansvar gentemot dig.

7.3 Du bekräftar, förstår och samtycker till att för att kontinuerligt förbättra och tillhandahålla bättre tjänster till dig, för allt innehåll (i förekommande fall, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, grafik, ljud, och musik, ljud och röster i videor eller ljud) som du laddar upp, publicerar, överför eller sprider genom kontotjänsterna, ger du företaget och dess moderföretag och efterföljande företag en global, evig, gratis, icke-exklusiv och underlicensierad (via flernivå) rättighet (inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, informationsnätverksspridning, anpassning, sammanställning, ändring, översättning, och rätten att skapa härledda verk, utföra och visa). Användningsområdet omfattar, men är inte begränsat till, aktuella eller andra webbplatser, programvaror, produkter eller terminalenheter. Du bekräftar och samtycker härmed till att beviljandet av ovannämnda rättigheter innefattar rätten och licensen att använda och på annat sätt utnyttja innehållet (helt eller delvis) i samband med all publicitet, marknadsföring, annonsering eller relaterad marknadsföring gällande innehållet, kontotjänsterna, företaget och/eller företagets varumärken. För att undvika alla tvivel samtycker du till att licensen för ovanstående rättigheter omfattar tillstånd att använda, reproducera, visa och distribuera din personliga bild, avbild, ditt namn, varumärke, servicemärke, varumärke, logotyp, företagsmärke eller annat material som du äger eller är licensierat att använda och som är inbäddat i innehållet.

Du bekräftar och samtycker till att ge företaget tillstånd att agera på dina vägnar eller anförtro en professionell tredje part att försvara de immateriella rättigheterna för innehållet du laddar upp och publicerar, inklusive men inte begränsat till att övervaka överträdelser, skicka ett försvarsbrev, lämna in en stämning eller ett skiljeförfarande, medling och förlikning. Företaget har rätten att fatta beslut i frågor som rör försvaret av rättigheter och självständigt implementera dem. Du förstår att företaget har rätten, men inte skyldigheten, att genomdriva föregående godkännande.

7.4 Företaget tillhandahåller teknisk support för kontotjänsternas utveckling och drift och har alla rättigheter till alla data och all information som genereras under utvecklingen och driften av kontotjänsterna i den utsträckning som tillåts enligt lagar och förordningar.

7.5 Använd inte under några omständigheter några varumärken, servicemärken, varunamn, domännamn, webbplatsnamn eller andra distinkta märkesfunktioner som tillhör företaget och dess dotterbolag (gemensamt “märkena”) utan tillstånd. Du får inte visa, använda eller ansöka om registrering av ett varumärke, domännamn, osv. på något sätt, oavsett enskilt eller i samband med de ovannämnda märkena, eller uttrycka eller antyda för andra att du har rätten att visa, använda eller på annat sätt hantera sådana märken utan föregående skriftligt medgivande från företaget. Du ska bära allt juridiskt ansvar för alla förluster som orsakas företaget eller andra till följd av din användning av företagets varumärken och logotyper som bryter mot detta avtal.

8 Hantering av avtalsbrott

8.1 Om företaget har anledning att tro att ditt beteende bryter mot eller kan bryta mot villkoren i detta avtal kan företaget, efter eget gottfinnande och beroende på omständigheternas svårighetsgrad, vidta en eller flera av följande åtgärder:

(1) Varning: En varning är en utbildningsguide för användare som bryter mot avtalet. Den används för att reglera spelets normala funktion;

(2) Tysta ner: Inaktivera en del av eller hela den kränkande användarens chatt och tvångsstänga användarkontots konversations- och uppladdningsfunktioner för att omöjliggöra för användarkontot att kommunicera med andra användare tills detta straff löper ut eller återkallas;

(3) Tillfällig inaktivering: Begränsa den kränkande användarens tjänsteinnehåll och relaterade tjänstefunktioner som är tillgängliga för honom eller henne till dess att denna påföljd löper ut eller återkallas;

(4) Permanent inaktivering: Begränsa den kränkande användarens konto och en del av de relaterade tjänstefunktionerna, antingen tillfälligt eller permanent;

(5) Tillfälligt inloggningsförbud: Tillfälligt förhindra att den kränkande användarens konto loggar in på en eller delar av företagets tjänsteplattformar under en bestämd tidsperiod tills antingen straffet löper ut eller återkallas;

(6) Permanent inloggningsförbud: Permanent förhindra att den kränkande användarens konto loggar in för att använda företagets tjänster;

(7) Kontoavstängning: Tillfälligt eller permanent stänga av rätten för den kränkande användarens konto att logga in på företagets tjänster;

(8) Rättsligt ansvar: Om ditt tjänstefel orsakar skada för andra eller företaget eller bryter mot bestämmelserna i befintliga lagar ska du bära motsvarande civilrättsliga, administrativa och straffrättsliga ansvar i enlighet med lagen;

(9) Andra bestraffande åtgärder: Inklusive men inte begränsat till omhändertagande av olämpligt erhållna förmåner (såsom i-spelet virtuella artiklar och virtuella plattformsartiklar som du erhållit via olämpliga metoder), avdrag för värden (inklusive men inte begränsat till upplevelse), samt andra hanteringsåtgärder som företaget meddelat genom lämpliga kanaler. Observera att ovanstående åtgärder kommer att göra dina kontouppgifter, objekt, utrustning och vissa eller alla kontotjänster tillfälligt eller permanent otillgängliga, så tänk på vad du säger och vad du gör.

8.2 Företaget respekterar och skyddar juridiska rättigheter och intressen för användare och andra, såsom immateriella, anseende-, namn- och integritetsrättigheter. Du framställer att texter, bilder, videor, ljud, länkar och annat innehåll som du laddar upp när du använder kontotjänsterna inte gör intrång i immateriella, anseende-, namn-, integritets- och andra juridiska rättigheter och intressen för någon tredje part. I annat fall förbehåller sig företaget rätten att ta bort innehållet som påstås göra intrång vid mottagandet av meddelande från den eller de relaterade parterna. Du ska hantera alla anspråk mot tredje parter och bära allt juridiskt ansvar som kan uppstå från dem. Om företaget drabbas av förluster (inklusive bland annat ekonomiska och goodwillförluster) till följd av din överträdelse ska du även ersätta företaget till fullo för alla sådana förluster.

9 Ändringar, avbrott och uppsägning av tjänsterna

9.1 Du förstår och samtycker till att de speltjänster som tillhandahålls av företaget tillhandahålls baserat på nuvarande status för befintlig teknik och befintliga villkor. Företaget kommer att göra sitt bästa för att tillhandahålla dig tjänsterna och säkerställa deras kontinuitet och säkerhet. Du förstår att företaget inte vid någon tidpunkt kan förutse och förhindra risker av teknisk eller annan art, inklusive men inte begränsat till force majeure, nätverksproblem, fel i tredjepartstjänster, tredje parts webbplatser och andra orsaker som kan leda till avbrott i tjänsterna, underlåtenhet att använda programvaran och tjänsterna på rätt sätt samt andra förluster och risker.

9.2 Du förstår och samtycker till att företaget har rätten att fastställa tjänstens/funktionens inställningar och omfattning och att modifiera, avbryta, stänga av eller säga upp kontotjänsterna i enskilda fall för tjänstens övergripande drift och plattformens säkerhet.

9.3 Om företaget efter eget gottfinnande beslutar att avsluta driften av kontotjänsterna eller om kontotjänsterna avslutas av någon annan anledning, kommer företaget att hantera ärenden relaterade till avslutandet av kontoverksamheten i enlighet med relevanta lagar och förordningar i den utfärdande regionen avseende avslutandet av driften av nätverkskonton för att skydda användarnas legitima rättigheter och intressen.

10 Ansvarsfriskrivning

10.1 Du förstår och samtycker till att kontotjänsterna kan påverkas eller störas av olika faktorer och att företaget inte garanterar (inklusive men inte begränsat till):

 • Att kontotjänsterna är helt lämpliga för alla användares användningskrav;
 • Att kontotjänsterna förblir oavbrutna, tidsenliga, säkra, tillförlitliga eller felfria och att all programvara, alla tjänster och annat material som du erhåller via företaget uppfyller användarnas förväntningar;
 • Att eventuella fel i kontotjänsterna kommer att kunna korrigeras.

10.2 Företaget kommer inte att tillhandahålla någon egendom i samband med tillhandahållandet av kontotjänsterna som innefattar lån eller annan egendom som inte är förknippad med företagets konto. Om du upptäcker att någon information verkar utge sig för att vara företaget för att tillhandahålla lån eller annan information som involverar egendom på internet, kontolösenord, annonser eller kampanjer ska du utöva tillbörlig omsorg och göra din egen bedömning. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följdskador eller skadestånd relaterade till förlust av vinst, affärsanseende och data, eller andra materiella eller immateriella förluster som du åsamkas till följd av detta.

10.3 Du förstår och samtycker till att du under användningen av kontotjänsterna kan stöta på faktorer som force majeure (avser en objektiv händelse som inte kan förutses, övervinnas eller undvikas), inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer (såsom översvämningar, jordbävningar och tyfoner), myndighetsåtgärder, krig, strejker, upplopp och omvälvningar. I händelse av force majeure kommer företaget att sträva efter att åtgärda situationen tidsenligt vid första tillfälle. Företaget är dock ansvarsfri för förluster som åsamkas av force majeure inom ramen för lagar och förordningar.

10.4 Företaget förbehåller sig rätten att hantera olagligt och icke-överensstämmande innehåll i enlighet med detta avtal. Denna rättighet ska inte utgöra någon skyldighet eller något åtagande från företagets sida och företaget kan inte garantera att överträdelser eller motsvarande hantering åtgärdas tidsenligt.

10.5 Du förstår och samtycker till att företaget inte ger några garantier eller villkor av något slag för kontotjänsterna, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till kommersiell säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Din användning av kontotjänsterna sker på egen risk.

10.6 Du förstår och samtycker till att detta avtal är för att säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar i den utfärdande regionen, för att upprätthålla allmän ordning och moral och skydda andras legitima rättigheter och intressen. Företaget kommer att göra sitt bästa för att göra bedömningar i enlighet med relevanta lagar och förordningar men kommer inte garantera att företagets bedömningar är helt förenliga med rätts- och administrativa myndigheters bedömningar. Därmed har du förstått och samtycker till att bära följderna av detta.

10.7 Företaget ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta, följd-, straff-, oförutsedda, särskilda eller brottsskador, inklusive utebliven vinst, som du åsamkats till följd av din användning av kontotjänsterna. Företagets hela ansvar gentemot dig, oavsett orsak eller beteende, ska aldrig överstiga de avgifter (om några) som betalats till företaget för din användning av kontotjänsterna under registreringsperioden.

10.8 Om du använder programvara eller relaterade tjänster som tillhandahålls av tredje parter i kontotjänsterna kan du, utöver att följa detta avtal och relaterade regler, behöva samtycka till och följa tredje partens avtal, integritetspolicy och relaterade regler. Eventuella tvister, förluster eller skador som uppstår till följd av tredje parts programvara och relaterade tjänster ska lösas mellan dig och tredje part. Företaget ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part med avseende på detta.

10.9 Om du bryter mot detta avtal och överlåter ditt konto till en tredje part utan tillstånd ska alla direkta eller indirekta skador som åsamkats dig eller den tredje parten lösas mellan er båda. Företaget ska inte bära något ansvar.

11 Användarvillkor för minderåriga

11.1 Om användaren är minderårig under 18 år ska denne läsa igenom detta avtal och andra avtal och regler relaterade till kontotjänsterna under översyn och vägledning av en förmyndare och erhålla förmyndarens samtycke innan kontotjänsterna används.

11.2 Den minderårige användaren förstår att om han/hon bryter mot lagar och förordningar och mot innehållet i detta avtal ska han/hon och hans/hennes förmyndare bära allt rättsligt ansvar som kan uppstå till följd av detta i enlighet med lagen.

12 Ytterligare bestämmelser

12.1 Folkrepubliken Kinas lagar ska tillämpas på bildandet, ikraftträdandet, utförandet, tolkningen och lösningen av tvister avseende detta avtal. Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller ogenomförbar på grund av konflikt med lagarna i den utfärdande regionen ska sådana bestämmelser tolkas så nära som möjligt till den ursprungliga avsikten i detta avtal och övriga bestämmelser i detta avtal ska förbli i full kraft och effekt.

12.2 Vid en eventuell tvist mellan dig och företaget som uppstår genom detta avtal ska båda parter sträva efter att lösa tvisten i god tro; om förhandlingarna misslyckas, (1) för användare på det kinesiska fastlandet. Du samtycker till att lämna in den relevanta klagan till folkdomstolen på den plats där din spelproduktleverantör är registrerad för rättstvister. (2) För användare utanför Kina. Du samtycker till att skicka in den relevanta klagan till Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC) för förlikning på det kinesiska språket enligt gällande lagar i Kina.

12.3 Vi kommer att uppdatera detta avtal emellanåt för att följa rättsliga, tekniska och kommersiella uppdateringar. När vi uppdaterar detta avtal kommer vi att meddela dig på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till betydelsen av dessa ändringar. När detta avtal uppdateras kommer vi att utfärda den senaste versionen av avtalet i kontotjänsterna. Du kan ta reda på när detta avtal uppdaterades genom att markera “Senast uppdaterad” i början av avtalet.

Om du har några invändningar mot de uppdaterade villkoren i detta avtal ska du omedelbart sluta att logga in till eller använda kontotjänsterna. Om du fortsätter att använda våra produkter eller tjänster samtycker du till att godkänna detta avtal som uppdaterat.

12.4 Rubrikerna i detta avtal är endast för bekvämlighets- och lässyften och påverkar inte innebörden eller tolkningen av någon bestämmelse i avtalet.

12.5 Du och företaget är självständiga parter. Under inga omständigheter ska detta avtal utgöra en uttrycklig eller underförstådd garanti eller villkor av något slag från företaget till användaren, och det ska inte heller utgöra en agentur, ett partnerskap, samriskföretag eller anställningsrelation mellan parterna.

12.6 Detta avtal träder ikraft på publiceringsdatumet och utgör hela samförståndet mellan dig och företaget avseende kontotjänsterna och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna i samma fråga.

12.7 Om du har några kommentarer eller förslag angående detta avtal eller kontotjänsterna kan du skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst på: support@funplus.com.

Leverantörerna för FunPlus-kontotjänsterna inkluderar: FunPlus International AG (Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz); och FunPlus Group och dess dotterbolag. Se kontobeskrivningen för kontots specifika tjänsteleverantör.