VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Senast uppdaterad: 1 februari 2024

 

Dessa Villkor för tjänsten, tillsammans med vår DENNA INTEGRITETSPOLICY FÖR SPELARE  samt alla tilläggsvillkor och andra dokument som hänvisas till i dessa villkor (Villkor) reglerar din användning, köp (i spel) och nedladdning av våra Spel, virtuella föremål, användargenererat innehåll (UGC), webbplatser, butik och relaterade tjänster som görs tillgängliga från tid till annan, om vi inte uttryckligen anger annat (kollektivt: Tjänster).

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. Dessa Villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss.  Genom att komma åt eller använda någon av Tjänsterna accepterar och godkänner du dessa Villkor.  Om du inte godkänner dessa Villkor ber vi dig att inte gå in på, köpa eller använda våra Tjänster.

Spel inbegriper alla spel som utvecklats och/eller gjorts tillgängliga av oss, oavsett om de finns nu eller i framtiden.

ENDAST FÖR ANVÄNDARE I USA OCH KANADA: Dessa villkor innefattar en klausul om bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan enligt avsnitt 25.8, vilket innebär att du samtycker till att låta lösa eventuella tvister relaterade till dessa villkor, delar av tjänsterna och/eller din relation med oss genom bindande skiljeförfarande i stället för genom rättegång. Du kan välja bort detta obligatoriska skiljedomsavtal enbart genom att följa procedurerna nedan som beskrivs i avsnittet 25.8.3. Dessa villkor inkluderar även ett juryfriskrivning.

1. OM DIG

1.1 Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att du är minst 18 år eller, om du är yngre än 18 år, att du har läst igenom dessa Villkor tillsammans med dina föräldrar eller vårdnadshavare och att de har samtyckt till dessa Villkor å dina vägnar och därmed tar fullt ansvar för att du följer dem. Om vi informeras av en förälder/vårdnadshavare om att deras barn har lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder när de registrerar sig för våra spel eller tjänster, kommer vi att stoppa kontot (enligt definitionen nedan) förutsatt att vi har information som gör oss övertygade om att den rapporterande personen verkligen är förälder eller vårdnadshavare för barnet i fråga. Du intygar också att du har uppnått minst den lägsta åldern för att samtycka till databehandling enligt lagstiftningen i din jurisdiktion (t.ex. 13 år i USA och 16 år i vissa EU-jurisdiktioner) och att du inte är förhindrad från att få tillgång till tjänsterna enligt tillämplig lag.

1.2 En sammanfattning av dessa villkor, särskilt skriven för ungdomar, finns här. 

1.3 Om du får tillgång till våra tjänster via en plattform eller webbplats från en tredje part kan det krävas att du följer deras policyer utöver dessa villkor.

2. VILKA VI ÄR

2.1 Vi är FunPlus International AG. Detta är ett företag registrerat i Schweiz med adress Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Schweiz och handelsregisternummer CHE-406.512.803 (”vi”, ”vår”, ”oss” eller ”FunPlus”) .

2.2 Du kan kontakta oss på support@funplus.com.

3. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan, till exempel för att säkerställa att vi efterlever tillämpliga lagar eller för att återspegla eventuella ändringar vi gör i Tjänsterna eller annat. De uppdaterade villkoren kommer att läggas ut på vår webbplats. Vi kan också komma att tillhandahålla ytterligare meddelanden, t.ex. meddelanden i våra tjänster, om eventuella väsentliga ändringar av dessa villkor. Du ansvarar för att kontrollera dessa Villkor regelbundet innan du använder någon av våra Tjänster. Om du efter ändringsdatumet fortsätter att använda våra Tjänster kommer detta att betraktas som ett godkännande från din sida av de ändrade Villkoren.

4. KONTO

4.1     För att använda vissa av våra tjänster kan du behöva skapa ett konto hos oss och/eller hos tredjepartsplattformen eller webbplatsoperatören, t.ex. Apple eller Google (konto). För att skapa ett konto måste du tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information om dig själv på kontoregistreringssidan och hålla den informationen uppdaterad.

4.2 Du får inte dela ditt konto med andra och inte heller låta andra komma åt ditt konto. Du år  ensam ansvarig för att hålla kontots inloggningsuppgifter hemliga. Du är också ansvarig för all aktivitet som är associerad med ditt konto och kan hållas ansvarig för förluster som åsamkats oss eller någon annan användare som härrör från aktivitet kopplad till ditt konto. Du samtycker till att FunPlus inte ska hållas ansvarigt för någon förlust som du kan ådra dig till följd av obehörig användning av ditt konto av någon annan, med eller utan din vetskap. Om det kommer till din kännedom att faktiska eller misstänkta förluster, stölder, bedrägerier eller obehörig användning av ditt konto har ägt rum ska du omedelbart kontakta oss på support@funplus.com.

4.3 Hänvisningar till att ”Stoppa” ett konto inkluderar att tillfälligt eller permanent inaktivera, spärra, blockera eller mjuta ett konto. Om ditt konto är mjutat kan du fortsätta att spela men kommer inte att kunna använda gratis textchatt under den aktuella mjutningsperioden. Om ditt konto inaktiveras eller förbjuds kommer du inte att kunna få tillgång till ditt konto och alla licenser som tidigare beviljats dig för att använda våra spel och tjänster kommer att återkallas antingen tillfälligt eller permanent. DETTA INNEBÄR ATT DU KOMMER ATT BLI AV MED DITT KONTO, DINA KARAKTÄRER OCH ALLA EVENTUELLA FÖREMÅL OCH VALUTA I SPELET. Vi är inte skyldiga att kompensera dig för eventuella förluster som uppstår till följd av att ditt konto inaktiveras eller förbjuds.

4.4     Om vi rimligen anser att: (i) dessa villkor har eller kan ha brutits eller kan sannolikt brytas; och/eller (ii) du har begått bedräglig, olaglig eller missbrukande verksamhet, inklusive brott eller misstänkt brott mot uppförandereglerna i avsnitt 7 i dessa villkor; och/eller (iii) det är nödvändigt för att förhindra eller stoppa all skada, inklusive men inte begränsat till skada som orsakas oss, våra spel eller tjänster, andra användare eller allmänheten. Då kan vi, efter eget gottfinnande, när som helst tillfälligt eller permanent: (i) stoppa något eller några av dina konton, (ii) begränsa tillgången till innehållsöverföring eller andra funktioner i våra spel eller tjänster och/eller (iii) ta bort innehåll eller begränsa åtkomsten till eller ta bort Virtuell valuta, Virtuella föremål eller sådant som har anskaffats med Virtuell valuta eller Virtuella föremål.  dessa åtgärder kan resultera i förlust av riktiga pengar som betalats i förbjudna transaktioner, som exempelvis, men inte begränsat till, att sälja, köpa, byta eller på annat sätt överföra eller erbjuda sig att överföra sitt konto till någon annan såsom “kontohandel”.

4.5     Om vi vidtar någon av åtgärderna ovan kan du senaste sex månader efter besluten som fattats eller åtgärderna som vidtagits inom ramen för avsnitt 4.2 skicka en begäran om omprövning till FunPlus kundsupport via vår kanal i spelet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till support@funplus.com . Alla begäranden om omprövning hanteras av oss efter vårt eget rimliga gottfinnande.

4.6 Om du vill ta bort ditt konto permanent kan du enkelt begära att kontot raderas när som helst i din profil i spelet, eller på annat sätt skicka en begäran om kontoborttagning till support@funplus.com .

4.7 Vi kan rimligen stänga av, begränsa eller avsluta din åtkomst till spelen, de virtuella föremålen och/eller andra delar av tjänsterna, och följaktligen avbryta eller avsluta licensen som har beviljats dig i enlighet med dessa villkor, om ditt konto har varit inaktivt i minst 365 dagar.

4.8 Du kan sluta använda våra tjänster eller begära borttagning av ditt konto av vilken anledning som helst, när som helst. När du begär att ditt konto tas bort måste vi verifiera din identitet som den sanna ägaren av kontot. Därefter påbörjas processen för borttagningen av kontot. När din förfrågan har mottagits gäller en ångerfrist. Efter ångerfristen kommer ditt konto att inaktiveras och innehållet som är kopplat till det kommer inte längre att vara tillgängligt för dig, men ditt kontos existens kommer att fortsätta att vara synligt för andra användare.

Om du själv har påbörjat borttagningen eller inaktiveringen av ditt konto (förutsatt att ditt konto inte har tagits bort eller inaktiverats av oss på grund av att du inte har efterlevt dessa villkor), kan du fram till utgångsdatumet för ångerfristen återställa eller återaktivera ditt konto genom att kontakta FunPlus kundsupport via spelportalen eller via e-post: support@funplus.com. I händelse av en sådan begäran måste vi verifiera din identitet som den verkliga ägaren av kontot innan vi kan återställa ditt konto och avbryta borttagningsprocessen. Om du inte begär att ditt konto återställs inom perioden för ångerfristen kommer ditt konto, vid utgången av ångerfristen, automatiskt att raderas oåterkalleligt, fullständigt och permanent, inklusive all tillgång till köpta virtuella föremål och annat tillhörande innehåll på ditt konto.

4.9 Ditt konto och innehåll som är associerat med ditt konto raderas inte permanent där radering skulle begränsa vår förmåga att: (i) undersöka eller identifiera olaglig aktivitet eller överträdelser av våra villkor och policyer (till exempel för att identifiera eller undersöka missbruk av våra tjänster); (ii) skydda säkerheten för våra tjänster och användare; (iii) fullgöra en rättslig skyldighet, såsom att bevara bevis; eller (iv) uppfylla begäran från rättsliga eller administrativa myndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller statliga myndigheter.

4.10 I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG BEKRÄFTAR DU ATT DU KÄNNER TILL OCH SAMTYCKER TILL ATT DU INTE HAR RÄTT TILL NÅGON ÅTERBETALNING ELLER ERSÄTTNING BETRÄFFANDE KONTOT, OCH ATT VI INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV DITT KONTO, AVSLUTANDE AV DITT KONTO, BEGRÄNSNING AV DIN ÅTKOMST TILL VÅRA TJÄNSTER ELLER VIRTUELLA FÖREMÅL ELLER RADERING ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DITT KONTO.

5. LICENS

Våra Tjänster, Spel, konton, Virtuella föremål och allt relaterat material (inklusive och utan begränsning programvara, kod, information, innehåll, data, text, karaktärer, musik, ljud, videor) som gjorts tillgängliga av oss eller för vår räkning såväl som all relaterad upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till sådana Tjänster, Spel, Virtuella föremål och material (tillsammans Innehåll) licensieras, och säljs inte, till dig under dessa Villkor. Med förbehåll för din strikta efterlevnad av dessa Villkor ger vi dig en begränsad, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar och icke-exklusiv licens att använda vårt Innehåll för personligt och icke-kommersiellt bruk.  Om du bryter mot något av dessa villkor kan vi omedelbart säga upp eller upphäva denna licens. Du tillstår att alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i Innehållet är och kommer att förbli vår egendom och att du inte kommer att ha något ägarskap, någon titel eller något annat äganderättsintresse i eller till Innehållet, oavsett om du ”förtjänat” eller ”köpt” sådant Innehåll.

6. DINA JURIDISKA SKYLDIGHETER OCH LÖFTEN TILL OSS

6.1     Du bekräftar att:

6.1.1 all information och alla uppgifter som du tillhandahåller är sann, korrekt och uppdaterad.  Rättigheterna du beviljas enligt dessa Villkor är strikt personliga och du får inte tillgängliggöra tjänsterna eller ditt lösenord för någon annan; och

6.1.2 du kommer att följa reglerna för användning av Tjänsterna och/eller Virtuella föremål som anges i Avsnitt 7 till 10 samt alla andra förbehåll som anges på andra ställen i dessa Villkor.

6.2  Du kommer att hålla FunPlus (och våra anslutna företag, tjänstemän, direktörer, anställda, leverantörer, partner och licensgivare) skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador, ansvar och kostnader, inklusive juridiska avgifter, som härrör från (i) din användning av tjänsterna, (ii) din överträdelse av villkoren, (iii) din överträdelse av andra lagar och förordningar, (iv) din överträdelse av en tredje parts rättigheter, (v) inlämnandet av ditt användargenererade innehåll (UGC) i tjänsterna och vår användning av det, eller (vi) aktivitet som är kopplad till ditt konto. FunPlus förbehåller sig rätten att på din bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen av tredje parts anspråk som annars är föremål för gottgörelse från dig, i vilket fall du samtycker till att samarbeta med FunPlus.

6.3  Om vi vidtar rättsliga åtgärder mot dig för utebliven betalning eller något annat brott mot dessa villkor och en domstol ger oss rätt, är du ansvarig för alla kostnader som tillåts av domstolarna. 

7. UPPFÖRANDEREGLER OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

7.1 Du samtycker till att när du använder tjänsterna (inklusive skapandet av användargenererat innehåll (UGC)) kommer du inte själv (eller genom att främja, uppmuntra eller hjälpa andra) att:

7.1.1      använda eller tillåta användning av tjänsterna för ändamål eller aktiviteter som är olagliga eller olovliga eller som strider mot dessa villkor eller på annat sätt skapar eller sprider ”olagligt innehåll” (enligt definitionen i avsnitt 10 nedan);

7.1.2      på något sätt reproducera, distribuera, offentligt visa eller utföra, översätta, modifiera, anpassa, skapa, härleda verk från, dekonstruera, omvända, dekompilera eller demontera Tjänsterna, källkoden i Tjänsterna eller någon del därav;

7.1.3      sälja, hyra, leasa, dela eller ge åtkomst till ditt konto, alternativt komma åt eller försöka få åtkomst till andra användares konton, samt göra intrång i eller försöka göra intrång i säkerhetsåtgärder relaterade till Tjänsterna;

7.1.4      delta i någon form av beteende som vi anser vara olämpligt och störande eller som strider mot Tjänsternas ton och beskaffenhet;

7.1.5      använda kränkande, stötande eller ärekränkande skärmnamn och/eller fiktiva karaktärer, oavsett om de skapats genom Tjänster eller via tredjepartsenheter anslutna till våra Tjänster;

7.1.6      utge dig för att vara någon annan person eller ge sken av att du är anställd eller representerar oss eller någon av våra partner eller dotterbolag;

7.1.7      främja, uppmuntra eller delta i någon aktivitet som involverar hackning, cracking, nätfiske, utnyttjande av exploatering eller fusk och/eller distribution av förfalskad programvara och/eller förfalskade eller legitima Virtuella föremål;

7.1.8      ladda upp filer som innehåller virus, trojan, mask, spionprogram, tidsinställda bomber, skadad data eller andra datorprogram som skulle kunna skada, hindra eller störa någon av Tjänsterna;

7.1.9      göra olämpliga eller falska anmälningar till oss;

7.1.10 använda våra tjänster för att bygga en tjänst eller ett spel som kan konkurrera med våra tjänster eller hjälpa en annan person att bygga en tjänst eller ett spel som konkurrerar med våra tjänster;

7.1.11 undersöka, granska eller testa sårbarheten hos våra tjänster, eller kringgå eller bryta mot våra Tjänsters säkerhets- och autentiseringsåtgärder;

7.1.12 missbruka support- eller klagomålsknappar i spelet eller göra falska anmälningar till oss;

7.1.13     använda någon robot, spindel, webbplatssökning/hämtningsapplikation eller annan manuell eller automatisk enhet eller process i syfte att erhålla, indexera, utvinna data eller på något sätt reproducera eller kringgå innehållet, navigeringsstrukturen eller presentationen av våra Tjänster;

7.1.14 sälja, köpa, byta eller på annat sätt överföra eller erbjuda att överföra ditt konto, all personlig tillgång till våra Tjänster eller innehåll som är kopplat till ditt konto, inklusive Virtuella föremål, antingen inom våra Tjänster eller på en tredje parts webbplats, alternativt i samband med någon transaktion utanför spelet.

7.1.15 annonsera, uppmana till eller på annat sätt överföra kommersiell reklam, inklusive presentkoder, marknadsföring eller oönskade repetitiva meddelanden (spam);

7.1.16 ansöka om återbetalning med ont uppsåt eller dra fördel av regler från tredje parts plattformar för orättfärdig berikning;

7.1.17 dra fördel av prisskillnaden för virtuella föremål för att göra vinst genom att köpa och/eller sälja virtuella föremål från/i olika territorier; och

7.1.18  utnyttja tjänsterna för alla kommersiella ändamål, inklusive, men inte begränsat till, att (a) använda ett internetcafé, ett datorspelscenter eller någon annan fysisk plats; (b) samla in virtuella föremål eller andra resurser i spelet till försäljning utanför spelet; eller (c) utföra tjänster i spelet i utbyte mot betalning utanför spelet, t.ex. ”power-levelling”.

7.2     I den utsträckning som Tjänsternas funktionalitet tillåter kommer du inte att publicera eller kommunicera någon persons personliga information från den verkliga världen när du använder Tjänsterna eller via chattrum eller forum.

7.3     Vi förbehåller oss rätten att komma åt, övervaka och/eller registrera all onlineaktivitet inom tjänsterna och du ger oss ditt uttryckliga samtycke till att komma åt och registrera dina aktiviteter.

7.4 Eventuella brott mot ovanstående uppföranderegler fastslås under alla omständigheter av oss, efter eget gottfinnande och på lämpligt sätt.

8. INTERAKTION MED ANDRA ANVÄNDARE

Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av våra tjänster och andra parter som du interagerar med genom våra tjänster. Du samtycker till att befria oss (och våra anslutna företag, tjänstemän, direktörer, anställda, leverantörer, partner och licensgivare) från alla anspråk, förluster, utgifter, skador, ansvar och kostnader, inklusive juridiska avgifter, som uppstår ur en sådan tvist mellan dig och andra användare eller andra parter som du interagerar med genom vår tjänst. Du kan rapportera andra användare om du anser att de bryter mot dessa villkor enligt vad som anges i avsnitt 24 nedan.

9. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL (UGC)

9.1 Användargenererat innehåll(UGC) inbegriper all form av innehåll som genereras av en användare av Tjänsterna (inklusive kommentarer, förslag, idéer, grafik, text, bilder, video, information och meddelanden) som kommuniceras, publiceras, laddas upp eller skickas av användare i eller i samband med Tjänsterna. Våra Tjänster kan innehålla sociala element som tillåter spelare att komma i kontakt med och chatta med andra spelare. Meddelanden som skickas spelare emellan, oavsett om det är privata meddelanden i spelet eller offentliga forum, ingår i denna definition av UGC.

9.2 Genom att skicka in någon form av UGC uttrycker samtycker du till att du ger oss en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överlåtbar, underlicenserbar, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, modifiera, kopiera, skapa härledda verk av, offentligt utföra, offentligt visa, om formatera, översätta, göra utdrag (helt eller delvis), publicera och distribuera dylikt UGC för alla ändamål, inklusive att göra sådant UGC tillgängligt för tredje part, förutsatt att  DENNA INTEGRITETSPOLICY FÖR SPELARE inte hindrar oss från att använda UGC.  Du samtycker till att avsäga dig alla moraliska rättigheter i den utsträckning det är tillåtet enligt lag och att du inte kommer att återkalla inlämningen eller försöka ta ut en avgift för användningen.  Vidare garanterar och företräder du att du är den enda ägaren av upphovsrätten och de immateriella rättigheterna i förhållande till inlämningen och att inlämningen inte på något sätt bryter mot någon annan persons eller entitets rättigheter.

9.3 Vi, eller tredje parter som anlitas av oss, kan övervaka och/eller moderera användargenererat innehåll (UGC) som du laddar upp eller skickar till våra tjänster genom att använda automatiska verktyg och/eller mänsklig granskning, men vi garanterar inte noggrannheten, kvaliteten eller integriteten hos något användargenererat innehåll som publiceras via spelet eller någon del av tjänsterna. Genom att använda våra Tjänster tillstår och accepterar du att du kan komma att exponeras för material som du finner kränkande eller stötande. Vi stöder inte något UGC som publiceras i Tjänsterna och vi garanterar inte heller dess sanningsenlighet eller korrekthet.

9.4 Vi förbehåller oss rätten att ta bort och permanent radera UGC från våra Tjänster med eller utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att avslöja din identitet för tredje part som med goda skäl hävdar att något av ditt UGC gör intrång i dennes immateriella rättigheter eller integritet. Vi kommer också på begäran att avslöja ditt UGC till tredje part och statliga myndigheter i de fall vi är juridiskt skyldiga att göra det.

10. OLAGLIGT INNEHÅLL

10.1 Du samtycker till att inte ladda upp eller via tjänsterna överföra användargenererat innehåll (UGC) som är förbjudet enligt tillämplig lag (olagligt innehåll), inklusive, men inte begränsat till, innehåll, produkter, tjänster och aktiviteter som involverar följande:

 1. hatpropaganda, främjande av sekter och diskriminering av alla religioner och fascistiska symboler;
 2. olämpligt barninnehåll, inklusive innehåll med sexuella utnyttjanden, övergrepp och pedofili, exponering av minderåriga/ungdomar, avatarer som gestaltar minderårigas dåliga uppförande och vulgaritet och barnsekter;
 3. pornografiskt innehåll inklusive ord eller bilder som representerar sexuellt beteende, nakenhet, bilder som föreställer prostitution och sexegenskaper;
 4. ord eller bilder med propaganda från terrorist- och extremistorganisationer inklusive dess symboler;
 5. illegalt spelande och bilder av narkotikahandel,
 6. förolämpande och ärekränkande innehåll, skräckbilder, blodiga skräckscener, äckligt innehåll och innehåll som innehåller eller uppmuntrar till självmord eller självskada;
 7. innehåll som är utformat för att trakassera, hota, genera, spamma eller på annat sätt utsätta andra personer för oönskad störning, till exempel genom att upprepade gånger skicka oönskade meddelanden eller göra personliga angrepp eller uttalanden om ras, sexuell läggning eller religion; organisera eller delta i aktiviteter eller grupper som är skadliga, kränkande, stötande, obscena, hotfulla, diskriminerande, vulgära, sexuellt explicita (inklusive nakenhet och alla former av olämplig exponering), ärekränkande eller integritetskränkande eller som uppmuntrar beteenden som strider mot lagar eller enligt en rimlig persons uppfattning är stötande och/eller olämpliga;
 8. annat innehåll som är förbjudet enligt lag, inklusive innehåll och aktiviteter som olaglig delning av privata bilder utan samtycke, bilder som innehåller ikoner, logotyper och namn på andra konkurrerande spelplattformar, försäljning av mänskliga kroppsdelar, bilder som innehåller information som QR-koder, bilder med telefonnummer, adresser, länkar till webbplatser och annan kontaktinformation; och
 9. icke-auktoriserad användning av upphovsrättsskyddat material.

10.2 Meddelande om olagligt innehåll

10.2.1 Du kan meddela oss om olagligt innehåll i våra tjänster via vår aviseringsmekanism via supporten i spelet eller genom att kontakta oss på support@funplus.com (”Meddelande om olagligt innehåll”).

10.2.2 I ditt meddelande om olagligt innehåll måste du förse oss med följande information:

 1. anledningen till att du anser att informationen i fråga är olagligt innehåll;
 2. en tydlig angivelse av den elektroniska platsen för sådan information, och, vid behov, ytterligare information som möjliggör identifiering av det illegala innehållet, såsom en skärmdump; och
 3. din identifikation (inklusive identifikation i spelet såsom användar-ID) eller någon annan kontaktuppgift som vi kan nå dig på.

10.2.3 Vi kommer att granska din rapport och ditt meddelande om olagligt innehåll och kan, efter vårt rimliga gottfinnande, vidta åtgärder mot alla som bryter mot villkoren, till exempel genom att återkalla eller stoppa åtkomsten till vissa eller samtliga av våra tjänster. Vi har också rätt att, tillfälligt eller permanent, inaktivera, spärra, tysta och/eller avsluta eller stänga av ditt konto. Vi kan också vidta sådana åtgärder, efter vårt rimliga gottfinnande, med avseende på alla som medvetet lämnar in en falsk rapport i ond tro.

10.3 Rättsligt ombud

FunPlus har utsett FunPlus Games Spain SL, Carrer Casp 21, Pl. 5ª, 08010, Barcelona, Spanien, som dess rättsliga ombud i Europeiska unionen, i enlighet med artikel 13 i EU:s las om digitala tjänster (”EU DSA”) som kan kontaktas via EUrepresentativeoffice@funplus.com  på engelska och spanska.

11. VIRTUELLA OBJEKT

Vi använder termen virtuella objekt för att beteckna rättigheter som vi ger dig för att få tillgång till eller använda vissa funktioner som vi kan göra tillgängliga i våra tjänster. Exempel kan vara tillgång till digitalt eller upplåsbart innehåll, ytterligare eller förbättrad funktionalitet (inklusive flerspelartjänster), virtuella tillgångar, prestationer i spelet och, Virtuell valuta.

Med termen ”Virtuell valuta” avser vi alla poäng, mynt eller valutor som kan förvärvas för användning inom våra spel. Du kan använda virtuell valuta för att förvärva andra virtuella föremål i våra spel. Med undantag för vad som krävs enligt lag, tillhandahåller vi inga återbetalningar för virtuell valuta.

När du registrerar dig eller betalar för virtuella föremål (inklusive virtuell valuta) ger vi dig en licens i enlighet med avsnitt 5. Virtuella föremål har inget monetärt värde, inget värde utanför våra tjänster och de genererar inte ränta. Du kan inte sälja, byta eller överföra virtuella objekt eller byta dem mot kontanter. Varje försök att sälja, byta eller överföra virtuella föremål, eller växla dem mot kontanter, är ett brott mot dessa villkor och kan leda till åtgärder mot dig, inklusive uppsägning av ditt konto. Alla betalningar som du gör för tillgång till virtuella objekt är inte återbetalningsbara om inte annat anges efter vårt eget gottfinnande.Vi kan hantera, reglera, kontrollera, modifiera eller eliminera virtuella föremål (inklusive en gräns för antalet virtuella föremål som kan förvärvas eller innehas) när som helst, med eller utan din kännedom. Vi kan ändra priser och tillgänglighet för de virtuella föremålen efter eget gottfinnande. Vi har inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part i händelse av att vi utövar sådana rättigheter.

Du ansvarar för att kontrollera att virtuella föremål har krediterats korrekt på ditt konto och att meddela oss omedelbart om de inte har gjort det.

12. PRIS, BETALNING OCH SKATT

12.1 Vi strävar efter att se till att prissättningen av våra tjänster (inklusive virtuella föremål, spel och andra varor och tjänster som finns tillgängliga i vår butik) alltid är korrekt. Det kan dock hända att spel- och webbsidorna inte alltid återspeglar de korrekta uppgifterna vid den tidpunkt då du gör din beställning.  Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan förvarning när som helst innan avtalet ingås. Vi kan inte bekräfta priset på en vara förrän din beställning har godkänts.  Om du är bosatt i Europeiska unionen kommer vi att ta ut moms eller tillämplig omsättningsskatt på köp enligt lagens krav, och du samtycker till att tillhandahålla den information som vi rimligen behöver för att fastställa den tillämpliga momsen eller omsättningsskattesatsen.

12.2 Alla kredit- och betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivaren. Om utfärdaren av ditt betalkort vägrar att godkänna betalningen till oss kommer din beställning inte att accepteras och vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser.

12.3 Detta är ditt ansvar och du måste efterleva de villkor som gäller för den betalningsmetod du valt, så som de utformats av betalningsleverantören. Vi kan lägga till eller ta bort betalningsmetoder i samband med våra tjänster efter eget gottfinnande och utan att meddela dig.

12.4 Vissa tjänster kanske är tillgängliga för användare via en prenumeration som förnyas automatiskt (en ”prenumerationstjänst”). Om du väljer att registrera dig för en prenumerationstjänst tillhandahålls du prenumerationsspecifika villkor som beskriver om och när din prenumeration förnyas automatiskt, under vilken tidsperiod, till vilken kostnad och hur du gör för att säga upp prenumerationen. Under prenumerationstjänsten fortsätter ditt konto att debiteras regelbundet för prenumerationstjänsten tills du säger upp prenumerationen. När du registrerar dig för en prenumerationstjänst måste du ange information om önskad betalningsmetod. Informationen du anger måste vara fullständig och korrekt och du ansvarar för att se till att den är uppdaterad. Om du inte gör det kan det leda till att din åtkomst till prenumerationstjänsten stängs av eller sägs upp. Du ger uttryckligen oss och/eller våra externa betalningsleverantörer tillstånd att samla in lämpliga avgifter för alla prenumerationstjänster genom automatisk debitering från din valda betalningsmetod. Inom 24 timmar innan din initiala prenumerationsperiod löper ut, och igen inom 24 timmar före slutet på någon efterföljande prenumerationsperiod, kommer din prenumeration att förnyas automatiskt, till det prenumerationspris och den tidsperiod du godkänt när du påbörjade prenumerationen, och alltid med förbehåll för eventuella uppdateringar i prissättningen och tjänsterna som utfärdas av oss från tid till annan. Oförbrukade delar av gratisperioder förverkas vid köp av en prenumerationstjänst. Såvida inget annat anges ska alla avgifter för prenumerationstjänster betalas i förväg och kommer att faktureras automatiskt i början av den månatliga eller årliga prenumerationen, i förekommande fall. Alla köp av prenumerationstjänster är slutliga och ej återbetalningsbara, förutom om vi beslutar om annat.

12.5 Om du inte betalar avgifterna för dina prenumerationstjänster kan vi vidta rimliga åtgärder för att underrätta dig och lösa problemet enligt avsnitt 24 i villkoren nedan. Vi förbehåller oss däremot rätten att inaktivera, stänga av eller säga upp din åtkomst till prenumerationstjänsterna, och att göra det utan föregående meddelande.

12.6 Du kan hantera prenumerationer och stänga av automatiska förnyelser enligt beskrivningen i AVREGISTRERA INFO eller kontakta vårt supportteam för ytterligare stöd. Om du inte vill att prenumerationen ska förnyas automatiskt, eller om du vill ändra eller säga upp prenumerationen, måste du logga in på ditt konto och följa anvisningarna för att hantera eller säga upp prenumerationen (det räcker inte att ta bort kontot för att säga upp prenumerationen). Du kan förhindra att en prenumeration förnyas när som helst, minst 24 timmar innan aktuell prenumerationsperiod avslutas. Om du säger upp prenumerationen kan du fortsätta använda den uppsagda prenumerationstjänsten till aktuell prenumerationsperiod avslutas. Prenumerationen förnyas sedan inte när aktuell period löper ut. Om du har en gratis provperiod pausas provtjänsterna och du har inte längre tillgång till dem när du säger upp prenumerationstjänsten.

13. AVTAL

Alla ordar ska godkännas av oss och beror på tjänsternas tillgänglighet. Efter att du har lagt en order får du e-post eller ett meddelande från oss eller tredjepartsleverantören som bekräftar att vi har tagit emot din order. Där anges vad du har beställt, kostnaden (inklusive moms), information om porto, förpackning och leverans om det rör sig om en fysisk produkt samt information om fakturering och annullering. Om ordern inte har slutförts korrekt informeras du om varför. Observera att detta bekräftelsemeddelande inte innebär att din order har godkänts. Din order utgör endast ett erbjudande till oss om att köpa tjänsterna. Alla ordrar måste godkännas av oss. När vi tillgängliggör Tjänsterna, t.ex. i form av nedladdning, representerar detta vårt juridiska godkännande av erbjudandet du gjort om att köpa Tjänsterna och avtalet oss emellan kommer då att utformas (och vi eller tredje parts plattform eller tjänsteleverantör kommer att debitera ditt konto).

14. AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING

Vi vill ge dig bästa möjliga service. Vi hoppas att du är nöjd med våra spel, virtuella föremål och tjänster. Om du däremot ändrar dig gäller annulleringspolicyn nedan.

14.1        Avbokningspolicy

            14.1.1          Alla köp av licensen till virtuella föremål, spel eller annat digitalt innehåll eller digitala tjänster (”Köpt licens”) är slutgiltiga och kan inte återbetalas bortsett från när det krävs enligt tillämplig lag.

14.1.2          Genom att klicka på den relevanta beställningsknappen i köpgränssnittet, samtycker du som invånare i Europeiska unionen och Storbritannien till att den köpta licensen levereras till dig omedelbart innan den lagstadgade ångerfristen upphör, och att du förlorar rätten att återkalla din köpta licens när den köpta licensen har laddats ner, strömmats och eller efter åtkomst, på grund av arten av dessa köpta licenser

15. TILLGÄNGLIGHET OCH FUNKTIONALITET

15.1  Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet virtuella föremål som du kan köpa under en viss period.  Virtuella föremål får endast köpas och användas av spelare i jurisdiktioner där sådan verksamhet är tillåten enligt gällande lag. Virtuella föremål får endast köpas från oss eller våra representanter genom spelen eller på annat sätt uttryckligen godkänt.  Vi förbehåller oss rätten att avvisa varje begäran om att köpa virtuella föremål av någon anledning.

15.2 Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att spelen och tjänsterna fungerar och för att åtgärda eventuella fel så snabbt som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att modifiera (inklusive genom regelbundna uppdateringar) våra spel och tjänster och vi kan behöva tillfälligt stänga av ett spel eller en viss tjänst utan föregående meddelande på grund av reparation, underhåll, förbättring, säkerhet eller annan anledning. I sådana fall gör vi vårt bästa för att se till att avstängningen blir så kortvarig som möjligt. Vi tar inget ansvar för sådana tillfälliga avstängningar, avbrott eller fel som orsakas av omständigheter utom vår rimliga kontroll.

15.3  Vi kan inte garantera att våra spel eller någon del av våra tjänster kommer att fungera på eller vara kompatibla med eller kunna nås på vissa enheter, plattformar, operativsystem eller utrustning, eller i samband med viss programvara eller anslutningstjänster som inte godkänts av oss. Vi tar inte ansvar för sådan utrustning, programvara eller tjänster. Vi garanterar inte heller att våra tjänster kan nås på alla geografiska platser.

16. ÅTERBETALNING

Vi kan avbryta en betalning och göra en återbetalning till dig, inklusive eventuella transaktionsavgifter hos betalningsleverantörer, om vi har anledning att tro att något köp är ofullständigt eller att köpet har gjorts, eller vi misstänker att det har gjorts, på ett bedrägligt sätt eller i ond tro.

17. BETALNINGSMETODER

De betalningsmetoder som accepteras av oss är de metoder som tillhandahålls på vår butikswebbplats och av utomstående plattformsleverantörer, så som Apple och Google, inom våra Spel på försäljningsstället.

18. UPPDATERINGAR

Du samtycker till att spelen och alla aspekter av tjänsterna automatiskt kan ladda ner och installera uppdateringar, uppgraderingar och ytterligare funktioner som vi anser vara rimliga, fördelaktiga för dig och/eller rimligen nödvändiga. Dessa Villkor gäller alla uppdateringar, uppgraderingar och/eller ytterligare funktioner som inte distribueras med en separat licens eller annat avtal.

19. LÖPTID

Dessa villkor ska alltid gälla för din användning av spelen, ditt konto, virtuella föremål och tjänster och ska gälla tills du raderar, annullerar eller tar bort spelen, kontot, de virtuella föremålen och tjänsterna eller tills vi avslutar denna licens.

20. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

20.1 Du bekräftar att alla immateriella rättigheter till tjänsterna, spelen och de virtuella objekten och allt innehåll som visas i tjänsterna, spelen och de virtuella objekten i hela världen tillhör oss, våra licenstagare eller dotterbolag och att dessa rättigheter är licensierade till dig och att du inte förvärvar några äganderätter till tjänsterna, spelen och de virtuella objekten eller någon annan del av dem förutom rätten att använda tjänsterna, spelen och de virtuella objekten i enlighet med villkoren i denna licens.

20.2 All användning av dig av någon av våra immateriella rättigheter på annat sätt än vad som är tillåtet enligt dessa villkor får endast ske med vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att det ger någon rättighet, vare sig underförstått eller på annat sätt, att använda någon immateriell egendom i tjänsterna, spelen och de virtuella objekten på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor.

20.3 Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta erbjuda något av våra spel och/eller tjänster, antingen permanent eller tillfälligt, och då kommer alla licenser som beviljats dig för att använda spelen och/eller tjänsterna eller en del av dem att automatiskt avslutas eller upphävas och ditt konto stoppas. Innan vi upphör med tillgängligheten till något av våra spel och/eller tjänster kommer vi att göra våra rimliga ansträngningar för att meddela minst 60 dagar innan sådana spel och tjänster blir otillgängliga. Meddelandet kan ske via våra webbplatser, push-notiser, varningar, e-post eller andra meddelanden. I en sådan händelse är vi inte skyldiga att ge återbetalningar, förmåner eller annan kompensation till användare i samband med sådana nedlagda delar av våra spel och/eller tjänster, såvida det inte krävs enligt lag.

21. AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING

21.1 Genom rimligt agerande kan vi stänga av, begränsa eller återkalla din tillgång till Spelen, Virtuella föremål och/eller någon annan del av Tjänsterna och följaktligen avsluta eller återkalla licensen som beviljats dig enligt dessa Villkor, om:

20.1.1 du bryter mot något av förbehållen eller bestämmelserna i dessa Villkor;

20.1.2 ett systemfel inträffar, underhåll eller reparation genomförs eller vid händelser utom vår kontroll; och/eller

20.1.3 vi av någon anledning beslutar att dra tillbaka Spelet/Spelen, virtuella föremål och/eller någon annan del av Tjänsterna från marknaden efter eget gottfinnande och på ett rimligt sätt.

21.2  Vi gör alltid vårt bästa för att ge dig en initial varning i stället för att direkt stänga av eller ta bort din åtkomst till våra spel, virtuella föremål och/eller andra tjänster. Om du däremot har begått allvarliga överträdelser mot våra villkor eller fått tidigare varningar kan vi säga upp avtalet med dig inom ramen för dessa villkor och din licens att bereda dig åtkomst till våra spel, virtuella föremål och/eller någon annan del av tjänsterna. Under sådana omständigheter underrättar vi dig skriftligen via e-post eller i appen, på webbplatsen eller någon annan del av tjänsterna så som är lämpligt. Vid uppsägning upphör de rättigheter och den licens som beviljas häri och du måste sluta använda alla tillämpliga spel, virtuella föremål och/eller delar av tjänsterna. Om vi väljer att dra tillbaka spel, virtuella föremål och/eller någon del av tjänsterna från marknaden gör vi vårt bästa för att underrätta våra användare (via vår webbplats eller via e-post, push notiser eller sms) minst 60 dagar innan åtkomsten upphör.

22. INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Våra Tjänster kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser och tjänster. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och tjänster och ansvarar inte för deras innehåll eller för hur de samlar in, använder eller lämnar ut dina personuppgifter. Om du använder våra tjänster via en extern plattform eller webbplats kan du behöva uppfylla deras policyer utöver dessa villkor.

23. VÅRA JURIDISKA SKYLDIGHETER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

23.1 VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”UTIFRÅN TILLGÅNG”. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR VI INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OM ATT DU KOMMER ATT KUNNA KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER VAR SOM HELST OCH NÄR SOM HELST, ELLER ATT VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER KOMMER ATT FUNGERA OAVBRUTET UTAN FEL, BUGGAR, KORRUPTION, FÖRLUST, STÖRNING, HACKING ELLER VIRUS. VI KAN DÄRFÖR INTE HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN KOMMA ATT UPPSTÅ, T.EX. PÅ GRUND AV INOPERABILITET, OTILLGÄNGLIGHET ELLER BRISTANDE SÄKERHET HOS VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER ELLER SOM ETT RESULTAT AV DITT FÖRTROENDE FÖR KVALITETEN, KORREKTHETEN ELLER PÅLITLIGHETEN HOS VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER. VI LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER FÖR ATT VÅRA SPEL OCH TJÄNSTER ÄR KOMPATIBLA MED ELLER KAN NÅS PÅ ALLA ENHETER, PLATTFORMAR, OPERATIVSYSTEM ELLER UTRUSTNING, ELLER I SAMBAND MED NÅGON SÄRSKILD PROGRAMVARA ELLER ANSLUTNINGSTJÄNSTER. VI TAR INTE ANSVAR FÖR SÅDAN UTRUSTNING, PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER. BEKRÄFTAR DU ATT VI INTE ANSVARAR FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR, DÄRIBLAND FÖRLUST AV DIREKT OCH INDIREKT VINST, GOODWILL ELLER DATA, OAVSETT HUR DET GÅR TILL.

23.2 I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT LAG SKA VÅRT TOTALA ANSVAR, OAVSETT OM DET HÄRRÖR FRÅN KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, INKLUSIVE ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, KOSTNADER, UTGIFTER ELLER SKADOR DU LIDIT I SAMBAND MED ETT SPEL, TJÄNSTER ELLER DESSA VILLKOR INTE ÖVERSTIGA (SAMMANLAGT) DET MONETÄRA VÄRDET SOM MOTSVARAR AVGIFTERNA, KNUTNA TILL SPELET ELLER TJÄNSTERNA, SOM DU FAKTISKTHAR ERLAGT UNDER DEN SEX (6) MÅNADERSPERIOD SOM FÖREGÅTT DET DATUM DÅ SKÄL ATT VIDTA ÅTGÄRDER FÖRST UPPSTÅTT.  OAKTAT OVANSTÅENDE UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INGENTING I DESSA VILLKOR VÅRT ANSVAR AVSEENDE BEDRÄGLIG OCH FELAKTIG FRAMSTÄLLNING, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV VÅR FÖRSUMMELSE ELLER FÖRSUMMELSE AV VÅRA ANSTÄLLDA ELLER OMBUD, ELLER NÅGOT ANNAT ANSVAR SOM ENLIGT TILLÄMPLIG LAG VARKEN KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS.

24. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS FÖR SUPPORT ELLER FÖR ATT RAPPORTERA KLAGOMÅL, FEL ELLER KRÄNKANDE BETEENDE

Om du behöver komma i kontakt med kundtjänst eller vill rapportera ett klagomål, ett fel eller kränkande beteende som bryter mot reglerna i Avsnitt 7 och 10, eller om du har några andra frågor eller kommentarer rörande våra Spel, Virtuella föremål eller Tjänster, kan du kontakta oss på  support@funplus.com

25. TVISTER

25.1 I det här avsnittet beskrivs ett effektivt sätt att lösa tvister mellan dig och oss ifall sådana skulle uppstå. De flesta problem kan lösas genom att du kontaktar kundtjänst på support@funplus.com . Om vi inte kan lösa problemet samtycker du och vi till att vara bundna av proceduren som beskrivs i det här avsnittet för att lösa alla tvister oss emellan.

25.2 Du ansvarar för alla juridiska kostnader som du ådrar dig i samband med eventuella tvister oss emellan samt 50 procent av kostnaderna för skiljeförfarandet, däribland arvoden som ska betalas till skiljedomaren. Detta gäller oavsett skiljeförfarandets utfall.

25.3 Anspråk som ska hanteras genom skiljeförfarande: alla tvister, anspråk eller kontroverser (med undantag för vad som specifikt undantas i avsnitt 25.8.2 nedan), som uppstår i samband med dessa villkor, någon av våra tjänster och deras marknadsföring, eller relationen mellan dig, eller någon som använder ditt FunPlus-konto eller på annat sätt agerar på ditt uppdrag, och oss, eller något av våra nuvarande eller tidigare anslutna bolag, oavsett om det baseras på avtal, lag, förordning, åtalbar handling (inklusive bedrägeri, felaktig framställning eller försumlighet), eller någon annan juridisk eller sedvanerättslig teori, inklusive giltighet, verkställbarhet eller omfattning för detta avsnitt ”Tvister” (”tvister”) ska avgöras uteslutande genom bindande skiljeförfarande. Detta innefattar anspråk som uppstod innan du godkände dessa villkor. De enda tvister som inte omfattas av det här avsnittet är anspråk gällande intrång i, skydd av eller giltighet för dina, våra eller våra licensgivares immateriella rättigheter, affärshemligheter eller upphovsrätt, varumärkes- eller patenträttigheter.

25.4 Informella förhandlingar: du och vi ska först försöka lösa eventuella tvister informellt i minst 60 dagar innan ett skiljeförfarande inleds. De informella förhandlingarna inleds vid mottagandet av en skriftlig underrättelse från den ena parten till den andra (”underrättelse om tvist”). Underrättelsen om tvist måste: (a) innehålla hela namnet och kontaktuppgifter för den klagande parten, (b) beskriva beskaffenheten och grunden till anspråket eller tvisten och (c) ange specifik ersättning som önskas. Vi skickar vår underrättelse om tvist till din faktureringsadress eller e-postadress. Du skickar din underrättelse om tvist genom att kontakta vår kundtjänst på support@funplus.com  De flesta tvister kan lösas av vår kundtjänst. Om de däremot av någon anledning inte kan lösa problemet får du möjlighet att ta ärendet vidare till vår ledning.

25.5 Bindande skiljeförfarande: Om du och vi inte kan lösa en tvist informellt ska vi, med förbehåll för undantagen i avsnitt 25.3 och 25.4 låta tvisten lösas slutgiltigt och uteslutande genom bindande skiljeförfarande. Om den ena parten väljer skiljeförfarande ska det vara slutgiltigt och bindande för den andra parten. Skiljeförfarandet ska administreras av Swiss Arbitration Association (”SAA” ) enligt schweiziska regler och procedurer för skiljeförfaranden (”SAA:s regler”) i deras ändrade lydelse enligt dessa villkor. Du ska ansvara för 50 procent av avgifterna för skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet kan utföras personligen, genom inlämnande av dokument, via telefon eller online. Skiljedomaren ska fatta ett beslut skriftligen och ska göra ett uttalande om anledningarna till beslutet om det begärs av någon part. Skiljedomaren måste följa tillämplig lagstiftning, annars kan eventuellt beslut överklagas. Du och vi kan ansöka hos en domstol för att tvinga fram ett skiljeförfarande, för att fortsätta förhandla i väntan på skiljeförfarande eller för att bekräfta, modifiera, upphäva eller registrera skiljedomen.

25.6 Begränsningar: DU OCH VI GODKÄNNER ATT VARJE PART KAN GÖRA ANSPRÅK GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ENDAST I INDIVIDUELL KAPACITET, INTE SOM EN MÅLSÄGANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON PÅSTÅDD GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIV TALAN. Skiljedomaren ska inte slå samman någon annan parts anspråk med dina anspråk, och ska inte handlägga någon typ av kollektiv talan eller grupptalan. Skiljedomaren kan besluta om fastställelse eller förbudsföreläggande endast till förmån för den individuella part som ansöker om ersättning och endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla ersättning som den partens enskilda anspråk berättigar. Om detta specifika underavsnitt anses vara ej verkställbart så ska hela detta avtal om skiljeförfarande vara ogiltigt och parterna bekräftar att alla sådana anspråk och tvister då ska lösas uteslutande av och i domstolarna i Zug i Schweiz och enligt schweizisk lag.

25.7  Plats: om en personlig utfrågning krävs ska utfrågningen inom ramen för avsnitt 25.5 äga rum i Zürich i Schweiz och eventuell annan nödvändig utfrågning ska äga rum i Zug i Schweiz. Alla beslut kan verkställas som ett slutgiltigt domslut av någon domstol med relevant jurisdiktion eller, i förekommande fall, kan en ansökan lämnas in till en sådan domstol för rättsligt godkännande av ett domslut och en order om verkställande.

25.8 ENDAST FÖR ANVÄNDARE I USA OCH KANADA: Detta avsnitt 25.8 gäller endast för användare som är bosatta i USA eller Kanada och beskriver ett effektivt sätt att lösa tvister mellan dig och oss om sådana skulle uppstå. De flesta problem kan lösas genom att du kontaktar kundtjänst på support@funplus.com. Om vi inte kan lösa problemet samtycker du och vi till att vara bundna av proceduren som beskrivs i det här avsnittet för att lösa alla tvister oss emellan. LÄS DET HÄR AVSNITTET NOGGRANT. DET ANGER ATT DU OCH VI SAMTYCKER TILL ATT LÖSA DE FLESTA TVISTER GENOM BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE I STÄLLET FÖR GENOM RÄTTEGÅNGAR OCH GRUPPTALAN.

25.8.1          Anspråk som ska hanteras genom skiljeförfarande: Alla tvister ska lösas uteslutande genom bindande skiljeförfarande. Termen ”tvist” är avsedd att ha bredaste möjliga innebörd. Om du har en tvist som inte går att lösa genom förhandlingar inom den tidsram som beskrivs i paragrafen ”Underrättelse om tvist” nedan samtycker du och vi till att ansöka om att lösa tvisten endast genom skiljeförfarande enligt villkoren i det här avsnittet, och inte att processa någon tvist genom rättegång, med undantag för de frågor som anges i paragrafen ”Undantag från skiljeförfarande”. Skiljeförfarande innebär att tvisten löses av en neutral skiljedomare i stället för av en domare eller jury i en domstol. Ditt godkännande av skiljeförfarande ska ha fortsatt giltighet om du eller vi säger upp din åtkomst till tjänsterna.

25.8.2          Undantag från skiljeförfarande: Du och vi godkänner att följande orsaker till rättsliga åtgärder och/eller anspråk om ersättning är undantag till de tvister som omfattas av avtalet om skiljeförfarande, och att de ska processas i en domstol med lämplig jurisdiktion (enligt beskrivningen i detta avtal om skiljeförfarande): (i) alla anspråk eller rättsliga åtgärder gällande intrång i, skydd av eller giltighet för dina, våra eller våra licensgivares immateriella rättigheter, affärshemligheter eller upphovsrätt, varumärkes- eller patenträttigheter, (ii) alla anspråk eller rättsliga åtgärder gällande anspråk om förbudsföreläggande baserat på fordrande omständigheter (t.ex. omedelbar risk för eller utförande av ett brott, dataintrång, cyberattack) eller (iii) en begäran om offentligt förbudsföreläggande, där sådan ersättning är tillåten och inte kan frångås enligt tillämplig lag. Du kan dessutom välja att processa i en domstol som handlägger ärenden av mindre värden, i den utsträckning ditt anspråk eller tvisten uppfyller kraven för detta.

25.8.3     Rätten att tacka nej: DU HAR RÄTT ATT TACKA NEJ TILL BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN INOM 30 DAGAR. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DET BINDANDE SKILJEFÖRFARANDET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN I DETTA AVSNITT MÅSTE DU UNDERRÄTTA OSS SKRIFTLIGEN INOM 30 DAGAR FRÅN DATUMET DÅ DU ELLER NÅGON SOM AGERAR PÅ DITT UPPDRAG GODKÄNNER AVTALET, SÅVIDA INTE EN LÄNGRE TIDSPERIOD KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (”deadline för att tacka nej”). DU KAN TACKA NEJ TILL PROCEDURERNA FÖR SKILJEFÖRFARANDE SOM BESKRIVS I DET HÄR AVSNITTET VIA E-POST TILL support@funplus.com MED ÄMNESRADEN ”Användarvillkor – underrättelse om att tacka nej”. DIN SKRIFTLIGA UNDERRÄTTELSE MÅSTE INNEHÅLLA: (1) DITT SPELAR-ID, (2) DITT NAMN, (3) DIN ADRESS, (4) E-POSTADRESSEN SOM FÖRKNIPPAS MED DITT APP STORE- ELLER FUNPLUS STORE-KONTO, OM DU HAR NÅGOT SÅDANT, OCH (5) ETT TYDLIGT UTTALANDE OM ATT DU INTE VILL LÖSA TVISTER MED OSS GENOM SKILJEFÖRFARANDE.

För att din uppsägning av avtalet om skiljeförfarande ska vara giltigt måste vi ta emot din underrättelse om att tacka nej senast 3 dagar efter deadlinen för att tacka nej. Du godkänner att du måste processa eventuella anspråk genom skiljeförfarande eller i en domstol som handlägger ärenden av mindre värden om vi inte mottar någon underrättelse om att tacka nej från dig, eller om vi mottar en underrättelse om att tacka nej från dig mer än 3 dagar efter deadlinen för att tacka nej.

25.8.4          Underrättelse om tvist: Om du har en tvist med oss eller något av våra anslutna bolag måste du skicka en skriftlig underrättelse till support@funplus.com med ämnesraden ”Underrättelse om tvist”. De informella förhandlingarna inleds vid mottagandet av en skriftlig underrättelse från den ena parten till den andra (”underrättelse om tvist”). Underrättelsen om tvist måste: (a) innehålla spelar-id, fullständigt namn och kontaktuppgifter för den klagande parten, (b) beskriva beskaffenheten och grunden till anspråket eller tvisten och (c) ange specifik ersättning som önskas (gemensamt ”nödvändig information”). Om din underrättelse inte innehåller all nödvändig information (eller en förklaring till varför du inte kan inkludera all nödvändig information) så är underrättelsen om tvist ogiltig och måste skickas på nytt innan något skiljeförfarande eller annan rättslig åtgärd kan initieras. Det här kravet är avsett att informera oss om att du har en tvist som du vill lösa. Vi skickar vår underrättelse om tvist till din faktureringsadress eller e-postadress. De flesta tvister kan lösas av vår kundtjänst. Om de däremot av någon anledning inte kan lösa problemet får du möjlighet att ta ärendet vidare till vår ledning. Du och vi samtycker till att försöka lösa eventuella tvister informellt och i god tro i minst 60 dagar efter att en giltig underrättelse om tvist har lämnats, innan vi inleder ett skiljeförfarande enligt villkoren i det här avsnittet.

25.8.5     Skiljeförfarande: Om du och vi inte kan lösa en tvist informellt samtycker du och vi, med förbehåll för avsnitt 25.8.2, till att låta tvisten lösas slutgiltigt och uteslutande genom bindande skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska administreras av American Arbitration Association (”AAA”) såvida inte AAA nekar eller inte kan ta sig an uppdraget, i sådana fall kommer vi att välja en alternativ skiljedomstol för skiljeförfarande.

Vi godkänner att vi betalar alla avgifter för inlämnande och administrering samt skiljedomarens arvode, med undantag för den initiala inlämningsavgiften som du måste betala för att lämna in den initiala begäran om skiljeförfarande. Om ditt anspråk gäller mindre än 1 000 USD kommer vi att ersätta dig för ansökningsavgiften om du skickar en skriftlig begäran om ersättning med bevis på att du saknar tillräckliga medel för att betala avgiften själv. Om du kan uppvisa att kostnaden för skiljeförfarande är oöverkomlig jämfört med kostnaden för en vanlig rättegång betalar vi så mycket av din ansökningsavgift i samband med skiljeförfarandet som skiljedomaren bedömer vara nödvändigt för att förhindra att skiljeförfarandet blir för kostsamt jämfört med kostnaden för en vanlig rättegång. Annars ska vi var och en stå för arvodena och utgifterna för våra respektive advokater, experter, vittnen och för förberedelse och presentation av bevis under skiljeförfarandet.

Skiljeförfarande ska genomföras enligt AAA:s regler, inklusive AAA:s skiljeförfaranderegler för konsumenter respektive AAA:s kompletterande regler för ansökan om flera ärenden (i förekommande fall), i dess ändrade lydelse enligt dessa villkor. AAA:s regler och information om skiljeförfarande och avgifter finns online på www.adr.org eller så kan du ringa AAA på +1-800-778-7879. Skiljeförfarandet genomförs på engelska av en skiljedomare som utses av AAA. För anspråk under 25 000 USD behöver parter eller vittnen inte delta, utan förfarandet utförs helt baserat på skriftliga inlämningar, såvida inte du eller vi begär utfrågning på plats eller via telefon, eller om skiljedomaren fastställer att utfrågning på plats eller via telefon krävs. I händelse av utfrågning ska digital utfrågning prioriteras, såvida inte skiljedomaren anser att partens rätt till en grundläggande rättvis process kränks utan en personlig utfrågning på plats. I händelse av personlig utfrågning ska utfrågningen utföras på en plats som passar alla parter lika bra. Vi begär vanligtvis att utfrågningen hålls i New York. Du kan be skiljedomaren att välja en alternativ plats för utfrågningen. Skiljedomarens val av utfrågningsplats ska vara slutgiltigt och bindande. I händelse av personlig utfrågning godkänner du att vi eller någon av våra anställda eller anslutna bolag som befinner sig utanför USA och som deltar i utfrågningen får delta via telefon eller videosamtal, och att deras fysiska närvaro inte krävs.

Alla skiljeförfarande är konfidentiella och varken du eller vi får avslöja förekomst av, innehåll i eller resultat för något skiljeförfarande, med undantag för vad som kan krävas enligt lag eller för att verkställa skiljedomen. Domslutet eller skiljedomen kan registreras i en domstol med lämplig jurisdiktion.

Vanligtvis ska utbyte av information före utfrågningen begränsas till rimlig produktion av icke-privilegierade dokument som är direkt relevanta för tvisten. Såvida inte skiljedomaren fastställer att en ytterligare form av informationsutbyte är nödvändig för att ge en grundläggande rättvis process ska dessa dokument begränsas till dina speldata, köp i appar och kommunikation som direkt rör sådan information mellan dig och oss. Eventuella problem gällande framläggande, eller relevansen för framläggandets omfattning, ska lösas av skiljedomaren och skiljedomarens beslut ska vara slutgiltigt.

Skiljedomaren har makt att bevilja fastställelse eller förbudsföreläggande, oavsett om det är tills vidare eller slutgiltigt, endast till förmån för dig individuellt och i den utsträckning som krävs för att ge ersättning som berättigas av ditt individuella anspråk utan att det påverkar våra andra kunder, och alla provisoriska åtgärder som beordras av skiljedomaren kan verkställas av en domstol med lämplig jurisdiktion. Skiljedomaren ska fatta ett beslut skriftligen och ska göra ett uttalande om anledningarna till beslutet om det begärs av någon part. Ingenting i dessa villkor hindrar dig från att ansöka om offentligt förbudsföreläggande separat från skiljeförfarandet i domstol enligt dessa villkor. Sådan ansökan bedöms inte vara inkompatibel med avtalet om skiljedomsförfarande eller som ett avstående från rätten till att processa ditt individuella anspråk genom skiljeförfarande. Du och vi godkänner att alla rättsliga förfaranden där någon part ansöker om ersättning i form av förbudsföreläggande ska fortsätta efter att alla anspråk, ersättningar eller rättsåtgärder har lösts genom skiljeförfarande och ska vara vilande i väntan på skiljeförfarandets utfall enligt avsnitt 3 i US Federal Arbitration Act.

25.8.6          Avstående från grupptalan: Utöver det ovanstående GODKÄNNER DU OCH VI ATT EVENTUELLA RÄTTSFÖRFARANDEN, OAVSETT OM DE SKER GENOM SKILJEFÖRFARANDE ELLER RÄTTEGÅNG, ENDAST SKA UTFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE I FORM AV GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIV TALAN, MED UNDANTAG FÖR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER SOM RÖR FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN OCH I DEN HÄR PARAGRAFEN. Efter hemställan från en eller flera intresserade parter, och efter att alla andra intresserade parter har fått en chans att göra sin röst hörd, kan skiljedomaren efter eget gottfinnande samordna fler än ett skiljeförfarande som initieras inom ramen för detta avtal om skiljeförfarande, för att främja effektivitet vid framläggande och undvika inkonsekventa domslut. För tydlighets skull ska allt samordnande inom ramen för föregående mening vara begränsat till endast aktuella väntande skiljeförfaranden som initierats inom ramen för detta avtal om skiljeförfarande, och skiljedomaren får inte handlägga någon form av kollektiv talan eller grupptalan. Alla parter bibehåller rätten att begära en individuell utfrågning.

Om en domstol eller skiljedomare fastställer, i ett rättsmål mellan dig och oss, att detta avstående från grupptalan är ej verkställbart så ska avtalet om skiljeförfarande inte gälla för dig. Om du tackar nej till avtalet om skiljeförfarande enligt ovan gäller detta avstående från grupptalan inte dig. Varken du eller någon annan kund kan vara representant för en kollektiv talan eller klasstalan eller på annat sätt delta i en kollektiv talan eller klasstalan utan att ha fullfört proceduren för att tacka nej som beskrivs ovan.

25.8.7          Avstående från rättegång med jury: OM EN TVIST AV NÅGON ANLEDNING PROCESSAS I DOMSTOL I STÄLLET FÖR GENOM SKILJEFÖRFARANDE AVSÄGER DU OCH VI OSS RÄTTEN TILL EN DOMSTOL MED JURY.

26. ALLMÄNT

Dessa Villkor och samtliga dokument som införlivas genom hänvisning utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare villkor mellan oss i förhållande till dylika frågor. Begränsningarna, undantagen och förbehållen i dessa Villkor ska övergå till förmån för våra licensgivare, efterträdare och rättsinnehavare. Dessa Villkor är skrivna på engelska och kommer att översättas till andra språk. Dessa villkor är ursprungligen skrivna på engelska och kan översättas till andra språk. Den engelska versionen av dessa villkor ska ges företräde om det uppstår konflikt med spelversioner på andra språk, eller om översatta villkor inte stämmer överens med de ursprungliga eller om förtydligande krävs. Dessa bör bortses ifrån vid analys eller tolkning av Villkoren. Om vi misslyckas med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor hindrar inte denna underlåtenhet oss från att verkställa vare sig denna bestämmelse (eller någon liknande bestämmelse) vid ett senare tillfälle.  Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig av en domstol samtycker vi till att domstolen verkar för att genomdriva parternas avsikter så som de återspeglas i bestämmelsen och att andra bestämmelser förblir i full kraft. Vi kan komma att överföra alla eller delar av våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, förutsatt att vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina rättigheter enligt dessa Villkor inte skadas. Då dessa villkor är personliga för dig får du inte överlåta någon av dina rättigheter eller skyldigheter inom ramen för villkoren utan skriftligt godkännande. En person som inte är part i dessa Villkor har ingen rätt att verkställa någon bestämmelse däri. Dessa Villkor regleras av lagarna i Schweiz. Både du och vi godkänner att domstolarna i Schweiz ska ha exklusiv domsrätt gällande eventuella tvister i samband med dessa villkor och spelen och tjänsterna.

27. MEDDELANDEN

Vi kan tillhandahålla dig e-post, sms, pushnotiser, varningar och andra meddelanden gällande våra spel och tjänster, till exempel förbättringar, erbjudanden, produkter, evenemang och andra kampanjer. Efter att ha laddat ned våra spel kan du, beroende på vilken enhet du använder, bli ombedd att godkänna eller neka pushnotiser/varningar. Om du nekar får du inga pushnotiser/varningar. Om du godkänner skickas pushnotiser/varningar automatiskt till dig. Om du inte längre vill få pushnotiser/varningar från våra spel kan du tacka nej till detta genom att ändra inställningarna för notiser på din enhet. När det gäller andra typer av meddelanden eller kommunikation, som e-post och sms, kan du tacka nej till dessa genom att följa instruktionerna som medföljer sådan kommunikation, eller skicka e-post till oss med din begäran på support@funplus.com

28. FORCE MAJEURE

Force majeure inbegriper alla orsaker eller händelser som ligger utanför den berörda partens kontroll, inklusive och utan begränsning krig, inbördeskrig, väpnad konflikt eller terroristattack, nukleär, kemisk eller biologisk kontaminering, pandemi, strejker, civila åtgärder, avsaknad av internet, oplanerad hosting och systemunderhåll, strömavbrott och dataförlust samt omständigheter av ”högre hand”. I den mån vi är förhindrade att göra det på grund av en händelse av force majeure är vi inte ålagda att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor. Dessa villkor kan upphävas i händelse av force majeure och un der så lång tid efter att händelsen har upphört som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter igen. Så länge sådan händelse med force majeure pågår ska våra motsvarande skyldigheter enligt dessa villkor vara tillfälligt upphävda i samma utsträckning. Om sådan force majeure fortgår under en sammanhängande period som överstiger fyra månader kan vi omedelbart återkalla tillgången till de berörda Spelen, Virtuella föremålen eller Tjänsterna efter att först ha underrättat dig.

© 2023 FunPlus International AG.  Alla rättigheter förbehållna

 

Föregående FunPlus Användarvillkor 2021

Föregående FunPlus Användarvillkor 2023