FunPlus Abonnementsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 april 2023 

Sommige spellen van FunPlus kunnen abonnementsdiensten aanbieden. Indien u een spelabonnement koopt, verzoekt u door op de aankoopknop te klikken dat FunPlus de abonnementsdiensten onmiddellijk aan u begint te leveren en begrijpt u dat u een periodieke abonnementsovereenkomst met ons aangaat. Deze abonnementsvoorwaarden (“abonnementsvoorwaarden“) zijn van toepassing op de abonnementsdiensten (“abonnement“) van onze spelletjes (de “spelletjes“). 

Deze Abonnementsvoorwaarden zijn, samen met onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid en alle aanvullende voorwaarden en andere documenten waarnaar in elk van deze documenten wordt verwezen (gezamenlijk de “Voorwaarden“), zijn van toepassing op uw gebruik van het Abonnement en het Spel. U dient elk van deze voorwaarden zorgvuldig te lezen

Termen die in deze Abonnementsvoorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in onze Gebruiksvoorwaarden wordt gegeven. In geval van strijdigheid tussen deze Abonnementsvoorwaarden en onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid prevaleren de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van uw Abonnement.

Deze voorwaarden vormen een wettelijk bindend contract tussen u en ons. Door het spel en het abonnement te openen of te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden en gaat u ermee akkoord. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, dient u zich geen toegang te verschaffen tot een Abonnement of het spel en dit niet te kopen of te gebruiken.    

Indien u een abonnementsdienst voor onze games koopt via een platform van een derde partij, zoals Apple of Google, brengt het platform u de abonnementskosten in rekening en zijn de betalings- en abonnementsvoorwaarden van het betreffende platform van toepassing. Lees de betalingsvoorwaarden van het betreffende platform voor aanvullende informatie.

1. OVER JOU

1.1 Door gebruik te maken van het Abonnement verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent, of, indien u jonger bent dan 18 jaar, dat u deze Voorwaarden hebt doorgenomen met uw ouder(s) of voogd(en) en dat zij namens u akkoord zijn gegaan met deze Voorwaarden en de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de naleving ervan. Indien wij door een ouder/voogd worden geïnformeerd dat hun kind bij de registratie voor onze Spelletjes of een Abonnement een verkeerde leeftijd heeft opgegeven, zullen wij de desbetreffende account opschorten, mits wij over informatie beschikken waaruit blijkt dat de rapporterende persoon inderdaad de ouder of voogd van dat kind is. 

2. WIE WE ZIJN

2.1 Wij zijn FunPlus International AG, een in Zwitserland geregistreerde onderneming gevestigd aan de Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Zwitserland. Alle verwijzingen naar ons in deze voorwaarden worden geacht ook betrekking te hebben op onze gelieerde en dochterondernemingen, tenzij anders vermeld.   

2.2 U kunt contact met ons opnemen via support@funplus.com.  

3. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

3.1 Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat wij aan de toepasselijke wetgeving blijven voldoen of om wijzigingen in het Abonnement of anderszins te weerspiegelen. Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden regelmatig te controleren alvorens gebruik te maken van onze Diensten. Indien u vanaf de datum van wijziging gebruik blijft maken van onze Diensten, wordt u geacht de gewijzigde Voorwaarden te aanvaarden.  

4. ABONNEMENT EN VERGOEDING

4.1 De toepasselijke vergoeding en termijn voor het Abonnement worden weergegeven voordat of wanneer u het Abonnement bestelt. 

4.2 Indien wij besluiten de prijs van uw Abonnement te verlagen, worden al uw bestaande Abonnementen automatisch verlengd tegen de lagere prijs.

4.3 Als wij besluiten de prijs van uw automatisch verlengbare Abonnement te verhogen, behouden wij ons het recht voor de prijzen voor bestaande abonnees te handhaven. Indien wij de prijs van een abonnement verhogen zonder de prijzen te handhaven, zal het platform zoals Apple of Google bestaande abonnees automatisch via e-mail en pushmeldingen informeren om uw toestemming voor de hogere prijs te verkrijgen. Alle bestaande abonnees moeten vóór hun volgende verlengingsdatum instemmen met de nieuwe prijs. Als u niet instemt met de nieuwe prijs of geen actie onderneemt, vervalt uw abonnement aan het einde van uw huidige factureringsperiode. De timing van deze kennisgevingen is afhankelijk van de duur van het Abonnement, en is onderworpen aan een minimaal vereiste kennisgeving volgens de gebruiksvoorwaarden van het platform.

4.4 Onze spellen kunnen af en toe een eenmalige of beperkte bonus aanbieden aan spelers die een lopend abonnement hebben of ermee instemmen een abonnement te nemen. Deze items, die doorgaans als “bonus” worden aangeduid, maken geen deel uit van uw lopende abonnement.

5. AUTOMATISCHE VERLENGING EN BETALING

5.1 Indien u kiest voor automatische verlenging, zal uw account periodiek in rekening worden gebracht voor het Abonnement totdat u uw abonnement opzegt. Wanneer u zich aanmeldt voor een Abonnement, dient u informatie over de door u gewenste betaalmethode aan te wijzen en te verstrekken – de door u verstrekte informatie dient volledig en juist te zijn, en u bent verantwoordelijk voor het actueel houden ervan. Indien u dit niet doet, kan dit leiden tot opschorting of annulering van uw toegang tot het Abonnement. U machtigt ons, of het platform waarop u uw Abonnement heeft aangeschaft, uitdrukkelijk om via automatische incasso van de door u opgegeven betaalmethode de toepasselijke vergoedingen voor een Abonnement te innen. Onmiddellijk na afloop van uw eerste abonnementsperiode, en opnieuw aan het einde van elke volgende abonnementsperiode, wordt uw abonnement automatisch verlengd en voortgezet tegen de abonnementsprijs en -periode waarmee u bij aanvang van het abonnement hebt ingestemd, steeds onder voorbehoud van eventuele door ons van tijd tot tijd uitgebrachte prijs- en dienstaanpassingen. Tenzij anders vermeld, worden alle vergoedingen voor Abonnementen vooraf betaald en automatisch gefactureerd aan het begin van elke toepasselijke abonnementsperiode. Alle aankopen van Abonnementen zijn definitief en kunnen niet worden gerestitueerd, behalve naar ons eigen goeddunken.

5.2 Indien u de voor uw Abonnement verschuldigde vergoedingen of kosten niet betaalt, kunnen wij redelijke inspanningen verrichten om u op de hoogte te stellen en het probleem op te lossen in overeenstemming met artikel 24 van onze Gebruiksvoorwaarden; wij behouden ons echter het recht voor om uw toegang tot het Abonnement en het Spel uit te schakelen, op te schorten of te beëindigen, en kunnen dit zonder voorafgaande kennisgeving doen.

5.3 De abonnementskosten worden weergegeven in de valuta die Apple of Google via uw Betaalmethode in rekening brengt, overeenkomstig de voorwaarden van Apple of Google, voor zover van toepassing.

6. ANNULERING

6.1 Indien u niet wilt dat uw Abonnement automatisch wordt verlengd of indien u uw Abonnement wilt beëindigen, dient u in te loggen op uw account en de instructies te volgen om uw Abonnement te beheren of te annuleren of uw Abonnement te beheren of te annuleren via de relevante platforms van derden volgens de stappen in 6.4 hieronder (door simpelweg uw account te verwijderen wordt uw Abonnement niet geannuleerd). Indien u uw Abonnement opzegt, kunt u het geannuleerde Abonnement blijven gebruiken tot het einde van de dan lopende Abonnementstermijn. Het Abonnement wordt dan niet verlengd wanneer uw dan lopende termijn afloopt. 

6.2 Indien u de automatische verlenging van uw Abonnement meer dan 24 uur voor het verstrijken van de lopende termijn van uw Abonnement annuleert, wordt uw Abonnement geannuleerd voor de daaropvolgende periode na het verstrijken van die lopende termijn en worden u geen kosten in rekening gebracht voor perioden na uw lopende Abonnementstermijn. U kunt het Abonnement gebruiken tot het verstrijken van de actieve Abonnementstermijn.

6.3 Indien u de automatische verlenging van uw Abonnement minder dan 24 uur voor het verstrijken van de lopende termijn van het Abonnement opzegt, wordt de onmiddellijk daaropvolgende termijn in rekening gebracht. U zult het Abonnement kunnen gebruiken tot het verstrijken van de direct daaropvolgende termijn, en uw Abonnement zal worden geannuleerd voor de perioden na deze direct daaropvolgende termijn.

6.4 U kunt de automatische verlenging van een Abonnement annuleren via het betreffende platform van derden door de onderstaande stappen op uw apparaat te volgen:        

  • Als u een gebruiker van een iOS-systeem bent: [Settings] – [Apple ID] – [Subscriptions] – [Subscribed] – [Cancel]. Voor meer ondersteuning bij annulering als u het iOS-systeem gebruikt, gaat u naar de ondersteuningspagina van Apple https://support.apple.com/en-gb/HT202039.
  • Als u een Android systeem gebruiker bent: [Play Store] – [Menu] – [Abonnementen] – [Annuleren]. Voor meer ondersteuning bij annulering als u het Android-systeem gebruikt, gaat u naar de ondersteuningspagina van Google op https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=zh-CN&co=GENIE.Platform%3DAndroid.

7. TERUGBETALINGEN

7.1 ABONNEMENTSBETALINGEN WORDEN NIET TERUGBETAALD EN ER ZIJN GEEN TERUGBETALINGEN VOOR GEDEELTELIJK GEBRUIKTE ABONNEMENTSPERIODEN, BEHALVE IN DE GEVALLEN ZOALS HIERONDER UITGELEGD.

7.2 Indien u woonachtig bent in de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada, het Verenigd Koninkrijk of Australië zijn op restitutie van betaalde abonnementen de voorwaarden en het beleid inzake restitutie van toepassing van het platform dat is gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop, zoals Apple of Google, en kunnen abonnementsdiensten binnen 14 dagen na de aankoopdatum worden geannuleerd en kunt u restitutie krijgen van uw oorspronkelijke betaling minus een redelijk deel voor het gebruik van de abonnementsdienst voorafgaand aan de annulering. Voor alle FunPlus-spellen die via een platform van derden, zoals Apple of Google, zijn aangeschaft, wordt verwezen naar de betalingsvoorwaarden van het betreffende platform met betrekking tot abonnementen en restitutie. 

7.3 Ingeval u woonachtig bent in Zuid-Korea of andere gebieden met specifieke lokale vereisten inzake de annulering van een aankoop (indien van toepassing), zijn eventuele terugbetalingen voor betaalde abonnementen onderworpen aan de voorwaarden en het beleid inzake terugbetaling van het platform dat voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt, zoals Apple of Google, en kunnen abonnementsdiensten binnen 7 dagen na de aankoopdatum worden geannuleerd, maar bent u tevens onderworpen aan ons beleid inzake intrekking en terugbetaling dat in onze gebruiksvoorwaarden is vastgelegd. Voor alle FunPlus-spellen die via een platform van derden, zoals Apple of Google, zijn gekocht, verwijzen wij naar de betalingsvoorwaarden van het betreffende platform met betrekking tot abonnementen en restitutie.

8. BEPERKINGEN

8.1 Het aan u verstrekte Abonnement mag uitsluitend in het spel en in overeenstemming met de Voorwaarden worden gebruikt. Elk gebruik door u van het abonnement buiten het spel via illegale methoden (bijvoorbeeld kwaadwillig kraken) wordt beschouwd als een schending van de voorwaarden en wij kunnen uw toegang tot het spel en het abonnement overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden beëindigen.

9. ONDERSTEUNING EN KLACHTEN

Indien u klantenondersteuning nodig hebt of een klacht wilt melden of indien u andere vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot het spel of de abonnementsdienst, kunt u contact met ons opnemen via support@funplus.com.  

10. RECHT EN JURISDICTIE

Op deze Abonnementsvoorwaarden is het toepasselijk recht zoals uiteengezet in de FunPlus Gebruiksvoorwaarden en de daarin opgenomen geschillenregeling is van toepassing op geschillen in verband met deze Abonnementsvoorwaarden en de Abonnementsdienst, Spelletjes en Diensten.

11. Algemeen

Deze Abonnementsvoorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en kunnen in andere talen worden vertaald. De Engelstalige versie van deze Abonnementsvoorwaarden prevaleert te allen tijde in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie of indien een verduidelijking vereist is. 

(vorige versie van de abonnementsvoorwaarden)

(Engelse versie van de abonnementsvoorwaarden)