Warunki subskrypcji FunPlus

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2023 r. 

Niektóre z gier FunPlus mogą oferować usługi abonamentowe. W przypadku zakupu subskrypcji na grę, klikając przycisk zakupu, użytkownik prosi o natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług subskrypcji przez FunPlus i rozumie, że zawiera z nami umowę o okresową subskrypcję. Niniejsze Warunki subskrypcji (“Warunki subskrypcji“) dotyczą usług subskrypcji (“Subskrypcja”) w naszych grach (“Gra(y)“). 

Niniejsze Warunki Subskrypcji, wraz z naszymi Warunkami Użytkowania i Polityką Prywatności oraz wszelkimi warunkami dodatkowymi i innymi dokumentami, o których mowa w każdym z tych dokumentów (łącznie “Warunki“), regulują zasady korzystania przez użytkownika z Subskrypcji i Gry. Użytkownik powinien uważnie przeczytać każdy z tych dokumentów

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszych Warunkach Subskrypcji będą miały znaczenie nadane im w naszych Warunkach Użytkowania. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami Subskrypcji a naszymi Warunkami Użytkowania i Polityką Prywatności, Warunki Użytkowania i Polityka Prywatności będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do korzystania z Subskrypcji.

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a nami. Uzyskując dostęp lub korzystając z Gry i Subskrypcji akceptujesz i zgadzasz się na niniejsze Warunki. Jeśli nie zgadzasz się na te Warunki, nie uzyskuj dostępu, nie kupuj ani nie korzystaj z Subskrypcji ani z Gry.    

W przypadku zakupu usługi Subskrypcji naszych gier za pośrednictwem platformy osób trzecich, takich jak Apple lub Google, platforma ta obciąży Użytkownika opłatami subskrypcyjnymi, a zastosowanie będą miały warunki płatności i subskrypcji obowiązujące na danej platformie. Prosimy o zapoznanie się z warunkami płatności obowiązującymi na danej platformie w celu uzyskania dodatkowych informacji.

1. O TOBIE

1.1 Korzystając z Subskrypcji, użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami wraz ze swoim rodzicem/rodzicami lub opiekunem/opiekunami, którzy wyrazili zgodę na niniejsze Warunki w jego imieniu i biorą pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Jeśli zostaniemy poinformowani przez rodzica/opiekuna, że jego dziecko podało nieprawdziwy wiek podczas rejestracji w naszych Grach lub Subskrypcji, zawiesimy odpowiednie konto, pod warunkiem, że będziemy posiadać informacje, które przekonają nas, że osoba zgłaszająca jest rzeczywiście rodzicem lub opiekunem tego dziecka. 

2. KIM JESTEŚMY

2.1 Jesteśmy FunPlus International AG, firmą zarejestrowaną w Szwajcarii i mieszczącą się pod adresem Bahnhofstrasse 2, 6300 Zug, Szwajcaria. Wszystkie odniesienia do nas w niniejszych Warunkach powinny obejmować nasze filie i spółki zależne, chyba że określono inaczej.   

2.2 Można się z nami skontaktować pod adresem support@funplus.com.  

3. ZMIANY WARUNKÓW

3.1 Możemy zmieniać niniejsze Warunki od czasu do czasu, na przykład w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian wprowadzanych przez nas w Subskrypcji lub w inny sposób. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie Warunków przed skorzystaniem z jakichkolwiek naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych Usług od daty zmiany będzie uznane za akceptację zmienionych Warunków.  

4. ABONAMENT I OPŁATA

4.1 Obowiązująca opłata i okres obowiązywania Subskrypcji zostaną wyświetlone przed lub w momencie zamówienia Subskrypcji. 

4.2 Jeśli zdecydujemy się obniżyć cenę Twojej Subskrypcji, wszystkie Twoje dotychczasowe Subskrypcje zostaną automatycznie odnowione po niższej cenie.

4.3 Jeśli zdecydujemy się na podniesienie ceny Twojego autoodnawialnego Abonamentu, zastrzegamy sobie prawo do zachowania cen dla dotychczasowych subskrybentów. Jeśli podniesiemy cenę subskrypcji bez zachowania cen, platforma taka jak Apple lub Google automatycznie poinformuje istniejących subskrybentów za pośrednictwem wiadomości e-mail i powiadomień push, aby uzyskać Twoją zgodę na wyższą cenę. Wszyscy dotychczasowi subskrybenci muszą wyrazić zgodę na nową cenę przed datą ich kolejnego odnowienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na nową cenę lub nie podejmie żadnych działań, jego subskrypcja wygaśnie z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Termin tych powiadomień zależy od czasu trwania Subskrypcji i będzie podlegał minimalnemu wymaganemu powiadomieniu zgodnie z warunkami użytkowania platformy.

4.4 Nasze gry mogą od czasu do czasu oferować jednorazowe lub ograniczone czasowo bonusy dla graczy, którzy posiadają aktualną Subskrypcję lub którzy zgodzą się na rozpoczęcie subskrypcji. Te przedmioty, które zazwyczaj będą oznaczone jako “bonusowe”, nie będą częścią bieżącej subskrypcji.

5. AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻANIE I PŁATNOŚCI

5.1 W przypadku wybrania opcji automatycznego odnawiania, konto użytkownika będzie okresowo obciążane opłatami za Subskrypcję do momentu anulowania subskrypcji. Podczas zapisywania się na Subskrypcję, użytkownik musi wyznaczyć i dostarczyć informacje o preferowanej metodzie płatności – dostarczone informacje muszą być kompletne i dokładne, a użytkownik jest odpowiedzialny za ich aktualizację. Wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą prowadzić do zawieszenia lub anulowania dostępu do Subskrypcji. Użytkownik wyraźnie upoważnia nas lub platformę, na której zakupił Subskrypcję, do pobierania za pomocą automatycznego obciążenia z wyznaczonej przez użytkownika metody płatności odpowiednich opłat naliczonych za jakąkolwiek Subskrypcję. Natychmiast po wygaśnięciu początkowego okresu zobowiązania do subskrypcji oraz ponownie na koniec każdego kolejnego okresu subskrypcji, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona i będzie kontynuowana po cenie i okresie subskrypcji, na które zgodziliście się Państwo przy jej rozpoczęciu, z zastrzeżeniem wszelkich aktualizacji cen i usług wydawanych przez nas od czasu do czasu. O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie opłaty za Subskrypcje będą płatne z góry i rozliczane automatycznie na początku każdego stosownego okresu subskrypcji. Wszystkie zakupy Subskrypcji są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, w których dokonujemy ich według własnego uznania.

5.2 Jeśli użytkownik nie uiści opłat lub należności należnych za Subskrypcję, możemy podjąć uzasadnione wysiłki w celu powiadomienia użytkownika i rozwiązania problemu zgodnie z punktem 24 naszych Warunków Użytkowania, jednakże zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do Subskrypcji i Gry, i możemy to zrobić bez powiadomienia.

5.3 Opłata za Subskrypcję będzie wyświetlana w walucie, którą Apple lub Google obciąża użytkownika z Metody płatności zgodnie z warunkami Apple lub Google, zależnie od sytuacji.

6. ANULOWANIE

6.1 W przypadku, gdy użytkownik nie chce, aby jego Subskrypcja była odnawiana automatycznie lub w przypadku, gdy użytkownik chce anulować swoją Subskrypcję, musi zalogować się na swoje konto i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zarządzania lub anulowania Subskrypcji lub zarządzać lub anulować swoją subskrypcję poprzez odpowiednie platformy zewnętrzne zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 6.4 poniżej (samo usunięcie konta nie anuluje subskrypcji). W przypadku anulowania Subskrypcji, użytkownik może nadal korzystać z anulowanej Subskrypcji do końca obowiązującego wówczas okresu obowiązywania Subskrypcji. Subskrypcja nie zostanie wówczas odnowiona po wygaśnięciu ówczesnego okresu jej obowiązywania. 

6.2 W przypadku anulowania autoodnowienia Subskrypcji na więcej niż 24 godziny przed upływem bieżącego okresu obowiązywania Subskrypcji, Subskrypcja zostanie anulowana na kolejny okres następujący po wygaśnięciu takiego bieżącego okresu, a użytkownik nie zostanie obciążony opłatami za okresy następujące po bieżącym okresie obowiązywania Subskrypcji. Użytkownik będzie mógł korzystać z Subskrypcji do czasu wygaśnięcia aktywnego okresu obowiązywania Subskrypcji.

6.3 W przypadku anulowania automatycznego odnowienia Subskrypcji w czasie krótszym niż 24 godziny przed upływem bieżącego okresu obowiązywania Subskrypcji, użytkownik zostanie obciążony opłatą za okres bezpośrednio następujący po bieżącym okresie obowiązywania. Użytkownik będzie mógł korzystać z Subskrypcji do czasu wygaśnięcia okresu bezpośrednio następującego po tym okresie, a jego Subskrypcja zostanie anulowana dla okresów następujących po takim bezpośrednio następującym okresie.

6.4 Użytkownik może anulować automatyczne odnawianie Subskrypcji za pośrednictwem odpowiedniej platformy strony trzeciej, wykonując poniższe kroki na swoim urządzeniu:        

  • Jeśli jesteś użytkownikiem systemu iOS: [Ustawienia] – [Apple ID] – [Subskrypcje] – [Subskrypcja] – [Anuluj]. Więcej pomocy dotyczącej anulowania, jeśli korzystasz z systemu iOS, znajdziesz na stronie wsparcia Apple https://support.apple.com/en-gb/HT202039.
  • Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Android: [Sklep Play] – [Menu] – [Subskrypcje] – [Anuluj]. Więcej pomocy w zakresie anulowania, jeśli korzystasz z systemu Android, znajdziesz na stronie wsparcia Google pod adresem https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=zh-CN&co=GENIE.Platform%3DAndroid.

7. REFUNDACJE

7.1 OPŁATY ABONAMENTOWE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU PIENIĘDZY ZA CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE OKRESY ABONAMENTOWE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYJAŚNIONYCH PONIŻEJ.

7.2 W przypadku, gdy użytkownik mieszka w USA, Unii Europejskiej, Kanadzie, Wielkiej Brytanii lub Australii, wszelkie zwroty za płatne Subskrypcje będą podlegały warunkom zwrotu, zasadom i polityce stosownej platformy użytej do pierwotnego zakupu, takiej jak Apple lub Google, a usługi Subskrypcji mogą być anulowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, a użytkownik może uzyskać zwrot swojej pierwotnej płatności pomniejszonej o rozsądną część okresu, aby pokryć koszty korzystania z usługi Subskrypcji przed anulowaniem. W przypadku Gier FunPlus zakupionych za pośrednictwem platformy zewnętrznej, takiej jak Apple lub Google, należy zapoznać się z warunkami płatności obowiązującymi na danej platformie, dotyczącymi subskrypcji i zwrotów. 

7.3 W przypadku, gdy użytkownik mieszka w Korei Południowej lub na innych terytoriach, na których obowiązują szczególne lokalne wymogi dotyczące anulowania zakupu (jeśli takie istnieją), wszelkie zwroty za płatne Subskrypcje będą podlegały warunkom zwrotu, zasadom i polityce stosownej platformy użytej do pierwotnego zakupu, takiej jak Apple lub Google, a usługi Subskrypcji można anulować w ciągu 7 dni od daty zakupu, jednakże użytkownik podlega również naszej Polityce Odstąpienia od Umowy i Zwrotu zawartej w Warunkach Użytkowania. W przypadku Gier FunPlus zakupionych za pośrednictwem platformy zewnętrznej, takiej jak Apple lub Google, należy zapoznać się z warunkami płatności obowiązującymi na danej platformie, dotyczącymi subskrypcji i zwrotów.

8. OGRANICZENIA

8.1 Subskrypcja dostarczona użytkownikowi będzie wykorzystywana wyłącznie w Grze i zgodnie z Warunkami. Jakiekolwiek wykorzystanie przez ciebie Subskrypcji poza Grą za pomocą nielegalnych metod (np. złośliwego crackingu) będzie uznane za naruszenie Warunków, a my będziemy mogli anulować twój dostęp do Gry i Subskrypcji zgodnie z naszymi Warunkami Użytkowania.

9. WSPARCIE I SKARGI

Jeśli użytkownik potrzebuje wsparcia dla klienta lub chciałby zgłosić reklamację lub ma jakiekolwiek inne pytania lub uwagi związane z Grą lub Usługą Abonamentową, może skontaktować się z nami pod adresem support@funplus.com.  

10. PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki Subskrypcji podlegają stosownym przepisom prawa określonym w FunPlus Warunki korzystania z serwisu , a klauzula rozstrzygania sporów tam zawarta będzie miała zastosowanie w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami Subskrypcji oraz Usługą Subskrypcji, Grami i Usługami.

11. Ogólne

Niniejsze Warunki Subskrypcji zostały sporządzone w języku angielskim i mogą być tłumaczone na inne języki. W przypadku wystąpienia konfliktu, niespójności lub konieczności wyjaśnienia, w każdym momencie obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszych Warunków Subskrypcji. 

(poprzednia wersja Warunków Subskrypcji)

(angielska wersja Warunków Subskrypcji)